Research Article
BibTex RIS Cite

COMPARISION OF THE SEXUAL HEALTH KNOWLEDGE LEVEL OF THE STUDENTS WHO ARE EDUCATED AND UNEDUCATED ABOUT SEXUALLITY

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 11 - 21, 06.04.2020

Abstract

Aim: The aim of this study was to compare the sexual health knowledge level of the students who are educated and uneducated about sexuallity.
Method: The data of post-test comparative and quasi-experimental research were collected by using questionnaire and Sexual Health Information Test between 06.02.2017-22.05.2017 among 112 students studying in the 1st and 4th grades of Midwifery Department of a university in the East. Consent of the students and necessary permissions were obtained before the data collection. Percentage distribution, mean, standard deviation, t-test for independent groups and Chi-square test were used to evaluate the data.
Results: According to the mean scores of sexual health knowledge test, the mean score of the students who trained about sexual education was 31.65±3.61 and the mean score of the students who were not trained was 22.85±3.52 and the difference was statistically significant.
Conclusion: As a result of the study, it was found that the students who trained about sexual education had a high percentage of correct answers to the expressions in the Sexual Health Information Test and the mean score was higher than the uneducated group. 

References

 • Akın ve ark. Anneler ve Adolesan Çocukları Arasında Cinsellik Konusunda İletişim: Annelerin Bakış Açısı. Turkish Journal of Research & Development in Nursing 2010;12(2):39-50.
 • Apay ve ark. Öğrencilerin cinsel mitlerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;16(2):96-102.
 • Apay et al. Student comparison of sexual myths: two-country case. Sexuality and Disability 2013; 31(3): 249-62.
 • Artan MO, Baykan Z. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2010;67(3):127-33.
 • Aslan ve ark. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki bilgi düzeyleri ve davranışları. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi 2014;23(5):174-82.
 • Aşcı ve ark. Hemşirelik Öğrencilerine Akran Eğiticiler İle Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2016;3(3):173-83.
 • Bolin A, Whelehan P. Human Sexuality: Biological, Psychological, and Cultural Perspectives. 1st ed. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis; 2009. p. 32–42. ISBN 978-0-7890-2671-2.
 • Borawski et al. Effectiveness of Health Education Teachers and School Nurses Teaching Sexually Transmitted Infections/Human Immunodeficiency Virus Prevention Knowledge and Skills in High School. Journal of School Health 2015;85(3):189-96.
 • Bulut F, Gölbaşı Z. Adolesan Kızların Cinsellikle İlgili Konularda Anneleri ile Olan İletişimlerinin Değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2009;8(1):27-36.
 • Civil B, Yıldız H. Erkek Öğrencilerin Cinsel Deneyimleri ve Toplumdaki Cinsel Tabulara Yönelik Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2010;3(2):58-64.
 • Erbil ve ark. Anneler Cinsel Eğitim Konusunda Ne Biliyor, Kızlarına Ne Kadar Cinsel Eğitim Veriyor? Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010;7(1):366-83.
 • Esen E, Siyez DM. Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2017;32(3):560-80.
 • European Parliament. (2013). Policies for Sexuality Education in the European Union. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/462515/IPOL-FEMM_NT(2013)462515_EN.pdf Erişim Tarihi:30.07.2019
 • Evcili ve ark. Evlilik Öncesi Cinsel Deneyim: Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Görüş ve Tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(4):486-98.
 • GOV.UK. (2015). The National Curriculum. https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum Erişim Tarihi: 30.07.2019.
 • Greenberg et al. Exploring the Dimensions of Human Sexuality. 6th ed. Burlington: Jones & Bartlett Publishers; 2016. p. 4–10. ISBN 978-1-284-08154-1.
 • Gürsoy E, Gençalp NS. Cinsel Sağlık Eğitiminin Önemi. Aile ve Toplum 2010;6(23):29-36.
 • Karabey S, Müftüoğlu N. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk Projesi (2006). Bilgilendirme Dosyası 7: Gençlik ve Cinsellik.
 • MEB, 2018. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx Erişim Tarihi:30.07.2019.
 • Özcebe ve ark. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Araştırması. Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 2007.
 • Öztürk B, Siyez D. İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi 2015;16(1):30-55.
 • Pınar ve ark. Özel Bir Üniversitede Okuyan Öğrencilerin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi 2009;7(2):105-13.
 • SIECCAN, 2005. Sex Information and Education Council of Canada. Sexual Health Education in The Schools: Questions & Answers. Canada. http://www.sieccan.org/pdf/SHES_QA.pdf Erişim Tarihi:24.07.2019
 • Siyez DM, Siyez E. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Urology 2009;35(1):49-55.
 • Stevens et al. Informing Sexuality Education Through Youth-Generated Anonymous Questions. Sex Education 2012; 13(1):84-98.
 • Talib et al. Analysis on Sex Education in Schools across Malaysia Procedia. Social and Behavioral Sciences 2012;59(1):340-8.
 • UNAIDS DATA 2017. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf Erişim tarihi:24.07.2019.
 • UNFPA, 2007. United Nations Population Fund. Framework for Action on Adolescents and Youth: Opening Doors with Young People: 4 Keys. https://www.unfpa.org/publications/framework-action-adolescents-and-youth Erişim Tarihi:24.07.2019
 • WHO, 1975. World Health Organization Sexual and Reproductive Health. Defining Sexual Health. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ Erişim Tarihi:24.07.2019.
 • WHO, 2006. Collaborating Centre for Sexual and Reproductive Health. Sexuality Education in Europe. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Country_Papers_2006.pdf Erişim Tarihi:24.07.2019.
 • Workowski AK, Bolan AG. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015 Recommendations and reports: Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports, 64(RR-03), 1-137. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5885289/pdf/nihms777542.pdf Erişim Tarihi:24.07.2019.

CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 11 - 21, 06.04.2020

Abstract

Amaç: Bu araştırma, cinsellikle ilgili eğitim alan ve almayan öğrencilerin cinsel sağlık bilgi düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Son test karşılaştırmalı ve yarı deneysel türde yapılan araştırmanın verileri Doğuda bir üniversitesinin Ebelik Bölümü 1 ve 4. sınıfında okuyan 112 öğrenci ile 06.02.2017-22.05.2017 tarihleri arasında anket formu ve Cinsel Sağlık Bilgi Testi kullanılarak toplanmıştır. Verilerinin toplanmasından önce gerekli izinler ile öğrencilerin onamı alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, ortalama, standart sapma, bağımsız gruplarda t testi ve Ki-kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Cinsel sağlık bilgi testi puan ortalamalarına göre cinsel eğitim alan öğrencilerin puan ortalamalarının 31.65±3.61, almayan öğrencilerin puan ortalamalarının ise 22.85±3.52 olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Araştırma sonucunda, eğitim alan öğrencilerin Cinsel Sağlık Bilgi Testi’ndeki ifadelere yüksek oranda doğru cevap verdikleri ve puan ortalamalarının eğitim almayan gruptan daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

References

 • Akın ve ark. Anneler ve Adolesan Çocukları Arasında Cinsellik Konusunda İletişim: Annelerin Bakış Açısı. Turkish Journal of Research & Development in Nursing 2010;12(2):39-50.
 • Apay ve ark. Öğrencilerin cinsel mitlerinin incelenmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;16(2):96-102.
 • Apay et al. Student comparison of sexual myths: two-country case. Sexuality and Disability 2013; 31(3): 249-62.
 • Artan MO, Baykan Z. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri ve Bunu Etkileyen Faktörler. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 2010;67(3):127-33.
 • Aslan ve ark. Üniversite öğrencilerinin cinsel sağlık konusundaki bilgi düzeyleri ve davranışları. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi 2014;23(5):174-82.
 • Aşcı ve ark. Hemşirelik Öğrencilerine Akran Eğiticiler İle Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliği. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi 2016;3(3):173-83.
 • Bolin A, Whelehan P. Human Sexuality: Biological, Psychological, and Cultural Perspectives. 1st ed. Abingdon, Oxon: Taylor & Francis; 2009. p. 32–42. ISBN 978-0-7890-2671-2.
 • Borawski et al. Effectiveness of Health Education Teachers and School Nurses Teaching Sexually Transmitted Infections/Human Immunodeficiency Virus Prevention Knowledge and Skills in High School. Journal of School Health 2015;85(3):189-96.
 • Bulut F, Gölbaşı Z. Adolesan Kızların Cinsellikle İlgili Konularda Anneleri ile Olan İletişimlerinin Değerlendirilmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin 2009;8(1):27-36.
 • Civil B, Yıldız H. Erkek Öğrencilerin Cinsel Deneyimleri ve Toplumdaki Cinsel Tabulara Yönelik Görüşleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2010;3(2):58-64.
 • Erbil ve ark. Anneler Cinsel Eğitim Konusunda Ne Biliyor, Kızlarına Ne Kadar Cinsel Eğitim Veriyor? Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2010;7(1):366-83.
 • Esen E, Siyez DM. Cinsel Sağlık Eğitimi Programının 9. Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri ve Tutumlarına Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2017;32(3):560-80.
 • European Parliament. (2013). Policies for Sexuality Education in the European Union. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/462515/IPOL-FEMM_NT(2013)462515_EN.pdf Erişim Tarihi:30.07.2019
 • Evcili ve ark. Evlilik Öncesi Cinsel Deneyim: Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Görüş ve Tutumları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(4):486-98.
 • GOV.UK. (2015). The National Curriculum. https://www.gov.uk/government/collections/national-curriculum Erişim Tarihi: 30.07.2019.
 • Greenberg et al. Exploring the Dimensions of Human Sexuality. 6th ed. Burlington: Jones & Bartlett Publishers; 2016. p. 4–10. ISBN 978-1-284-08154-1.
 • Gürsoy E, Gençalp NS. Cinsel Sağlık Eğitiminin Önemi. Aile ve Toplum 2010;6(23):29-36.
 • Karabey S, Müftüoğlu N. Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk Projesi (2006). Bilgilendirme Dosyası 7: Gençlik ve Cinsellik.
 • MEB, 2018. T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretim Programlarını İzleme ve Değerlendirme Sistemi. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx Erişim Tarihi:30.07.2019.
 • Özcebe ve ark. Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık Ve Üreme Sağlığı Araştırması. Nüfusbilim Derneği ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 2007.
 • Öztürk B, Siyez D. İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerine Yönelik Cinsel Eğitim Programının Etkililiğinin İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi 2015;16(1):30-55.
 • Pınar ve ark. Özel Bir Üniversitede Okuyan Öğrencilerin Cinsel Sağlıkla İlgili Bilgi Tutum ve Davranışları. Tıp Araştırmaları Dergisi 2009;7(2):105-13.
 • SIECCAN, 2005. Sex Information and Education Council of Canada. Sexual Health Education in The Schools: Questions & Answers. Canada. http://www.sieccan.org/pdf/SHES_QA.pdf Erişim Tarihi:24.07.2019
 • Siyez DM, Siyez E. Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Journal of Urology 2009;35(1):49-55.
 • Stevens et al. Informing Sexuality Education Through Youth-Generated Anonymous Questions. Sex Education 2012; 13(1):84-98.
 • Talib et al. Analysis on Sex Education in Schools across Malaysia Procedia. Social and Behavioral Sciences 2012;59(1):340-8.
 • UNAIDS DATA 2017. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS. https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/20170720_Data_book_2017_en.pdf Erişim tarihi:24.07.2019.
 • UNFPA, 2007. United Nations Population Fund. Framework for Action on Adolescents and Youth: Opening Doors with Young People: 4 Keys. https://www.unfpa.org/publications/framework-action-adolescents-and-youth Erişim Tarihi:24.07.2019
 • WHO, 1975. World Health Organization Sexual and Reproductive Health. Defining Sexual Health. https://www.who.int/reproductivehealth/topics/sexual_health/sh_definitions/en/ Erişim Tarihi:24.07.2019.
 • WHO, 2006. Collaborating Centre for Sexual and Reproductive Health. Sexuality Education in Europe. https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/BZgA_Country_Papers_2006.pdf Erişim Tarihi:24.07.2019.
 • Workowski AK, Bolan AG. Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines, 2015 Recommendations and reports: Morbidity and mortality weekly report. Recommendations and reports, 64(RR-03), 1-137. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5885289/pdf/nihms777542.pdf Erişim Tarihi:24.07.2019.
There are 31 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Hava Özkan

Zehra Demet Üst Taşğın

Serap Ejder Apay

Publication Date April 6, 2020
Submission Date January 7, 2020
Acceptance Date March 18, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Özkan, H., Üst Taşğın, Z. D., & Ejder Apay, S. (2020). CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 11-21.
AMA Özkan H, Üst Taşğın ZD, Ejder Apay S. CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2020;3(1):11-21.
Chicago Özkan, Hava, Zehra Demet Üst Taşğın, and Serap Ejder Apay. “CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (April 2020): 11-21.
EndNote Özkan H, Üst Taşğın ZD, Ejder Apay S (April 1, 2020) CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 1 11–21.
IEEE H. Özkan, Z. D. Üst Taşğın, and S. Ejder Apay, “CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 11–21, 2020.
ISNAD Özkan, Hava et al. “CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3/1 (April 2020), 11-21.
JAMA Özkan H, Üst Taşğın ZD, Ejder Apay S. CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3:11–21.
MLA Özkan, Hava et al. “CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 11-21.
Vancouver Özkan H, Üst Taşğın ZD, Ejder Apay S. CİNSELLİKLE İLGİLİ EĞİTİM ALAN VE ALMAYAN ÖĞRENCİLERİN CİNSEL SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3(1):11-2.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929