BibTex RIS Cite

The Discussion of Music Teachers' Views on Reforms in Music Field During Early Turkish Republic: Sample of Aydın

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 24 - 44, 01.05.2014

Abstract

The aim of the study is to evaluate the opinions of music teachers about the developments performed in music field in republic period and also their ideas related with the reflections of these developments on the music education and cultural life of today. Young Republic tried to carry the Turkish art to universal level by preserving its structure despite all difficult conditions. The studies performed in that period are assumed as important steps in terms of cultural development. From the point of view of research data it is considered that the study seeks answer to an important question, the position of innovations made in music field in republic period in today's education system and the up-to-date situations of these innovations. The study was configured in qualitative research pattern and as data collection technique, semi-configured individual interview technique was used. The interviews were performed in 2012-2013 academic year with 20 volunteer music teachers giving education in Aydin city schools of various socio-economical levels. The resolution of interview data was performed by descriptive analysis. It can be comment that music teachers do not have detailed info related with republic period music developments and that they assumed the reason for this as insufficient education in universities related with this subject. In the interviews almost no info could be gathered related with music studies performed in public houses and village institutes. At the end of examinations it was understood that these institutions having important contribution related with music take very negligable place in the music history books. Besides another emphasized conclusion is that the developments in that period were addressed to personality properties of Ataturk and that a decline occured after his era. The importance of government policies in development of music culture and music education is and undeniable reality

References

 • Akay, M. (2010). Bana O Şarkıyı 7 Paşa Yazdırdı. 30.08.2013 tarihinde http://magazin.bugun.com.tr/o-sarkiyi-bana-7-pasa-yazdirdi-haberi/117506) adresinden erşildi.
 • Akkol, M., L. (2008). Türkiye'deki modernleşme sürecinde müzik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alaner, A. B. (2000). Tarihsel süreçte müzik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yayınları.
 • Alpagut, U. (2013). Cumhuriyet'in ilk yıllarında müzik eğitiminin yaygınlaştırılması. Milli Folklor Dergisi, 25(97), 210-230.
 • Aydın, B., M. (2013). Köy enstitüleri ve toplum kalkınması. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bengi, D. (2013). Müzikli İhtilal: Osman Paşa Marşı ve 27 Mayıs. 25.05.2013 tarihinde http://www.bianet.org/biamag/siyaset/146896-muzikli-ihtilal-osman-pasa-marsi-ve- 27-mayis adresinden alınmıştır.
 • Budak, O., A. (2006). Türk müziğinin kökeni-gelişimi. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Demirtaş, B., ve Ulusoy, K. (2009). Cumhuriyetin ilk yıllarında iki önemli kültür politikası: halkevleri ve millet mektepleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1190-1208.
 • Evcin, E. (2011). Atatürk'ün güzel sanatlara ve sanatçılara bakışı. Atatürk Yolu Dergisi, 47, 521-555.
 • Sağer, T. (2003). Cumhuriyet dönemi müzik politikaları. Ata Dergisi, 11, 135-137
 • Say, A. (2006). Müzik tarihi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Selanik, C. (1996). Müzik sanatının tarihsel serüveni. Ankara: Doruk Yayıncılık.
 • Şerafettin, T. (2000). Türk kültür tarihi, Türk kültüründen Türkiye kültürüne ve evrenselliğe. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık
 • Zeyrek, Ş. (2006). Türkiye'de halkevleri ve halkodaları. Ankara: Anı Yayıncılık.

Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 24 - 44, 01.05.2014

Abstract

Araştırmanın amacı Aydın ilinde görev yapan müzik öğretmenlerinin; Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzik alanındaki gelişmelere, bu gelişmelerin günümüz müzik eğitimine ve kültür hayatına yansımalarına yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Genç Cumhuriyet Türk sanatını tüm zorlu koşullara rağmen kendi öz yapısını koruyarak evrensel düzeye taşınmaya çalışmıştır. Bu dönemde atılan adımlar, kültürel miras ve kültürel ilerleme adına önemli adımlar olarak görülmektedir. Araştırmanın verilerinden hareketle, çalışmanın; müzik öğretmenlerinin görüşlerinden yola çıkarak, bu gelişmelerin günümüz eğitim sisteminin içindeki konumu ve ilerlemesinin bugün ne düzeyde devam ettiği noktasında ışık tutması açısından önemli bir soruya yanıt aradığı düşünülmektedir. Çalışma, nitel araştırma deseninde yapılandırılmış ve veri toplama tekniği olarak da yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanmıştır. Görüşmeler, 2012-2013 eğitim- öğretim yılında Aydın ilinde bulunan çeşitli sosyo-ekonomik düzeylerdeki okullarda eğitim veren 20 gönüllü müzik öğretmeni ile yapılmıştır. Görüşme verilerinin çözümlenmesi ise betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, müzik öğretmenlerinin Cumhuriyet’in ilk yıllarında müzik alanındaki gelişmelere özellikle de bu dönemde kurulan Halkevleri ve Köy Enstitülerinde yapılan müzik çalışmalarına yönelik yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Bu durum, söz konusu kurumlara ilişkin bilgilerin müzik tarihi kitaplarında yer almaması ile açıklanabilir. Tüm bunların yanı sıra bu dönem yapılan yeniliklerin Atatürk’ün kişilik özelliklerinden kaynaklandığı ve bu dönemden sonra geriye gidiş olduğu da müzik öğretmenleri tarafından özellikle vurgulanan bir sonuçtur. Müzik kültürü ve müzik eğitiminin gelişmesinde devlet politikalarının önemi de yadsınamaz bir gerçekliktir

References

 • Akay, M. (2010). Bana O Şarkıyı 7 Paşa Yazdırdı. 30.08.2013 tarihinde http://magazin.bugun.com.tr/o-sarkiyi-bana-7-pasa-yazdirdi-haberi/117506) adresinden erşildi.
 • Akkol, M., L. (2008). Türkiye'deki modernleşme sürecinde müzik. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Alaner, A. B. (2000). Tarihsel süreçte müzik. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yayınları.
 • Alpagut, U. (2013). Cumhuriyet'in ilk yıllarında müzik eğitiminin yaygınlaştırılması. Milli Folklor Dergisi, 25(97), 210-230.
 • Aydın, B., M. (2013). Köy enstitüleri ve toplum kalkınması. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bengi, D. (2013). Müzikli İhtilal: Osman Paşa Marşı ve 27 Mayıs. 25.05.2013 tarihinde http://www.bianet.org/biamag/siyaset/146896-muzikli-ihtilal-osman-pasa-marsi-ve- 27-mayis adresinden alınmıştır.
 • Budak, O., A. (2006). Türk müziğinin kökeni-gelişimi. Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Demirtaş, B., ve Ulusoy, K. (2009). Cumhuriyetin ilk yıllarında iki önemli kültür politikası: halkevleri ve millet mektepleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1190-1208.
 • Evcin, E. (2011). Atatürk'ün güzel sanatlara ve sanatçılara bakışı. Atatürk Yolu Dergisi, 47, 521-555.
 • Sağer, T. (2003). Cumhuriyet dönemi müzik politikaları. Ata Dergisi, 11, 135-137
 • Say, A. (2006). Müzik tarihi. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Selanik, C. (1996). Müzik sanatının tarihsel serüveni. Ankara: Doruk Yayıncılık.
 • Şerafettin, T. (2000). Türk kültür tarihi, Türk kültüründen Türkiye kültürüne ve evrenselliğe. Ankara: Bilgi Yayınevi.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005) Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık
 • Zeyrek, Ş. (2006). Türkiye'de halkevleri ve halkodaları. Ankara: Anı Yayıncılık.
There are 16 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Evin Erden This is me

Adnan Öztürk This is me

Alev Çelik This is me

Publication Date May 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Erden, E., Öztürk, A., & Çelik, A. (2014). Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği. Eğitimde Politika Analizi, 3(1), 24-44.
AMA Erden E, Öztürk A, Çelik A. Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği. Eğitimde Politika Analizi. May 2014;3(1):24-44.
Chicago Erden, Evin, Adnan Öztürk, and Alev Çelik. “Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği”. Eğitimde Politika Analizi 3, no. 1 (May 2014): 24-44.
EndNote Erden E, Öztürk A, Çelik A (May 1, 2014) Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği. Eğitimde Politika Analizi 3 1 24–44.
IEEE E. Erden, A. Öztürk, and A. Çelik, “Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği”, Eğitimde Politika Analizi, vol. 3, no. 1, pp. 24–44, 2014.
ISNAD Erden, Evin et al. “Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği”. Eğitimde Politika Analizi 3/1 (May 2014), 24-44.
JAMA Erden E, Öztürk A, Çelik A. Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği. Eğitimde Politika Analizi. 2014;3:24–44.
MLA Erden, Evin et al. “Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği”. Eğitimde Politika Analizi, vol. 3, no. 1, 2014, pp. 24-44.
Vancouver Erden E, Öztürk A, Çelik A. Müzik Öğretmenlerinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Müzik Alanındaki Gelişmelere Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Aydın İli Örneği. Eğitimde Politika Analizi. 2014;3(1):24-4.