BibTex RIS Cite

Relationship Between Prospective Teachers’ Attitudes Towards Teaching Profession and Their Motivation Levels

Year 2013, Volume: 2 Issue: 2, 41 - 55, 01.10.2013

Abstract

This study investigates the relationship between prospective teachers’ attitudes towards teaching profession and their motivation levels. The universe of the study consists of 118 pedogogical proficiency students and 255 education faculty students. Data has been collected with “Attitudes Towards Teaching Profession Scale” and “Motivational Sub-scale of Motivational and Learnin Strategies Scale”. SPSS 17.0 software has been utilized, and Pearson Correlation, simple linear regression analysis, Krıskal Wallis and t-test have been used while analyzing the collected data. In this paper, the findings of the study are presented and some suggestions are proposed

References

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Balcı, A (2005). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Basım Yayım.
 • Barlı, Ö. Bilgili, B. Çelik, S. ve Bayrakçeken, S. (2005). İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: Farklılıkların ve sorunların araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 391-417.
 • Baron, A. R. & Byrne, D. (1988). Exploring social psychology (2nd Ed.).cBoston : Allyn and Bacon Inc.
 • Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 345-366.
 • Bieg, S., Backes, S., & Mittag, W. (2011) The role of intrinsic motivation for teaching, teachers' care and autonomy support in students' self-determined motivation. Journal For Educational Research Online, 3(1), 122-140.
 • Bishay, A. (1996). Teacher motivation and job satisfaction: A study employing the experience sampling method. Journal of Undergraduate Sciences, 3, 147-154.
 • Budak, S. (2005) Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Colangelo, N. G. (1997). Handbook of gifted education. Allyn and Bacon, MA.
 • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
 • Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008).Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlilik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Çiğdem, G. ve Memiş, A. (2011). Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(40), 57-773.
 • Demirtaş, H. Cömert ve M. Özer, N. (2011).Öğretmen adaylarının özyeterlilik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Dilekmen, M. ve Ada, Ş. (2005). Öğrenmede güdülenme. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 113-123.
 • Fischer, N., & Rustemeyer, R. (2007). The impact of perceived teacher behavior on motivational development in mathematics. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 21, 135-144.
 • Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergis, 9(2), 71-83.
 • İflazoğlu, A. ve Tümkaya, S. (2008). Öğretmen adaylarının güdülenme düzeyleri ile drama dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğtim Fakültesi Dergisi, 23(1), 61-73.
 • Jesus, S. & Conboy, J. (2001). A stress management course to prevent teacher distress. The International Journal of Educational Management, 15(3), 131-137.
 • Karasar, N. (2002) Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (7.Baskı). Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti.
 • Kasser, T. & Ryan, M. (1996). Further examining the american dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(3), 280-287.
 • Ocak, G. (2005). Meslek olarak öğretmenlik. K. Keskinkılıç (Ed.). Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (s. 37-85). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Önen, A. S. ve Ulusoy, F. M. (2012). The effects of pre-service teachers’ interpersonal relationship dimensions on their attitudes towards the teaching profession. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5529-5533.
 • Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-48.
 • Peck, R. F., R. B. Fox, & P. T. Morston. (1977). Teacher effects on students’ achievement and self-esteem . Washington DC: National Institute of Education.
 • Richard M. R. & Edward L. Di. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic feŞnitions and new directions. Contemporary Educational Psychology,25, 54-67.
 • Robbins, S. (1994) Örgütsel davranışın temelleri (Çev: S. A. Öztürk). Eskişehir: ETAM Basım Yayın.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
 • Sünbül, A. M. (2003). Bir meslek olarak öğretmenlik. Ö. Demirel ve Z. Kaya (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş (3. Baskı) içinde. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Şimşek, H. (2005). Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
 • Taşdan, M. ve Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 33(147), 54-69.
 • Tekerek, M. ve Polat, S (2011). Öğretmen adalarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları.5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011. Fırat University-Elazığ.
 • Terzi, M. Ünal, M. ve Gürbüz, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 51-60.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik yutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 45, 109-127.
 • Wlodowski, R. (1999). Motivation and diversity: A framework for teaching. New Directions for Teaching and Learning, 78, 7-9.
 • Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: Kuramsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.

Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme

Year 2013, Volume: 2 Issue: 2, 41 - 55, 01.10.2013

Abstract

Bu çalışmada, 2012–2013 eğitim öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıfında eğitim gören öğretmen adayları ile pedagojik formasyon programına devam eden öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları ile güdülenme düzeyleri, aralarındaki ilişki, cinsiyet ve devam edilen program gibi değişkenlere göre farklılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma 118 pedagojik formasyon ve 255 eğitim fakültesi öğrencisi ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği” ve “Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeği’nin” “Güdülenme Alt Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 17.0 paket programından faydalanılarak yüzde, frekans, Pearson Korelasyon ve Basit Doğrusal Regresyon Analizleri, Kruskal Wallis ve T-Testi kullanılmıştır. Bu analizler sonucunda elde edilen bulgular ortaya konulmuş ve konuya ilişkin öneriler ileri sürülmüştür

References

 • Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 343-361.
 • Balcı, A (2005). Açıklamalı eğitim yönetimi terimleri sözlüğü. Ankara: Tek Ağaç Basım Yayım.
 • Barlı, Ö. Bilgili, B. Çelik, S. ve Bayrakçeken, S. (2005). İlköğretim okul öğretmenlerinin motivasyonları: Farklılıkların ve sorunların araştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 391-417.
 • Baron, A. R. & Byrne, D. (1988). Exploring social psychology (2nd Ed.).cBoston : Allyn and Bacon Inc.
 • Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen, N. (2009). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15(59), 345-366.
 • Bieg, S., Backes, S., & Mittag, W. (2011) The role of intrinsic motivation for teaching, teachers' care and autonomy support in students' self-determined motivation. Journal For Educational Research Online, 3(1), 122-140.
 • Bishay, A. (1996). Teacher motivation and job satisfaction: A study employing the experience sampling method. Journal of Undergraduate Sciences, 3, 147-154.
 • Budak, S. (2005) Psikoloji sözlüğü. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, E. A., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Colangelo, N. G. (1997). Handbook of gifted education. Allyn and Bacon, MA.
 • Çapa, Y. ve Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 69-73.
 • Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008).Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlilik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Çiğdem, G. ve Memiş, A. (2011). Sınıf öğretmenliği adaylarının öğrenme stilleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(40), 57-773.
 • Demirtaş, H. Cömert ve M. Özer, N. (2011).Öğretmen adaylarının özyeterlilik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36(159), 96-111.
 • Dilekmen, M. ve Ada, Ş. (2005). Öğrenmede güdülenme. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 113-123.
 • Fischer, N., & Rustemeyer, R. (2007). The impact of perceived teacher behavior on motivational development in mathematics. Zeitschrift für Pädagogische Psychologie, 21, 135-144.
 • Gürbüz, H. ve Kışoğlu, M. (2007). Tezsiz yüksek lisans programına devam eden fen edebiyat ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği). Erzincan Eğitim Fakültesi Dergis, 9(2), 71-83.
 • İflazoğlu, A. ve Tümkaya, S. (2008). Öğretmen adaylarının güdülenme düzeyleri ile drama dersindeki akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğtim Fakültesi Dergisi, 23(1), 61-73.
 • Jesus, S. & Conboy, J. (2001). A stress management course to prevent teacher distress. The International Journal of Educational Management, 15(3), 131-137.
 • Karasar, N. (2002) Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler (7.Baskı). Ankara: 3A Araştırma Eğitim, Danışmanlık Ltd. Şti.
 • Kasser, T. & Ryan, M. (1996). Further examining the american dream: Differential correlates of intrinsic and extrinsic goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 22(3), 280-287.
 • Ocak, G. (2005). Meslek olarak öğretmenlik. K. Keskinkılıç (Ed.). Öğretmenlik mesleğine giriş içinde (s. 37-85). Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Önen, A. S. ve Ulusoy, F. M. (2012). The effects of pre-service teachers’ interpersonal relationship dimensions on their attitudes towards the teaching profession. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 5529-5533.
 • Özkan, H. H. (2012). Öğretmenlik formasyon programındaki öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının incelenmesi (SDÜ örneği). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 29-48.
 • Peck, R. F., R. B. Fox, & P. T. Morston. (1977). Teacher effects on students’ achievement and self-esteem . Washington DC: National Institute of Education.
 • Richard M. R. & Edward L. Di. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic feŞnitions and new directions. Contemporary Educational Psychology,25, 54-67.
 • Robbins, S. (1994) Örgütsel davranışın temelleri (Çev: S. A. Öztürk). Eskişehir: ETAM Basım Yayın.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55, 68-78.
 • Sünbül, A. M. (2003). Bir meslek olarak öğretmenlik. Ö. Demirel ve Z. Kaya (Ed.), Öğretmenlik mesleğine giriş (3. Baskı) içinde. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Şimşek, H. (2005). Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1).
 • Taşdan, M. ve Tiryaki, E. (2008). Özel ve devlet ilköğretim okulu öğretmenlerinin iş doyumu düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim ve Bilim, 33(147), 54-69.
 • Tekerek, M. ve Polat, S (2011). Öğretmen adalarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları.5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011. Fırat University-Elazığ.
 • Terzi, M. Ünal, M. ve Gürbüz, M. (2012). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiğe yönelik akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(1), 51-60.
 • Üstüner, M. (2006). Öğretmenlik mesleğine yönelik yutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 45, 109-127.
 • Wlodowski, R. (1999). Motivation and diversity: A framework for teaching. New Directions for Teaching and Learning, 78, 7-9.
 • Yazıcı, H. (2009). Öğretmenlik mesleği motivasyon kaynakları ve temel tutumlar: Kuramsal bir bakış. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 33-46.
There are 36 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Yunus Emre Ömür

Şenay Sezgin Nartgün

Publication Date October 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Ömür, Y. E., & Nartgün, Ş. S. (2013). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme. Eğitimde Politika Analizi, 2(2), 41-55.
AMA Ömür YE, Nartgün ŞS. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme. Eğitimde Politika Analizi. October 2013;2(2):41-55.
Chicago Ömür, Yunus Emre, and Şenay Sezgin Nartgün. “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme”. Eğitimde Politika Analizi 2, no. 2 (October 2013): 41-55.
EndNote Ömür YE, Nartgün ŞS (October 1, 2013) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme. Eğitimde Politika Analizi 2 2 41–55.
IEEE Y. E. Ömür and Ş. S. Nartgün, “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme”, Eğitimde Politika Analizi, vol. 2, no. 2, pp. 41–55, 2013.
ISNAD Ömür, Yunus Emre - Nartgün, Şenay Sezgin. “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme”. Eğitimde Politika Analizi 2/2 (October 2013), 41-55.
JAMA Ömür YE, Nartgün ŞS. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme. Eğitimde Politika Analizi. 2013;2:41–55.
MLA Ömür, Yunus Emre and Şenay Sezgin Nartgün. “Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme”. Eğitimde Politika Analizi, vol. 2, no. 2, 2013, pp. 41-55.
Vancouver Ömür YE, Nartgün ŞS. Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Güdülenme. Eğitimde Politika Analizi. 2013;2(2):41-55.