Research Article
BibTex RIS Cite

Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study

Year 2023, Volume: 6 Issue: 3, 135 - 141, 26.10.2023

Abstract

Objective: The purpose of this study is to explain the perceptions of midwives about the midwifery profession through metaphors.

Methods: This study utilized a phenomenological study design. Data were collected online using Google Forms between March 01, 2022, and April 30, 2022.

Results: The average age of participating midwives was 34.94 ± 8.18. The results of the study indicated 47 different metaphors produced by 89 midwives. The metaphors obtained were grouped into 3 categories positive, negative, and both positive and negative. While 71 midwives produced metaphors in the positive category (81.6%), 6 midwives produced metaphors in the negative category (6.9%) and 10 midwives (11.5%) produced metaphors in both positive and negative categories. Two responses were excluded from the data since they did not contain metaphors.

Conclusion: The majority of the midwives were found to produce positive metaphors and have positive perceptions about their profession.

References

 • Abay, Ş. E. (2017). Physician candidates’ perceptions of physician identity: A metaphor analysis sample from Hacettepe University Faculty of Medicine. Sürekli TıpEğitimi Dergisi, 26(1), 1–8.
 • Akca, E., Driver, S. G., Akbaş, M., & Şenoğlu, A. (2019). The relationship between social ıntelligence levels and occupational perceptions of midwifery students. Cukurova Med J, 44(2), 621–631.
 • Ay, F., Keçe, M., İnci, İ., Alkan, N., & Acar, G. (2018). Factors affecting midwifery students’ occupational perceptions and career plans. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 74–82.
 • Balkan, İ., & Kefe, İ. (2012). Perception and perception management from an institutional perspective. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 19–34.
 • Baskaya, Y., Sayıner, F. D., & Filiz, Z. (2020). How much do I belong to my profession? A scale development study: Midwifery Belonging Scale. Health Care for Women In, 41(8), 883–898. [CrossRef]
 • Çulha Özbaş, B., & Aktekin, S. (2013). Investıgatıng prospectıve hıstory teachers’ belıefs on hıstory teachers through metaphor analysıs. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 211–228.
 • Denat, Y., Eşer, İ., & Denat, Y. (2008). The Effect of first clinical practice on perceiving the nursing profession. Journal of Ege University Nursing Faculty, 24(1), 15–26.
 • Derin, N., Şimşek Ilkım, N., & Yayan, H. (2017). Explanation of professional commitment in nurses with professional prestige. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(3), 24–37.
 • Dimitriadou, M., Papastavrou, E., Efstathiou, G., & Theodorou, M. (2015). Baccalaureate nursing students’ perceptions of learning and supervision in the clinical environment. Nursing and Health Sciences, 17(2), 236–242. [CrossRef]
 • Eraslan, L. (2011). Sociological metaphors. Journal of Academic Perspective on Social Studies, 27, 1–22.
 • Erişti, S. D., Uluuysal, B., & Dindar, M. (2013). Görsel algı kuramlarına dayalı etkileşimli bir öğretim ortamı tasarımı ve ortama ilişkin öğrenci görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 47–66.
 • Geçit, Y., & Gençer, K. (2011). Determination of geography perceptions of first year primary school teachers through metaphor (Rize University example). International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, 23, 1–19.
 • Kale, E., & Çiçek, Ü. (2015). Nurses’ perceptions of metaphors about their profession. Journal of Health and Nursing Management, 2(3), 142–151.
 • Karakul, A., Doğan, P., & Özgüven Öztornacı, B. (2022). Evaluation of pediatric nurses’ metaphor perceptions regarding their own professions. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15(1), 50–55.
 • Kocabıyık, O. (2016). Olgubilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66.
 • Küçük, S., Demir, K., & Uludaşdemir, D. (2020). Determination of metaphors regarding nurse perception of hospitalized children and adolescents in the seventeen-year-old age group. Journal of Education and Research in Nursing, 17(1), 40–45.
 • Molander, B. (1990). Socratic dialogue: On dialogue and discussion in the formation of knowledge. In B. Göranzon & M. Florin (Eds.). Artifical intelligence, culture and language: On education and work. The springer series on artificial intelligence and society (pp. 229–243). Springer. [CrossRef]
 • Özmen, D., & Çetinkaya, A. (2016). A qualitative study on the occupational perceptions of senior nursing students. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 18(1), 40–52.
 • Saban, A. (2004). Metaphors of ıntroductory classroom teacher candidates regarding the concept of “teacher”. Journal of Teacher Education for Sustainability, 2(2), 131–155.
 • Taşkın Yılmaz, F., Tiryaki Şen, H., & Demirkaya, F. (2014). Nurses’ and midwives’ perceptions of their professions and their expectations from the future. Health and Nursing Management Journal, 3(1), 130–113. Turkish Language Association (2011). Turkish dictionary. TDK Publications.
 • Ucan Yamac, S., & Cetinkaya, E. (2021). Factors affecting the career choice of midwifery students during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Journal of Midwifery and Reproductive Health, 9(3), 2905–2913.
 • Ulrich, S. (2004). First birth stories of student midwives: Keys to professional affective socialization. Journal of Midwifery and Women’s Health, 49(5), 390–397. [CrossRef]
 • World Health Organization (WHO) (2018). Midwifery. http: //www .who. int/topics /midw ifery /en/
 • Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Planning of qualitative researches: Research questions, samples, validity and reliability. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1–9
 • Yeşil, Y., & Apak, H. (2023). Ebelik bölümü Öğrencilerinin “Ebe” ve “Ebelik Mesleği” Kavramlarına yönelik Metaforları. Journal of Harran University Medical Faculty, 20(1), 135–142.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, Ş., & Güven, G. Ö. (2021). Metaphorical perceptions of student nurses to the concept of nurse. Eurasian Journal of Health Sciences, 4(3)(3), 170–178.
 • Yüzer, S., Recipient, D., & Yiğit, R. (2008). Improving the implementation of the scale of roles and functions of pediatric nurses: Reliability and validity. Journal of Atatürk University School of Nursing, 11(4), 19–29.

Ebelerin Ebelik Mesleğine İlişkin Algıları: Bir Metafor Çalışması

Year 2023, Volume: 6 Issue: 3, 135 - 141, 26.10.2023

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı ebelerin ebelik mesleğiyle ilgili algılarını metaforlarla açıklamaktır.
Yöntemler: Araştırmada femonenolojik yöntem kullanılmıştır. Veriler, 01 Mart-30 Nisan 2022’de online olarak Google Form aracılığıyla toplanmıştır.
Bulgular: Çalışmaya katılan ebelerin yaş ortalaması 34,94 ± 8,18’dir. Araştırmanın sonucunda 89 ebeden 47 farklı metafor elde edilmiştir. Ortaya çıkan metaforlar olumlu, olumsuz ve hem olumlu hem olumsuz olmak üzere üç kategoride değerlendirilmiştir. Ebelerden 71’i olumlu kategoride (%81,6), 6’sı olumsuz kategoride (%6,9) ve 10’u hem olumlu hem olumsuz kategoride metafor (%11,5) üretmiştir. Verilen yanıtlardan 2’si metafor özelliği taşımadığı için çalışma bulguları dışında bırakılmıştır.
Sonuç: Ebelerin çoğunluğunun olumlu metafor ürettiği ve mesleklerine ilişkin algılarının da olumlu olduğu belirlenmiştir.

References

 • Abay, Ş. E. (2017). Physician candidates’ perceptions of physician identity: A metaphor analysis sample from Hacettepe University Faculty of Medicine. Sürekli TıpEğitimi Dergisi, 26(1), 1–8.
 • Akca, E., Driver, S. G., Akbaş, M., & Şenoğlu, A. (2019). The relationship between social ıntelligence levels and occupational perceptions of midwifery students. Cukurova Med J, 44(2), 621–631.
 • Ay, F., Keçe, M., İnci, İ., Alkan, N., & Acar, G. (2018). Factors affecting midwifery students’ occupational perceptions and career plans. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 74–82.
 • Balkan, İ., & Kefe, İ. (2012). Perception and perception management from an institutional perspective. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 19–34.
 • Baskaya, Y., Sayıner, F. D., & Filiz, Z. (2020). How much do I belong to my profession? A scale development study: Midwifery Belonging Scale. Health Care for Women In, 41(8), 883–898. [CrossRef]
 • Çulha Özbaş, B., & Aktekin, S. (2013). Investıgatıng prospectıve hıstory teachers’ belıefs on hıstory teachers through metaphor analysıs. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 211–228.
 • Denat, Y., Eşer, İ., & Denat, Y. (2008). The Effect of first clinical practice on perceiving the nursing profession. Journal of Ege University Nursing Faculty, 24(1), 15–26.
 • Derin, N., Şimşek Ilkım, N., & Yayan, H. (2017). Explanation of professional commitment in nurses with professional prestige. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 4(3), 24–37.
 • Dimitriadou, M., Papastavrou, E., Efstathiou, G., & Theodorou, M. (2015). Baccalaureate nursing students’ perceptions of learning and supervision in the clinical environment. Nursing and Health Sciences, 17(2), 236–242. [CrossRef]
 • Eraslan, L. (2011). Sociological metaphors. Journal of Academic Perspective on Social Studies, 27, 1–22.
 • Erişti, S. D., Uluuysal, B., & Dindar, M. (2013). Görsel algı kuramlarına dayalı etkileşimli bir öğretim ortamı tasarımı ve ortama ilişkin öğrenci görüşleri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1), 47–66.
 • Geçit, Y., & Gençer, K. (2011). Determination of geography perceptions of first year primary school teachers through metaphor (Rize University example). International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering, 23, 1–19.
 • Kale, E., & Çiçek, Ü. (2015). Nurses’ perceptions of metaphors about their profession. Journal of Health and Nursing Management, 2(3), 142–151.
 • Karakul, A., Doğan, P., & Özgüven Öztornacı, B. (2022). Evaluation of pediatric nurses’ metaphor perceptions regarding their own professions. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 15(1), 50–55.
 • Kocabıyık, O. (2016). Olgubilim ve gömülü kuram: Bazı özellikler açısından karşılaştırma. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 55-66.
 • Küçük, S., Demir, K., & Uludaşdemir, D. (2020). Determination of metaphors regarding nurse perception of hospitalized children and adolescents in the seventeen-year-old age group. Journal of Education and Research in Nursing, 17(1), 40–45.
 • Molander, B. (1990). Socratic dialogue: On dialogue and discussion in the formation of knowledge. In B. Göranzon & M. Florin (Eds.). Artifical intelligence, culture and language: On education and work. The springer series on artificial intelligence and society (pp. 229–243). Springer. [CrossRef]
 • Özmen, D., & Çetinkaya, A. (2016). A qualitative study on the occupational perceptions of senior nursing students. Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, 18(1), 40–52.
 • Saban, A. (2004). Metaphors of ıntroductory classroom teacher candidates regarding the concept of “teacher”. Journal of Teacher Education for Sustainability, 2(2), 131–155.
 • Taşkın Yılmaz, F., Tiryaki Şen, H., & Demirkaya, F. (2014). Nurses’ and midwives’ perceptions of their professions and their expectations from the future. Health and Nursing Management Journal, 3(1), 130–113. Turkish Language Association (2011). Turkish dictionary. TDK Publications.
 • Ucan Yamac, S., & Cetinkaya, E. (2021). Factors affecting the career choice of midwifery students during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. Journal of Midwifery and Reproductive Health, 9(3), 2905–2913.
 • Ulrich, S. (2004). First birth stories of student midwives: Keys to professional affective socialization. Journal of Midwifery and Women’s Health, 49(5), 390–397. [CrossRef]
 • World Health Organization (WHO) (2018). Midwifery. http: //www .who. int/topics /midw ifery /en/
 • Yağar, F., & Dökme, S. (2018). Planning of qualitative researches: Research questions, samples, validity and reliability. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1–9
 • Yeşil, Y., & Apak, H. (2023). Ebelik bölümü Öğrencilerinin “Ebe” ve “Ebelik Mesleği” Kavramlarına yönelik Metaforları. Journal of Harran University Medical Faculty, 20(1), 135–142.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, Ş., & Güven, G. Ö. (2021). Metaphorical perceptions of student nurses to the concept of nurse. Eurasian Journal of Health Sciences, 4(3)(3), 170–178.
 • Yüzer, S., Recipient, D., & Yiğit, R. (2008). Improving the implementation of the scale of roles and functions of pediatric nurses: Reliability and validity. Journal of Atatürk University School of Nursing, 11(4), 19–29.

Details

Primary Language English
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Tuğçe SÖNMEZ 0000-0001-9495-526X

Eylem TOKER

Gülüzar SADE

Zeynep Seyyide KAYA

Seda GÜRAY

Early Pub Date October 26, 2023
Publication Date October 26, 2023
Submission Date February 4, 2023
Acceptance Date April 5, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 6 Issue: 3

Cite

APA SÖNMEZ, T., TOKER, E., SADE, G., KAYA, Z. S., et al. (2023). Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(3), 135-141.
AMA SÖNMEZ T, TOKER E, SADE G, KAYA ZS, GÜRAY S. Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. October 2023;6(3):135-141.
Chicago SÖNMEZ, Tuğçe, Eylem TOKER, Gülüzar SADE, Zeynep Seyyide KAYA, and Seda GÜRAY. “Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 6, no. 3 (October 2023): 135-41.
EndNote SÖNMEZ T, TOKER E, SADE G, KAYA ZS, GÜRAY S (October 1, 2023) Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 6 3 135–141.
IEEE T. SÖNMEZ, E. TOKER, G. SADE, Z. S. KAYA, and S. GÜRAY, “Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 3, pp. 135–141, 2023.
ISNAD SÖNMEZ, Tuğçe et al. “Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 6/3 (October 2023), 135-141.
JAMA SÖNMEZ T, TOKER E, SADE G, KAYA ZS, GÜRAY S. Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023;6:135–141.
MLA SÖNMEZ, Tuğçe et al. “Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 3, 2023, pp. 135-41.
Vancouver SÖNMEZ T, TOKER E, SADE G, KAYA ZS, GÜRAY S. Perceptions of Midwives About the Midwifery Profession: A Metaphor Study. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2023;6(3):135-41.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929