PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Year 2016, Volume 7, Issue 1, 33 - 58, 30.06.2016
https://doi.org/10.21031/epod.14532

Abstract

Bu çalışmanın amacı TEOG ortak ve mazeret sınavındaki Türkçe ve matematik alt testlerinin psikometrik özelliklerini karşılaştırmaktır. Türkçe ve matematik testlerinin ortak ve mazeret sınavları madde güçlüğü, madde ayırıcılık indeksleri, testlerin güvenirliği ve geçerliği gibi psikometrik özellikler çevresinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma Türkçe ortak sınavı için 9773, matematik ortak sınavı için 9485, Türkçe mazeret sınavı için 2747 ve matematik mazeret sınavı için 2323 öğrencinin madde puanları üzerinden yürütülmüştür. Kapsam geçerliği çalışması için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bunun için araştırmacılar tarafından TEOG ortak ve mazeret sınavlarındaki soruların ölçtüğü kazanımları belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla soru ve kazanım eşleştirme formu ile soru değerlendirme formu oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda test ve madde istatistiklerinin manidar düzeyde farklı olduğu, uzman görüşlerine dayalı olarak değerlendirilen testin kapsamının ortak ve mazeret testleri için benzer olduğu fakat ortak ve mazeret testlerindeki maddelerin aynı yapıyı ölçmediği gözlenmiştir.

References

 • AERA, APA, & NCME. (2014). Standarts for educational and psychological testing. Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Alıcı, D., Başol, G., Çakan, M., Kan, A., Karaca, E., Özbek, Ö. Y., & Yaşar, M. (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (S. Tekindal, Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • American Educational Research Association. (2006). Standards for reporting on empirical social science research in AERA publications: American Educational Research Association. Educational Researcher, 35(6), 33–40. http://doi.org/10.3102/0013189X035006033
 • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. Baskı). Washington, DC: American Psychological Association. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Anıl, D., & Güzeller, C. O. (2011). Seviye belirleme sınavı fen ve teknoloji alt testi ile diğer alt testler arasındaki ilişkinin yol analizi ile incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1–10.
 • Anıl, D., Güzeller, C. O., Çokluk, Ö., & Şekercioǧlu, G. (2010). Level determination exam (SBS-2008) the determination of the validity and reliability of 7th grade mathematics sub- test. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5292–5298. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.863
 • Atila, M. E., & Özeken, Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: Fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124–140. http://doi.org/10.7822/omuefd.34.1.7
 • Bracken, B. A., Carlson, J. F., Hansen, J.-I. C., Kuncel, N. R., Reise, S. P., & Rodriguez, M. C. (2013). APA handbook of testing and assesment in psychology. (K. F. Geisinger, Ed.) (1. Cilt). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research (2. Baskı). New York: The Guilford Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Journal of Chemical Information and Modeling (2. Baskı, Vol. 53). New York: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155–159. http://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155
 • Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. New York: Routledge. http://doi.org/10.1037/a0028079
 • Dalak, O. (2015). TEOG sınav soruları ile 8. sınıf öğretim programlarındaki ilgili kazanımları yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 388903).
 • Dinç, E., Dere, İ., & Koluman, S. (2014). Kademeler arası geçiş uygulamalarına yönelik görüş ve deneyimler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 397–423. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.761
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I: Temel kavramlar ve işlemler (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • George, D., & Mallery, P. (2012). IBM SPSS Statistics 19 Step by Step: A simple guide and reference. Journal of Chemical Information and Modeling (12. Ed., Vol. 53). Boston: Pearson. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Görmez, M., & Coşkun, İ. (2015). 1. yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş reformunun değerlendirilmesi. Ankara:SETA.
 • Gulliksen, H. (1950). Theory of mental tests. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Kaiser, H. F., & Rice, J. (1974). Little Jiffy, Mark IV. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 111–117. http://doi.org/10.1177/001316447403400115
 • Karaca, M. (2015). TEOG sınavlarında soru sorulan ve sorulmayan fen ve teknoloji dersi konularına ilişkin öğrenci ve öğretmen bakış açıları. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 418059).
 • Karaca, M., Bektaş, O., & Armağan, F. Ö. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlarda sorulmayan fen bilimleri konularına yönelik görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63–86. http://doi.org/10.17152/gefad.99679
 • Karadeniz, O., Eker, C., & Ulusoy, M. (2015). TEOG sınavlarındaki T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların kazanım temelli olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 115–134.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kardeş-Birinci, D. (2014). Merkezi sistem ortak sınavlarda ilk deneyim: Matematik dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 8–16.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practise of structural equating modeling. (T. G. Press, Ed.) (3. Baskı). New York.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563–575.
 • MEB. (2015). 2014-2015 öğretim yılı ortak sınavlar e-kılavuzu, [Çevrim-içi: http://oges.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_11/04053521_ortaksnavlareklavuz20142015.pdf], erişim tarihi: 20 Mart 2015
 • Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mueller, R. O. (1996). Basic principles of structural equation modeling: An introduction to LISREL and EQS. Design (Vol. 102). New York: Springer Science & Business Media, LLC. http://doi.org/10.1016/j.peva.2007.06.006
 • Örs, S. (2010). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı fen ve teknoloji alt testlerinin faktör yapılarının belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 309507).
 • Özgüven, İ. E. (2011). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Özkan, M. (2015). TEOG kapsamında uygulanan matematik alt testi ile matematik mazeret alt testinin istatistiksel eşitliğinin sınanması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özsoy, S., & Özsoy, G. (2013). Eğitim araştırmalarında etki büyüklüğünün raporlanması. İlköğreitm Online, 12(2), 334–346.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23–74.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53–76.
 • Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6. Baskı). Boston: Pearson.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research: A simplified methodology. http://doi.org/10.1113/jphysiol.2004.078915
 • Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • West, S. G., Finch, J. F., & Curran, P. J. (1995). Structural equation models with non-normal variables: Problems and remedies. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Yılmaz, G. (2014). SBS ve TEOG sınavındaki söz varlığımızla ilgili Türkçe sorularının 2005 Türkçe Öğretim Programı’ndaki sözcük varlığımızla ilgili kazanımları ölçme yeterlilik düzeyinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 378616).
 • Yılmaz-Koğar, E., & Aygün, B. (2015). Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG)’nın matematik temel alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 667–680. http://doi.org/10.14527/pegegog.2015.036
 • Yorgancı, O. K. (2015). Sekizinci sınıf Türkçe dersi ortak sınavı sorularının öğretim programına göre değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 388160).
 • Yurdugül, H. (2006). Parelel, eşdeğer ve konjenerik ölçmelerde güvenirlik katsayılarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 15–37.
 • Yurdugül, H., & Bayrak, F. (2012). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerlik ölçüleri: Kapsam geçerlik indeksi ve Kappa istastiğinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı 2), 264–271.
 • Zayimoğlu-Öztürk, F., & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8 . sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439–454. http://doi.org/10.7822/omuefd.33.2.8

TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Year 2016, Volume 7, Issue 1, 33 - 58, 30.06.2016
https://doi.org/10.21031/epod.14532

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2013-2014 eğitim öğretim yılında uygulanan TEOG ortak ve mazeret sınavındaki Türkçe ve matematik alt testlerinin psikometrik özelliklerini karşılaştırmaktır. Türkçe ve matematik testlerinin ortak ve mazeret sınavları madde güçlüğü, madde ayırıcılık indeksleri, testlerin güvenirliği ve geçerliği gibi psikometrik özellikler çevresinde karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma Türkçe ortak sınavı için 9773, matematik ortak sınavı için 9485, Türkçe mazeret sınavı için 2747 ve matematik mazeret sınavı için 2323 öğrencinin madde puanları üzerinden yürütülmüştür. Kapsam geçerliği çalışması için uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bunun için araştırmacılar tarafından TEOG ortak ve mazeret sınavlarındaki soruların ölçtüğü kazanımları belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla soru ve kazanım eşleştirme formu ile soru değerlendirme formu oluşturulmuştur. Araştırma sonucunda hem matematik hem de Türkçe ortak ve mazeret sınavlarının test ve madde istatistiklerinin manidar düzeyde farklı olduğu gözlenmiştir. Uzman görüşlerine dayalı olarak değerlendirilen Türkçe ve matematik testlerinin kapsamının ortak ve mazeret sınavları için benzer olduğu görülmüştür. Matematik testi ortak ve mazeret sınavlarındaki maddelerin aynı yapıyı ölçmediği fakat Türkçe testi ortak ve mazeret sınavlarındaki maddelerin benzer yapıyı ölçtüğü sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • AERA, APA, & NCME. (2014). Standarts for educational and psychological testing. Washington, DC: American Educational Research Association.
 • Alıcı, D., Başol, G., Çakan, M., Kan, A., Karaca, E., Özbek, Ö. Y., & Yaşar, M. (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (S. Tekindal, Ed.). Ankara: Pegem Akademi.
 • American Educational Research Association. (2006). Standards for reporting on empirical social science research in AERA publications: American Educational Research Association. Educational Researcher, 35(6), 33–40. http://doi.org/10.3102/0013189X035006033
 • American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6. Baskı). Washington, DC: American Psychological Association. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Anıl, D., & Güzeller, C. O. (2011). Seviye belirleme sınavı fen ve teknoloji alt testi ile diğer alt testler arasındaki ilişkinin yol analizi ile incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1–10.
 • Anıl, D., Güzeller, C. O., Çokluk, Ö., & Şekercioǧlu, G. (2010). Level determination exam (SBS-2008) the determination of the validity and reliability of 7th grade mathematics sub- test. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5292–5298. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.03.863
 • Atila, M. E., & Özeken, Ö. F. (2015). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınavı: Fen bilimleri öğretmenleri ne düşünüyor? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 124–140. http://doi.org/10.7822/omuefd.34.1.7
 • Bracken, B. A., Carlson, J. F., Hansen, J.-I. C., Kuncel, N. R., Reise, S. P., & Rodriguez, M. C. (2013). APA handbook of testing and assesment in psychology. (K. F. Geisinger, Ed.) (1. Cilt). Washington, DC: American Psychological Association.
 • Brown, T. A. (2015). Confirmatory factor analysis for applied research (2. Baskı). New York: The Guilford Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (18. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Journal of Chemical Information and Modeling (2. Baskı, Vol. 53). New York: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112(1), 155–159. http://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155
 • Cumming, G. (2012). Understanding the new statistics: Effect sizes, confidence intervals, and meta-analysis. New York: Routledge. http://doi.org/10.1037/a0028079
 • Dalak, O. (2015). TEOG sınav soruları ile 8. sınıf öğretim programlarındaki ilgili kazanımları yenilenmiş Bloom Taksonomisine göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 388903).
 • Dinç, E., Dere, İ., & Koluman, S. (2014). Kademeler arası geçiş uygulamalarına yönelik görüş ve deneyimler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(17), 397–423. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.761
 • Erkuş, A. (2014). Psikolojide ölçme ve ölçek geliştirme-I: Temel kavramlar ve işlemler (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • George, D., & Mallery, P. (2012). IBM SPSS Statistics 19 Step by Step: A simple guide and reference. Journal of Chemical Information and Modeling (12. Ed., Vol. 53). Boston: Pearson. http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
 • Görmez, M., & Coşkun, İ. (2015). 1. yılında temel eğitimden ortaöğretime geçiş reformunun değerlendirilmesi. Ankara:SETA.
 • Gulliksen, H. (1950). Theory of mental tests. New York: John Wiley & Sons Inc.
 • Kaiser, H. F., & Rice, J. (1974). Little Jiffy, Mark IV. Educational and Psychological Measurement, 34(1), 111–117. http://doi.org/10.1177/001316447403400115
 • Karaca, M. (2015). TEOG sınavlarında soru sorulan ve sorulmayan fen ve teknoloji dersi konularına ilişkin öğrenci ve öğretmen bakış açıları. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 418059).
 • Karaca, M., Bektaş, O., & Armağan, F. Ö. (2015). 8. sınıf öğrencilerinin merkezi sınavlarda sorulmayan fen bilimleri konularına yönelik görüşleri. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 63–86. http://doi.org/10.17152/gefad.99679
 • Karadeniz, O., Eker, C., & Ulusoy, M. (2015). TEOG sınavlarındaki T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait soruların kazanım temelli olarak değerlendirilmesi. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 115–134.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Kardeş-Birinci, D. (2014). Merkezi sistem ortak sınavlarda ilk deneyim: Matematik dersi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 8–16.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practise of structural equating modeling. (T. G. Press, Ed.) (3. Baskı). New York.
 • Lawshe, C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnel Psychology, 28(4), 563–575.
 • MEB. (2015). 2014-2015 öğretim yılı ortak sınavlar e-kılavuzu, [Çevrim-içi: http://oges.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_11/04053521_ortaksnavlareklavuz20142015.pdf], erişim tarihi: 20 Mart 2015
 • Meydan, C. H., & Şeşen, H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi (2. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Mueller, R. O. (1996). Basic principles of structural equation modeling: An introduction to LISREL and EQS. Design (Vol. 102). New York: Springer Science & Business Media, LLC. http://doi.org/10.1016/j.peva.2007.06.006
 • Örs, S. (2010). İlköğretim 6., 7. ve 8. sınıf Seviye Belirleme Sınavı fen ve teknoloji alt testlerinin faktör yapılarının belirlenmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 309507).
 • Özgüven, İ. E. (2011). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Özkan, M. (2015). TEOG kapsamında uygulanan matematik alt testi ile matematik mazeret alt testinin istatistiksel eşitliğinin sınanması. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Özsoy, S., & Özsoy, G. (2013). Eğitim araştırmalarında etki büyüklüğünün raporlanması. İlköğreitm Online, 12(2), 334–346.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23–74.
 • Şad, S. N., & Şahiner, Y. K. (2016). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş (TEOG) sistemine ilişkin öğrenci, öğretmen ve veli görüşleri. İlköğretim Online, 15(1), 53–76.
 • Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2012). Using multivariate statistics (6. Baskı). Boston: Pearson.
 • Thalheimer, W., & Cook, S. (2002). How to calculate effect sizes from published research: A simplified methodology. http://doi.org/10.1113/jphysiol.2004.078915
 • Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2012). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (4. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • West, S. G., Finch, J. F., & Curran, P. J. (1995). Structural equation models with non-normal variables: Problems and remedies. In R. H. Hoyle (Ed.), Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications. Thousand Oaks, CA: SAGE.
 • Yılmaz, G. (2014). SBS ve TEOG sınavındaki söz varlığımızla ilgili Türkçe sorularının 2005 Türkçe Öğretim Programı’ndaki sözcük varlığımızla ilgili kazanımları ölçme yeterlilik düzeyinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 378616).
 • Yılmaz-Koğar, E., & Aygün, B. (2015). Temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı (TEOG)’nın matematik temel alanına ait testlerin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(5), 667–680. http://doi.org/10.14527/pegegog.2015.036
 • Yorgancı, O. K. (2015). Sekizinci sınıf Türkçe dersi ortak sınavı sorularının öğretim programına göre değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). YÖK Tez Merkezinden Erişilebilir. (Tez No. 388160).
 • Yurdugül, H. (2006). Parelel, eşdeğer ve konjenerik ölçmelerde güvenirlik katsayılarının karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 15–37.
 • Yurdugül, H., & Bayrak, F. (2012). Ölçek geliştirme çalışmalarında kapsam geçerlik ölçüleri: Kapsam geçerlik indeksi ve Kappa istastiğinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (Özel Sayı 2), 264–271.
 • Zayimoğlu-Öztürk, F., & Aksoy, H. (2014). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş modelinin 8 . sınıf öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi (Ordu ili örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 439–454. http://doi.org/10.7822/omuefd.33.2.8

Details

Journal Section Articles
Authors

Abdullah Faruk KILIÇ
0000-0003-3129-1763


Hülya KELECİOĞLU

Publication Date June 30, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 7, Issue 1

Cite

Bibtex @ { epod287098, journal = {Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology}, issn = {1309-6575}, eissn = {1309-6575}, address = {}, publisher = {Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Derneği}, year = {2016}, volume = {7}, number = {1}, pages = {33 - 58}, doi = {10.21031/epod.14532}, title = {TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Kılıç, Abdullah Faruk and Kelecioğlu, Hülya} }
APA Kılıç, A. F. & Kelecioğlu, H. (2016). TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması . Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology , 7 (1) , 33-58 . DOI: 10.21031/epod.14532
MLA Kılıç, A. F. , Kelecioğlu, H. "TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması" . Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 7 (2016 ): 33-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/epod/issue/27272/287098>
Chicago Kılıç, A. F. , Kelecioğlu, H. "TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 7 (2016 ): 33-58
RIS TY - JOUR T1 - TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması AU - Abdullah Faruk Kılıç , Hülya Kelecioğlu Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21031/epod.14532 DO - 10.21031/epod.14532 T2 - Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 58 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-6575-1309-6575 M3 - doi: 10.21031/epod.14532 UR - https://doi.org/10.21031/epod.14532 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması %A Abdullah Faruk Kılıç , Hülya Kelecioğlu %T TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması %D 2016 %J Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology %P 1309-6575-1309-6575 %V 7 %N 1 %R doi: 10.21031/epod.14532 %U 10.21031/epod.14532
ISNAD Kılıç, Abdullah Faruk , Kelecioğlu, Hülya . "TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması". Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology 7 / 1 (June 2016): 33-58 . https://doi.org/10.21031/epod.14532
AMA Kılıç A. F. , Kelecioğlu H. TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. JMEEP. 2016; 7(1): 33-58.
Vancouver Kılıç A. F. , Kelecioğlu H. TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology. 2016; 7(1): 33-58.
IEEE A. F. Kılıç and H. Kelecioğlu , "TEOG Ortak ve Mazeret Sınavındaki Türkçe ve Matematik Alt Testlerinin Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması", Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, vol. 7, no. 1, pp. 33-58, Jun. 2016, doi:10.21031/epod.14532