Research Article
BibTex RIS Cite

OF THE INTERACTIVE BOOK READING PROCESS EFFECTS OF CHILDREN ON LANGUAGE DEVELOPMENTS

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 10, 06.04.2020

Abstract

Aim: In this study is to examine the effect of interactive reading process on children's development of mothers with children between 20-32 months.
Methods: Quantitative and qualitative mixed patterns were used in the research. Children and their mothers who were in the range of 20-32 months participated in the study. The study used the Gazi Early Childhood Assessment Tool (late) to determine the language development of children and the “Semi-Structured Interview form” to determine the language development of children of the process of interactive book reading to the children of mothers. After initial interviews with the mothers, three sessions of seminars were given to the mothers who voluntarily participated in the study. After the seminar, mothers read 30 short story books for a total of ten weeks, with three books a week for their children. After each book was read, the mothers filled out The Story Book Information Form for each book. Interviews were conducted with re-mothers after a ten-week interactive book reading process.
Results: When the results of the study were examined, it was noted that while there were no significant differences in the language development of children reading interactive books in the quantitative findings, in the second interviews in the qualitative findings, maternal opinions emphasized the language development of children more.
Conclusions: It is important to educate all parents who have children in early childhood on reading interactive books.

References

 • Aram D, Levin I. Mother-Child Joint Writing and Storybook Reading: Relations With Literacy Among Low SES Kindergarteners. Merrill-Palmer Quarterly 2002; 48(2): 202–24.
 • Aram D, Shapira R. Parent-Child Shared Book Reading And Children’s Language, Literacy, and Empathy Development. Rivista Italiana di Educazione Familiare, 2012; 1(2): 55-65.
 • Arnold DH, et al. Accelerating Language Development Through Picture Book Reading: Replication and Extension To A Videotape Training Format. Journal of Educational Psychology 1994; 86(2): 235–43.
 • Bayhan P, Artan İ. Çocuk Gelişmi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları; 2007; 240-45.
 • Berk L. Child Development (9th Ed.) Boston, MA: Pearson Cameron. 2013; 245-50.
 • Carpenter M, et al. Social Cognition, Joint Attention, and Communicative Competence From 9 to 15 Months of Age. Monographs of The Society For Research in Child Development 1998;63(4):i-174. http://dx.doi.org/10.2307/1166214
 • Caulfield J. The Storytelling Club: A Narrative Study of Children and Teachers As Storytellers. (Doctoral Dissertation, University of Toronto, 2000). Dissertation abstracts international 2000; 61, 4273A. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/14217/1/NQ53700.pdf
 • Chow WYB, Mcbride-Chang C. Promoting Language and Literacy Development Through Parent Child Reading In Hong Kong Preschoolers. Early Education and Development 2003; 14(1): 233–48.
 • Dilci T. Gelişim psikolojisi. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık; 2014;150-52.
 • Er S, ve ark. Identifying The Relationship Between N Children’s Language Skills and Parents’ Self Efficacy In Story Reading. Procedia: Social and Behavioral Sciences 2013; 93(1): 1269-74.
 • Ergül C. ve ark. Anasınıflarında Gerçekleştirilen Birlikte Kitap Okuma Etkinliklerinin Etkileşimli Kitap Okuma Bağlamında İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015; 11(3): 603-19.
 • Güneş F. Ninnilerin Çocukların Dil Ve Zihinsel Gelişimine Etkisi. Journal of World of Turks 2010; 2(3): 27-38.
 • Hargrave AC, Sénéchal M. A Book Reading Intervention with Preschool Children Who Have Limited Vocabularies: The Benefits of Regular Reading and Dialogic Reading. Early Childhood Research Quarterly 2000; 15(1): 75-90.
 • Hindman AH, et al. Exploring The Nature Of Parental Talk During Shared Book Reading And Its Contributions To Preschool Language And Literacy: Evidence From The Early Childhood Longitudinal Study–Birth Cohort. Reading & Writing: An Interdisciplinary Journal 2014 27(3); 287- 313.
 • Isbell R, et al. The Effects of Storytelling and Story Reading on the Oral Complexity and Story Comprehension of Young Children. Early Childhood Education Journal 2004; 32(3): 157-63.
 • Lonigan CJ, et al. Effects of Two Shared-Reading Interventions On Emergent Literacy Skills of At-Risk Preschoolers. Journal of Early Intervention 1999; 22(4): 306-22.
 • Saracho ON, Spodek B. Parents and Children Engaging in Storybook Reading. Early Child Development and Care 2010; 180 (10): 1379-98.
 • Savaş B. Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi. İstanbul: Alfa Bas. Yay.; 2006; 89-92.
 • Skinner BF. Verbal Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1957; 1044-57.
 • Smith TJ. Early Child Development. (4 th ed). United States of America: Pearson Education; 2006;440-5
 • Tercanlı Metin G, Gökçay G. Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma: Çocuk Sağlığı İzlemlerinde Etkili Bir Gelişim Önerisi. Çocuk Dergisi 2014; 14(3): 89-94. Doi: I0.5222/J.Child.2014.089
 • Turan F, Topçu G. İletişim ve Dil Gelişimi. Edt. Metin, N. Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2016.
 • Whitehurst GJ, Lonigan CJ. Child Development and Emergent Literacy. Child Development 1998; 69(3): 848-72.
 • Whitehurst GJ, et al. A Picture Book Reading Intervention in Day Care and Home for Children From Low-Income Families. Developmental Psychology 1994; 30(5): 679-89.
 • Whitehurst GJ, et al. Outcomes of an Emergent Literacy Intervention In Head Start. Journal of Educational Psychology 1994a; 86(4): 542-55.
 • Whitehurst GJ, et al. Outcomes of an Emergent Literacy Intervention in Head Start. Journal of Educational Psychology 1994b; 86(4): 542–55.
 • Whitehurst GJ, et al. Accelerating Language Development Through Picture Book Reading. Developmental Psychology 1988; 24(4): 552–59.
 • Yavuzer H. Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi; 2013; 220-5
 • Yıldız Bıçakcı M, ve ark. Annelerin Çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Sürecine İlişkin Görüşleri. TED Eğitim ve Bilim Dergisi 2017; 191(42): 53-68.
 • Yıldız Bıçakçı M, ve ark. Etkileşimli Öykü Kitabı Okuma Sürecinin Çocukların Dil Gelişimi Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi 2018; 26(1): 201-208. DOI:10.24106/kefdergi.375865.
 • Yıldız Bıçakçı M, Aral N . Dil Gelişimi, Eğitim Psikolojisi, Ed. N. Aral ve T. Duman, İstanbul: Kriter Yayınevi; 2009; 115-130.
 • Young KT, et al. The Commonwealth Fund Survey of Parents With Young Children. New York: The Commonwealth Fund; 1996. Erişim Tarihi:24.07.2019.

ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 1 - 10, 06.04.2020

Abstract

Amaç: Bu çalışmada 20-32 ay arasında çocuğa sahip annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecinin çocukların gelişimi üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırmada nicel ve nitel karma desen kullanılmıştır. Araştırmaya 20-32 ay aralığında olan çocuklar ve anneleri katılmıştır. Çalışmada çocukların dil gelişimlerini belirlemek için Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı (GEÇDA) ve annelerin çocuklarına etkileşimli kitap okuma sürecinin çocukların dil gelişimlerini belirlemek için “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” kullanılmıştır. Anneler ile ilk görüşmeler yapıldıktan sonra çalışmaya gönüllü olarak katılan annelere üç oturumdan oluşan seminer verilmiştir. Seminerin ardından anneler çocuklarına haftada üç kitap olacak şekilde toplam on hafta 30 öykü kitabını okumuşlardır. Her bir kitap okunduktan sonra anneler her bir kitap için Öykü Kitabı Bilgi Formunu doldurmuştur. On haftalık etkileşimli kitap okuma süreci sonrasında yeniden anneler ile görüşmeler yapılmıştır.
Bulgular: Çalışmadan elde edilen sonuçlar incelendiğinde nicel bulgularda etkileşimli kitap okumanın ocukların dil gelişiminde anlamlı farklılıklar bulunmazken, nitel bulgularda ikinci görüşmelerde anne görüşlerinin daha fazla çocukların dil gelişimine vurgu yaptıkları dikkati çekmektedir.
Sonuçlar: Erken çocukluk döneminde çocuğu olan tüm anne babalara etkileşimli kitap okuma konusunda eğitim verilmesi önemlidir.

References

 • Aram D, Levin I. Mother-Child Joint Writing and Storybook Reading: Relations With Literacy Among Low SES Kindergarteners. Merrill-Palmer Quarterly 2002; 48(2): 202–24.
 • Aram D, Shapira R. Parent-Child Shared Book Reading And Children’s Language, Literacy, and Empathy Development. Rivista Italiana di Educazione Familiare, 2012; 1(2): 55-65.
 • Arnold DH, et al. Accelerating Language Development Through Picture Book Reading: Replication and Extension To A Videotape Training Format. Journal of Educational Psychology 1994; 86(2): 235–43.
 • Bayhan P, Artan İ. Çocuk Gelişmi ve Eğitimi. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları; 2007; 240-45.
 • Berk L. Child Development (9th Ed.) Boston, MA: Pearson Cameron. 2013; 245-50.
 • Carpenter M, et al. Social Cognition, Joint Attention, and Communicative Competence From 9 to 15 Months of Age. Monographs of The Society For Research in Child Development 1998;63(4):i-174. http://dx.doi.org/10.2307/1166214
 • Caulfield J. The Storytelling Club: A Narrative Study of Children and Teachers As Storytellers. (Doctoral Dissertation, University of Toronto, 2000). Dissertation abstracts international 2000; 61, 4273A. https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/14217/1/NQ53700.pdf
 • Chow WYB, Mcbride-Chang C. Promoting Language and Literacy Development Through Parent Child Reading In Hong Kong Preschoolers. Early Education and Development 2003; 14(1): 233–48.
 • Dilci T. Gelişim psikolojisi. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık; 2014;150-52.
 • Er S, ve ark. Identifying The Relationship Between N Children’s Language Skills and Parents’ Self Efficacy In Story Reading. Procedia: Social and Behavioral Sciences 2013; 93(1): 1269-74.
 • Ergül C. ve ark. Anasınıflarında Gerçekleştirilen Birlikte Kitap Okuma Etkinliklerinin Etkileşimli Kitap Okuma Bağlamında İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015; 11(3): 603-19.
 • Güneş F. Ninnilerin Çocukların Dil Ve Zihinsel Gelişimine Etkisi. Journal of World of Turks 2010; 2(3): 27-38.
 • Hargrave AC, Sénéchal M. A Book Reading Intervention with Preschool Children Who Have Limited Vocabularies: The Benefits of Regular Reading and Dialogic Reading. Early Childhood Research Quarterly 2000; 15(1): 75-90.
 • Hindman AH, et al. Exploring The Nature Of Parental Talk During Shared Book Reading And Its Contributions To Preschool Language And Literacy: Evidence From The Early Childhood Longitudinal Study–Birth Cohort. Reading & Writing: An Interdisciplinary Journal 2014 27(3); 287- 313.
 • Isbell R, et al. The Effects of Storytelling and Story Reading on the Oral Complexity and Story Comprehension of Young Children. Early Childhood Education Journal 2004; 32(3): 157-63.
 • Lonigan CJ, et al. Effects of Two Shared-Reading Interventions On Emergent Literacy Skills of At-Risk Preschoolers. Journal of Early Intervention 1999; 22(4): 306-22.
 • Saracho ON, Spodek B. Parents and Children Engaging in Storybook Reading. Early Child Development and Care 2010; 180 (10): 1379-98.
 • Savaş B. Okuma Eğitimi ve Çocuklarda Dil Gelişimi. İstanbul: Alfa Bas. Yay.; 2006; 89-92.
 • Skinner BF. Verbal Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1957; 1044-57.
 • Smith TJ. Early Child Development. (4 th ed). United States of America: Pearson Education; 2006;440-5
 • Tercanlı Metin G, Gökçay G. Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Kitap Okuma: Çocuk Sağlığı İzlemlerinde Etkili Bir Gelişim Önerisi. Çocuk Dergisi 2014; 14(3): 89-94. Doi: I0.5222/J.Child.2014.089
 • Turan F, Topçu G. İletişim ve Dil Gelişimi. Edt. Metin, N. Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık; 2016.
 • Whitehurst GJ, Lonigan CJ. Child Development and Emergent Literacy. Child Development 1998; 69(3): 848-72.
 • Whitehurst GJ, et al. A Picture Book Reading Intervention in Day Care and Home for Children From Low-Income Families. Developmental Psychology 1994; 30(5): 679-89.
 • Whitehurst GJ, et al. Outcomes of an Emergent Literacy Intervention In Head Start. Journal of Educational Psychology 1994a; 86(4): 542-55.
 • Whitehurst GJ, et al. Outcomes of an Emergent Literacy Intervention in Head Start. Journal of Educational Psychology 1994b; 86(4): 542–55.
 • Whitehurst GJ, et al. Accelerating Language Development Through Picture Book Reading. Developmental Psychology 1988; 24(4): 552–59.
 • Yavuzer H. Eğitim ve Gelişim Özellikleriyle Okul Çağı Çocuğu. İstanbul: Remzi Kitabevi; 2013; 220-5
 • Yıldız Bıçakcı M, ve ark. Annelerin Çocuklarına Etkileşimli Kitap Okuma Sürecine İlişkin Görüşleri. TED Eğitim ve Bilim Dergisi 2017; 191(42): 53-68.
 • Yıldız Bıçakçı M, ve ark. Etkileşimli Öykü Kitabı Okuma Sürecinin Çocukların Dil Gelişimi Üzerine Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi 2018; 26(1): 201-208. DOI:10.24106/kefdergi.375865.
 • Yıldız Bıçakçı M, Aral N . Dil Gelişimi, Eğitim Psikolojisi, Ed. N. Aral ve T. Duman, İstanbul: Kriter Yayınevi; 2009; 115-130.
 • Young KT, et al. The Commonwealth Fund Survey of Parents With Young Children. New York: The Commonwealth Fund; 1996. Erişim Tarihi:24.07.2019.
There are 32 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Gökçe Hafızoğlu Çelik

Sühendan Er

Müdriye Yıldız Bıçakcı This is me

Publication Date April 6, 2020
Submission Date August 5, 2019
Acceptance Date March 18, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Hafızoğlu Çelik, G., Er, S., & Yıldız Bıçakcı, M. (2020). ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 1-10.
AMA Hafızoğlu Çelik G, Er S, Yıldız Bıçakcı M. ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2020;3(1):1-10.
Chicago Hafızoğlu Çelik, Gökçe, Sühendan Er, and Müdriye Yıldız Bıçakcı. “ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (April 2020): 1-10.
EndNote Hafızoğlu Çelik G, Er S, Yıldız Bıçakcı M (April 1, 2020) ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 1 1–10.
IEEE G. Hafızoğlu Çelik, S. Er, and M. Yıldız Bıçakcı, “ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1–10, 2020.
ISNAD Hafızoğlu Çelik, Gökçe et al. “ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3/1 (April 2020), 1-10.
JAMA Hafızoğlu Çelik G, Er S, Yıldız Bıçakcı M. ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3:1–10.
MLA Hafızoğlu Çelik, Gökçe et al. “ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 1-10.
Vancouver Hafızoğlu Çelik G, Er S, Yıldız Bıçakcı M. ETKİLEŞİMLİ KİTABI OKUMA SÜRECİNİN ÇOCUKLARIN DİL GELİŞİMLERİNE ETKİSİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3(1):1-10.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929