PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of English Lesson Objectives Functions SBS Questions and Exam Questions in Primary School According to Revised Bloom Taxonomy

Year 2012, Volume 1, Issue 2, 114 - 133, 01.10.2012

Abstract

The main aim of this research is to evaluate 8th grades objectives and functions of English course curriculum, SBS questions and exam questions according to Revised Bloom’s Taxonomy (RBT). Being included in research, 8 objectives, 73 functions, 51 SBS questions and chosen using maximum variation sampling and photocopied 787 exam questions applied in 30 schools were classified according to RBT. Data were obtained through document analysis. Curriculum and SBS questions were obtained through webside of Board of Education and Ministry of Education Educational Technologies Department of Examinations. Data were classified on RBT table by researcher according to criteria presented in taxonomy book. Classification were finalized after Prof. Dr. Lorin W. Anderson’s expert views. Frequencies and percentages were used in the analysis. At the end of the research, it is determined that the vast majority of the objectives, functions, SBS questions and exam questions has been classified under lower cognitive stages

References

 • Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., Wittrock, M. C. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York: Addison Wesley Longman, Inc.
 • Arı, A. (2011). Bloom’un gözden geçirilmiş bilişsel alan taksonomisinin Türkiye’de ve uluslar arası alanda kabul görme durumu, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, 749- 772.
 • Aypay, A. (2011). İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin davranış alışkanlıkları ve “iyi öğretmen” özelliklerine ilişkin algıları, İlköğretim Online, 10 (2), 620-645.
 • Ayvacı, Ş. A. & Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (1), 13-25.
 • Bekdemir, M. & Selim, Y. (2008). Revize edilmiş Bloom taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulanması, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 185-196.
 • Bekaroğlu, A. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe dersindeki yazılı sınav sorularının soru basamaklarına göre incelenmesi ve değerlendirilmesi (Kastamonu örneği), Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bıkmaz, F. H. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen Bilgisi dersi yazılı sınav sorularının öğrenme düzeylerine ve türlerine göre analizi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 74-74.
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Company.
 • Çolak, K. (2008). Tarih dersi sınav sorularının Bloom taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Demir, S. (2008). An evaluation of thinking skills in elt coursebooks at primary and secondary levels, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Doğan, N. (2006). Davranışların Ölçülmesi, (ed. H. Atılgan) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 140–155, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Kılıç A., Acat, M. B. (2007). Öğretmen adaylarının algılarına göre öğretmen yetiştirme programlarındaki derslerin gereklilik ve işe vurukluk düzeyi, Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 21-37.
 • Koray, Ö. C., Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi öğretmenlerinin soru sorma becerilerinin bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2, 317-324.
 • Kratwohl, D. R. (2002). A revision of Blom’s taxonomy: an overview, Theory into Practice, 41 ( 4), 212–218.
 • MEB. (2011). Merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme yönergesi, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2641_0.html (Son erişim tarihi: 12/11/2011).
 • MEB. (2010). İlköğretim kurumları yönetmeliği, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html (Son erişim: 12/11/2011).
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. (2006). Öğretmen yeterlilikleri kitabı, http://otmg.meb.gov.tr/Yayin.html. (Son Erişim: 12/11/2011).
 • Miller, A. D. (2004). “Cogito, ergosum”: applying Bloom’s revised taxonomy within the framework of teaching for understanding to enhance the frequency and quality of students’ opportunities to develop and practice higher-level cognitive processes. Unpublished Doctoral Dissertion. Kalamazoo College, Michigan.
 • Özcan, S. ve Oluk, S. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi derslerinde kullanılan soruların Piaget ve Bloom taksonomisine göre analizi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 61-68.
 • Perkins, D. N. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, November, 9, 6-11.
 • Pickard, M. J. (2007). The New Bloom’s Taxonomy: An Overview for Family and Consumer Sciences. Journal of Family and Consumer Sciences Education. 25, 45-55.
 • Şişman, M. (2011). Eğitim bilimine giriş, 9. Baskı, Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi

Year 2012, Volume 1, Issue 2, 114 - 133, 01.10.2012

Abstract

Bu araştırmanın amacı, İngilizce dersi öğretim programı 8. sınıf hedefleri, kazanımları, SBS soruları ve yazılı sınav sorularını Yeni Bloom Taksonomisi (YBT)’ne göre değerlendirmektir. Araştırma kapsamına alınan 8 hedef, 73 kazanım, 51 SBS sorusu ve maksimum çeşitleme örneklemesi yoluylaseçilen 30 okulda uygulanan 747 yazılı sınav sorularının birer kopyası alınarak YBT’ye göre sınıflaması yapılmıştır. Araştırmanın verileri doküman incelemesi ile elde edilmiştir. İngilizce dersi öğretim programına Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın (TTKB) internet sitesinden; SBS sorularına Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın sitesinden ulaşılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından taksonomi kitabındaki ölçütlere göre YBT tablosuna yerleştirilmiş ve iki aşamalı uzmangörüşünden geçirilmiştir. Prof. Dr. Lorin W. Anderson’dan alınan uzman görüşleri neticesinde sınıflamaya son şekli verilmiş, elde edilen bulguların yüzde ve frekansları alınarak değerlendirilmesi yapılmıştır. Araştırma sonucunda, hedefler, kazanımlar, SBS soruları ve yazılı sınav sorularının YBT bilişsel basamaklarına göre alt düzey bilişsel basamaklarda toplandığı görülmüştür

References

 • Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., Wittrock, M. C. (2001). A taxonomy for learning, teaching and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives, New York: Addison Wesley Longman, Inc.
 • Arı, A. (2011). Bloom’un gözden geçirilmiş bilişsel alan taksonomisinin Türkiye’de ve uluslar arası alanda kabul görme durumu, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11, 749- 772.
 • Aypay, A. (2011). İlk ve ortaöğretim öğretmenlerinin davranış alışkanlıkları ve “iyi öğretmen” özelliklerine ilişkin algıları, İlköğretim Online, 10 (2), 620-645.
 • Ayvacı, Ş. A. & Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7 (1), 13-25.
 • Bekdemir, M. & Selim, Y. (2008). Revize edilmiş Bloom taksonomisi ve cebir öğrenme alanı örneğinde uygulanması, Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 185-196.
 • Bekaroğlu, A. (2007). İlköğretim 6. Sınıf Türkçe dersindeki yazılı sınav sorularının soru basamaklarına göre incelenmesi ve değerlendirilmesi (Kastamonu örneği), Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Bıkmaz, F. H. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Fen Bilgisi dersi yazılı sınav sorularının öğrenme düzeylerine ve türlerine göre analizi, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 74-74.
 • Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Company.
 • Çolak, K. (2008). Tarih dersi sınav sorularının Bloom taksonomisinin bilişsel alan düzeyi açısından sınıflandırılması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Demir, S. (2008). An evaluation of thinking skills in elt coursebooks at primary and secondary levels, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Doğan, N. (2006). Davranışların Ölçülmesi, (ed. H. Atılgan) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, 140–155, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Kılıç A., Acat, M. B. (2007). Öğretmen adaylarının algılarına göre öğretmen yetiştirme programlarındaki derslerin gereklilik ve işe vurukluk düzeyi, Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 21-37.
 • Koray, Ö. C., Yaman, S. (2002). Fen Bilgisi öğretmenlerinin soru sorma becerilerinin bloom taksonomisine göre değerlendirilmesi, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2, 317-324.
 • Kratwohl, D. R. (2002). A revision of Blom’s taxonomy: an overview, Theory into Practice, 41 ( 4), 212–218.
 • MEB. (2011). Merkezi sistemle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirme yönergesi, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2641_0.html (Son erişim tarihi: 12/11/2011).
 • MEB. (2010). İlköğretim kurumları yönetmeliği, http://mevzuat.meb.gov.tr/html/225_0.html (Son erişim: 12/11/2011).
 • MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü. (2006). Öğretmen yeterlilikleri kitabı, http://otmg.meb.gov.tr/Yayin.html. (Son Erişim: 12/11/2011).
 • Miller, A. D. (2004). “Cogito, ergosum”: applying Bloom’s revised taxonomy within the framework of teaching for understanding to enhance the frequency and quality of students’ opportunities to develop and practice higher-level cognitive processes. Unpublished Doctoral Dissertion. Kalamazoo College, Michigan.
 • Özcan, S. ve Oluk, S. (2007). İlköğretim Fen Bilgisi derslerinde kullanılan soruların Piaget ve Bloom taksonomisine göre analizi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 61-68.
 • Perkins, D. N. (1999). The many faces of constructivism. Educational Leadership, November, 9, 6-11.
 • Pickard, M. J. (2007). The New Bloom’s Taxonomy: An Overview for Family and Consumer Sciences. Journal of Family and Consumer Sciences Education. 25, 45-55.
 • Şişman, M. (2011). Eğitim bilimine giriş, 9. Baskı, Ankara: Pegem A. Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Zehra Sümeyye GÖKLER This is me
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Doktora Öğrencisi


Asım ARI This is me
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi


Ayşe AYPAY This is me
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Publication Date October 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 1, Issue 2

Cite

Bibtex @ { epa611612, journal = {Eğitimde Politika Analizi}, address = {eartvinli@gmail.com}, publisher = {Eskişehir Osmangazi University}, year = {2012}, volume = {1}, number = {2}, pages = {114 - 133}, title = {İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Gökler, Zehra Sümeyye and Arı, Asım and Aypay, Ayşe} }
APA Gökler, Z. S. , Arı, A. & Aypay, A. (2012). İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi . Eğitimde Politika Analizi , 1 (2) , 114-133 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48308/611612
MLA Gökler, Z. S. , Arı, A. , Aypay, A. "İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi" . Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 114-133 <https://dergipark.org.tr/en/pub/epa/issue/48308/611612>
Chicago Gökler, Z. S. , Arı, A. , Aypay, A. "İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi". Eğitimde Politika Analizi 1 (2012 ): 114-133
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of English Lesson Objectives Functions SBS Questions and Exam Questions in Primary School According to Revised Bloom Taxonomy AU - Zehra SümeyyeGökler, AsımArı, AyşeAypay Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Eğitimde Politika Analizi JF - Journal JO - JOR SP - 114 EP - 133 VL - 1 IS - 2 SN - - M3 - UR - Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Educational Policy Analysis İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi %A Zehra Sümeyye Gökler , Asım Arı , Ayşe Aypay %T İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi %D 2012 %J Eğitimde Politika Analizi %P - %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Gökler, Zehra Sümeyye , Arı, Asım , Aypay, Ayşe . "İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi". Eğitimde Politika Analizi 1 / 2 (October 2012): 114-133 .
AMA Gökler Z. S. , Arı A. , Aypay A. İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(2): 114-133.
Vancouver Gökler Z. S. , Arı A. , Aypay A. İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi. Eğitimde Politika Analizi. 2012; 1(2): 114-133.
IEEE Z. S. Gökler , A. Arı and A. Aypay , "İlköğretim İngilizce Dersi Hedefleri Kazanımları SBS Soruları ve Yazılı Sınav Sorularının Yeni Bloom Taksonomisine Göre Değerlendirilmesi", Eğitimde Politika Analizi, vol. 1, no. 2, pp. 114-133, Oct. 2012