Research Article
BibTex RIS Cite

Türkiye'de Ebeliğin Mesleki Yeterliğine İlişkin Tema ve Kodlar Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 39 - 50, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926593

Abstract

Bu araştırma ebelikte mesleki yeterliliğe ilişkin tema ve kodların oluşturulması, oluşturulan kodlar arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Niteliksel olan bu çalışma, Ekim 2018-Mart 2019 tarihleri arasında bir eğitim ve araştırma hastanesinin Kadın Doğum ve Çocuk Acil kampüsünde gerçekleştirildi Bu çalışma Sakarya İli’ndeki eğitim ve araştırma hastanesinde yürütülmüş olup, araştırmaya dahil edilme kriterlerini karşılayan 18 ebe ile görüşme yapıldı. Ebelere Ebe Tanıtım ve Görüşme Formu'ndaki yarı yapılandırılmış sorular soruldu ve ses kaydı alındı. Sorulara verilen yanıtlar kaydedildi, metne dönüştürüldü ve MAXQDA2018 yazılım programı kullanılarak kodlandı. Daha sonra kodlar incelenerek kategorilere ve temalara göre gruplandırıldı.
Bulgular: Ebelerin ortanca yaşı 35 idi. Ebelerin sekizi lisans mezunudur ve altısı 16 yıldan süredir doğumhanede çalışmaktadır. Ayrıca toplamda 5 tema, 17 kategori, 35 kod oluşturulmuş olup, bu kodların kullanım yoğunluğu 289'dur.
Sonuç: Ebelerin kendi yeterliliklerinin yanı sıra yeterlilik kavramını da yeterince tanımlayamadıkları, tanımlamada araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin yer almadığı teknoloji kullanımı ve deneyimin, ebelerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine ve daha iyi bir performans sergilemelerine yardımcı olabileceği, uygulamalarında daha etkili olmalarını sağlayacağı, özgüvenlerini ve genel olarak iş doyumlarını artıracağı belirlendi.

References

 • American College of Nurse-Midwives (ACNM). (2012). Board of Directors ACNM. Core Competencies for Basic. Basic Competency Section, Division of Education. Avaible From: https://www.midwife.org/acnm/files/acnmlibrarydata/uploadfilename/000000000050/ACNMCoreCompetenciesMar2020_final.pdf
 • American College of Nurse-Midwives (ACNM). (2002). The core competencies for basic midwifery practice adopted by the American college of nurse-midwives. J Midwifery Womens Health, 47(5), 403-406. doi: 10.1016/s1526-9523(02)00291-x
 • Australian Nursing and Midwifery Council (ANMC). (2006). National Competency standards for the midwife, ANMC, Canberra. https://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/Midwifery.aspx
 • Beydilli, E.D. (2007). Ebelerin görev yetki ve sorumlulukları, ebenin görev, yetki ve sorumluluklarını algıları üzerine yapılan çalışmalar. ebeliğin dünü ve bugünü [Studies on midwives 'duties and responsibilities, perceptions of midwives' duties, powers and responsibilities. past and present of midwifery]. (p.36-46) 1st Edn. Ankara: Alter Yayıncılık
 • Butler M.M., Fraser D.M., Murphy R.J. (2008). What are the essential competencies required of a midwife at the point of registration? Midwifery, 24(3), 260-269. doi: 10.1016/j.midw.2006.10.010. Epub 2007 Jan 30. PMID: 17267083).
 • Celik H., Baser Baykal N., Kılıc Memur H.N. (2020). Qualitative data analysis and fundamental principles. Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 379-406. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.16m
 • Chiarella M., Thoms D., Lau C., McInnes E. (2018). An overview of the competency movement in nursing and midwifery. Collegian, 15(2), 45-53.
 • Crozier K., Sinclair M., Kernohan G., Porter S. (2011). Developing a model of birth technology competence using concept development. Rosamund Bryar, Marlene Sinclair, (Ed.), Theory for Midwifery Practice (p. 241-261). Second Edition. UK: Palgrave Macmillan.
 • Fullerton JT, Ghérissi A, Johnson PG, Thompson JB. (2011). Competence and competency: core concepts for international midwifery practice. International Journal of Childbirth, 1(1), 4-12.
 • Fullerton JT, Thompson JB, Johnson P. (2013). Competency-based education: the essential basis of pre-service education for the professional midwifery workforce. Midwifery, 29, 1129-1136. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2013.07.006
 • International Confederation of Midwives (ICM). (2015). Strengthening midwifery globally. Midwifery services framework guidelines for developing SRMNAH services by midwives. Field-test version. https://www.yumpu.com/en/document/read/55510240/midwifery-services-framework
 • International Confederation of Midwives (ICM). (2019). Essential competencies for midwifery practice. 2018 Update. Final version published January. https://internationalmidwives.org/resources/essential-competencies-for-midwifery-practice/
 • Karaman O.E, Okumus H. (2015). The self-assessments of midwifery students by job descriptions and competency areas. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3), 189-195 doi: 10,17049 / ahsbd.56046.
 • Maxwell J.A. (2013). Qualitative Research Design: An Interactive Approach (third edition). Los Angeles, USA: Sage.
 • Mezuniyet Öncesi Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (EUÇEP). 2016. Ankara. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/ebelik.pdf (last accessed: 07.08.2019) (Turkish)
 • Miles M.B, Huberman A.M. (2016). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (S. Akbaba-Altun & A. Ersoy, Trans. Ed.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Mivšek P., Pahor M., Hlebec V., Hundley V. (2015). How do midwives in Slovenia view their Professional status? Midwifery, 31(12), 1193-1201. doi: 10.1016/j.midw.2015.08.008
 • Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database Syst Rev., Apr 28;4(4): CD004667. doi: 10.1002/14651858.CD004667.pub5.
 • Taskin Yilmaz F, Tiryaki Sen H, Demirkaya F. (2014). Job perception patterns of nurses and midwives and their expectations for the future. Journal of Health and Nursing Management, 3(1):130-139. DOI:10.5222/SHYD.2014.130
 • World Health Organization (WHO). (2001). Regional office for europe. nurses and midwives for health, who european strategy for nursing and midwifery education section 1-8 guidelines for member states on the implementation of the strategy, Copenhagen, 8-9.

Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 39 - 50, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926593

Abstract

Objective: This research is aimed to create themes and codes about professional competency in midwifery, to reveal the relationship between the codes created.
Methods: This qualitative study was conducted between October 2018 and March 2019 at the Obstetrics and Gynecology and Pediatric Emergency Campus of a training and research hospital. This study was conducted in a training and research hospital in Sakarya province and 18 midwives who met the inclusion criteria were interviewed. The midwives were asked semi-structured questions in the Midwife Introduction and Interview Form and audio recorded. The responses to the questions were recorded, transcribed and coded using MAXQDA2018 software program. The codes were then analyzed and grouped according to categories and themes.
Results: The median age of the midwives was 35 years. Of them, eight were bachelor’s degree, and six had been working in the delivery room for ≥16 years. In addition, a total of five themes, 17 categories, 35 codes were created and the usage density of these codes is 289.
Conclusion: Since the midwives were unable to sufficiently describe the concept of competency as well as their own competencies, it was determined that additional education and research in community health services, hands-on experience and technological training could help build their skills and knowledge, make them more effective in their practice, increase their self-confidence and boost their overall job satisfaction.

References

 • American College of Nurse-Midwives (ACNM). (2012). Board of Directors ACNM. Core Competencies for Basic. Basic Competency Section, Division of Education. Avaible From: https://www.midwife.org/acnm/files/acnmlibrarydata/uploadfilename/000000000050/ACNMCoreCompetenciesMar2020_final.pdf
 • American College of Nurse-Midwives (ACNM). (2002). The core competencies for basic midwifery practice adopted by the American college of nurse-midwives. J Midwifery Womens Health, 47(5), 403-406. doi: 10.1016/s1526-9523(02)00291-x
 • Australian Nursing and Midwifery Council (ANMC). (2006). National Competency standards for the midwife, ANMC, Canberra. https://www.nursingmidwiferyboard.gov.au/Midwifery.aspx
 • Beydilli, E.D. (2007). Ebelerin görev yetki ve sorumlulukları, ebenin görev, yetki ve sorumluluklarını algıları üzerine yapılan çalışmalar. ebeliğin dünü ve bugünü [Studies on midwives 'duties and responsibilities, perceptions of midwives' duties, powers and responsibilities. past and present of midwifery]. (p.36-46) 1st Edn. Ankara: Alter Yayıncılık
 • Butler M.M., Fraser D.M., Murphy R.J. (2008). What are the essential competencies required of a midwife at the point of registration? Midwifery, 24(3), 260-269. doi: 10.1016/j.midw.2006.10.010. Epub 2007 Jan 30. PMID: 17267083).
 • Celik H., Baser Baykal N., Kılıc Memur H.N. (2020). Qualitative data analysis and fundamental principles. Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 379-406. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.16m
 • Chiarella M., Thoms D., Lau C., McInnes E. (2018). An overview of the competency movement in nursing and midwifery. Collegian, 15(2), 45-53.
 • Crozier K., Sinclair M., Kernohan G., Porter S. (2011). Developing a model of birth technology competence using concept development. Rosamund Bryar, Marlene Sinclair, (Ed.), Theory for Midwifery Practice (p. 241-261). Second Edition. UK: Palgrave Macmillan.
 • Fullerton JT, Ghérissi A, Johnson PG, Thompson JB. (2011). Competence and competency: core concepts for international midwifery practice. International Journal of Childbirth, 1(1), 4-12.
 • Fullerton JT, Thompson JB, Johnson P. (2013). Competency-based education: the essential basis of pre-service education for the professional midwifery workforce. Midwifery, 29, 1129-1136. http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.2013.07.006
 • International Confederation of Midwives (ICM). (2015). Strengthening midwifery globally. Midwifery services framework guidelines for developing SRMNAH services by midwives. Field-test version. https://www.yumpu.com/en/document/read/55510240/midwifery-services-framework
 • International Confederation of Midwives (ICM). (2019). Essential competencies for midwifery practice. 2018 Update. Final version published January. https://internationalmidwives.org/resources/essential-competencies-for-midwifery-practice/
 • Karaman O.E, Okumus H. (2015). The self-assessments of midwifery students by job descriptions and competency areas. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(3), 189-195 doi: 10,17049 / ahsbd.56046.
 • Maxwell J.A. (2013). Qualitative Research Design: An Interactive Approach (third edition). Los Angeles, USA: Sage.
 • Mezuniyet Öncesi Ebelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (EUÇEP). 2016. Ankara. https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/Ulusal-cekirdek-egitimi-programlari/ebelik.pdf (last accessed: 07.08.2019) (Turkish)
 • Miles M.B, Huberman A.M. (2016). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis (S. Akbaba-Altun & A. Ersoy, Trans. Ed.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Mivšek P., Pahor M., Hlebec V., Hundley V. (2015). How do midwives in Slovenia view their Professional status? Midwifery, 31(12), 1193-1201. doi: 10.1016/j.midw.2015.08.008
 • Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. (2016). Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. Cochrane Database Syst Rev., Apr 28;4(4): CD004667. doi: 10.1002/14651858.CD004667.pub5.
 • Taskin Yilmaz F, Tiryaki Sen H, Demirkaya F. (2014). Job perception patterns of nurses and midwives and their expectations for the future. Journal of Health and Nursing Management, 3(1):130-139. DOI:10.5222/SHYD.2014.130
 • World Health Organization (WHO). (2001). Regional office for europe. nurses and midwives for health, who european strategy for nursing and midwifery education section 1-8 guidelines for member states on the implementation of the strategy, Copenhagen, 8-9.
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Melek Balçık Çolak

Hafize Öztürk Can

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date April 5, 2024
Submission Date September 12, 2022
Acceptance Date January 18, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Balçık Çolak, M., & Öztürk Can, H. (2024). Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 39-50. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926593
AMA Balçık Çolak M, Öztürk Can H. Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2024;7(1):39-50. doi:10.5281/zenodo.10926593
Chicago Balçık Çolak, Melek, and Hafize Öztürk Can. “Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 1 (April 2024): 39-50. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926593.
EndNote Balçık Çolak M, Öztürk Can H (April 1, 2024) Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 1 39–50.
IEEE M. Balçık Çolak and H. Öztürk Can, “Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 39–50, 2024, doi: 10.5281/zenodo.10926593.
ISNAD Balçık Çolak, Melek - Öztürk Can, Hafize. “Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/1 (April 2024), 39-50. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926593.
JAMA Balçık Çolak M, Öztürk Can H. Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:39–50.
MLA Balçık Çolak, Melek and Hafize Öztürk Can. “Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 39-50, doi:10.5281/zenodo.10926593.
Vancouver Balçık Çolak M, Öztürk Can H. Determining the Relationships Between the Themes and Codes Related to Vocational Competence of Midwifery in Turkey: A Qualitative Study. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(1):39-50.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929