Research Article
BibTex RIS Cite

Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi ve Davranışları Arasındaki İlişki

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 90 - 99, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926647

Abstract

Amaç: Araştırma kadınların jinekolojik yakınma çözümleri, jinekolojik kanserlerden korunma bilgi ve davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Yöntem: Araştırmada örneklemi Kayseri ilinin bir ilçesinde bulunan 104 Kur’an kursuna devam eden 866 kadın oluşturmuştur. Veriler kadınların tanıtıcı, obstetrik ve jinekolojik durumlarını belirleyen sorulardan oluşan kişisel bilgi formu ve Jinekolojik kanserlerden korunma bilgi formu kullanılarak toplanmıştır. Veriler SPSS 23.0 programında, ortalama, standart sapma ve yüzdelik dağılımı, Pearson Korelasyon, Ki-Kare (Chi-square), t ve F testi (ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.
Bulgular: Jinekolojik yakınma yaşayan kadınların % 40,9’unun yaşadığı jinekolojik yakınmalarını utanma, çekinme, mahremiyet, korku gibi nedenlerle önemsemediği, %60,0’ının vajinal duş yaptığı, %67,9’unun Pap smear testi düzenli olarak yaptırmadığı, %70,2’sinin kendi kendine vulva muayenesini yapmadığı, %67,9’unun jinekolojik sağlığı koruma konusunda, %67,4’ ünün ise jinekolojik kanserden korunma konusunda bilgi almadığı ve jinekolojik kanserlerden korunma bilgi puan ortalamasının toplam 50 puan üzerinden 25,27±13,155 puan olduğu belirlenmiştir.
Sonuç: Araştırma sonucunda kadınların jinekolojik yakınma çözümleri, jinekolojik kanserlerden korunma bilgi ve davranışları arasında anlamlı fark bulunduğu (p < 0.05), jinekolojik yakınmalardan ve jinekolojik kanserlerden korunma konusunda bilgi ve danışmanlık gereksinimi olduğu belirlenmiştir.

References

 • Açıkgöz, A., Çehreli, R., & Ellidokuz, H. (2011). Kadınların kanser konusunda bilgi ve tutumları ile erken tanı yöntemlerine yönelik davranışları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(3), 145-154.
 • Ağapinar Şahin, S., & Bekar, M. (2021). The effect of shyness levels of women on early diagnosis attitudes towards cervical cancer. Perspectives in Psychiatric Care, 57(3), 1257-1265.
 • Akça, D. & Türk, R. (2021). Kadınların Genital Hijyene İlişkin Davranışlarının Belirlenmesi . Kafkas Journal of Medical Sciences , 11 (1) , 1-9.
 • Alay İ., Dağdeviren H., Kanawati A., Eren E., Kaya C., Cengiz H. (2018). “Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamalarının Kullanımı.” Ahi Evran Medical Journal 2 (3): 53–57.
 • Alp Dal, N., Akkuzu, G., Çetinkaya Şen, Y. (2020). Ufuk Üniversitesi Kadın Çalışanlarının Jinekolojik Kanser Farkındalığının İncelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 3(2), 91-99.
 • Atlas, B., & Güneri, S. E. (2022). Kadınların Jinekolojik Kanserlerle İlgili Farkındalığı ve Farkındalığı Etkileyen Faktörler. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 77-85.
 • Aydoğdu, S. G. M., Bekar M. (2016). Üniversite kız öğrencilerinin jinekolojik kanserlerden korunma ile ilgili bilgi ve davranışlarının belirlenmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 19(1): 25-32
 • Bayrak, U., Gram, E., Mengeş, E., Okumuş, Z. G., Sayar, H. C., Skrijelj, E., ... & Ellidokuz, H. (2010). Üniversite öğrencilerinin sağlıkla ilgili alışkanlıklar ve kanser konusundaki bilgi ve tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(3), 95-104.
 • Bekar, M., Guler, H., Evcili, F., Demirel, G., & Duran, O. (2013). Determining the knowledge of women and their attitudes regarding gynecological cancer prevention. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14(10), 6055-6059.
 • Büyükkayacı Duman, N., Koçak, D. Y., Albayrak, S. A., Topuz, Ş., & Yılmazel, G. (2015). Knowledge and practices breast and cervical cancer screening among womens over age of 40. JAREN/Journal of Academic Research in Nursing, 1(1), 30-38.
 • Chelmow, D., Brooks, R., Cavens, A., Huber-Keener, K., Scott, D. M., Sheth, S. S., ... & Burke, W. (2022). Executive summary of the uterine cancer evidence review conference. Obstetrics and gynecology, 139(4), 626.
 • Demirci, N., & Okumus, F. (2016). Vaginal douching cessation in rural Turkish women with vaginitis. International Journal of Caring Sciences, 9(1), 236.
 • Dheresa, M., Assefa, N., Berhane, Y., Worku, A., Mingiste, B., & Dessie, Y. (2017). Gynecological morbidity among women in reproductive age: A systematic review and meta-analysis. J Women’s Health Care, 6(3), 367.
 • Erdem, S. S., Yılmaz, M., Yıldırım, H., Mayda, A. S., Filiz, B. O. L. U., Durak, A. A., & Şener, Ö. (2017). Düzce’de yaşayanların kanser ve kanser risk faktörleri hakkında bilgi düzeyi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 1-10.
 • Ergin, I. (2021). Dünyada ve Türkiye'de güncel kanser istatistikleri. Özentürk MG, editör. Kanser Kontrolü ve Disiplinlerarası Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, 6-10.
 • Evcili, F., & Bekar, M. (2020). Prevention of gynecological cancers: the affecting factors and knowledge levels of Turkish women. Journal of Health Research, 34(5), 431-441.
 • Gençtürk, N. (2013). Kadın sağlık profesyonellerinin meme kanseri erken tanı yöntemlerini bilme ve uygulama durumları. The Journal of Breast Health; 9(1): 5-9.
 • GLOBOCAN 2020: New Global Cancer Data https://www.uicc.org/news/globocan-2020-global-cancer-data Erişim Tarihi: 16/04/2023
 • Gözüyeşil, E., Düzgün, A. A., & Aslan, K. S. Ü. (2019). Kadınların Serviks Kanserinden Korunma Ve Erken Tanıya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28(4), 229-238.
 • Işık, O., Çelik, M., Keten, H., Dalgacı, A., & Yıldırım, F. (2016). Determination of knowledge, attitude, and behaviors of female physicians about Pap smear test. Cukurova Medical Journal, 41(2), 291-298.
 • Iyoke, C. A., & Ugwu, G. O. (2013). Burden of gynaecological cancers in developing countries. World Journal of Obstetrics and Gynecology, 2(1), 1-7.
 • Kani, S., Bekar, M. (2020). Factors affecting women's approach to gynecologic examination for cancer prevention. International Journal of Caring Sciences, 13(1), 517-526.
 • Kessler, T. A. (2017). Cervical cancer: prevention and early detection. In Seminars in oncology nursing. 33(2):172-183.
 • Koç, Ö., Baltacı, N., & Yüksekol, Ö. D. (2023). Kadınların Serviks Kanseri Taraması İnançlarının Hpv Aşısına Yönelik İnançları İle İlişkisi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 17(1), 31-41.
 • Mulu, W., Yimer, M., Zenebe, Y., & Abera, B. (2015). Common causes of vaginal infections and antibiotic susceptibility of aerobic bacterial isolates in women of reproductive age attending at Felegehiwot referral Hospital, Ethiopia: a cross sectional study. BMC Women's Health, 15(42), 1-9.
 • Okolie, E. A., Barker, D., Nnyanzi, L. A., Anjorin, S., Aluga, D., & Nwadike, B. I. (2022). Factors influencing cervical cancer screening practice among female health workers in Nigeria: A systematic review. Cancer Reports, 5(5), e1514.
 • Poornima, S., Katti, S. M., Mallapur, M. D., & Vinay, M. (2013). Gynecological problems of married women in the reproductive age group of urban Belgaum, Karnataka. Al Ameen J Med Sci, 6(3), 226-30.
 • Sevil, S., Kevser, O., Aleattin, U., Dilek, A. ve Tijen, N. (2013). Genital hijyen uygulamaları ile genital enfeksiyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Jinekolojik Obstet , 3 (6), 1-5.
 • Shrestha, A. D., Andersen, J. G., Gyawali, B., Shrestha, A., Shrestha, S., Neupane, D., & Kallestrup, P. (2022). Cervical cancer screening utilization, and associated factors, in Nepal: a systematic review and meta-analysis. Public Health, 210, 16-25.
 • Thapa, N., Maharjan, M., Petrini, M. A., Shah, R., Shah, S., Maharjan, N., & Cai, H. (2018). Knowledge, attitude, practice and barriers of cervical cancer screening among women living in mid-western rural, Nepal. Journal of gynecologic oncology, 29(4):e57.
 • Thulaseedharan, J. V., Frie, K. G., & Sankaranarayanan, R. (2019). Challenges of health promotion and education strategies to prevent cervical cancer in India: A systematic review. Journal of Education and Health Promotion, 8(216),1-12.
 • Ülker, K., ve Kıvrak, Y. (2016). The Effect of Information About Gynecological Examination on the Anxiety Level of Women Applying to Gynecology Clinics: A Prospective, Randomized, Controlled Study. Iran Red Crescent Med J. 18(6):e23864, 1-8.
 • World Health Organization (WHO). https://www.who.int/activities/preventing-cancer (Erişim Tarihi 20 Mart 2023).
 • Yadav, J. P., Kumar, S., & Siwach, P. (2006). Folk medicine used in gynecological and other related problems by rural population of Haryana. Indian Journal of Traditional Knowledge Vol. 5(3), 323-326.
 • Youngkin, E. Q., Davis, M. S. (2004). Women’s Health A Primary Care Clinical Guide. ThirdEdition, Pearson Printe Hall. New Jersey. 303-348.

The Relationship Between Women's Gynecological Complaint Solutions, Protection From Gynecological Cancers, Knowledge and Behaviors

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 90 - 99, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926647

Abstract

Purpose: The research was carried out as a descriptive study to determine the relationship between women's gynecological complaints solutions, knowledge and behaviors of prevention from gynecological cancers.
Method: The sample of the study consisted of 866 women attending 104 Quran courses in a district of Kayseri province. The data were collected using a personal information form consisting of questions that determine the introductory, obstetric and gynecological status of women, and a gynecological cancer prevention information form. Data were evaluated with SPSS 23.0 program, mean, standard deviation and percentile distribution, Pearson Correlation, Chi-square, t and F test (ANOVA). The significance level was taken as 0.05.
Results: 40.9% of women with gynecological complaints do not care about their gynecological complaints due to embarrassment, hesitation, privacy, fear, 60.0% of them do vaginal douche, 67.9% of them do not have Pap smear test regularly, % 70.2% of them did not perform vulvar self-examination, 67.9% of them did not receive information about the protection of gynecological health, 67.4% of them did not receive information about prevention from gynecological cancers, and the mean score of knowledge of prevention from gynecological cancers was 25.27± out of 50 points. It was determined that there were 13,155 points.
Conclusion: As a result of the research, it was determined that there was a significant difference between women's solutions to gynecological complaints, knowledge and behaviors of prevention from gynecological cancers (p < 0.05), and that they needed information and counseling on protection from gynecological complaints and gynecological cancers.

References

 • Açıkgöz, A., Çehreli, R., & Ellidokuz, H. (2011). Kadınların kanser konusunda bilgi ve tutumları ile erken tanı yöntemlerine yönelik davranışları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(3), 145-154.
 • Ağapinar Şahin, S., & Bekar, M. (2021). The effect of shyness levels of women on early diagnosis attitudes towards cervical cancer. Perspectives in Psychiatric Care, 57(3), 1257-1265.
 • Akça, D. & Türk, R. (2021). Kadınların Genital Hijyene İlişkin Davranışlarının Belirlenmesi . Kafkas Journal of Medical Sciences , 11 (1) , 1-9.
 • Alay İ., Dağdeviren H., Kanawati A., Eren E., Kaya C., Cengiz H. (2018). “Jinekoloji Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamalarının Kullanımı.” Ahi Evran Medical Journal 2 (3): 53–57.
 • Alp Dal, N., Akkuzu, G., Çetinkaya Şen, Y. (2020). Ufuk Üniversitesi Kadın Çalışanlarının Jinekolojik Kanser Farkındalığının İncelenmesi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 3(2), 91-99.
 • Atlas, B., & Güneri, S. E. (2022). Kadınların Jinekolojik Kanserlerle İlgili Farkındalığı ve Farkındalığı Etkileyen Faktörler. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 77-85.
 • Aydoğdu, S. G. M., Bekar M. (2016). Üniversite kız öğrencilerinin jinekolojik kanserlerden korunma ile ilgili bilgi ve davranışlarının belirlenmesi. Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, 19(1): 25-32
 • Bayrak, U., Gram, E., Mengeş, E., Okumuş, Z. G., Sayar, H. C., Skrijelj, E., ... & Ellidokuz, H. (2010). Üniversite öğrencilerinin sağlıkla ilgili alışkanlıklar ve kanser konusundaki bilgi ve tutumları. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 24(3), 95-104.
 • Bekar, M., Guler, H., Evcili, F., Demirel, G., & Duran, O. (2013). Determining the knowledge of women and their attitudes regarding gynecological cancer prevention. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 14(10), 6055-6059.
 • Büyükkayacı Duman, N., Koçak, D. Y., Albayrak, S. A., Topuz, Ş., & Yılmazel, G. (2015). Knowledge and practices breast and cervical cancer screening among womens over age of 40. JAREN/Journal of Academic Research in Nursing, 1(1), 30-38.
 • Chelmow, D., Brooks, R., Cavens, A., Huber-Keener, K., Scott, D. M., Sheth, S. S., ... & Burke, W. (2022). Executive summary of the uterine cancer evidence review conference. Obstetrics and gynecology, 139(4), 626.
 • Demirci, N., & Okumus, F. (2016). Vaginal douching cessation in rural Turkish women with vaginitis. International Journal of Caring Sciences, 9(1), 236.
 • Dheresa, M., Assefa, N., Berhane, Y., Worku, A., Mingiste, B., & Dessie, Y. (2017). Gynecological morbidity among women in reproductive age: A systematic review and meta-analysis. J Women’s Health Care, 6(3), 367.
 • Erdem, S. S., Yılmaz, M., Yıldırım, H., Mayda, A. S., Filiz, B. O. L. U., Durak, A. A., & Şener, Ö. (2017). Düzce’de yaşayanların kanser ve kanser risk faktörleri hakkında bilgi düzeyi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(1), 1-10.
 • Ergin, I. (2021). Dünyada ve Türkiye'de güncel kanser istatistikleri. Özentürk MG, editör. Kanser Kontrolü ve Disiplinlerarası Yaklaşım. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri, 6-10.
 • Evcili, F., & Bekar, M. (2020). Prevention of gynecological cancers: the affecting factors and knowledge levels of Turkish women. Journal of Health Research, 34(5), 431-441.
 • Gençtürk, N. (2013). Kadın sağlık profesyonellerinin meme kanseri erken tanı yöntemlerini bilme ve uygulama durumları. The Journal of Breast Health; 9(1): 5-9.
 • GLOBOCAN 2020: New Global Cancer Data https://www.uicc.org/news/globocan-2020-global-cancer-data Erişim Tarihi: 16/04/2023
 • Gözüyeşil, E., Düzgün, A. A., & Aslan, K. S. Ü. (2019). Kadınların Serviks Kanserinden Korunma Ve Erken Tanıya Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28(4), 229-238.
 • Işık, O., Çelik, M., Keten, H., Dalgacı, A., & Yıldırım, F. (2016). Determination of knowledge, attitude, and behaviors of female physicians about Pap smear test. Cukurova Medical Journal, 41(2), 291-298.
 • Iyoke, C. A., & Ugwu, G. O. (2013). Burden of gynaecological cancers in developing countries. World Journal of Obstetrics and Gynecology, 2(1), 1-7.
 • Kani, S., Bekar, M. (2020). Factors affecting women's approach to gynecologic examination for cancer prevention. International Journal of Caring Sciences, 13(1), 517-526.
 • Kessler, T. A. (2017). Cervical cancer: prevention and early detection. In Seminars in oncology nursing. 33(2):172-183.
 • Koç, Ö., Baltacı, N., & Yüksekol, Ö. D. (2023). Kadınların Serviks Kanseri Taraması İnançlarının Hpv Aşısına Yönelik İnançları İle İlişkisi. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 17(1), 31-41.
 • Mulu, W., Yimer, M., Zenebe, Y., & Abera, B. (2015). Common causes of vaginal infections and antibiotic susceptibility of aerobic bacterial isolates in women of reproductive age attending at Felegehiwot referral Hospital, Ethiopia: a cross sectional study. BMC Women's Health, 15(42), 1-9.
 • Okolie, E. A., Barker, D., Nnyanzi, L. A., Anjorin, S., Aluga, D., & Nwadike, B. I. (2022). Factors influencing cervical cancer screening practice among female health workers in Nigeria: A systematic review. Cancer Reports, 5(5), e1514.
 • Poornima, S., Katti, S. M., Mallapur, M. D., & Vinay, M. (2013). Gynecological problems of married women in the reproductive age group of urban Belgaum, Karnataka. Al Ameen J Med Sci, 6(3), 226-30.
 • Sevil, S., Kevser, O., Aleattin, U., Dilek, A. ve Tijen, N. (2013). Genital hijyen uygulamaları ile genital enfeksiyon arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Jinekolojik Obstet , 3 (6), 1-5.
 • Shrestha, A. D., Andersen, J. G., Gyawali, B., Shrestha, A., Shrestha, S., Neupane, D., & Kallestrup, P. (2022). Cervical cancer screening utilization, and associated factors, in Nepal: a systematic review and meta-analysis. Public Health, 210, 16-25.
 • Thapa, N., Maharjan, M., Petrini, M. A., Shah, R., Shah, S., Maharjan, N., & Cai, H. (2018). Knowledge, attitude, practice and barriers of cervical cancer screening among women living in mid-western rural, Nepal. Journal of gynecologic oncology, 29(4):e57.
 • Thulaseedharan, J. V., Frie, K. G., & Sankaranarayanan, R. (2019). Challenges of health promotion and education strategies to prevent cervical cancer in India: A systematic review. Journal of Education and Health Promotion, 8(216),1-12.
 • Ülker, K., ve Kıvrak, Y. (2016). The Effect of Information About Gynecological Examination on the Anxiety Level of Women Applying to Gynecology Clinics: A Prospective, Randomized, Controlled Study. Iran Red Crescent Med J. 18(6):e23864, 1-8.
 • World Health Organization (WHO). https://www.who.int/activities/preventing-cancer (Erişim Tarihi 20 Mart 2023).
 • Yadav, J. P., Kumar, S., & Siwach, P. (2006). Folk medicine used in gynecological and other related problems by rural population of Haryana. Indian Journal of Traditional Knowledge Vol. 5(3), 323-326.
 • Youngkin, E. Q., Davis, M. S. (2004). Women’s Health A Primary Care Clinical Guide. ThirdEdition, Pearson Printe Hall. New Jersey. 303-348.
There are 35 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Hacer Akkoyun This is me

Mine Bekar

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date April 5, 2024
Submission Date June 29, 2023
Acceptance Date January 20, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Akkoyun, H., & Bekar, M. (2024). Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi ve Davranışları Arasındaki İlişki. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 90-99. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926647
AMA Akkoyun H, Bekar M. Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi ve Davranışları Arasındaki İlişki. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2024;7(1):90-99. doi:10.5281/zenodo.10926647
Chicago Akkoyun, Hacer, and Mine Bekar. “Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi Ve Davranışları Arasındaki İlişki”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 1 (April 2024): 90-99. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926647.
EndNote Akkoyun H, Bekar M (April 1, 2024) Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi ve Davranışları Arasındaki İlişki. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 1 90–99.
IEEE H. Akkoyun and M. Bekar, “Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi ve Davranışları Arasındaki İlişki”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 90–99, 2024, doi: 10.5281/zenodo.10926647.
ISNAD Akkoyun, Hacer - Bekar, Mine. “Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi Ve Davranışları Arasındaki İlişki”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/1 (April 2024), 90-99. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926647.
JAMA Akkoyun H, Bekar M. Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi ve Davranışları Arasındaki İlişki. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:90–99.
MLA Akkoyun, Hacer and Mine Bekar. “Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi Ve Davranışları Arasındaki İlişki”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 90-99, doi:10.5281/zenodo.10926647.
Vancouver Akkoyun H, Bekar M. Kadınların Jinekolojik Yakınma Çözümleri, Jinekolojik Kanserlerden Korunma Bilgi ve Davranışları Arasındaki İlişki. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(1):90-9.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929