Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 63 - 68, 31.08.2021
https://doi.org/10.31451/ejatd.947960

Abstract

Ofset baskı ticari basılı matbuat üretiminde en çok kullanılan; 1904 senesinde Amerikalı Ira W. Rubel tarafından icat edilmiş baskı yöntemidir. Diğer temel baskı sistemleriyle karşılaştırıldığında, yüksek miktarlı ve kaliteli baskıların ekonomik olarak üretildiği baskı sistemi olarak söylenebilir. Ofset baskı kalıplarının, basan ve basmayan yüzey yapısı, geleneksel ofset baskının sürdürülmesinde anahtar bir özelliktir. Alüminyum kalıp yüzeyinde yağ ve suyun birbiriyle karışmaması prensibi üzerine çalışır. Dünyadaki teknolojik gelişmelere bağlı olarak basım teknolojileri de geliştirilmiş ve değiştirilmiştir. Çalışmada ofset baskının 3 temel ünitesi olan nemlendirme ünitesi, mürekkep ünitesi ve baskı ünitesi ve bunlara ait temel kavramların Türkçe açıklamaları sistemin şeması üzerinde gösterilmiştir. Ofset baskı sistemine ait teknik terimlerin bugüne kadarki kullanımında bazen yabancı dildeki haliyle aynen kullanılmış, bazen de tam karşılığı bulunamayarak kullanan kişiler kendi anladığı ve yorumladığı şekilde tercüme etmişlerdir. Mesleki yayınlar incelendiğinde; ofset baskıya ait bazı teknik terimlerin anlamı dışında, yanlış anlaşılmalara neden olabilecek şekilde kullanıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmada; ofset baskı sisteminin şeması özel olarak çizilerek şema üzerinde nemlendirme, mürekkep ve baskı ünitelerinin temel teknik terimleri numaralandırılarak gösterildi. Bu terimlerden; alver merdane, vargel merdane, sürücü merdane, transfer merdanesi, form merdaneler, nemlendirme suyu haznesi, su hazne merdanesi, dağıtıcı merdane gibi terimlerin Türkçe anlamlarının doğru olarak açıklaması yapılarak; tercüme, üretimle ilgili teknik yazışmalar, özellikle de yayın ve araştırma çalışmalarında bir dil birliğinin sağlanmasına katkı yapmak amaçlanmıştır. Bu terimlerin İngilizce karşılıkları da verilmek suretiyle Türkçeye çevirilerde tercümanlara yardımcı olması da amaçlanmıştır.

References

 • Akgül, A., 2012. Effect of water hardness on the offset printing quality. Asian Journal of Chemistry, 24(10), 4771-4773.
 • Bassemir R.W., Bean A.J., 2009. Inks: The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, Third Edition, Edited by Kit L.Yam, A John Wiley Sons, Inc., Publication.
 • Blagodir, O., Zolotukhina, К., Kushlyk, B., & Velychko, O., 2016. Regularities of ink-water balance stability in offset printing. Eureka: Physics and Engineering, (3), 31-37.
 • Born, E., 1972. Lexikon für die graphische Industrie. Polygraph Verlag, Switzerland.
 • Büyükpehlivan, G. A., 2019, Ülkemizde Önlisans Matbaacılık Eğitimi, Girişimcilik Öyküleri, Mert, G.,(Ed), Akademi Titiz Yayınları, pp. 437-446.
 • Deshpande, S. S., 2011. Fountain solution in lithographic offset printing. Ournal of Engineering Research and Studies, 2(2), 82–88.
 • Eldred, N. R. (2012). Matbacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler. M. Ülgen, M. Oktav, E. N.Gençoğlu (Çev.). İstanbul: Basev. ISBN: 978 9944063630.
 • Englund, C., & Verikas, A., 2008. Ink flow control by multiple models in an offset lithographic printing process. Computers & Industrial Engineering, 55(3), 592-605.
 • Gujjari, C. H. A. M. U. N. D. I., Batchelor, W. A. R. R. E. N., Sudarno, A., & Banham, P., 2006. Estimation of ink tack in offset printing and its relationship to linting in offset printing. In Proceedings of TAPPI International Printing and Graphic Arts Conference, 20 September.
 • İlknur, S., 2007. Merdane Teknik Bilgileri, Asteks Kauçuk ve Plastik San. ve Tic. A.Ş., Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul.
 • Kipphan H., 2001. Handbook of Print Media Technologies and Production Methods, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-540-67326-2, 1207 Sayfa.
 • Lee, A. R., Kim, I., Kim, K. Y., Nam, S. Y., & Choi, Y. M., 2015. Quantitative measurement of ink-blanket adhesion for contact transfer printing inks. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 16(1), 151-156.
 • Liu, F., & Shen, W., 2008. Forced Wetting and Dewetting of Liquids on Solid Surfaces and Their Roles in Offset Printing. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 316(1–3), 62–69.
 • Mahović Poljaček, S., Cigula, T., Hoffmann-Walbeck, T., Tomašegović, T., & Riegel, S., 2015. Processless offset printing plates. Journal Of Graphic Engineering And Design, 6(1), 23-27.
 • Özbalkan, N., 1996. Technical Dictionary, Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Politeknik Seri 13.Baskı, Alfa Basım ve Yayım Dağıtım, İstanbul, Turkey.
 • Özomay, Z., 2019. Türkiye’de Matbaa Eğitiminde Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Eğilimleri, Gece Kitaplığı, pp. 327-334.
 • Pavlović, Ž., Novaković, D., & Cigula, T., 2012. Wear analysis of the offset printing plate’s non- printing areas depending on exploitation. Tehnicki Vjesnik/Technical Gazette, 19(3), s543-548.
 • Pavlović, Ž., Novaković, D., Dedijer, S., & Apro, M., 2010. Changes in the surface roughness of aluminium oxide (non-printing) areas on offset printing plate depending on number of imprints. Journal of Graphic Engineering and Design, 1(1), 32-38.
 • Răzvan-George, R., 2016. Real time quality control of the heatset offset printing process. Specializarea Tehnologii Și Sisteme Poligrafice, Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, 13-14 mai, Facultatea IMST.
 • Rivett, B., Koroleva, E. V., Garcia-Garcia, F. J., Armstrong, J., Thompson, G. E., and Skeldon, P., 2011. Surface Topography Evolution Through Production of Aluminium Offset Lithographic Plates. Wear, 270 (3-4), 204–217.
 • Rossitza, S., 2015. Offset printing without isopropyl alcohol in damping solution. Energy Procedia, 74, p.690-698.
 • Srividya, B. and Thirunavukkarasu, V., 2016. Investigation the print quality of web offset colour prints on newsprint paper. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 6(11), 803.
 • Şimşeker, O., Oğuz, M., 2003. Ofset Baskı Blanketlerinin Yapısı, Çeşitleri ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, 1.Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29-30 Eylül 2003, Ankara.
 • Şekercioğlu, Y. S., 2003. Türkçe Matbaacılık Terminolojisinin Oluşturulması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Y. Lisans Tezi, 127 s.
 • Türk Dil Kurumu, 2005, Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara.
 • Ülgen, M., Oktav, M., & Cakir, N., 2019. Grafik Sanatları için Kimya, L. Ozdemir (Ed.), Basev Yayınları, İstanbul.
 • Ülgen, M., Oktav, M., ve Gençoğlu, E. N., 2012. Matbaacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler. Basev Yayınları, İstanbul.
 • Vaha-Nissi, M., Kela, L., Kulachenko, A., Puukko, P., & Kariniemi, M., 2010. Effect of printing parameters on delamination of board in sheet fed offset printing. Appita: Technology, Innovation, Manufacturing, Environment, 63(4), 315-322.
 • Varepo, L. G., Brazhnikov, A. Y., Volinsky, A. A., Nagornova, I. V., & Kondratov, A. P., 2017. Control of the offset printing image quality indices. In Journal of Physics: Conference Series Vol. 858, No. 1, p. 012038). IOP Publishing.
 • Velychko, О., K. Zolotukhina, and Rozum, Т., 2016. "The improvement of dampening solution for offset printing." Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4 (6) 37-44.
 • Voltaire, J., 2006. Ink film splitting acoustics in offset printing, Doctoral dissertation, KTH.
 • Walenski, W., 1991. Der Offsetdruck: eine Einführung in Theorie und Praxis. DuMont Taschenbücher, Köln, Germany.
 • Wu, J., Nakazawa, M., Kawamura, T., Baba, H., Kamimura, H., Tanaka, N., & Miyahara, K., 1999. Study on elastic deformation properties of the blanket in offset printing. JSME International Journal Series A Solid Mechanics and Material Engineering, 42(3), 388-395.
 • Yule, J. D., 1987. Bilim ve Teknoloji Ansiklopedisi. Remzi Kitapevi, İstanbul, Türkiye.
 • Žitinski Elias, P. Y., Tomašegović, T., & Cigula, T., 2009. Differences in Physical-Chemical Properties of the Nonprinting Areas for Conventional and CtP Process. In Proceedings of the 3rd International Student Conference “Printing Future Days 2009” p. 139-144.

Basic Terms of Offset Printing System and Its Evaluation

Year 2021, Volume 9, Issue 2, 63 - 68, 31.08.2021
https://doi.org/10.31451/ejatd.947960

Abstract

Offset printing is the most widely used in the production of commercial printed matter; It is a printing method invented by the American Ira W. Rubel in 1904. Compared to other basic printing systems, it can be said as a printing system where high-volume and quality prints are produced economically. The printing and non-printing surface structure of offset printing plates is a key feature in sustaining traditional offset printing. It works on the principle that oil and water do not mix with each other on the aluminum mold surface. Depending on the technological developments in the world, printing technologies have also been developed and changed. In the study, the 3 basic units of offset printing, dampening unit, ink unit and printing unit, and Turkish explanations of their basic concepts are shown on the schematic of the system. The technical terms of the offset printing system were sometimes used exactly as they were in the foreign language, and sometimes the exact equivalent could not be found, and the users translated them as they understood and interpreted. Examining professional publications; It has been determined that some technical terms of offset printing are used in a way that may cause misunderstandings, apart from their meaning. In this study; the schematic of the offset printing system was specially drawn and the basic technical terms of dampening, ink and printing units were numbered on the schematic. Of these terms; By correctly explaining the Turkish meanings of terms such as ductor roller, distribution or oscillator roller, rider roller, transfer roller, form rollers, dampening solution pan, fountain pan roller, metering/oscillator roller; It is aimed to contribute to the provision of a language unity in translation, technical correspondence related to production, especially in publication and research studies. It is also aimed to assist translators in translations into Turkish by giving the English equivalents of these terms. It is expected to assist translators in translations into Turkish by giving the English equivalents of these terms.

References

 • Akgül, A., 2012. Effect of water hardness on the offset printing quality. Asian Journal of Chemistry, 24(10), 4771-4773.
 • Bassemir R.W., Bean A.J., 2009. Inks: The Wiley Encyclopedia of Packaging Technology, Third Edition, Edited by Kit L.Yam, A John Wiley Sons, Inc., Publication.
 • Blagodir, O., Zolotukhina, К., Kushlyk, B., & Velychko, O., 2016. Regularities of ink-water balance stability in offset printing. Eureka: Physics and Engineering, (3), 31-37.
 • Born, E., 1972. Lexikon für die graphische Industrie. Polygraph Verlag, Switzerland.
 • Büyükpehlivan, G. A., 2019, Ülkemizde Önlisans Matbaacılık Eğitimi, Girişimcilik Öyküleri, Mert, G.,(Ed), Akademi Titiz Yayınları, pp. 437-446.
 • Deshpande, S. S., 2011. Fountain solution in lithographic offset printing. Ournal of Engineering Research and Studies, 2(2), 82–88.
 • Eldred, N. R. (2012). Matbacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler. M. Ülgen, M. Oktav, E. N.Gençoğlu (Çev.). İstanbul: Basev. ISBN: 978 9944063630.
 • Englund, C., & Verikas, A., 2008. Ink flow control by multiple models in an offset lithographic printing process. Computers & Industrial Engineering, 55(3), 592-605.
 • Gujjari, C. H. A. M. U. N. D. I., Batchelor, W. A. R. R. E. N., Sudarno, A., & Banham, P., 2006. Estimation of ink tack in offset printing and its relationship to linting in offset printing. In Proceedings of TAPPI International Printing and Graphic Arts Conference, 20 September.
 • İlknur, S., 2007. Merdane Teknik Bilgileri, Asteks Kauçuk ve Plastik San. ve Tic. A.Ş., Güzel Sanatlar Matbaası, İstanbul.
 • Kipphan H., 2001. Handbook of Print Media Technologies and Production Methods, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, ISBN: 978-3-540-67326-2, 1207 Sayfa.
 • Lee, A. R., Kim, I., Kim, K. Y., Nam, S. Y., & Choi, Y. M., 2015. Quantitative measurement of ink-blanket adhesion for contact transfer printing inks. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 16(1), 151-156.
 • Liu, F., & Shen, W., 2008. Forced Wetting and Dewetting of Liquids on Solid Surfaces and Their Roles in Offset Printing. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 316(1–3), 62–69.
 • Mahović Poljaček, S., Cigula, T., Hoffmann-Walbeck, T., Tomašegović, T., & Riegel, S., 2015. Processless offset printing plates. Journal Of Graphic Engineering And Design, 6(1), 23-27.
 • Özbalkan, N., 1996. Technical Dictionary, Teknik Terimler Sözlüğü, İngilizce-Türkçe, Politeknik Seri 13.Baskı, Alfa Basım ve Yayım Dağıtım, İstanbul, Turkey.
 • Özomay, Z., 2019. Türkiye’de Matbaa Eğitiminde Yapılan Lisansüstü Tezlerinin Eğilimleri, Gece Kitaplığı, pp. 327-334.
 • Pavlović, Ž., Novaković, D., & Cigula, T., 2012. Wear analysis of the offset printing plate’s non- printing areas depending on exploitation. Tehnicki Vjesnik/Technical Gazette, 19(3), s543-548.
 • Pavlović, Ž., Novaković, D., Dedijer, S., & Apro, M., 2010. Changes in the surface roughness of aluminium oxide (non-printing) areas on offset printing plate depending on number of imprints. Journal of Graphic Engineering and Design, 1(1), 32-38.
 • Răzvan-George, R., 2016. Real time quality control of the heatset offset printing process. Specializarea Tehnologii Și Sisteme Poligrafice, Sesiunea Ştiinţifică Studenţească, 13-14 mai, Facultatea IMST.
 • Rivett, B., Koroleva, E. V., Garcia-Garcia, F. J., Armstrong, J., Thompson, G. E., and Skeldon, P., 2011. Surface Topography Evolution Through Production of Aluminium Offset Lithographic Plates. Wear, 270 (3-4), 204–217.
 • Rossitza, S., 2015. Offset printing without isopropyl alcohol in damping solution. Energy Procedia, 74, p.690-698.
 • Srividya, B. and Thirunavukkarasu, V., 2016. Investigation the print quality of web offset colour prints on newsprint paper. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 6(11), 803.
 • Şimşeker, O., Oğuz, M., 2003. Ofset Baskı Blanketlerinin Yapısı, Çeşitleri ve Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar, 1.Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, 29-30 Eylül 2003, Ankara.
 • Şekercioğlu, Y. S., 2003. Türkçe Matbaacılık Terminolojisinin Oluşturulması, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmış Y. Lisans Tezi, 127 s.
 • Türk Dil Kurumu, 2005, Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara.
 • Ülgen, M., Oktav, M., & Cakir, N., 2019. Grafik Sanatları için Kimya, L. Ozdemir (Ed.), Basev Yayınları, İstanbul.
 • Ülgen, M., Oktav, M., ve Gençoğlu, E. N., 2012. Matbaacının Mürekkep Hakkında Bilmesi Gerekenler. Basev Yayınları, İstanbul.
 • Vaha-Nissi, M., Kela, L., Kulachenko, A., Puukko, P., & Kariniemi, M., 2010. Effect of printing parameters on delamination of board in sheet fed offset printing. Appita: Technology, Innovation, Manufacturing, Environment, 63(4), 315-322.
 • Varepo, L. G., Brazhnikov, A. Y., Volinsky, A. A., Nagornova, I. V., & Kondratov, A. P., 2017. Control of the offset printing image quality indices. In Journal of Physics: Conference Series Vol. 858, No. 1, p. 012038). IOP Publishing.
 • Velychko, О., K. Zolotukhina, and Rozum, Т., 2016. "The improvement of dampening solution for offset printing." Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4 (6) 37-44.
 • Voltaire, J., 2006. Ink film splitting acoustics in offset printing, Doctoral dissertation, KTH.
 • Walenski, W., 1991. Der Offsetdruck: eine Einführung in Theorie und Praxis. DuMont Taschenbücher, Köln, Germany.
 • Wu, J., Nakazawa, M., Kawamura, T., Baba, H., Kamimura, H., Tanaka, N., & Miyahara, K., 1999. Study on elastic deformation properties of the blanket in offset printing. JSME International Journal Series A Solid Mechanics and Material Engineering, 42(3), 388-395.
 • Yule, J. D., 1987. Bilim ve Teknoloji Ansiklopedisi. Remzi Kitapevi, İstanbul, Türkiye.
 • Žitinski Elias, P. Y., Tomašegović, T., & Cigula, T., 2009. Differences in Physical-Chemical Properties of the Nonprinting Areas for Conventional and CtP Process. In Proceedings of the 3rd International Student Conference “Printing Future Days 2009” p. 139-144.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Science
Journal Section Articles
Authors

Gülhan ACAR BÜYÜKPEHLİVAN (Primary Author)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1584-5834
Türkiye


Mehmet OKTAV
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9872-4802
Türkiye

Publication Date August 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 9, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ejatd947960, journal = {Avrasya Terim Dergisi}, eissn = {2147-7507}, address = {}, publisher = {Eurasscience Journals}, year = {2021}, volume = {9}, number = {2}, pages = {63 - 68}, doi = {10.31451/ejatd.947960}, title = {Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Acar Büyükpehlivan, Gülhan and Oktav, Mehmet} }
APA Acar Büyükpehlivan, G. & Oktav, M. (2021). Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi . Avrasya Terim Dergisi , 9 (2) , 63-68 . DOI: 10.31451/ejatd.947960
MLA Acar Büyükpehlivan, G. , Oktav, M. "Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi" . Avrasya Terim Dergisi 9 (2021 ): 63-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ejatd/issue/64730/947960>
Chicago Acar Büyükpehlivan, G. , Oktav, M. "Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi". Avrasya Terim Dergisi 9 (2021 ): 63-68
RIS TY - JOUR T1 - Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi AU - Gülhan Acar Büyükpehlivan , Mehmet Oktav Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.31451/ejatd.947960 DO - 10.31451/ejatd.947960 T2 - Avrasya Terim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 68 VL - 9 IS - 2 SN - -2147-7507 M3 - doi: 10.31451/ejatd.947960 UR - https://doi.org/10.31451/ejatd.947960 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Avrasya Terim Dergisi Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi %A Gülhan Acar Büyükpehlivan , Mehmet Oktav %T Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi %D 2021 %J Avrasya Terim Dergisi %P -2147-7507 %V 9 %N 2 %R doi: 10.31451/ejatd.947960 %U 10.31451/ejatd.947960
ISNAD Acar Büyükpehlivan, Gülhan , Oktav, Mehmet . "Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi". Avrasya Terim Dergisi 9 / 2 (August 2021): 63-68 . https://doi.org/10.31451/ejatd.947960
AMA Acar Büyükpehlivan G. , Oktav M. Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi. Avrasya Terim Dergisi. 2021; 9(2): 63-68.
Vancouver Acar Büyükpehlivan G. , Oktav M. Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi. Avrasya Terim Dergisi. 2021; 9(2): 63-68.
IEEE G. Acar Büyükpehlivan and M. Oktav , "Ofset Baskı Sistemine ait Temel Terimler ve Değerlendirilmesi", Avrasya Terim Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 63-68, Aug. 2021, doi:10.31451/ejatd.947960ISSN: 2147-7507 

Avrasya Terim Dergisi