Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kimlik Algılarının Problem Çözmeye Yönelik Kavramsal ve İşlemsel Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi

Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 83 - 95, 30.08.2023

Abstract

Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının matematik kimlik algılarının problem çözmeye yönelik kavramsal ve işlemsel yaklaşımlarına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden tarama yönteminin kullanıldığı bu çalışma, Türkiye’nin iki farklı üniversitesinde eğitim gören 244 sınıf öğretmeni adayı ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında “Problem Çözümüne Kavramsal/İşlemsel Yaklaşım Ölçeği” ve “Matematik Kimlik Ölçeği” kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS 22 programıyla analiz edilmiştir. Araştırmada; sınıf öğretmeni adaylarının orta düzeyde matematik kimlik algısına sahip oldukları, sınıf öğretmeni adaylarının matematik kimlik algılarının cinsiyete ve sınıf düzeyine göre farklılaşmadığı, problem çözmeye yönelik daha çok işlemsel yaklaşımı kullandıkları, sınıf öğretmeni adaylarının matematik kimlik algılarının işlemsel yaklaşıma sahip öğretmen adayları lehine anlamlı bir şekilde farklılaştığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Abdioğlu, C. & Çevik M. (2018). Okul yöneticilerinin lise matematik öğretim programı’na yönelik görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 405-432.
 • Aguirre, J., MayfieldIngram, K. & Martin, D. (2013). The impact of identity in K-8 mathematics: Rethinking equity-based practices. The National Councilof Teachers of Mathematics.
 • Altun, M. (2013). Ortaokullarda (5,6,7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (9.bs.). Aktüel Yayınları.
 • Altun, S.D.G. (2020). Matematik alan bilgisinin kavramsal boyutta incelenmesi: türev örneği. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 10(2), 498-513. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.683057
 • Anderson, J. (1983). The architecture ofcognition. Harvard University. https://doi.org/10.4324/9781315799438
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Derya Kitabevi.
 • Baki, A. & Kartal, T. (2004). Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlaminda lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin karakterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-50.
 • Baştürk, S. (2005). Üniversite matematik bölümü öğrencilerinin Türkiye’deki matematik Eğitimi hakkındaki çağrışımları: Lise, dershane ve üniversite boyutunda. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 5.
 • Bekdemir, M., Okur, M., & Gelen, S. (2010). 2005 İlköğretim matematik programinin ilköğretim yedinci sinif öğrencilerinin kavramsal, işlemsel bilgi ve becerilerine etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2).
 • Bekdemir, M. (2012). Öğretmen adaylarinin çember ve daire konularinda kavram ve işlem bilgilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,43(43),83-95.
 • Birgin, O. & Gürbüz, R. (2009). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar Konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 529-550.
 • Boyraz, C. (2022). Problem çözme/kurma ve düşünme becerileri. (Edt. Ergen, Y.) Matematik problemlerini çözme ve kurma becerilerinin geliştirilmesi: Öğretmen/anne-baba el kitabı içinde. ss.49-80. Eğiten Kitap
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayınları. https://doi.org/10.14527/9789944919289
 • Chinnappan, M., & Forrester, T. (2014). Generating procedural and conceptual knowledge of fractions by pre-service teachers. Mathematics Education Research Journal, 26, 871–896 (2014). https://doi.org/10.1007/s13394-014-0131-x
 • Christensen, L.B., Johnson, R.B. & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ahmet Apay(çev.). Anı Yayıncılık.
 • Cohen, L., & Manion, L. (1998). Research methods in education. (Fourth edition). London: Routledge. Cribbs, J.D., Hazari, Z., Sonnert, G. & Sadler, P.M. (2015). Establishing an explanatory model For mathematics identity. Child Development, 86(4), 1048-1062. https://doi.org/10.1111/cdev.12363
 • Devine, A., Fawcett, K., Szűcs, D., & Dowker, A. (2012). Gender differences in mathematics anxiety and the relation to mathematics performance while controlling for test anxiety. Behavioral and Brain Functions, 8(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/1744-9081-8-33
 • Dowker, A., & Sheridan, H. (2022). Relationships between mathematics performance and attitudes to mathematics: influences of gender, test anxiety and working memory. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.814992
 • Goulding, M. (2007, January). Mathematical subject knowledge in primary teacher training, A view from England and Wales. In Nuffield Mathematical Knowledge for Teaching Seminar Series. Retrieved (Vol. 19, p. 2013).
 • Gujarati, J. (2013). An “inverse” relationship between mathematics identities and classroom Practices among early career elementary teachers: The impact of accountability. The Journal of Mathematical Behavior, 32(3), 633-648. https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.08.002
 • Hacıömeroğlu, G. (2020). Examining the pre-service teachers ‘mathematics identity, early teacher identity, and stem teaching intentions. [Öğretmen adaylarinin matematik kimlikleri, meslek öncesi öğretmen kimlikleri ve fetemm öğretim yönelimlerinin incelenmesi]. The Journal of Limitless Education and Research, 5(3), 261-320. https://doi.org/10.29250/sead.772062
 • Hiebert, J., & Carpenter, T. P. (1992). Learning and teaching with understanding. D. A. Grouws (Ed.) içinde, Hand book of research on mathematics teaching and learning (pp.65-97). Macmillan.
 • Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An İntroductory analysis. Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics, Routledge Publishing 2,1-27.
 • Karaaslan, K. G., & AY, Z. S. (2017). Öğretmen adaylarinin olasilik konusuna ilişkin alan bilgilerinin kavramsal-işlemsel bilgi kapsaminda incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 715-736. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326594
 • Kaasila, R., Hannula, M. S., Laine, A., & Pehkonen, E. (2008). Socio-emotional orientations and Teacher change. Educational Studies in mathematics, 67(2), 111-123. https://doi.org/10.1007/s10649-007-9094-0
 • Kaya, D., Bakanlığı, M. E., & Keşan, C. (2012). Üniversite adayi sayisal bölümü öğrencilerine yönelik kavramsal ve işlemsel uygulamalar. Journal of Research in Education and Teaching, 1(3), 340-344.
 • Kilpatrick, J. (2020). History of research in mathematics education. Encyclopedia of Mathematics education, 349-354. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15789-0_71
 • Kivunja, C. (2015). Using De Bono’s six thinking hats model toteach critical thinking and problem solving Skills essential for success in the 21 stcentury economy. Creative Education, 6(3), 380-391.https://doi.org/10.4236/ce.2015.63037
 • Lutovac, S., & Kaasila, R. (2018). Future directions in research on mathematics-related Teacher identity. International Journal of Scienceand Mathematics Education, 16(4), 759-776. https://doi.org/10.1007/s10763-017-9796-4
 • Lutovac, S., & Kaasila, R. (2012). Dialogue between past and future mathematical identities. Nordic Studies in Mathematics Education, 17(3-4), 125-139.
 • MEB (2013). Ortaokul matematik dersi, 5-8. sınıflar öğretim programı. MEB.
 • MEB (2009). İlköğretim matematik dersi, 6-8. sınıflar öğretim programı. MEB.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Anı Yayıncılık.
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.
 • Öztürk, M., Akkan, Y. & Kaplan, A. (2018). 6-8. sınıf üstün yetenekli öğrencilerin problem çözerken sergiledikleri üst bilişsel beceriler: Gümüşhane örneği. Ege Eğitim Dergisi, 19(2), 446-469. https://doi.org/10.12984/egeefd.316662
 • Öztürk, M., Akkan, Y. & Kaplan, A. (2019). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin temel matematik ispatlarını yapma sürecindeki bilişsel yapılar ve argümanları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(2), 429-452.
 • Özyıldırım Gümüş F. & Umay, A. (2018). Problem çözümüne kavramsal / işlemsel yaklaşim ölçeğinin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 375-391. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-359814
 • Ricoeur, P. (1992). Oneself as another.1990. Trans. K. Blamey. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Rittle Johnson, B., Siegler, R.S. & Alibali, M.W. (2001). Developing conceptual understanding and procedural skill in mathematics: An iterative process. Journal of educational psychology, 93(2), 346. https://doi.org/10.1037/0022-0663.93.2.346
 • Sevgi, S. & Kartalcı, S. (2021). Üniversite öğrencilerinin matematiksel ispata yönelik görüşleri ile kavramsal-işlemsel yaklaşımlarının incelenmesi. BaşkentUniversity Journalof Education, 8(1), 275-291.
 • Sevimli, E. & Delice, A. (2016). Bilgisayar cebir sistemi destekli öğretimin kavramsal-işlemsel yeterliklere etkisinin incelenmesi: integral örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-17. https://doi.org/10.16986/HUJE.2015014225
 • Soylu, Y. & Aydın, S. (2006). A study on importance of the conceptual and operational Knowledge are balanced in mathematics lessons. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-95.
 • Swing, S. & Peterson, P. (1998) Elaborative and integrative thought process in Mathematics learning. Journal of Educational Psychology 80, 54-66. https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.1.54
 • Toluk Uçar Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: Öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 87-102.
 • Varelas, M., Martin, D. B. & Kane, J. M. (2012). Content learning and identity construction: A framework to strengthen African American students’ mathematics and science learning in urban elementary schools. Human Development, 55(5-6), 319-339. https://doi.org/10.1159/000345324
 • Yıldırım, K. (2019). Sınıf öğretmenlerinin matematik kimliklerinin incelenmesi (Tez No. 540762) [Doktora tezi, Adıyaman Üniversitesi-Adıyaman]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.

Examination of Pre-service Primary School Teachers’ Perceptions of Mathematics Identity According to Their Conceptual and Procedural Approaches to Problem-Solving

Year 2023, Volume: 4 Issue: 2, 83 - 95, 30.08.2023

Abstract

This study aimed to examine the mathematics identity perceptions of pre-service primary school teachers according to their conceptual and operational approaches to problem-solving. This study, in which the survey method, one of the quantitative research methods, was used, was conducted with 244 pre-service primary school teachers studying at two universities in Türkiye. “Conceptual/Operational Approach to Problem-Solving Scale” and “Mathematic Identity Scale” were used to collect data. The collected data were analyzed with the SPSS 22 program. The study concluded that pre-service primary school teachers had a moderate level of mathematics identity perception, that pre-service primary school teachers’ perceptions of mathematics identity did not differ according to gender and grade variables, they used more operational approaches to problem-solving, and that pre-service primary school teachers’ mathematical identity perceptions differed significantly in favor of pre-service teachers with the operational approach.

References

 • Abdioğlu, C. & Çevik M. (2018). Okul yöneticilerinin lise matematik öğretim programı’na yönelik görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(26), 405-432.
 • Aguirre, J., MayfieldIngram, K. & Martin, D. (2013). The impact of identity in K-8 mathematics: Rethinking equity-based practices. The National Councilof Teachers of Mathematics.
 • Altun, M. (2013). Ortaokullarda (5,6,7 ve 8. sınıflarda) matematik öğretimi (9.bs.). Aktüel Yayınları.
 • Altun, S.D.G. (2020). Matematik alan bilgisinin kavramsal boyutta incelenmesi: türev örneği. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sbe Dergisi, 10(2), 498-513. https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.683057
 • Anderson, J. (1983). The architecture ofcognition. Harvard University. https://doi.org/10.4324/9781315799438
 • Baki, A. (2006). Kuramdan uygulamaya matematik eğitimi. Derya Kitabevi.
 • Baki, A. & Kartal, T. (2004). Kavramsal ve işlemsel bilgi bağlaminda lise öğrencilerinin cebir bilgilerinin karakterizasyonu. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 27-50.
 • Baştürk, S. (2005). Üniversite matematik bölümü öğrencilerinin Türkiye’deki matematik Eğitimi hakkındaki çağrışımları: Lise, dershane ve üniversite boyutunda. Fen ve Matematik Öğretmenleri Sempozyumu, 5.
 • Bekdemir, M., Okur, M., & Gelen, S. (2010). 2005 İlköğretim matematik programinin ilköğretim yedinci sinif öğrencilerinin kavramsal, işlemsel bilgi ve becerilerine etkisi. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2).
 • Bekdemir, M. (2012). Öğretmen adaylarinin çember ve daire konularinda kavram ve işlem bilgilerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,43(43),83-95.
 • Birgin, O. & Gürbüz, R. (2009). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin rasyonel sayılar Konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgi düzeylerinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 529-550.
 • Boyraz, C. (2022). Problem çözme/kurma ve düşünme becerileri. (Edt. Ergen, Y.) Matematik problemlerini çözme ve kurma becerilerinin geliştirilmesi: Öğretmen/anne-baba el kitabı içinde. ss.49-80. Eğiten Kitap
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Yayınları. https://doi.org/10.14527/9789944919289
 • Chinnappan, M., & Forrester, T. (2014). Generating procedural and conceptual knowledge of fractions by pre-service teachers. Mathematics Education Research Journal, 26, 871–896 (2014). https://doi.org/10.1007/s13394-014-0131-x
 • Christensen, L.B., Johnson, R.B. & Turner, L.A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ahmet Apay(çev.). Anı Yayıncılık.
 • Cohen, L., & Manion, L. (1998). Research methods in education. (Fourth edition). London: Routledge. Cribbs, J.D., Hazari, Z., Sonnert, G. & Sadler, P.M. (2015). Establishing an explanatory model For mathematics identity. Child Development, 86(4), 1048-1062. https://doi.org/10.1111/cdev.12363
 • Devine, A., Fawcett, K., Szűcs, D., & Dowker, A. (2012). Gender differences in mathematics anxiety and the relation to mathematics performance while controlling for test anxiety. Behavioral and Brain Functions, 8(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/1744-9081-8-33
 • Dowker, A., & Sheridan, H. (2022). Relationships between mathematics performance and attitudes to mathematics: influences of gender, test anxiety and working memory. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.814992
 • Goulding, M. (2007, January). Mathematical subject knowledge in primary teacher training, A view from England and Wales. In Nuffield Mathematical Knowledge for Teaching Seminar Series. Retrieved (Vol. 19, p. 2013).
 • Gujarati, J. (2013). An “inverse” relationship between mathematics identities and classroom Practices among early career elementary teachers: The impact of accountability. The Journal of Mathematical Behavior, 32(3), 633-648. https://doi.org/10.1016/j.jmathb.2013.08.002
 • Hacıömeroğlu, G. (2020). Examining the pre-service teachers ‘mathematics identity, early teacher identity, and stem teaching intentions. [Öğretmen adaylarinin matematik kimlikleri, meslek öncesi öğretmen kimlikleri ve fetemm öğretim yönelimlerinin incelenmesi]. The Journal of Limitless Education and Research, 5(3), 261-320. https://doi.org/10.29250/sead.772062
 • Hiebert, J., & Carpenter, T. P. (1992). Learning and teaching with understanding. D. A. Grouws (Ed.) içinde, Hand book of research on mathematics teaching and learning (pp.65-97). Macmillan.
 • Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An İntroductory analysis. Conceptual and procedural knowledge: The case of mathematics, Routledge Publishing 2,1-27.
 • Karaaslan, K. G., & AY, Z. S. (2017). Öğretmen adaylarinin olasilik konusuna ilişkin alan bilgilerinin kavramsal-işlemsel bilgi kapsaminda incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 715-736. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326594
 • Kaasila, R., Hannula, M. S., Laine, A., & Pehkonen, E. (2008). Socio-emotional orientations and Teacher change. Educational Studies in mathematics, 67(2), 111-123. https://doi.org/10.1007/s10649-007-9094-0
 • Kaya, D., Bakanlığı, M. E., & Keşan, C. (2012). Üniversite adayi sayisal bölümü öğrencilerine yönelik kavramsal ve işlemsel uygulamalar. Journal of Research in Education and Teaching, 1(3), 340-344.
 • Kilpatrick, J. (2020). History of research in mathematics education. Encyclopedia of Mathematics education, 349-354. https://doi.org/10.1007/978-3-030-15789-0_71
 • Kivunja, C. (2015). Using De Bono’s six thinking hats model toteach critical thinking and problem solving Skills essential for success in the 21 stcentury economy. Creative Education, 6(3), 380-391.https://doi.org/10.4236/ce.2015.63037
 • Lutovac, S., & Kaasila, R. (2018). Future directions in research on mathematics-related Teacher identity. International Journal of Scienceand Mathematics Education, 16(4), 759-776. https://doi.org/10.1007/s10763-017-9796-4
 • Lutovac, S., & Kaasila, R. (2012). Dialogue between past and future mathematical identities. Nordic Studies in Mathematics Education, 17(3-4), 125-139.
 • MEB (2013). Ortaokul matematik dersi, 5-8. sınıflar öğretim programı. MEB.
 • MEB (2009). İlköğretim matematik dersi, 6-8. sınıflar öğretim programı. MEB.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. (2003). İlköğretimde etkinlik temelli matematik öğretimi. Anı Yayıncılık.
 • Özsoy, G. (2005). Problem çözme becerisi ile matematik başarısı arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(3), 179-190.
 • Öztürk, M., Akkan, Y. & Kaplan, A. (2018). 6-8. sınıf üstün yetenekli öğrencilerin problem çözerken sergiledikleri üst bilişsel beceriler: Gümüşhane örneği. Ege Eğitim Dergisi, 19(2), 446-469. https://doi.org/10.12984/egeefd.316662
 • Öztürk, M., Akkan, Y. & Kaplan, A. (2019). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin temel matematik ispatlarını yapma sürecindeki bilişsel yapılar ve argümanları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(2), 429-452.
 • Özyıldırım Gümüş F. & Umay, A. (2018). Problem çözümüne kavramsal / işlemsel yaklaşim ölçeğinin geliştirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 375-391. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-359814
 • Ricoeur, P. (1992). Oneself as another.1990. Trans. K. Blamey. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Rittle Johnson, B., Siegler, R.S. & Alibali, M.W. (2001). Developing conceptual understanding and procedural skill in mathematics: An iterative process. Journal of educational psychology, 93(2), 346. https://doi.org/10.1037/0022-0663.93.2.346
 • Sevgi, S. & Kartalcı, S. (2021). Üniversite öğrencilerinin matematiksel ispata yönelik görüşleri ile kavramsal-işlemsel yaklaşımlarının incelenmesi. BaşkentUniversity Journalof Education, 8(1), 275-291.
 • Sevimli, E. & Delice, A. (2016). Bilgisayar cebir sistemi destekli öğretimin kavramsal-işlemsel yeterliklere etkisinin incelenmesi: integral örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-17. https://doi.org/10.16986/HUJE.2015014225
 • Soylu, Y. & Aydın, S. (2006). A study on importance of the conceptual and operational Knowledge are balanced in mathematics lessons. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-95.
 • Swing, S. & Peterson, P. (1998) Elaborative and integrative thought process in Mathematics learning. Journal of Educational Psychology 80, 54-66. https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.1.54
 • Toluk Uçar Z. (2011). Öğretmen adaylarının pedagojik içerik bilgisi: Öğretimsel açıklamalar. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 2(2), 87-102.
 • Varelas, M., Martin, D. B. & Kane, J. M. (2012). Content learning and identity construction: A framework to strengthen African American students’ mathematics and science learning in urban elementary schools. Human Development, 55(5-6), 319-339. https://doi.org/10.1159/000345324
 • Yıldırım, K. (2019). Sınıf öğretmenlerinin matematik kimliklerinin incelenmesi (Tez No. 540762) [Doktora tezi, Adıyaman Üniversitesi-Adıyaman]. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Other Fields of Education
Journal Section Research Articles
Authors

Yusuf ERGEN
KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION, DEPARTMENT OF BASIC EDUCATION, PRIMARY SCHOOL EDUCATION - CLASSROOM TEACHING - PRIMARY EDUCATION PR. (%25 SCHOLARSHIP)
0000-0003-4313-5354
Türkiye


Erkan GÜLER
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-2290-7741
Türkiye


Serdar İNAL
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-4949-9936
Türkiye


İpek AVĞİN
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0003-1432-3217
Türkiye


Murat ÖZOĞLU
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-5413-4683
Türkiye

Publication Date August 30, 2023
Acceptance Date April 14, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Ergen, Y. , Güler, E. , İnal, S. , Avğin, İ. & Özoğlu, M. (2023). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematik Kimlik Algılarının Problem Çözmeye Yönelik Kavramsal ve İşlemsel Yaklaşımlarına Göre İncelenmesi . Eurasian Journal of Teacher Education , 4 (2) , 83-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ejte/issue/79585/1208573

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 Unported License .