Research Article
BibTex RIS Cite

SOCIODEMOGRAPHIC SPECIALITIES OF THE ADOLESCENT MOTHERS AND THE EVALUATION OF CHILDBIRTH OUTCOMES

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 30 - 38, 06.04.2020

Abstract

Aim: The research was conducted in the socio-demographic characteristics and birth outcomes of adolescent mothers.
Method: The study was carried out with 207 mothers in the adolescence period, who gave birth in Ministry of Health Aydın Gynecology and Pediatrics Hospital between 17.05.2016 and 17.05.2017. "Survey Form" was used in the collection of research data. Descriptive statistics and X2 test will be used for statistical evaluation. Statistical significance was assessed at p <0.05.
Results: Of the adolescent mothers at birth, 27.1% delivered by cesarean section and the causes of cesarean birth; 28.6% were recurrent cesarean, 21,4% were fetal distress, 16.1% were head pelvis incompatibility and 16.1% were prolonged labor. 13 of the adolescent mothers encountered birth complications. When the characteristics of adolescent mothers’ babies are examined; 1 min. APGAR and 2 of them 5 min. APGAR scores were below 7, they had babies with a minimum weight of 1480 gr. 19.6% of those who are 14-17 years old and 53.6% of 19 years old have delivered by cesarean section. When the distribution of birth patterns according to age groups of adolescent mothers were examined, this difference was found to be significant (p = 0.04, p<0.05). 35.3% of adolescents in the 14-17 age group, 28.9% in the 18 age group and 35.8% in the 19 age adolescent mothers stated that they did not use the AP method.
Conclision: Adolescent motherhood is associated with maternal risks and it is recommended that adolescent pregnancies be prevented before they occur.

References

 • Adeyinka DA, et al. Outcome of Adolescent Pregnancies ın Southwestern Nigeria: A Case-Control Study. Journal of Maternal- Fetal Neonatal Medicine 2010;23(8):785-9.
 • Aktepe E, Atay İM. Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2017;9(4):410-20.
 • Aydemir E. Evlilik mi Evcilik mi? Erken ve Zorla Evlilikler, Çocuk Gelinler. Uşak Yayınları Ankara, 2011: 28.
 • Bozkaya H, et al. A Retrospective Analysis of Adolescent Pregnancies, Gynecologic Obstetric Investigation 1996;42(3):146-50.
 • Dennis C, et al. Psychometric Testing of The Breastfeeding Self-efficacy Scale-Short Form Among Adolescents. Journal of Adolescent Health 2011; 49(3):265- 71.
 • Fleming N, Tu X, Black A. Improved Obstetrical Outcomes for Adolescents in A Community-Based Outreach Program: A Matched Cohort Study. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 2012; 34(12):1134- 40.
 • Gönenç I, et al. Gebelik Öncesi Bakım. Sendrom 2000;12:65-73.
 • ICRW. International Center for Research on Women. New Insights on Preventing Child Marriage. A Global Analisis of Factor Sand Programs, 2007:6-10.
 • İmir GA, et al. Perinatal Outcomes of Adolescent Pregnancies at a University Hospital in Turkey. Journal of Turkish-German Gynecol Assocination 2008;9(2):70-4
 • Kaptanoğlu İY, Ergöçmen B. Çocuk Gelin Olmaya Giden Yol. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 2012;15(2):128-61.
 • Kaya AE, ve ark. Geç Adölesan Gebelikler Maternal ve Fetal Sonuçlar. Family Practice & Palliative Care 2017;2(3):22-7.
 • Kocaöz S, ve ark. Kadınların Gebelikten Önce Kullandığı ve Doğum Sonrası Dönemde Kullanmayı Tercih Ettiği Kontrasptif Yöntemler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(1):1-8.
 • Kömürcü N. Özel Gruplarda Gebelik, Kadın Sağlığı, Genişletilmiş Baskı editör: Ahsen Şirin, Oya Kavlak, Nobel Kitabevi, İstanbul, 2015:360-4.
 • Mukhopadhyay P, et al. Hospital-Based Perinatal Outcomes and Complications in Teenage Pregnancy in India. Journal of Health Population and Nutrition 2010;28(5):494-500.
 • Narukhutrpichai P, et al. The Obstetrics and Neonatal Outcomes of Teenage. Journal of Medical Association of Thailand 2016;99(4):361-7.
 • Osaikhuwuomwan JA, Osemwenkha AP. Adolescents’ Perspective Regarding Adolescent Pregnancy, Sexuality and Contraception. Asian Pacific Joumal of Reproduction 2013;2(1):58-62.
 • Öner S, et al. The Sociodemographic Factors Related with the Adolescent Pregnancy. Asian Pasific Journal of Reproduction 2012;1(2):135-42.
 • Şen E, Kavlak O. Adölesanların Kontraseptif Yöntem Bilgisi ve Yöntem Kullanımları: Sistematik İnceleme. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2009;11(1):38-51.
 • Tamura T, Picciano MF. Folate and Human Reproduction. The American Journal of Clinical Nutrition, 2006;83(5):993-1016.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Çocuk, (2016). www.tuik.gov.tr Sayı: 24645, Erişim tarihi: 10 Ocak 2018.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA_2018_ana_rapor 115-116. Erişim tarihi: 25 Mart 2020.
 • USAID. United States Agency Internatıonal Development, Ending Child Marriage and Meeting The Needs of Married Children: the USAID Vision for Action. 2012 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/les/resources/PDACU300.pdf ( 07.12.2017)
 • World Health Organization. Publication Adolescent Pregnancy: A Culturally Complex Issue. Bull World Health Organ, 2014:165-76.
 • Yılmaz E, ve ark. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doğum Yapan Adölesan Gebelerin Obstetrik ve Perinatal Sonuçları. Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015;12(6):213-6.

ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2020, Volume: 3 Issue: 1, 30 - 38, 06.04.2020

Abstract

Amaç: Araştırma adölesan annelerin sosyodemografik özellikleri ve doğum sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Araştırma 17.05.2016-17.05.2017 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde doğum yapan, adölesan dönemdeki 207 anne ile yürütülmüştür. Araştırma verilerinin toplanmasında “Anket Formu” kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede, tanımlayıcı istatistikler ve X2 testi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık p<0.05 düzeylerinde değerlendirilmiştir.
Bulgular: Adölesan annelerin doğumlarında %27.1’i sezaryen doğum yapmış olup sezaryen doğum nedenleri; %28.6’sı tekrarlayan sezaryen, %21.4’ü fetal distres, %16.1’i baş pelvis uyuşmazlığı, %16.1’i uzamış doğum eylemidir. Adölesan annelerin 13’ü doğum komplikasyonu ile karşılaşmışlardır. Adölesan annelerin bebeklerine ait özelliklerine bakıldığında ise; 12’sinin 1. dak. APGAR ve 2’sinin de 5. dak. APGAR skorları 7’nin altında, minimum 1480 gr ağırlığında bebek sahibi oldukları, belirlenmiştir. Annelerden 14-17 yaş grubu olanların %19.6’sı, 19 yaş grubunun da %53.6’sı sezaryenle doğum yapmıştır. Adölesan annelerin yaş gruplarına göre doğum şekillerinin dağılımı incelendiğinde bu durumun anlamlı farklılık gösterdiği saptanmıştır (p=0.04, p<0.05). Adölesan annelerden 14-17 yaş grubu adölesanların %35.3’ü, 18 yaş grubunda %28.9’u ve 19 yaş adölesan annelerin de %35.8’i, AP yöntemi kullanmadıklarını belirtmiştir.
Sonuç: Adölesan annelik maternal riskleri beraberinde getirmekte olup, adölesan gebeliklerin oluşmadan önce önlenmesi önerilmektedir.

References

 • Adeyinka DA, et al. Outcome of Adolescent Pregnancies ın Southwestern Nigeria: A Case-Control Study. Journal of Maternal- Fetal Neonatal Medicine 2010;23(8):785-9.
 • Aktepe E, Atay İM. Çocuk Evlilikleri ve Psikososyal Sonuçları. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2017;9(4):410-20.
 • Aydemir E. Evlilik mi Evcilik mi? Erken ve Zorla Evlilikler, Çocuk Gelinler. Uşak Yayınları Ankara, 2011: 28.
 • Bozkaya H, et al. A Retrospective Analysis of Adolescent Pregnancies, Gynecologic Obstetric Investigation 1996;42(3):146-50.
 • Dennis C, et al. Psychometric Testing of The Breastfeeding Self-efficacy Scale-Short Form Among Adolescents. Journal of Adolescent Health 2011; 49(3):265- 71.
 • Fleming N, Tu X, Black A. Improved Obstetrical Outcomes for Adolescents in A Community-Based Outreach Program: A Matched Cohort Study. Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada 2012; 34(12):1134- 40.
 • Gönenç I, et al. Gebelik Öncesi Bakım. Sendrom 2000;12:65-73.
 • ICRW. International Center for Research on Women. New Insights on Preventing Child Marriage. A Global Analisis of Factor Sand Programs, 2007:6-10.
 • İmir GA, et al. Perinatal Outcomes of Adolescent Pregnancies at a University Hospital in Turkey. Journal of Turkish-German Gynecol Assocination 2008;9(2):70-4
 • Kaptanoğlu İY, Ergöçmen B. Çocuk Gelin Olmaya Giden Yol. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 2012;15(2):128-61.
 • Kaya AE, ve ark. Geç Adölesan Gebelikler Maternal ve Fetal Sonuçlar. Family Practice & Palliative Care 2017;2(3):22-7.
 • Kocaöz S, ve ark. Kadınların Gebelikten Önce Kullandığı ve Doğum Sonrası Dönemde Kullanmayı Tercih Ettiği Kontrasptif Yöntemler. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;2(1):1-8.
 • Kömürcü N. Özel Gruplarda Gebelik, Kadın Sağlığı, Genişletilmiş Baskı editör: Ahsen Şirin, Oya Kavlak, Nobel Kitabevi, İstanbul, 2015:360-4.
 • Mukhopadhyay P, et al. Hospital-Based Perinatal Outcomes and Complications in Teenage Pregnancy in India. Journal of Health Population and Nutrition 2010;28(5):494-500.
 • Narukhutrpichai P, et al. The Obstetrics and Neonatal Outcomes of Teenage. Journal of Medical Association of Thailand 2016;99(4):361-7.
 • Osaikhuwuomwan JA, Osemwenkha AP. Adolescents’ Perspective Regarding Adolescent Pregnancy, Sexuality and Contraception. Asian Pacific Joumal of Reproduction 2013;2(1):58-62.
 • Öner S, et al. The Sociodemographic Factors Related with the Adolescent Pregnancy. Asian Pasific Journal of Reproduction 2012;1(2):135-42.
 • Şen E, Kavlak O. Adölesanların Kontraseptif Yöntem Bilgisi ve Yöntem Kullanımları: Sistematik İnceleme. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi 2009;11(1):38-51.
 • Tamura T, Picciano MF. Folate and Human Reproduction. The American Journal of Clinical Nutrition, 2006;83(5):993-1016.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. İstatistiklerle Çocuk, (2016). www.tuik.gov.tr Sayı: 24645, Erişim tarihi: 10 Ocak 2018.
 • Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA_2018_ana_rapor 115-116. Erişim tarihi: 25 Mart 2020.
 • USAID. United States Agency Internatıonal Development, Ending Child Marriage and Meeting The Needs of Married Children: the USAID Vision for Action. 2012 http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/les/resources/PDACU300.pdf ( 07.12.2017)
 • World Health Organization. Publication Adolescent Pregnancy: A Culturally Complex Issue. Bull World Health Organ, 2014:165-76.
 • Yılmaz E, ve ark. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doğum Yapan Adölesan Gebelerin Obstetrik ve Perinatal Sonuçları. Jinekoloji Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi 2015;12(6):213-6.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Articles
Authors

Fazilet Gör Uslu 0000-0002-1248-6867

Ayden Çoban 0000-0002-2189-2488

Publication Date April 6, 2020
Submission Date March 10, 2020
Acceptance Date March 26, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Gör Uslu, F., & Çoban, A. (2020). ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 30-38.
AMA Gör Uslu F, Çoban A. ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2020;3(1):30-38.
Chicago Gör Uslu, Fazilet, and Ayden Çoban. “ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3, no. 1 (April 2020): 30-38.
EndNote Gör Uslu F, Çoban A (April 1, 2020) ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3 1 30–38.
IEEE F. Gör Uslu and A. Çoban, “ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 30–38, 2020.
ISNAD Gör Uslu, Fazilet - Çoban, Ayden. “ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 3/1 (April 2020), 30-38.
JAMA Gör Uslu F, Çoban A. ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3:30–38.
MLA Gör Uslu, Fazilet and Ayden Çoban. “ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 30-38.
Vancouver Gör Uslu F, Çoban A. ADÖLESAN ANNELERİN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE DOĞUM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020;3(1):30-8.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929