Research Article
BibTex RIS Cite

Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 23 - 29, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926571

Abstract

Amaç: Bu çalışma, primipar gebelerde trimesterlere göre doğum korkusu düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel türde olan bu çalışma, Şanlıurfa ilinde bulunan Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğine gelen pirimipar gebelerde Ekim 2021 - Haziran 2022 tarihlerinde yapılmıştır. Bu araştırmanın örneklemini kadın doğum polikliniğine gelen 321 primipar gebe oluşturmuştur. Bu çalışmanın verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği (W-DEQ) A Versiyonu” kullanılarak toplanılmıştır. Veriler değerlendirilirken aritmetik ortalama, sayı ve yüzde değerleri, standart sapma ve tek yönlü ANOVA testi kullanılmıştır.
Bulgular: Bu çalışmada primipar gebelerin %75,7’sinin 25 yaşından küçük olduğu, %48,0’ının eğitiminin ortaokul ve lise düzeyinde olduğu bulunmuştur. Gebelerin doğum korkusu düzeyinin orta düzeyde (64.52±18.7) olduğu tespit edilmiştir. Gebelerin gelir düzeyine (p=0,000) göre ve doğum ağrısının üstesinden gelme durumuna (p=0,040) göre ölçek puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu, geliri giderinden az olan ve doğum ağrısıyla baş edip edemeyeceğini bilmeyen gebelerin doğum korkusunun daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç: Gebelerin tamamının doğum korkusu yaşadığı, doğum korkusu düzeyinin orta düzeyde olduğu, gebelerin yaşadığı doğum korkusunun trimesterlere göre önemli bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

References

 • Arslantaş, H., Çoban, A., Dereboy, F., Sarı, E., Şahbaz, M., & Kurnaz, D. (2020). Son trimester gebelerde doğum korkusunu etkileyen faktörler ve doğum korkusunun postpartum depresyon ve maternal bağlanma ile ilişkisi. Çukurova Medical Journal, 45, 239-50.
 • Aslan, M. M., Bıyık, İ. (2020). Doğum korkusunun gebelik haftası ve sayısı ile ilişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 494-499.
 • Bülbül, T., Özen, B., Çopur, A., & Kayacık, F. (2016). Gebelerin doğumu ve doğum şekline karar vermesinin incelenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 25(3), 126-130.
 • Calpbinici, P. (2020). Primar gebelerde motivasyonel görüşme yöntemi ile verilen eğitim programının doğum , doğumda öz-yeterlilik ve doğum şekline etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Çıtak, B. N., Coşkun, H., Coşkuner, P. D., İbar, A. E., Uca, E. (2021). Psychosocial predictors of the fear of childbirth in Turkish pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 42(2), 123-131.
 • Demir, G. (2020). Göç eden ve göç etmeyen kadınların doğum korkusu düzeylerinin incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitüsü, H. Ü. N. E. (2018). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Erişim tarihi 12.12.2021.
 • Erbil, N. (2022). Relationship of self-compassion and fear of childbirth among pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 15(1), 255-262.
 • Gökçek, A. İ. (2022). Önemli bir sorun olan doğum korkusu ve ebelik bakımı. Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 93-104.
 • Kanbur, A., Koç, Ö. (2023). Gebelerde doğum korkusu düzeyi ve ilişkili değişkenlerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 13 (1), 188-195.
 • Keklikçi, S. (2018). Primiparlarda doğum korkusu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Körükçü, Ö., Deliktaş, A., Aydın, R., & Kabukçuoğlu, K. (2017). Gebelikte psikososyal sağlık durumu ile doğum korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Clinical and Experimental Health Sciences, 7(4), 152-165.
 • Körükçü, Ö., Kukulu, K., Fırat, M. Z. (2012). The reliability and validity of the Turkish version of the wijma delivery expectancy/experience questionnaire (W-DEQ) with pregnant women. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 19(3), 193-202.
 • Matinnia, N., Faisal, I., Hanafiah J. M., Herjar, A. R., Moeini, B., & Osman, Z. J. (2015). Fears related to pregnancy and childbirth among, primigravidae who requested caesarean versus vaginal delivery in Iran. Maternal and Child Health Journal, 19(5), 1121-1130.
 • Mortazavi, F. (2017). Validity and reliability of the farsi version of wijma delivery expectancy questionnaire: an exploratory and confirmatory factor analysis. Electronic Physician, 9(6), 4616-4615.
 • Öznas, S. (2019). Gebelerde doğum korkusunu etkileyen bilişsel faktörlerin incelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Ryding, E. L., Lukasse, M., Parys, A. S. V., Wangel, A. M., Karro, H., Kristjansdottir, H., & Bidens, G. (2015). Fear of childbirth and risk of cesarean delivery. A Cohort Study in Six European Countries, 42(1), 48-55.
 • Salımlı, N. (2021). Tıp fakültesine başvuran 28 hafta üzeri nullipar gebelerin doğum korkusu ve doğum şekli tercihleri arasında ilişki. Kocaeli Üniversitesi.
 • Sen, E., Dağ, H., Şenveli, S. (2015). The reasons for delivery-related fear and associated factors in western Turkey. Nursing Practice Today, 2(1), 25-33.
 • Soltani, F., Eskandari, Z., Khodakarami, B., Parsa, P., & Roshanaei, G. (2017). Factors contributing to fear of childbirth among pregnant women in Hamadan (Iran) in 2016. Electronic Physician, 9(7), 4725.
 • Taşkın, L. (2016). Doğum ve kadın hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi.
 • Toohill, J., Fenwick, J., Gamble, J., & Creedy, D. K. (2014). Prevalence of childbirth fear in an Australian sample of pregnant women. BMC Pregnancy and Childbirth, 14(1), 275-285.
 • Topaloğlu, S. (2019). Akut batın ameliyatı geçirmiş primipar ve multipar gebelerde doğum korkusu. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Uçar, H. (2014). Gebelerin psiko-sosyal sağlık durumları ile annelik rolü arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Wijma, K., Wijma, B., & Zar, M. (1998). Psychometric aspects of the W-DEQ: A new questionnaire for the measurement of fear of childbirth. Journal of Psychosomatic Obstetric Gynecology, 19(2), 84-97.

Determination of Birth Fear Levels According to Trimesters in Primiparal Pregnancy

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 23 - 29, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926571

Abstract

Objective: This study was conducted to determine the levels of fear of childbirth in primiparous pregnant women according to trimesters.
Methods: This descriptive and cross-sectional study was conducted in primiparous pregnant women who came to the Eyyübiye Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Polyclinic in Şanlıurfa between October 2021 and June 2022. The sample of this study consisted of 321 primiparous pregnant women who came to the obstetrics clinic. The data of this study were collected using “Personal Information Form” and “Wijma Birth Expectation/Experience Scale (W-DEQ) Version A”. While evaluating the data, arithmetic mean, number and percentage values, standard deviation and one-way ANOVA test were used.
Results: In this study, it was found that 75.7% of primiparous pregnants were younger than 25 years old, 48.0% had secondary and high school education levels. It was determined that the level of fear of birth of the pregnant women was at a moderate level (64.52±18.7). It was found that the difference between the scale score averages according to the income level of the pregnant women (p=0.000) and overcoming the labor pain (p=0.040) was statistically significant, and it has been found that the fear of childbirth is higher in pregnant women whose income is less than their expenses and who do not know whether they can cope with labor pain.
Conclusion: It was found that all of the pregnant women had fear of birth, the level of fear of birth was at a moderate level, and the fear of birth experienced by pregnant women did not differ significantly according to trimesters.

References

 • Arslantaş, H., Çoban, A., Dereboy, F., Sarı, E., Şahbaz, M., & Kurnaz, D. (2020). Son trimester gebelerde doğum korkusunu etkileyen faktörler ve doğum korkusunun postpartum depresyon ve maternal bağlanma ile ilişkisi. Çukurova Medical Journal, 45, 239-50.
 • Aslan, M. M., Bıyık, İ. (2020). Doğum korkusunun gebelik haftası ve sayısı ile ilişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 494-499.
 • Bülbül, T., Özen, B., Çopur, A., & Kayacık, F. (2016). Gebelerin doğumu ve doğum şekline karar vermesinin incelenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi, 25(3), 126-130.
 • Calpbinici, P. (2020). Primar gebelerde motivasyonel görüşme yöntemi ile verilen eğitim programının doğum , doğumda öz-yeterlilik ve doğum şekline etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Çıtak, B. N., Coşkun, H., Coşkuner, P. D., İbar, A. E., Uca, E. (2021). Psychosocial predictors of the fear of childbirth in Turkish pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology, 42(2), 123-131.
 • Demir, G. (2020). Göç eden ve göç etmeyen kadınların doğum korkusu düzeylerinin incelenmesi. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Enstitüsü, H. Ü. N. E. (2018). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA). Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Erişim tarihi 12.12.2021.
 • Erbil, N. (2022). Relationship of self-compassion and fear of childbirth among pregnant women. International Journal of Caring Sciences, 15(1), 255-262.
 • Gökçek, A. İ. (2022). Önemli bir sorun olan doğum korkusu ve ebelik bakımı. Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 93-104.
 • Kanbur, A., Koç, Ö. (2023). Gebelerde doğum korkusu düzeyi ve ilişkili değişkenlerin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, 13 (1), 188-195.
 • Keklikçi, S. (2018). Primiparlarda doğum korkusu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Körükçü, Ö., Deliktaş, A., Aydın, R., & Kabukçuoğlu, K. (2017). Gebelikte psikososyal sağlık durumu ile doğum korkusu arasındaki ilişkinin incelenmesi. Clinical and Experimental Health Sciences, 7(4), 152-165.
 • Körükçü, Ö., Kukulu, K., Fırat, M. Z. (2012). The reliability and validity of the Turkish version of the wijma delivery expectancy/experience questionnaire (W-DEQ) with pregnant women. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 19(3), 193-202.
 • Matinnia, N., Faisal, I., Hanafiah J. M., Herjar, A. R., Moeini, B., & Osman, Z. J. (2015). Fears related to pregnancy and childbirth among, primigravidae who requested caesarean versus vaginal delivery in Iran. Maternal and Child Health Journal, 19(5), 1121-1130.
 • Mortazavi, F. (2017). Validity and reliability of the farsi version of wijma delivery expectancy questionnaire: an exploratory and confirmatory factor analysis. Electronic Physician, 9(6), 4616-4615.
 • Öznas, S. (2019). Gebelerde doğum korkusunu etkileyen bilişsel faktörlerin incelenmesi. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Ryding, E. L., Lukasse, M., Parys, A. S. V., Wangel, A. M., Karro, H., Kristjansdottir, H., & Bidens, G. (2015). Fear of childbirth and risk of cesarean delivery. A Cohort Study in Six European Countries, 42(1), 48-55.
 • Salımlı, N. (2021). Tıp fakültesine başvuran 28 hafta üzeri nullipar gebelerin doğum korkusu ve doğum şekli tercihleri arasında ilişki. Kocaeli Üniversitesi.
 • Sen, E., Dağ, H., Şenveli, S. (2015). The reasons for delivery-related fear and associated factors in western Turkey. Nursing Practice Today, 2(1), 25-33.
 • Soltani, F., Eskandari, Z., Khodakarami, B., Parsa, P., & Roshanaei, G. (2017). Factors contributing to fear of childbirth among pregnant women in Hamadan (Iran) in 2016. Electronic Physician, 9(7), 4725.
 • Taşkın, L. (2016). Doğum ve kadın hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitapevi.
 • Toohill, J., Fenwick, J., Gamble, J., & Creedy, D. K. (2014). Prevalence of childbirth fear in an Australian sample of pregnant women. BMC Pregnancy and Childbirth, 14(1), 275-285.
 • Topaloğlu, S. (2019). Akut batın ameliyatı geçirmiş primipar ve multipar gebelerde doğum korkusu. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Uçar, H. (2014). Gebelerin psiko-sosyal sağlık durumları ile annelik rolü arasındaki ilişki. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Wijma, K., Wijma, B., & Zar, M. (1998). Psychometric aspects of the W-DEQ: A new questionnaire for the measurement of fear of childbirth. Journal of Psychosomatic Obstetric Gynecology, 19(2), 84-97.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Semihe Bulut

Türkan Pasinlioğlu

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date April 5, 2024
Submission Date December 20, 2022
Acceptance Date January 16, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Bulut, S., & Pasinlioğlu, T. (2024). Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 23-29. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926571
AMA Bulut S, Pasinlioğlu T. Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2024;7(1):23-29. doi:10.5281/zenodo.10926571
Chicago Bulut, Semihe, and Türkan Pasinlioğlu. “Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 1 (April 2024): 23-29. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926571.
EndNote Bulut S, Pasinlioğlu T (April 1, 2024) Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 1 23–29.
IEEE S. Bulut and T. Pasinlioğlu, “Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 23–29, 2024, doi: 10.5281/zenodo.10926571.
ISNAD Bulut, Semihe - Pasinlioğlu, Türkan. “Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/1 (April 2024), 23-29. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926571.
JAMA Bulut S, Pasinlioğlu T. Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:23–29.
MLA Bulut, Semihe and Türkan Pasinlioğlu. “Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 23-29, doi:10.5281/zenodo.10926571.
Vancouver Bulut S, Pasinlioğlu T. Primipar Gebelerde Trimesterlere Göre Doğum Korkusu Düzeylerinin Belirlenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(1):23-9.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929