Research Article
BibTex RIS Cite

MOTHER-FRIENDLY PRACTICES AND APPROACHES OVERVIEW OF MIDWIFES AND NURSES: ERZURUM SAMPLES

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 22 - 29, 06.04.2020

Abstract

Aim: This study was conducted to evaluate the views of midwives and nurses on maternal-friendly practices and approaches.
Methods:The study was carried out between15 July 2013-23 August 2013 in the maternity hospital in Erzurum city center. The study populatio nconsisted of 43 midwives and 43 nurses It was conducted through total of 82 participants who filled “ThePersonal Information Form” completely and were voluntary to participate into the study formed the sample without using the sampl selection method. The form consists of the descriptive characteristics of the midwives and nurses and questions about theMotherFriendly Care Guidelines. The data were evaluated aspercentage distribution and average.
Finding:It was found that the average age of the midwives and nurses was 29.98±5.58, the average of the working year was 7.69±5.77, 52.4% were graduates, they averaged 17.19±8.26 patients perday, and 63.4% knew the concept of 'mother-friendly'. When some of the answers given by the midwives and nurses were examined, 89% of them gave the answer that expectant mothers houldactively participate in the decisions regarding the body and her baby during the birth. It is stated that 63.4% of the participants can have a relative selected by the pregnant woman, and 72% of them say that they should be informed about eachstage of labor. It is also, all of the participants stated that team work is important in their mother-friendly approach.
Conclusions:It has shown that the level of knowledge of midwives and nurses within thes cope of there search on mother-friendly practices and approaches is at a medium level. In order to increase the level of knowledge, midwives and nurses in this study are informed about “Maternal Friendly Hospital Criteria-10 principles”.

References

 • Amanak K, Balkaya N. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013; 2(2):169-91
 • BerghellaV, Baxter J.K, Chauhan S.P. Evidence Based Laborand Delivery Management. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2008;199(5):445-54.
 • Coalition for Improving Maternity Services. The Mother-Friendly Childbirth Initiative: The First Consensus Initiative of the Coalition for Improving Maternity Services. Journal of Midwifery & Women's Health 1997; 42(1): 59-63
 • Coalition For Improving Maternity Services (2018). The Mother Friendly Child Birth İnitiative. Retrievedfrom http://www. motherfriendly.org/MFCI Erişim Tarihi:10.11.2019
 • ConesaFerrer MB, et all. Comparative Study Analysing Women's Childbirth Satisfaction and Obstetric Out Comes Across Two Different Models of Maternity Care. British Medical Journal Open. 2016;6(8): 1-10.
 • Coşar F, Demirci N. Lamaze Felsefesine Dayalı Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Algısı ve Doğuma Uyum Sürecine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Enstitüsü Dergisi, 2012;3(1):18-3
 • Durmaz A, Kömürcü N. Ağrısının Yönetiminde Non-farmakolojik Yöntemler: Sistematik İnceleme. Türkiye Klinikleri Obstetric Women's Health and Diseases Nursing - Special Topics,2015;1(3):48-63.
 • Ekşi Z, Can Gürkan Ö. Doğal Doğum. Türkiye Klinikleri Obstetric Women's Health and Diseases Nursing - Special Topics,2015;1(3): 35-40.
 • Eriksson C, Westman G, Hamberg K. Content of Child Birth-Relatedfear İn Swedish Women and Men Analysis of an Open-Ended Question. Journal of Midwifery &Women’s Health, 2006;51(2):112-8.
 • Eroğlu E. Çocuk Cerrahları Yenidoğan Sünnetine Nasıl Yaklaşıyorlar? Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2012;26(1):80-3
 • Ersanlı C, Kömürcü N. Indüksiyon Uygulanan Primipar Gebelerde Travayda Verilen Eğitim ile Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018;2(1):18-39.
 • Gupta JK, Hofmeyr GJ, ShehmarM. Position in These Condstage of Labour for Women Without Epidural Anaesthesia. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012. doi: 10.1002/14651858.CD002006.pub4.
 • Hodnett E.D. Pain And Women’s Satisfaction With The Experience of Childbirth. A systematic review. American Journal of Obstetric&Gynecology, 2002;186(5):160-72.
 • Hotelling B.A. Teaching Normal Birth, Normally. TheJournal of Perinatal Education, 2009;18(1): 51-55.
 • İldan Çalım S, ve ark. Anne Dostu Hastane Kriterleri Doğrultusunda Anne Sağlığı Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2015;31(1): 120-30.
 • Li YP, et all. A Proposed Mother-Friendly Child Birth Model For Taiwanese Women and Obstetricians' Attitudes Toward it. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. 2015;54(6): 666-70.
 • Mselle LT, Eustace L.Why do womenassume a supinepositionwhengivingbirth? The Perceptions and Experiences of Postnatal Mothers and Nurse-Midwives in Tanzania. BMC Pregnancy and Childbirth. 2020;20(1): 1-10.
 • Olgaç Z, Karaçam Z. Doğum ve Kadın Hastalıkları Alanında Çalışan Hemşire, Ebe ve Hekimlerin Anne-Dostu Doğum Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2017;25(3): 153-65.
 • Özsoy SA, Katabi V. A Comparison of Traditional Practices Used in Pregnancy Labour and the Postpartum Period Among Women Turkey and Iran. Midwifery. 2008;24(3): 291-300.
 • Rathfisch G. Doğal doğum felsefesi: Milyonlarca yıldır gerçekleşen serüven. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2012: .p.119-21.
 • Sayıner FD, Özerdoğan N. Doğal Doğum. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009; 2(3): 143-8.
 • Simkin P, Bolding A. Update on Non-Pharmacologic Approaches to Relieve Labor Pain and Prevent Suffering. J Midwifery Womens Health. 2004; 49(6): 489-504.
 • Şahin NH. Sezaryen Yaygınlığı ve Sonuçları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3): 93-8.
 • Şatır DG, ve ark. Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Doğal Doğum ve Doğumda Uygulanan Müdahalelere İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2018;15(4): 222-7.

EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 22 - 29, 06.04.2020

Abstract

Amaç: Araştırma, ebe ve hemşirelerin anne dostu uygulama ve yaklaşımlarına yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma Erzurum il merkezinde bulunan kadın doğum hastanesinde15 Temmuz-23 Ağustos 2013 tarihinde tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırma evrenini 43 ebe 43 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçme yöntemine başvurulmamış olup araştırmaya başvurmayı kabul eden ve formu tam olarak dolduran 82 katılımcı örneklemi oluşturmuştur. Kişisel bilgi formu ebe ve hemşirelerin tanımlayıcı özellikleri ve Anne Dostu Bakım Rehberine yönelik sorulardan oluşmuştur. Veriler yüzdelik dağılım ve ortalama olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Ebe ve Hemşirelerin yaş ortalamasının 29.98±5.58, çalışma yılı ortalamasının 7.69±5.77 olduğu, %52.4’ünün lisans mezunu olduğu, , günde ortalama 17.19±8.26 hastaya bakım verdikleri ve %63.4’ünün “anne dostu” kavramını bildikleri belirlenmiştir. Katılımcıların verdikleri cevaplardan bazıları incelendiğinde; %89’u doğum eylemi süresince anne adayı bedeni ve bebeği ile ilgili kararlara aktif olarak katılmalı cevabını vermiştir. Katılımcıların %63.4’ünün gebenin yanında seçtiği bir yakını bulunabilir, %72’sinin doğum eylemindeki her aşama hakkında gebeye bilgi verilmeli dediği belirtilmiştir. Ayrıca katılımcıların tamamı anne dostu yaklaşımlarında ekip çalışmasının önemli olduğunu belirtmiştir.
Sonuç: Araştırma kapsamındaki ebe ve hemşirelerin anne dostu uygulama ve yaklaşımlar konusundaki bilgi seviyesi orta düzeydedir. Bilgi düzeyini arttırmak için araştırma kapsamındaki ebe ve hemşirelere “Anne Dostu Hastane Kriterleri-10 ilke” hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

References

 • Amanak K, Balkaya N. Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Doğal Doğuma Yönelik Bilgi ve Düşünceleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013; 2(2):169-91
 • BerghellaV, Baxter J.K, Chauhan S.P. Evidence Based Laborand Delivery Management. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2008;199(5):445-54.
 • Coalition for Improving Maternity Services. The Mother-Friendly Childbirth Initiative: The First Consensus Initiative of the Coalition for Improving Maternity Services. Journal of Midwifery & Women's Health 1997; 42(1): 59-63
 • Coalition For Improving Maternity Services (2018). The Mother Friendly Child Birth İnitiative. Retrievedfrom http://www. motherfriendly.org/MFCI Erişim Tarihi:10.11.2019
 • ConesaFerrer MB, et all. Comparative Study Analysing Women's Childbirth Satisfaction and Obstetric Out Comes Across Two Different Models of Maternity Care. British Medical Journal Open. 2016;6(8): 1-10.
 • Coşar F, Demirci N. Lamaze Felsefesine Dayalı Doğuma Hazırlık Eğitiminin Doğum Algısı ve Doğuma Uyum Sürecine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Enstitüsü Dergisi, 2012;3(1):18-3
 • Durmaz A, Kömürcü N. Ağrısının Yönetiminde Non-farmakolojik Yöntemler: Sistematik İnceleme. Türkiye Klinikleri Obstetric Women's Health and Diseases Nursing - Special Topics,2015;1(3):48-63.
 • Ekşi Z, Can Gürkan Ö. Doğal Doğum. Türkiye Klinikleri Obstetric Women's Health and Diseases Nursing - Special Topics,2015;1(3): 35-40.
 • Eriksson C, Westman G, Hamberg K. Content of Child Birth-Relatedfear İn Swedish Women and Men Analysis of an Open-Ended Question. Journal of Midwifery &Women’s Health, 2006;51(2):112-8.
 • Eroğlu E. Çocuk Cerrahları Yenidoğan Sünnetine Nasıl Yaklaşıyorlar? Çocuk Cerrahisi Dergisi, 2012;26(1):80-3
 • Ersanlı C, Kömürcü N. Indüksiyon Uygulanan Primipar Gebelerde Travayda Verilen Eğitim ile Dinletilen Müziğin Doğum Sürecine Etkisi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 2018;2(1):18-39.
 • Gupta JK, Hofmeyr GJ, ShehmarM. Position in These Condstage of Labour for Women Without Epidural Anaesthesia. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2012. doi: 10.1002/14651858.CD002006.pub4.
 • Hodnett E.D. Pain And Women’s Satisfaction With The Experience of Childbirth. A systematic review. American Journal of Obstetric&Gynecology, 2002;186(5):160-72.
 • Hotelling B.A. Teaching Normal Birth, Normally. TheJournal of Perinatal Education, 2009;18(1): 51-55.
 • İldan Çalım S, ve ark. Anne Dostu Hastane Kriterleri Doğrultusunda Anne Sağlığı Hizmetlerinin Gözden Geçirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2015;31(1): 120-30.
 • Li YP, et all. A Proposed Mother-Friendly Child Birth Model For Taiwanese Women and Obstetricians' Attitudes Toward it. Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology. 2015;54(6): 666-70.
 • Mselle LT, Eustace L.Why do womenassume a supinepositionwhengivingbirth? The Perceptions and Experiences of Postnatal Mothers and Nurse-Midwives in Tanzania. BMC Pregnancy and Childbirth. 2020;20(1): 1-10.
 • Olgaç Z, Karaçam Z. Doğum ve Kadın Hastalıkları Alanında Çalışan Hemşire, Ebe ve Hekimlerin Anne-Dostu Doğum Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 2017;25(3): 153-65.
 • Özsoy SA, Katabi V. A Comparison of Traditional Practices Used in Pregnancy Labour and the Postpartum Period Among Women Turkey and Iran. Midwifery. 2008;24(3): 291-300.
 • Rathfisch G. Doğal doğum felsefesi: Milyonlarca yıldır gerçekleşen serüven. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2012: .p.119-21.
 • Sayıner FD, Özerdoğan N. Doğal Doğum. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2009; 2(3): 143-8.
 • Simkin P, Bolding A. Update on Non-Pharmacologic Approaches to Relieve Labor Pain and Prevent Suffering. J Midwifery Womens Health. 2004; 49(6): 489-504.
 • Şahin NH. Sezaryen Yaygınlığı ve Sonuçları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2009; 2(3): 93-8.
 • Şatır DG, ve ark. Kadın Doğum Kliniklerinde Çalışan Hemşire ve Ebelerin Doğal Doğum ve Doğumda Uygulanan Müdahalelere İlişkin Bilgi ve Görüşlerinin Belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2018;15(4): 222-7.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Hava Özkan 0000-0001-7314-0934

Elif Yağmur Gür 0000-0002-4949-3614

Mehtap Gümüşdaş 0000-0002-2905-1077

Publication Date April 6, 2020
Submission Date February 6, 2020
Acceptance Date March 19, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Özkan, H., Gür, E. Y., & Gümüşdaş, M. (2020). EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 22-29.
AMA Özkan H, Gür EY, Gümüşdaş M. EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2020;3(1):22-29.
Chicago Özkan, Hava, Elif Yağmur Gür, and Mehtap Gümüşdaş. “EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (April 2020): 22-29.
EndNote Özkan H, Gür EY, Gümüşdaş M (April 1, 2020) EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 1 22–29.
IEEE H. Özkan, E. Y. Gür, and M. Gümüşdaş, “EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 22–29, 2020.
ISNAD Özkan, Hava et al. “EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3/1 (April 2020), 22-29.
JAMA Özkan H, Gür EY, Gümüşdaş M. EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3:22–29.
MLA Özkan, Hava et al. “EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 22-29.
Vancouver Özkan H, Gür EY, Gümüşdaş M. EBE VE HEMŞİRELERİN ANNE DOSTU UYGULAMA VE YAKLAŞIMLARA BAKIŞI: ERZURUM ÖRNEĞİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3(1):22-9.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929