PDF EndNote BibTex RIS Cite

Emotions in Professional Life and Its Management: A Conceptual Study

Year 2012, Volume 1, Issue 1, 3 - 25, 01.05.2012

Abstract

The term “emotion” in organizations has gained importance especially after 1980s. However, it is difficult to find enough number of studies on this topic in Turkey. It can be clearly seen that the studies in Turkey are mainly focused on emotional intelligence. In many of them, emotional intelligence has been searched by being considered with a different variable. This article concerns about emotions in organizations and their management. In this frame, an analysis has been applied by considering some concepts such as the significance and functions of emotions in the organizations, perceiving the emotions and the right description, emotional intelligence, emotional labor, emotional climate, emotional identity and emotion management and the relationship of these concepts with business life. Following these concepts, some implications have been done for management and managers about emotion management in organizations

References

 • Acar, F. (2002). Duygusal zekâ ve liderlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68.
 • Acar, E. (2007). İşletme yönetiminde duygusal zekânın yeri ve önemi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Akın, M. (2004). İşletmelerde duygusal zekânın üst kademe yönetimciler ile astlar arasındaki çatışmalar üzerindeki etkileri (Kayseri’deki büyük ölçekli işletmelerde bir uygulama). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Anderson, L. (2002). How to manage emotional climate in the workplace. 01 15, 2011 tarihinde thebusinessjournal.com. adresinden alındı.
 • Arslan, N. T. (2004). Örgütsel performansı belirleyici bir etmen olarak örgüt kültürü ve iklimi hakkında bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1), 203-228.
 • Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. (1993). Emotional labor in service roles: The influnce of identity. Academy of Management Review , 18 (1), 88-115.
 • Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the workplace: A reappraisal. Human Relations , 48 (2), 97-125.
 • Ashkanasy, N. M., & Daus, C. S. (2002). Emotion in the workplace: The new challenge for managers. Academy of Management Executive , 16 (1), 76-86.
 • Aşkın, M. (2007). Kimlik ve giydirilmiş kimlikler. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (2), 213-220.
 • Babaoğlan, E. (2010). Okul Yöneticilerinde Duygusal Zekâ. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1), 119-136.
 • Barutçugil, İ. (2002). Organizasyonlarda duyguların yönetimi.1. Baskı. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel davranış (3. Baskı). Ankara: Feryal Matbaası.
 • Beceren, E. (2002, Temmuz). Kurumsal duygusal zeka. Human Resources .
 • Bolton, S. (2005). Emotion management in the workplace. Gordonsville, ABD: Palgrave Macmillan.
 • Boyd, C. (2002). Customer violence and employee health and safety. Work, Employment&Society , 16 (1), 151-169.
 • Brotheridge, C. M., & Lee, R. T. (2008). Introduction: The emotions of managing: an introduction to the special issue. Journal of Managerial Psychology , 23 (2), 108-117.
 • Burgess, T., Pugh, K., & Sevigny, L. (2006). The Personal Vision Workbook. New York, USA: http://books.google.com.tr/books?id=wfpmRRqMqj0C&printsec=frontcover&d q=The+Personal+Vision+Workbook&source.
 • Çakar, U. (2002). Duygusal zekânın dönüşümcü liderlik davranışı üzerindeki etkisi . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çakar, U. ve Arbak, Y. (2003). Dönüşümcü liderlik duygusal zekâ gerektirir mi? Yöneticiler üzerinde örnek bir çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (2), 83- 98.
 • Çakar, U. Ve Arbak, Y. (2004). Modern yaklaşımlar ışığında değişen duygu-zekâ ilişkisi ve duygusal zekâ. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (3), 23-48.
 • Çırpan, H. (2007). Yönetişimin yapı taşı: “Olgun” birey. Çerçeve Dergisi , 15 (44), 103- 107.
 • Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2007). Kurumların başarısında duygusal zekânın rolü ve önemi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 14 (1), 209-230.
 • Erkuş, A. ve Günlü, E. (2008). Duygusal zekânın dönüşümcü liderlik üzerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi , 9 (2), 187-209.
 • Fineman, S. (1993). Organizations as emotional arenas. S. Fineman içinde, Emotion in Organizations (s. 9-35). London, England: Sage Publications.
 • Girgin, G. (2009). Öğretmen adaylarında duygusal zekanın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (22), 131-140.
 • Goleman, D. (2007). Duygusal zeka. (B. S. Yüksel, Çev.) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Güngör, M. (2009). Duygusal emek kavramı: Süreci ve sonuçları. Kamu-İş Dergisi , 11 (1), 167-184.
 • Gürbüz, S. ve Yüksel, M. (2008). Çalışma ortamında duygusal zekâ: İş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 9 (2), 174-190.
 • Hochschild, A. R. (1979). Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. American Journal of Sociology (85), 551-575.
 • Kervancı, F. (2008). Büro çalışanlarının duygu yönetimi yeterlilik düzeylerinin geliştirilmesinde duygu yönetimi eğitimi programının etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
 • Kesken, J., Çapraz, B. ve Şengül, A. (2003). “İş hayatında duygulara yer yoktur” ya da.…davranış bilimleri perspektifinden iş hayatında duygular: Keşifsel bir çalışma . 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (s. 957-958). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Khairani, R., & Putri, D. E. (2009). Differences of emotional maturity between men and women who married young . Unpublished article, Gunadarma University, Undergraduate Program, Faculty of Psychology,.
 • Kimberley, N., & Härtel, C. E. (2007). Building a climate of trust during organizational change: The mediating role of justice perceptions and emotion functionality, intentionality and morality. Research on Emotion in Organizations , 3, 237-264.
 • Konrad, S., & Hendl, C. (2003). Duygularla güçlenmek. (M. Taştan, Çev.) İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Langelier, C. A. (2006). Duygu yönetimi beceri çalışma kitabı. (M. Bilgin, & R. Çeçen., Çev.) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Law, K. S., Wong, C., & Song, L. J. (2004). The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies. Journal of Applied Psychology (89), 483-496.
 • Mann, S. (2007). Expectations of emotional display in the workplace. Leadership&Organizational Development Journal , 28 (6), 552-570.
 • Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2000). Emotional intelligence as Zeitgeist, as personality, and as a mentalability. R. Bar-On, & J. D. Parker içinde, The Handbook of Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment, and Application at Home, School and in the Workplace (s. 92-117). New York, USA: Jossey-Bass/Wiley.
 • Miller, K. I., Considine, J., & Garner, J. (2007). ''Let me tell you about my job'': Exploring the terrain of emotion in the workplace. Management Communication Quarterly , 20 (3), 231-260.
 • Özcelik & H. (2004). Emotional fit in the workplace: Its psychological and behavioral outcomes. Unpublished doctoral dissertation. The University of British Columbia, Canada.
 • Özçelik, H., Langton, N., & Aldrich, H. (2001). Does intention to create a positive emotional climate matter? A look at revenue, strategic and outcome growth. Academy of Management Proceedings, (s. 1-7). Washington, D.C.
 • Özçelik, H., Langton, N., & Aldrich, H. (2008). Doing well and doing good. The relationship between leadership practices that facilitate a positive emotional climate and organizational performance. Journal of Managerial Psychology , 23 (2), 186-203.
 • Özkalp, E. ve Cengiz, A. A. (2003). İşyerinde duygular ve yönetimi. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (s. 943-955). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Perek, Z. A. (2006). İşyerinde başarının anahtarı: Duygusal zekayı kullanabilmek ve duyguları yönetebilme . 12 15, 2010 tarihinde http://www.ikademi.com/psikoteknik/1274-isyerinde-basarinin-anahtari- duygusal-zekayi-kullanabilmek-ve-duygulari-yonetebilme.html. alındı adresinden
 • Poggi, I., & Germani, M. (2003). Emotions at work. In Proc. 8th Intl. Conf. on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation (HAAMAHA’03), pp. 461–468, Rome, Italy, 2003.
 • Rafaeli, A., & Worline, M. (2001). Individual emotion in work organization. Social Science Information , 40 (1), 95-123.
 • Rivera, J. D., & Paez, D. (2007). Emotional climate, human security, and cultures of peace. Journal of Social Issues (63), 235-253.
 • Ruiz, J. I. (2007). Emotional climate in organizations: Applications in Latin American prisons. Journal of Social Issues , 63 (2), 289-306.
 • Scherer, K. R., & Tran, V. (2001). Effects of emotion on the process of organizational learning. M. Dierkes, J. Child, & I. Nonaka içinde, Handbook of Organizational Learning (s. 369-392). Oxford University Press.
 • Seçer, H. Ş. (2007). Çalışma yaşamında duygular ve duygusal emek: Sosyoloji, psikoloji ve örgüt teorisi açısından bir değerlendirme. Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (50), 813-834.
 • Sloan, M. M. (2007). The “real self” and inauthenticity: The importance of self-concept anchorage for emotional experiences in the workplace. Social Psychology Quarterly , 70 (3), 305-318.
 • Taşdan, M. (2010). Örgütsel kimlik. H. B. Memduhoğlu, & K. Yılmaz içinde, Yönetimde yeni yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Titrek, O. (2007). IQ’dan EQ’ya: Duyguları zekice yönetme. Ankara: Pegem A.
 • Töremen, F., & Çankaya, İ. (2008). Yönetimde etkili bir yaklaşım: Duygu yönetimi. Kuramsal Eğitimbilim , 1 (1), 33-47.
 • Tran, V. (1998). The role of the emotional climate in learning organisations. The Learning Organization , 5 (2), 99-103.
 • Tuğrul, C. (1999). Duygusal zeka. Klinik Psikiyatri, 1, 12-20.
 • Tüzün, İ. K. ve Çağlar, İ. (2008). Örgütsel özdeşleşme kavramı ve iletişim etkinliği ilişkisi. E-Journal of Yaşar University , 9 (2), 1011-1027.
 • Ural, A. (2001). Yöneticilerde duygusal zekanın üç boyutu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2), 209-219.
 • Walter, F., & Bruch, H. (2008). The positive group affect spiral: a dynamic model of the emergence of positive affective similarity in work groups. Journal of Organizational Behavior, 29, 239-261.
 • Weymes, E. (2001). Relationships not leadership sustain successful organisations. Journal of Change Management , 3 (4), 319-331.
 • Wong, C. S., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13, 243–274.
 • Yelkikalan, N. (2006). 21. yüzyılda girişimcinin yeni özelliği: Duygusal zekâ. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 1, 39- 50.
 • Yurtsever, G., & Rivera, J. D. (2010). Measuring the emotional climate of an organization. Perceptual and Motor Skills , 110 (2), 501-516.

Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme

Year 2012, Volume 1, Issue 1, 3 - 25, 01.05.2012

Abstract

Örgütlerde duygu kavramı özellikle 1980’li yıllardan sonra önem kazanmıştır. Fakat bu konuda ülkemizde yeterli çalışmanın olduğunu söylemek zordur. Ülkemizde yapılan çalışmaların daha çok duygusal zekaya yönelik çalışmalar olduğu görülmektedir. Yapılan birçok çalışmada duygusal zeka farklı bir değişkenle birlikte ele alınarak araştırılmıştır. Bu makale, son dönemlerde oldukça ön plana çıkan örgütlerde duygular ve yönetimi ile ilgilidir. Bu çerçevede; örgütlerde duyguların önemi ve örgüt içindeki işlevleri, duyguları algılama ve doğru betimleme, duygusal zeka, duygusal emek, duygusal iklim, duygusal kimlik ve duygu yönetimi gibi kavramlar ele alınarak çalışma yaşamıyla ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Bu kavramlardan yola çıkılarak örgüt ortamında duyguların yönetimine yönelik yönetim ve yöneticiler için bazı çıkarımlarda bulunulmuştur

References

 • Acar, F. (2002). Duygusal zekâ ve liderlik. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 53-68.
 • Acar, E. (2007). İşletme yönetiminde duygusal zekânın yeri ve önemi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Akın, M. (2004). İşletmelerde duygusal zekânın üst kademe yönetimciler ile astlar arasındaki çatışmalar üzerindeki etkileri (Kayseri’deki büyük ölçekli işletmelerde bir uygulama). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Anderson, L. (2002). How to manage emotional climate in the workplace. 01 15, 2011 tarihinde thebusinessjournal.com. adresinden alındı.
 • Arslan, N. T. (2004). Örgütsel performansı belirleyici bir etmen olarak örgüt kültürü ve iklimi hakkında bir değerlendirme. Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (1), 203-228.
 • Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. (1993). Emotional labor in service roles: The influnce of identity. Academy of Management Review , 18 (1), 88-115.
 • Ashforth, B. E., & Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the workplace: A reappraisal. Human Relations , 48 (2), 97-125.
 • Ashkanasy, N. M., & Daus, C. S. (2002). Emotion in the workplace: The new challenge for managers. Academy of Management Executive , 16 (1), 76-86.
 • Aşkın, M. (2007). Kimlik ve giydirilmiş kimlikler. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (2), 213-220.
 • Babaoğlan, E. (2010). Okul Yöneticilerinde Duygusal Zekâ. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (1), 119-136.
 • Barutçugil, İ. (2002). Organizasyonlarda duyguların yönetimi.1. Baskı. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Başaran, İ. E. (2000). Örgütsel davranış (3. Baskı). Ankara: Feryal Matbaası.
 • Beceren, E. (2002, Temmuz). Kurumsal duygusal zeka. Human Resources .
 • Bolton, S. (2005). Emotion management in the workplace. Gordonsville, ABD: Palgrave Macmillan.
 • Boyd, C. (2002). Customer violence and employee health and safety. Work, Employment&Society , 16 (1), 151-169.
 • Brotheridge, C. M., & Lee, R. T. (2008). Introduction: The emotions of managing: an introduction to the special issue. Journal of Managerial Psychology , 23 (2), 108-117.
 • Burgess, T., Pugh, K., & Sevigny, L. (2006). The Personal Vision Workbook. New York, USA: http://books.google.com.tr/books?id=wfpmRRqMqj0C&printsec=frontcover&d q=The+Personal+Vision+Workbook&source.
 • Çakar, U. (2002). Duygusal zekânın dönüşümcü liderlik davranışı üzerindeki etkisi . Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Çakar, U. ve Arbak, Y. (2003). Dönüşümcü liderlik duygusal zekâ gerektirir mi? Yöneticiler üzerinde örnek bir çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 18 (2), 83- 98.
 • Çakar, U. Ve Arbak, Y. (2004). Modern yaklaşımlar ışığında değişen duygu-zekâ ilişkisi ve duygusal zekâ. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (3), 23-48.
 • Çırpan, H. (2007). Yönetişimin yapı taşı: “Olgun” birey. Çerçeve Dergisi , 15 (44), 103- 107.
 • Doğan, S. ve Demiral, Ö. (2007). Kurumların başarısında duygusal zekânın rolü ve önemi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi , 14 (1), 209-230.
 • Erkuş, A. ve Günlü, E. (2008). Duygusal zekânın dönüşümcü liderlik üzerine etkileri. Dokuz Eylül Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi , 9 (2), 187-209.
 • Fineman, S. (1993). Organizations as emotional arenas. S. Fineman içinde, Emotion in Organizations (s. 9-35). London, England: Sage Publications.
 • Girgin, G. (2009). Öğretmen adaylarında duygusal zekanın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi (22), 131-140.
 • Goleman, D. (2007). Duygusal zeka. (B. S. Yüksel, Çev.) İstanbul: Varlık Yayınları.
 • Güngör, M. (2009). Duygusal emek kavramı: Süreci ve sonuçları. Kamu-İş Dergisi , 11 (1), 167-184.
 • Gürbüz, S. ve Yüksel, M. (2008). Çalışma ortamında duygusal zekâ: İş performansı, iş tatmini, örgütsel vatandaşlık davranışı ve bazı demografik özelliklerle ilişkisi. Doğuş Üniversitesi Dergisi , 9 (2), 174-190.
 • Hochschild, A. R. (1979). Emotion Work, Feeling Rules, and Social Structure. American Journal of Sociology (85), 551-575.
 • Kervancı, F. (2008). Büro çalışanlarının duygu yönetimi yeterlilik düzeylerinin geliştirilmesinde duygu yönetimi eğitimi programının etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Büro Yönetimi Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye.
 • Kesken, J., Çapraz, B. ve Şengül, A. (2003). “İş hayatında duygulara yer yoktur” ya da.…davranış bilimleri perspektifinden iş hayatında duygular: Keşifsel bir çalışma . 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (s. 957-958). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Khairani, R., & Putri, D. E. (2009). Differences of emotional maturity between men and women who married young . Unpublished article, Gunadarma University, Undergraduate Program, Faculty of Psychology,.
 • Kimberley, N., & Härtel, C. E. (2007). Building a climate of trust during organizational change: The mediating role of justice perceptions and emotion functionality, intentionality and morality. Research on Emotion in Organizations , 3, 237-264.
 • Konrad, S., & Hendl, C. (2003). Duygularla güçlenmek. (M. Taştan, Çev.) İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Langelier, C. A. (2006). Duygu yönetimi beceri çalışma kitabı. (M. Bilgin, & R. Çeçen., Çev.) Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Law, K. S., Wong, C., & Song, L. J. (2004). The construct and criterion validity of emotional intelligence and its potential utility for management studies. Journal of Applied Psychology (89), 483-496.
 • Mann, S. (2007). Expectations of emotional display in the workplace. Leadership&Organizational Development Journal , 28 (6), 552-570.
 • Mayer, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. (2000). Emotional intelligence as Zeitgeist, as personality, and as a mentalability. R. Bar-On, & J. D. Parker içinde, The Handbook of Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment, and Application at Home, School and in the Workplace (s. 92-117). New York, USA: Jossey-Bass/Wiley.
 • Miller, K. I., Considine, J., & Garner, J. (2007). ''Let me tell you about my job'': Exploring the terrain of emotion in the workplace. Management Communication Quarterly , 20 (3), 231-260.
 • Özcelik & H. (2004). Emotional fit in the workplace: Its psychological and behavioral outcomes. Unpublished doctoral dissertation. The University of British Columbia, Canada.
 • Özçelik, H., Langton, N., & Aldrich, H. (2001). Does intention to create a positive emotional climate matter? A look at revenue, strategic and outcome growth. Academy of Management Proceedings, (s. 1-7). Washington, D.C.
 • Özçelik, H., Langton, N., & Aldrich, H. (2008). Doing well and doing good. The relationship between leadership practices that facilitate a positive emotional climate and organizational performance. Journal of Managerial Psychology , 23 (2), 186-203.
 • Özkalp, E. ve Cengiz, A. A. (2003). İşyerinde duygular ve yönetimi. 11. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi (s. 943-955). Afyon: Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi.
 • Perek, Z. A. (2006). İşyerinde başarının anahtarı: Duygusal zekayı kullanabilmek ve duyguları yönetebilme . 12 15, 2010 tarihinde http://www.ikademi.com/psikoteknik/1274-isyerinde-basarinin-anahtari- duygusal-zekayi-kullanabilmek-ve-duygulari-yonetebilme.html. alındı adresinden
 • Poggi, I., & Germani, M. (2003). Emotions at work. In Proc. 8th Intl. Conf. on Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility and Hybrid Automation (HAAMAHA’03), pp. 461–468, Rome, Italy, 2003.
 • Rafaeli, A., & Worline, M. (2001). Individual emotion in work organization. Social Science Information , 40 (1), 95-123.
 • Rivera, J. D., & Paez, D. (2007). Emotional climate, human security, and cultures of peace. Journal of Social Issues (63), 235-253.
 • Ruiz, J. I. (2007). Emotional climate in organizations: Applications in Latin American prisons. Journal of Social Issues , 63 (2), 289-306.
 • Scherer, K. R., & Tran, V. (2001). Effects of emotion on the process of organizational learning. M. Dierkes, J. Child, & I. Nonaka içinde, Handbook of Organizational Learning (s. 369-392). Oxford University Press.
 • Seçer, H. Ş. (2007). Çalışma yaşamında duygular ve duygusal emek: Sosyoloji, psikoloji ve örgüt teorisi açısından bir değerlendirme. Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (50), 813-834.
 • Sloan, M. M. (2007). The “real self” and inauthenticity: The importance of self-concept anchorage for emotional experiences in the workplace. Social Psychology Quarterly , 70 (3), 305-318.
 • Taşdan, M. (2010). Örgütsel kimlik. H. B. Memduhoğlu, & K. Yılmaz içinde, Yönetimde yeni yaklaşımlar. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Titrek, O. (2007). IQ’dan EQ’ya: Duyguları zekice yönetme. Ankara: Pegem A.
 • Töremen, F., & Çankaya, İ. (2008). Yönetimde etkili bir yaklaşım: Duygu yönetimi. Kuramsal Eğitimbilim , 1 (1), 33-47.
 • Tran, V. (1998). The role of the emotional climate in learning organisations. The Learning Organization , 5 (2), 99-103.
 • Tuğrul, C. (1999). Duygusal zeka. Klinik Psikiyatri, 1, 12-20.
 • Tüzün, İ. K. ve Çağlar, İ. (2008). Örgütsel özdeşleşme kavramı ve iletişim etkinliği ilişkisi. E-Journal of Yaşar University , 9 (2), 1011-1027.
 • Ural, A. (2001). Yöneticilerde duygusal zekanın üç boyutu. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (2), 209-219.
 • Walter, F., & Bruch, H. (2008). The positive group affect spiral: a dynamic model of the emergence of positive affective similarity in work groups. Journal of Organizational Behavior, 29, 239-261.
 • Weymes, E. (2001). Relationships not leadership sustain successful organisations. Journal of Change Management , 3 (4), 319-331.
 • Wong, C. S., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. The Leadership Quarterly, 13, 243–274.
 • Yelkikalan, N. (2006). 21. yüzyılda girişimcinin yeni özelliği: Duygusal zekâ. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , 1, 39- 50.
 • Yurtsever, G., & Rivera, J. D. (2010). Measuring the emotional climate of an organization. Perceptual and Motor Skills , 110 (2), 501-516.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Cengiz AKÇAY This is me
.Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi


Adil ÇORUK This is me
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Publication Date May 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @ { epa611606, journal = {Eğitimde Politika Analizi}, address = {eartvinli@gmail.com}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2012}, volume = {1}, number = {1}, pages = {3 - 25}, title = {Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Akçay, Cengiz and Çoruk, Adil} }
APA Akçay, C. & Çoruk, A. (2012). Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme . Eğitimde Politika Analizi , 1 (1) , 3-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48307/611606
MLA Akçay, C. , Çoruk, A. "Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme" . Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 3-25 <https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48307/611606>
Chicago Akçay, C. , Çoruk, A. "Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme". Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 3-25
RIS TY - JOUR T1 - Emotions in Professional Life and Its Management: A Conceptual Study AU - CengizAkçay, AdilÇoruk Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Eğitimde Politika Analizi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 25 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Educational Policy Analysis Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme %A Cengiz Akçay , Adil Çoruk %T Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme %D 2012 %J Eğitimde Politika Analizi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Akçay, Cengiz , Çoruk, Adil . "Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme". Eğitimde Politika Analizi 1 / 1 (May 2012): 3-25 .
AMA Akçay C. , Çoruk A. Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(1): 3-25.
Vancouver Akçay C. , Çoruk A. Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(1): 3-25.
IEEE C. Akçay and A. Çoruk , "Çalışma Yaşamında Duygular ve Yönetimi: Kavramsal Bir İnceleme", Eğitimde Politika Analizi, vol. 1, no. 1, pp. 3-25, May. 2012