Research Article
BibTex RIS Cite

Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik ve Güvenirliği

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 1 - 10, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926546

Abstract

Amaç: Bu araştırma ile “Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracı”nın Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmak amaçlandı.
Yöntem: Araştırma çevrimiçi veri toplama yöntemi ile gerçekleştirilen metodolojik türde bir araştırmadır. Google forms ile oluşturulan anket ile ebelere sosyal medya platformlarından ulaşıldı ve toplam 215 ebe araştırmaya katıldı. Verilerin analizi, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 25.0 paket programı ve AMOS 22.0 paket programında gerçekleştirildi.
Bulgular: Ölçeğin kapsam geçerlilik oranı için en düşük değer 0.60, kapsam geçerlik indeksi 0.87 elde edildi. Ölçeğin KMO değeri 0.909, Barlett testi sonucu ise x2:1972.532, p<0.001 olarak belirlendi. Faktör analizinde ortak varyans yükü 0.30’un altında olan iki madde çıkarıldı. Geriye kalan 15 madde üç boyut altında toplandı ve toplam varyansın %66.87’sini açıkladı. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda örneklemden elde edilen uyum indeks değerlerinin p=0.000 düzeyinde anlamlı olduğu saptandı. Ölçeğin Cronbach alfa değeri 0.914 olarak saptandı.
Sonuç: Çalışma sonucunda ölçeğin Türkçe formunun Türk toplumunda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu saptandı.

References

 • Bishop‐Royse, J., Mueller Wiesemann, L., & Simonovich, S. D. (2022). Validation of an instrument assessing certified nurse–midwives' attitudes toward breastsleeping. Nursing & Health Sciences, 24(3), 601-609.
 • Bonamy, A. K. E. (2016). Breastsleeping or not?. Acta Paediatrica, 105(1), 23-23.
 • Boran, P., Pınar, A. Y., Akbarzade, A., Küçük, S., & Ersu, R. (2014). Genişletilmiş “Bebek Kısa Uyku Anketi” nin Türkçe'ye çevirisi ve bebeklerde uygulanması. Marmara Medical Journal, 27(3), 178-183.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, (4)2, 207-239.
 • Çapık, C., Gözüm, S., & Aksayan, S. (2018). Kültürlerarası ölçek uyarlama aşamaları, dil ve kültür uyarlaması: Güncellenmiş rehber. Florence Nightingale Journal of Nursing, 26(3), 199-210.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalişmalarinda doğrulayici faktör analizinin kullanimi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.
 • Çınar, İ. Ö., Aslan, G. K., Kartal, A., İnci, F. H., & Koştu, N. A. (2015). Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. TAF Prev Med Bull, 14(5), 378-386.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Pegem Yayıncılık, Ankara
 • Fatih, E. O., & Akyol, A. K. (2019). Altı-On İki Aylık Bebeklerin Uyku Düzenlerine İlişkin Anne Görüşleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 172-182.
 • Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International journal of endocrinology and metabolism, 10(2), 486.
 • Güngör, D. (2016). Psikolojide ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması kılavuzu. Türk psikoloji yazıları, 19(38), 104-112.
 • Kural, B., & Gökçay, G. (2018). Anne-Bebek ikilisinin birlikte uyuması ve anne sütü ile beslenme. Journal of Istanbul Faculty of Medicine, 81(2), 62-66.
 • Lester, B. M., Conradt, E., LaGasse, L. L., Tronick, E. Z., Padbury, J. F., & Marsit, C. J. (2018). Epigenetic programming by maternal behavior in the human infant. Pediatrics, 142(4): e20171890.
 • McKenna, J. J., & Gettler, L. T. (2016). There is no such thing as infant sleep, there is no such thing as breastfeeding, there is only breastsleeping. Acta paediatrica, 105(1), 17-21.
 • Meek, J. Y., & Noble, L. (2022). Policy statement: breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics, 150(1): e2022057988.
 • Wiesemann, M.L (2020). An Examination of Certified Nurse-Midwives' Attitudes and Beliefs Surrounding Breastsleeping: Implications for Advanced Nursing Practice and Education. College of Science and Health Theses and Dissertations. 360, 1-24.
 • Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. 4. Baskı, Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Prentice, A. M. (2022). Breastfeeding in the modern world. Annals of Nutrition and Metabolism, 78(2), 29-38.
 • Seçer, İ. (2015). Spss ve Lisrel ile Pratik Veri Analizi, 2. Baskı. ss: 28, Anı Yayıncılık, Ankara
 • Şencan H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik (reliability and validity in cocial and behavioral measurement). 1.edition, Seçkin Yayınevi, Ankara
 • Tomori, C. (2017). Breastsleeping in four cultures 1: Comparative analysis of a biocultural body technique. In Breastfeeding (pp. 55-68). Routledge.

The Turkish Adaptation of the Assessment: Tool for Midwives' Attitudes Towards Breastsleep: A Methodological Research

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 1 - 10, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926546

Abstract

Objective: With this research, it was aimed to perform the Turkish validity and reliability study of the "Assessment Tool for Midwives' Attitudes Towards Breastsleep".
Method: The research is a methodological type of research conducted with online data collection method. With the questionnaire created with Google forms, midwives were reached from social media platforms and a total of 215 midwives participated in the research. Data analysis was carried out in SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 25.0 package program and AMOS 22.0 package program.
Results: The lowest value for the Scope Validity Ratio of the scale was 0.60, and the content validity index was 0.87. The KMO value of the scale was 0.909, and the Barlett test result was x2:1972.532, p<0.001. In the factor analysis, two items with a common variance load below 0.30 were excluded. The remaining 15 items were grouped under three dimensions and explained 66.87% of the total variance. As a result of confirmatory factor analysis, it was determined that the fit index values obtained from the sample were significant at the p=0.000 level. The Cronbach's alpha value of the scale was 0.914.
Conclusion: As a result of the study, it was determined that the Turkish form of the scale is a valid and reliable measurement tool that can be used in Turkish society.

References

 • Bishop‐Royse, J., Mueller Wiesemann, L., & Simonovich, S. D. (2022). Validation of an instrument assessing certified nurse–midwives' attitudes toward breastsleeping. Nursing & Health Sciences, 24(3), 601-609.
 • Bonamy, A. K. E. (2016). Breastsleeping or not?. Acta Paediatrica, 105(1), 23-23.
 • Boran, P., Pınar, A. Y., Akbarzade, A., Küçük, S., & Ersu, R. (2014). Genişletilmiş “Bebek Kısa Uyku Anketi” nin Türkçe'ye çevirisi ve bebeklerde uygulanması. Marmara Medical Journal, 27(3), 178-183.
 • Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004). Güdülenme ve Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, (4)2, 207-239.
 • Çapık, C., Gözüm, S., & Aksayan, S. (2018). Kültürlerarası ölçek uyarlama aşamaları, dil ve kültür uyarlaması: Güncellenmiş rehber. Florence Nightingale Journal of Nursing, 26(3), 199-210.
 • Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalişmalarinda doğrulayici faktör analizinin kullanimi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(3), 196-205.
 • Çınar, İ. Ö., Aslan, G. K., Kartal, A., İnci, F. H., & Koştu, N. A. (2015). Annelerin 0-1 yaş bebek bakımında uyguladıkları geleneksel yöntemlerin incelenmesi. TAF Prev Med Bull, 14(5), 378-386.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Pegem Yayıncılık, Ankara
 • Fatih, E. O., & Akyol, A. K. (2019). Altı-On İki Aylık Bebeklerin Uyku Düzenlerine İlişkin Anne Görüşleri. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 172-182.
 • Ghasemi, A., & Zahediasl, S. (2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International journal of endocrinology and metabolism, 10(2), 486.
 • Güngör, D. (2016). Psikolojide ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması kılavuzu. Türk psikoloji yazıları, 19(38), 104-112.
 • Kural, B., & Gökçay, G. (2018). Anne-Bebek ikilisinin birlikte uyuması ve anne sütü ile beslenme. Journal of Istanbul Faculty of Medicine, 81(2), 62-66.
 • Lester, B. M., Conradt, E., LaGasse, L. L., Tronick, E. Z., Padbury, J. F., & Marsit, C. J. (2018). Epigenetic programming by maternal behavior in the human infant. Pediatrics, 142(4): e20171890.
 • McKenna, J. J., & Gettler, L. T. (2016). There is no such thing as infant sleep, there is no such thing as breastfeeding, there is only breastsleeping. Acta paediatrica, 105(1), 17-21.
 • Meek, J. Y., & Noble, L. (2022). Policy statement: breastfeeding and the use of human milk. Pediatrics, 150(1): e2022057988.
 • Wiesemann, M.L (2020). An Examination of Certified Nurse-Midwives' Attitudes and Beliefs Surrounding Breastsleeping: Implications for Advanced Nursing Practice and Education. College of Science and Health Theses and Dissertations. 360, 1-24.
 • Özdamar, K. (2002). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. 4. Baskı, Eskişehir: Kaan Kitabevi
 • Prentice, A. M. (2022). Breastfeeding in the modern world. Annals of Nutrition and Metabolism, 78(2), 29-38.
 • Seçer, İ. (2015). Spss ve Lisrel ile Pratik Veri Analizi, 2. Baskı. ss: 28, Anı Yayıncılık, Ankara
 • Şencan H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenilirlik ve geçerlilik (reliability and validity in cocial and behavioral measurement). 1.edition, Seçkin Yayınevi, Ankara
 • Tomori, C. (2017). Breastsleeping in four cultures 1: Comparative analysis of a biocultural body technique. In Breastfeeding (pp. 55-68). Routledge.
There are 21 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Emine Serap Çağan

Ebru Solmaz

Rumeysa Taşkın 0000-0001-5176-157X

Aysun Ekşioğlu 0000-0002-8769-3289

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date April 5, 2024
Submission Date January 16, 2023
Acceptance Date January 17, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Çağan, E. S., Solmaz, E., Taşkın, R., Ekşioğlu, A. (2024). Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-10. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926546
AMA Çağan ES, Solmaz E, Taşkın R, Ekşioğlu A. Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2024;7(1):1-10. doi:10.5281/zenodo.10926546
Chicago Çağan, Emine Serap, Ebru Solmaz, Rumeysa Taşkın, and Aysun Ekşioğlu. “Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik Ve Güvenirliği”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 1 (April 2024): 1-10. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926546.
EndNote Çağan ES, Solmaz E, Taşkın R, Ekşioğlu A (April 1, 2024) Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 1 1–10.
IEEE E. S. Çağan, E. Solmaz, R. Taşkın, and A. Ekşioğlu, “Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik ve Güvenirliği”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 1–10, 2024, doi: 10.5281/zenodo.10926546.
ISNAD Çağan, Emine Serap et al. “Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik Ve Güvenirliği”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/1 (April 2024), 1-10. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926546.
JAMA Çağan ES, Solmaz E, Taşkın R, Ekşioğlu A. Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:1–10.
MLA Çağan, Emine Serap et al. “Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik Ve Güvenirliği”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 1-10, doi:10.5281/zenodo.10926546.
Vancouver Çağan ES, Solmaz E, Taşkın R, Ekşioğlu A. Ebelerin Meme Uykusuna Yönelik Tutumlarını Değerlendirme Aracının Türkçe Uyarlaması: Metodolojik Bir Araştırma Meme Uykusu Formu Geçerlik ve Güvenirliği. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(1):1-10.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929