PDF EndNote BibTex RIS Cite

Metaphoric Perceptions of Academicians and Students to the Concept of Research Assistants

Year 2012, Volume 1, Issue 1, 26 - 48, 01.05.2012

Abstract

The purpose of this study is to determine how students and faculty members perceive “research assistant” phenomenon and which factors affect their perception. Phenomenology, one of qualitative research designs, was used in this study. Convenient sampling design was employed while choosing the participants. The study was carried out with 101 participants, 62 students and 39 faculties, from faculty of education in a public university in Middle Anatolia during 2011-2012 academic year. The participants completed the phrase of “A research assistant is like…. because…..". Content analysis and descriptive analysis techniques were applied to analyze the data. Examining participants’ answers 13 conceptual categories were determined. As a result, participants generally produced positive metaphors for research assistants (54%), but research assistants (n=12) produced substantially negative metaphors for themselves (83.3%). Negative metaphors focused on ambiguity of job description of research assistants. Faculties who worked as a research assistant in the past produced more negative metaphors (63.6 %) than faculties who did not work as a research assistant ever (31.2%). Students considerably produced positive metaphors related to research assistants (64.5%).

References

 • Acar, A., Nemutlu, E., & Gürhan, G. (2004). Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi araştırma görevlilerinin iş memnuniyeti ve bunu etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 24 (2), 95-106.
 • Akagündüz, Ü. (2012, Ocak 2). Akademik köleler. Aksiyon Dergisi. http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-31447-akademik-koleler.html sitesinden alınmıştır.
 • Avcı, K.,& Pala, K. (2004). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan araştırma görevlisi ve uzman doktorların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (2), 81-85.
 • Benton, T., H. (2004). Tireless research assistants. The Chronicle of Higher Education, 51 (14), C1- C4.
 • Brown University. A Brief Guide for Teaching Assistants at Brown University. 8 Hairan 2012 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.brown.edu/sheridan_center adresinden Denzin, N. K.,& Lincoln, Y. S. (2005). The discipline and practise of qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The sage handbook of qualitative research (pp. 1-33). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Güçlü, A. (2009, Şubat 28). Bilimi tercih etmek enayilik mi? Milliyet Gazetesi. http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetayArsiv&ArticleID=10
 • &AuthorID=67&b=OSS+kolaylasacakmis&a=Abbas+G%C3%BC%C3% A7l%C3%BC sitesinden alınmıştır.
 • Keşli, A., T (2007, Ağustos 13). Doktora öğrenimi (Lisansüstü öğrenim) görme suçu. http://documents-analysis.blogspot.com/2007/08/doktora-renimi-lisansst-renim grme-suu.html sitesinden alınmıştır.
 • Korkut, H., Muştan, T., & Yalçınkaya, M. (1999). Araştırma görevlilerinin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17, 19-36.
 • Mangan, K. S. (1992). Colleges expand efforts to help teaching assistants learn to teach. The Chronicle of Higher Education, 38 (26), A17-A18.
 • Michigan State University. Teaching Asistant Program. 15 Mayıs 2012 tarihinde http://www.tap.msu.edu adresinden alınmıştır.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Patton, M. Q. (2001). Qualitative research and methods. London, England: Sage Publications.
 • Sağlam, A. Ç. (2011). Akademik personelin sosyo-demografik özelliklerinin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 407-420.
 • Serinkan, C., & Bardakçı, A. (2009). Pamukkale Üniversitesi’ndeki akademik personelin iş tatminleri ve tükenmişlik düzeylerine ilişkin bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 115-132.
 • Sharoff L. (2009). Expressiveness and creativeness: Metaphorical images of nursing. Nursing Science Quarterly, 22, 312-317.
 • Türk Dil Kurumu. (1983). Türkçe sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.
 • University of Cambridge. Generic Role Profile Research Assistant. 31 Mayıs 2012 tarihinde http://www.cam.ac.uk sitesinden alınmıştır.
 • University of Maryland. Teaching Assistant Handbook. 28 Mayıs 2012 tarihinde http://www.cs.umd.edu/Grad/ta.handbook.shtml adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, Hasan. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık.
 • ‘‘Yüksek Öğretim Kanunu’’ Türkiye Büyük Millet Meclisi, RESMİ GAZETE, Kasım 1981, s.3
 • ‘’Yüksek Öğretim Personel Kanunu,’’ Türkiye Büyük Millet Meclisi, RESMİ GAZETE, Ekim 1983, 18190, s.673

Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları

Year 2012, Volume 1, Issue 1, 26 - 48, 01.05.2012

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin ve öğretim elemanlarının araştırma görevlisi olgusunu nasıl anlamlandırdıklarını ve bu anlamlandırmaların gerekçelerini saptayabilmektir. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim desenine uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılarak oluşturulmuştur. Çalışma grubu 2011-2012 öğretim yılında Orta Anadolu’da bulunun bir kamu üniversitesinin eğitim fakültesinde öğrenim gören 62 öğrenci ile görev yapan 39 öğretim elemanı olmak üzere toplam 101 katılımcıdan oluşmuştur. Çalışma grubundan "Araştırma görevlisi … gibidir çünkü…" şeklinde verilen cümleyi bir metafor kullanarak tamamlamaları ve nedenini açıklamaları istenmiştir. Veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemleriyle çözümlenmiştir. Katılımcılar tarafından üretilen metaforlar açıklamaları da dikkate alınarak 13 temaya ayrılmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışma grubunun genel olarak araştırma görevlileri ile ilgili olumlu metaforlar (%57) ürettikleri görülmüştür. Araştırma görevlileri (n=12) kendileri ile ilgili büyük ölçüde olumsuz metafor üretmişlerdir (% 83.3). Olumsuz metaforlar iş tanımlarının belli olmaması üzerinde yoğunlaşmıştır. Daha önce araştırma görevliliği yapmış öğretim elemanlarının ürettikleri olumsuz metaforların oranı (% 63.6) araştırma görevliliği yapmayan öğretim elemanlarının ürettikleri olumsuz metafor oranından (% 31.2) fazladır. Öğrenciler araştırma görevlileri ile ilgili yüksek oranda (% 64.5) olumlu metafor üretmişlerdir

References

 • Acar, A., Nemutlu, E., & Gürhan, G. (2004). Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi araştırma görevlilerinin iş memnuniyeti ve bunu etkileyen faktörler. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi, 24 (2), 95-106.
 • Akagündüz, Ü. (2012, Ocak 2). Akademik köleler. Aksiyon Dergisi. http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-31447-akademik-koleler.html sitesinden alınmıştır.
 • Avcı, K.,& Pala, K. (2004). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan araştırma görevlisi ve uzman doktorların yaşam kalitesinin değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (2), 81-85.
 • Benton, T., H. (2004). Tireless research assistants. The Chronicle of Higher Education, 51 (14), C1- C4.
 • Brown University. A Brief Guide for Teaching Assistants at Brown University. 8 Hairan 2012 tarihinde alınmıştır.
 • http://www.brown.edu/sheridan_center adresinden Denzin, N. K.,& Lincoln, Y. S. (2005). The discipline and practise of qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), The sage handbook of qualitative research (pp. 1-33). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Güçlü, A. (2009, Şubat 28). Bilimi tercih etmek enayilik mi? Milliyet Gazetesi. http://www.milliyet.com.tr/Yazar.aspx?aType=YazarDetayArsiv&ArticleID=10
 • &AuthorID=67&b=OSS+kolaylasacakmis&a=Abbas+G%C3%BC%C3% A7l%C3%BC sitesinden alınmıştır.
 • Keşli, A., T (2007, Ağustos 13). Doktora öğrenimi (Lisansüstü öğrenim) görme suçu. http://documents-analysis.blogspot.com/2007/08/doktora-renimi-lisansst-renim grme-suu.html sitesinden alınmıştır.
 • Korkut, H., Muştan, T., & Yalçınkaya, M. (1999). Araştırma görevlilerinin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 17, 19-36.
 • Mangan, K. S. (1992). Colleges expand efforts to help teaching assistants learn to teach. The Chronicle of Higher Education, 38 (26), A17-A18.
 • Michigan State University. Teaching Asistant Program. 15 Mayıs 2012 tarihinde http://www.tap.msu.edu adresinden alınmıştır.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Patton, M. Q. (2001). Qualitative research and methods. London, England: Sage Publications.
 • Sağlam, A. Ç. (2011). Akademik personelin sosyo-demografik özelliklerinin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 407-420.
 • Serinkan, C., & Bardakçı, A. (2009). Pamukkale Üniversitesi’ndeki akademik personelin iş tatminleri ve tükenmişlik düzeylerine ilişkin bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 115-132.
 • Sharoff L. (2009). Expressiveness and creativeness: Metaphorical images of nursing. Nursing Science Quarterly, 22, 312-317.
 • Türk Dil Kurumu. (1983). Türkçe sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.
 • University of Cambridge. Generic Role Profile Research Assistant. 31 Mayıs 2012 tarihinde http://www.cam.ac.uk sitesinden alınmıştır.
 • University of Maryland. Teaching Assistant Handbook. 28 Mayıs 2012 tarihinde http://www.cs.umd.edu/Grad/ta.handbook.shtml adresinden alınmıştır.
 • Yıldırım, A.,& Şimşek, Hasan. Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara, Türkiye: Seçkin Yayıncılık.
 • ‘‘Yüksek Öğretim Kanunu’’ Türkiye Büyük Millet Meclisi, RESMİ GAZETE, Kasım 1981, s.3
 • ‘’Yüksek Öğretim Personel Kanunu,’’ Türkiye Büyük Millet Meclisi, RESMİ GAZETE, Ekim 1983, 18190, s.673

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Saadet Aylin BAYAR This is me
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi


Volkan BAYAR This is me
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Publication Date May 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @ { epa611607, journal = {Eğitimde Politika Analizi}, address = {eartvinli@gmail.com}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2012}, volume = {1}, number = {1}, pages = {26 - 48}, title = {Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları}, key = {cite}, author = {Bayar, Saadet Aylin and Bayar, Volkan} }
APA Bayar, S. A. & Bayar, V. (2012). Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları . Eğitimde Politika Analizi , 1 (1) , 26-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48307/611607
MLA Bayar, S. A. , Bayar, V. "Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları" . Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 26-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48307/611607>
Chicago Bayar, S. A. , Bayar, V. "Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları". Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 26-48
RIS TY - JOUR T1 - Metaphoric Perceptions of Academicians and Students to the Concept of Research Assistants AU - Saadet AylinBayar, VolkanBayar Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Eğitimde Politika Analizi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 48 VL - 1 IS - 1 SN - - M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Educational Policy Analysis Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları %A Saadet Aylin Bayar , Volkan Bayar %T Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları %D 2012 %J Eğitimde Politika Analizi %P - %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Bayar, Saadet Aylin , Bayar, Volkan . "Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları". Eğitimde Politika Analizi 1 / 1 (May 2012): 26-48 .
AMA Bayar S. A. , Bayar V. Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(1): 26-48.
Vancouver Bayar S. A. , Bayar V. Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(1): 26-48.
IEEE S. A. Bayar and V. Bayar , "Akademisyen ve Öğrencilerin Araştırma Görevliliğine İlişkin Metaforik Algıları", Eğitimde Politika Analizi, vol. 1, no. 1, pp. 26-48, May. 2012