Research Article
BibTex RIS Cite

Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 128 - 139, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926712

Abstract

Amaç: Bu çalışmada ebelerin mesleki aidiyetlerinin anne mental sağlığını değerlendirmeye etkisini belirlemek amaçlandı.
Yöntemler: Kesitsel tipte olan araştırma Aralık 2022-Şubat 2023 tarihleri arasında 151 ebe ile yürütüldü. Araştırma verileri; Ebelik Aidiyet Ölçeği (EAÖ), Anne Mental Sağlığında Mesleki Sorunlar (AMSMS) Ölçeği ve Kişisel Tanıtım formu aracılığı ile toplandı. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, t-testi, Tek Faktörlü Varyans Analizi ve pearson korelasyon analizi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis Testi ve Post-HocTukey testi kullanıldı. Anlamlılık için p<0,05 kabul edildi.
Bulgular: Araştırmada 30 yaş ve üzeri olan ve 1.basamak sağlık kurumunda çalışan ebelerin AMSMS ölçeği duygusal rol alt boyut puan ortalamasının daha yüksek olduğu belirlendi. (p<0,05). Klinik sorumlusu ebelerin AMSMS ölçeği toplam ve profesyonel destek puan ortalamalarının anlamlı düzeyde yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). Ebelerin mesleki aidiyeti ile annenin mental sağlığının tanılanması ve tedavisinde yaşanan mesleki sorunları arasında yapılan korelasyon analizinde düşük düzeyde pozitif yönde ilişki belirlendi (r=0,18; p˂0,05).
Sonuç: Araştırma sonucunda ebelerde mesleki aidiyetin annenin mental sağlığının tanılanması ve tedavisinde yaşanan mesleki sorunları etkileyen önemli bir değişken olduğu ve ebelerde mesleki aidiyet arttıkça annenin mental sağlığının tanılanması ve tedavisinde yaşanan mesleki sorunların azaldığı görüldü.

References

 • Adjorlolo, S., Aziato, L., & Akorli, V. V. (2019). Promoting maternal mental health in Ghana: An examination of the involvement and Professional development needs of nurses and midwives. Nurse education in Practice, 39(6): 105-110. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.08.008
 • Ağapınar, S., & Güler, Ş. H. (2014). Ağrı ilinde çalışan ebelerin tükenmişlik düzeylerinin iş doyumları ve empatik eğilimleri üzerine etkisi. TAF Preventi ve Medicine Bulletin, 13(2), 141-150.
 • Akinyemi, B., Ogundele, A., Olutuase, S., & George, B. (2022). The influence of organizational on registered nurses’ work attitudes in nigeria. International Journal of Psychological Studies, 14(1), 21-36. Doi: 10.5539/ijps.v14n1p21
 • Aktürk, S. O., Kızılkaya, T., Çelik, M., & Yılmaz, T. (2021). Ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleki aidiyet düzeyleri ve etkileyen faktörler: kesitsel bir çalışma. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 23-33.
 • Baskaya, Y., Sayıner, F. D., & Filiz, Z. (2020). How much do ı belongto my profession? A scale development study: Midwifery belonging scale. Health Care For Women International, 41(8):1-16. https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1716765
 • Bülez, A., & Özel, İ. (2021). The adaptation to the Turkish language and culture and a reliability and validity study for the Professional Issues in Maternal Mental Health Scale (PIMMHS). Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(3), 178-185.
 • Cibralic, S., Alımı, W., Mendoza-Diaz, A., Kohlhoff, J., Karlov, L., Stylianakis, A., Schmied, V., Barnett, B., & Eapen, V. (2023). The impact o midwifery continuity of care on maternal mental health: A narrative systematic review. Midwifery, 116, 103546. https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103546
 • Çakmak, C., & Konca, M. (2019). Seçilmiş OECD ülkelerinin ruh sağlığı hizmetleri performansının değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 51-56. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.426087
 • Çevik, A., & Alan, S. (2021). Ebelik bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri ile ebelik mesleğine aidiyet durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 7(3), 182-196.
 • Duru, E. (2015). Genel aidiyet ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Psychological Counselingand Guidance Journal, 5(44), 37-47.
 • Ekström, A. C., & Thorstensson, S. (2015). Nurses and midwives professional support increases with improved attitudes-design and effects of a longitudinal randomized controlled process-oriented intervention. BMC Pregnancy and Childbirth, 15(1), 1-9.
 • Fenwick, J., Toohill, J., Gamble, J., Creedy, D.K, Buist, A., Turkstra, E., & Ryding, E.L. (2015). Effect of a midwife psycho-education intervention to reduce childbirth fear on women’s birth outcomes and postpartum psychological wellbeing. BMC Pregnancy and Childbirth, 15, 284.
 • Gümüşdaş, M., Lazoğlu, M., Apay, E. S. (2021). X ve Y kuşağındaki ebelerin mesleki bağlılıklarının karşılaştırılması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 8(1):77-85. Doi: 10.5222/SHYD.2021.52385
 • Hariyati, R.T.S., & Safril, S. (2018). Hemşirelerin iş doyumu ile sürekli mesleki gelişim arasındaki ilişki. Enfermeria Kliniği, 28, 144-148.
 • Hanley, A., Davis, D. & Kurz, E. (2022). Job satisfaction and sustainability of midwives working in caseload models of care: An integrative literature review. Women and Birth, 35 (4), 397-407. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.06.003
 • İlhan, S. (2015). Yeni kapitalizm ve meslek olgusunun değişen anlamları üzerine. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 314-28.
 • Jaremka, L. M., Lebed, O., & Sunami, N. (2018). Threats to belonging, immune function, and eating behavior: an examination of sex and gender differences. Current Psychiatry Reports, 20, 1-7. https://doi.org/10.1007/s11920-018-0939-2
 • Keskin, R., & Pakdemirli, M.N. (2016). Mesleki aidiyet ölçeği: Bir ölçek geliştirme, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of International Social Research, 9(43), 2580-7. https://doi.org/10.17719/jisr.20164317818
 • Lee, K., Carswell, J.J., & Allen, N.J. (2000). A meta-analyticreview of occupational commitment: Relations with person and work related variables. Journal of Applied Psychology, 85, 799. https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.799
 • Manwell, L. A., Barbic, S. P., Roberts, K., Durisko, Z., Lee, C., Ware, E., & McKenzie, K. (2015). What is mental health? Evidence towards a new definition from a mixed methods multidisciplinary international survey. BMJ Open, 5(6), 007079. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007079
 • Marlin, L., Lewis, C., & McLaren, S. (2022). “Being Able to Be Yourself”: A qualitative exploration of how queer emerging adults experience a sense of belonging in Rural Australia. Journal of Homosexuality, 1-22. https://doi.org/10.1080/00918369.2022.2092806
 • Peter, M. Z., Peter, P. F. J., & Catapan, A. H. (2015). Belonging: Concept, meaning, and commitment. US-China Education Review, 5(2), 95-101. https://doi.org/10.17265/2161-6248/2015.02.003
 • Sangaleti, C., Schveitzer, M. C., Peduzzi, M., Zoboli, E. L. C. P., & Soares, C. B. (2017). Experiences and shared meaning of teamwork and interprofessional collaboration among health care professionals in primary health care settings: a systematic review. JBI Evidence Synthesis, 15(11), 2723-2788. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2016-003016
 • Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G., & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic?. Journal of Educational Psychology, 100(4), 765. https://doi.org/10.1037/a0012840
 • Suleiman-Martos, N., Albendín-García, L., Gómez-Urquiza, J. L., Vargas-Román, K., Ramirez-Baena, L., Ortega-Campos, E., & De La Fuente-Solana, E. I. (2020). Prevalence and predictors of burnout in midwives: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2), 641. https://doi.org/10.3390/ijerph17020641
 • Ünver, H., Küçükkelepçe, D. Ş., & Ünver, Z. (2022). Ebelerde mesleki aidiyetin profesyonel değer tutumuna etkisi. Türk Aile Hekimliği ve Temel Bakım Dergisi, 16 (1), 8-15. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.98767
 • Warmelink, J. C., Wiegers, T. A., de Cock, T. P., Klomp, T., & Hutton, E. K. (2017). Collaboration of midwives in primary care midwifery practices with other maternity care providers. Midwifery, 55, 45-52. https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.08.010
 • Winter-Collins, A., & McDaniel, A. M. (2000). Sense of belonging and new graduate job satisfaction. Journal for Nurses in Professional Development, 16(3), 103-111. https://doi.org/10.1097/00124645-200005000-00002

The Effect of the Occupational Belongings of Midwives on the Evaluation of Maternal Mental Health

Year 2024, Volume: 7 Issue: 1, 128 - 139, 05.04.2024
https://doi.org/10.5281/zenodo.10926712

Abstract

Aim: In this study, it was aimed to determine the effect of midwives' professional belonging on the evaluation of maternal mental health.
Methods: The cross-sectional study was conducted with 151 midwives between December 2022 and February 2023. Research data; It was collected through the Midwifery Belonging Scale (MBS), the Professional Issues in Maternal Mental Health Scale (PIMMHS) and the Personal Identification Form. Number, percentage, mean, standard deviation, t-test, Single Factor Analysis of Variance and Pearson correlation analysis, Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis Test and Post-HocTukey test were used in the analysis of the data. For significance, s p<.05 was accepted.
Results: In the study, it was determined that the PIMMHS scale emotional role sub-dimension score average of midwives aged 30 and over and working in a primary health institution was higher. (p<.05). It was determined that the PIMMHS scale total and professional support score averages of the midwives in charge of the clinic were significantly higher (p<.05). In the correlation analysis between the professional belonging of the midwives and the occupational problems experienced in the diagnosis and treatment of the mother's mental health, a low-level positive relationship was determined (r=.18; p<.05).
Conclusion: As a result of the research, it was seen that professional belonging in midwives is an important variable affecting the professional problems in the diagnosis and treatment of the mother's mental health, and as the professional belonging in midwives increases, the occupational problems in the diagnosis and treatment of the mother's mental health decrease.

References

 • Adjorlolo, S., Aziato, L., & Akorli, V. V. (2019). Promoting maternal mental health in Ghana: An examination of the involvement and Professional development needs of nurses and midwives. Nurse education in Practice, 39(6): 105-110. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2019.08.008
 • Ağapınar, S., & Güler, Ş. H. (2014). Ağrı ilinde çalışan ebelerin tükenmişlik düzeylerinin iş doyumları ve empatik eğilimleri üzerine etkisi. TAF Preventi ve Medicine Bulletin, 13(2), 141-150.
 • Akinyemi, B., Ogundele, A., Olutuase, S., & George, B. (2022). The influence of organizational on registered nurses’ work attitudes in nigeria. International Journal of Psychological Studies, 14(1), 21-36. Doi: 10.5539/ijps.v14n1p21
 • Aktürk, S. O., Kızılkaya, T., Çelik, M., & Yılmaz, T. (2021). Ebelik bölümü son sınıf öğrencilerinin mesleki aidiyet düzeyleri ve etkileyen faktörler: kesitsel bir çalışma. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 4(1), 23-33.
 • Baskaya, Y., Sayıner, F. D., & Filiz, Z. (2020). How much do ı belongto my profession? A scale development study: Midwifery belonging scale. Health Care For Women International, 41(8):1-16. https://doi.org/10.1080/07399332.2020.1716765
 • Bülez, A., & Özel, İ. (2021). The adaptation to the Turkish language and culture and a reliability and validity study for the Professional Issues in Maternal Mental Health Scale (PIMMHS). Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 8(3), 178-185.
 • Cibralic, S., Alımı, W., Mendoza-Diaz, A., Kohlhoff, J., Karlov, L., Stylianakis, A., Schmied, V., Barnett, B., & Eapen, V. (2023). The impact o midwifery continuity of care on maternal mental health: A narrative systematic review. Midwifery, 116, 103546. https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103546
 • Çakmak, C., & Konca, M. (2019). Seçilmiş OECD ülkelerinin ruh sağlığı hizmetleri performansının değerlendirilmesi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 51-56. http://dx.doi.org/10.18506/anemon.426087
 • Çevik, A., & Alan, S. (2021). Ebelik bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri ile ebelik mesleğine aidiyet durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 7(3), 182-196.
 • Duru, E. (2015). Genel aidiyet ölçeğinin psikometrik özellikleri: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Psychological Counselingand Guidance Journal, 5(44), 37-47.
 • Ekström, A. C., & Thorstensson, S. (2015). Nurses and midwives professional support increases with improved attitudes-design and effects of a longitudinal randomized controlled process-oriented intervention. BMC Pregnancy and Childbirth, 15(1), 1-9.
 • Fenwick, J., Toohill, J., Gamble, J., Creedy, D.K, Buist, A., Turkstra, E., & Ryding, E.L. (2015). Effect of a midwife psycho-education intervention to reduce childbirth fear on women’s birth outcomes and postpartum psychological wellbeing. BMC Pregnancy and Childbirth, 15, 284.
 • Gümüşdaş, M., Lazoğlu, M., Apay, E. S. (2021). X ve Y kuşağındaki ebelerin mesleki bağlılıklarının karşılaştırılması. Sağlık ve Hemşirelik Yönetim Dergisi, 8(1):77-85. Doi: 10.5222/SHYD.2021.52385
 • Hariyati, R.T.S., & Safril, S. (2018). Hemşirelerin iş doyumu ile sürekli mesleki gelişim arasındaki ilişki. Enfermeria Kliniği, 28, 144-148.
 • Hanley, A., Davis, D. & Kurz, E. (2022). Job satisfaction and sustainability of midwives working in caseload models of care: An integrative literature review. Women and Birth, 35 (4), 397-407. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2021.06.003
 • İlhan, S. (2015). Yeni kapitalizm ve meslek olgusunun değişen anlamları üzerine. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 314-28.
 • Jaremka, L. M., Lebed, O., & Sunami, N. (2018). Threats to belonging, immune function, and eating behavior: an examination of sex and gender differences. Current Psychiatry Reports, 20, 1-7. https://doi.org/10.1007/s11920-018-0939-2
 • Keskin, R., & Pakdemirli, M.N. (2016). Mesleki aidiyet ölçeği: Bir ölçek geliştirme, geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Journal of International Social Research, 9(43), 2580-7. https://doi.org/10.17719/jisr.20164317818
 • Lee, K., Carswell, J.J., & Allen, N.J. (2000). A meta-analyticreview of occupational commitment: Relations with person and work related variables. Journal of Applied Psychology, 85, 799. https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.799
 • Manwell, L. A., Barbic, S. P., Roberts, K., Durisko, Z., Lee, C., Ware, E., & McKenzie, K. (2015). What is mental health? Evidence towards a new definition from a mixed methods multidisciplinary international survey. BMJ Open, 5(6), 007079. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2014-007079
 • Marlin, L., Lewis, C., & McLaren, S. (2022). “Being Able to Be Yourself”: A qualitative exploration of how queer emerging adults experience a sense of belonging in Rural Australia. Journal of Homosexuality, 1-22. https://doi.org/10.1080/00918369.2022.2092806
 • Peter, M. Z., Peter, P. F. J., & Catapan, A. H. (2015). Belonging: Concept, meaning, and commitment. US-China Education Review, 5(2), 95-101. https://doi.org/10.17265/2161-6248/2015.02.003
 • Sangaleti, C., Schveitzer, M. C., Peduzzi, M., Zoboli, E. L. C. P., & Soares, C. B. (2017). Experiences and shared meaning of teamwork and interprofessional collaboration among health care professionals in primary health care settings: a systematic review. JBI Evidence Synthesis, 15(11), 2723-2788. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2016-003016
 • Skinner, E., Furrer, C., Marchand, G., & Kindermann, T. (2008). Engagement and disaffection in the classroom: Part of a larger motivational dynamic?. Journal of Educational Psychology, 100(4), 765. https://doi.org/10.1037/a0012840
 • Suleiman-Martos, N., Albendín-García, L., Gómez-Urquiza, J. L., Vargas-Román, K., Ramirez-Baena, L., Ortega-Campos, E., & De La Fuente-Solana, E. I. (2020). Prevalence and predictors of burnout in midwives: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(2), 641. https://doi.org/10.3390/ijerph17020641
 • Ünver, H., Küçükkelepçe, D. Ş., & Ünver, Z. (2022). Ebelerde mesleki aidiyetin profesyonel değer tutumuna etkisi. Türk Aile Hekimliği ve Temel Bakım Dergisi, 16 (1), 8-15. https://doi.org/10.21763/tjfmpc.98767
 • Warmelink, J. C., Wiegers, T. A., de Cock, T. P., Klomp, T., & Hutton, E. K. (2017). Collaboration of midwives in primary care midwifery practices with other maternity care providers. Midwifery, 55, 45-52. https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.08.010
 • Winter-Collins, A., & McDaniel, A. M. (2000). Sense of belonging and new graduate job satisfaction. Journal for Nurses in Professional Development, 16(3), 103-111. https://doi.org/10.1097/00124645-200005000-00002
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Esra Karataş Okyay

Aysel Bülez

Ayşe Kürklü

Aslıhan Bolat This is me

Eda Sever This is me

Early Pub Date March 29, 2024
Publication Date April 5, 2024
Submission Date May 24, 2023
Acceptance Date January 21, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 1

Cite

APA Karataş Okyay, E., Bülez, A., Kürklü, A., Bolat, A., et al. (2024). Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 128-139. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926712
AMA Karataş Okyay E, Bülez A, Kürklü A, Bolat A, Sever E. Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. April 2024;7(1):128-139. doi:10.5281/zenodo.10926712
Chicago Karataş Okyay, Esra, Aysel Bülez, Ayşe Kürklü, Aslıhan Bolat, and Eda Sever. “Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 1 (April 2024): 128-39. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926712.
EndNote Karataş Okyay E, Bülez A, Kürklü A, Bolat A, Sever E (April 1, 2024) Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 1 128–139.
IEEE E. Karataş Okyay, A. Bülez, A. Kürklü, A. Bolat, and E. Sever, “Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, pp. 128–139, 2024, doi: 10.5281/zenodo.10926712.
ISNAD Karataş Okyay, Esra et al. “Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/1 (April 2024), 128-139. https://doi.org/10.5281/zenodo.10926712.
JAMA Karataş Okyay E, Bülez A, Kürklü A, Bolat A, Sever E. Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:128–139.
MLA Karataş Okyay, Esra et al. “Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 128-39, doi:10.5281/zenodo.10926712.
Vancouver Karataş Okyay E, Bülez A, Kürklü A, Bolat A, Sever E. Ebelerin Mesleki Aidiyetlerinin Anne Mental Sağlığın Değerlendirmeye Etkisi. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(1):128-39.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929