Review
BibTex RIS Cite

Postoperative Pain, Anxiety and Sleep Conditions of Neurosurgery Patients

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 396 - 402, 05.07.2024

Abstract

Neurosurgery is a field that includes critical and vital surgical procedures in the treatment of brain and nervous system diseases. These surgical procedures involve complex and delicate anatomy such as the brain, spinal cord, nerves and other structures in the head and neck region. Neurosurgery is planned to treat diseases, injuries, and abnormalities using a variety of treatment modalities aimed at this anatomical region. Although this treatment process differs depending on individual factors, it includes a difficult recovery procedure.
This study is aim to evaluate the pain, anxiety and sleep states as a result of the situations that individuals face after neurosurgery surgery. Since neurosurgical surgery is an important intervention, individuals also experience many negative experiences along with anxiety in this process. These negative experiences can be considered as post-surgical pain, anxiety and sleep disorders.
Pain after neurosurgery surgery is frequently experienced by individuals. Pain and discomfort are among the most important causes of insomnia for individuals. Sleep disorders as a result of pain and anxiety are discussed.
Individuals experience anxiety after neurosurgery surgery. Being in a foreign environment and the difficult adventure that comes with a serious treatment process can be shown as the primary cause.
There will be delays in the recovery process of the individual with pain, and following the accompanying insomnia, fatigue, irritability, distraction, irrational movements, hypersensitivity to pain and disruptions in daily living activities are observed. In this study, it was aimed to examine a wide range of pain, anxiety and sleep status.

References

 • Acaroğlu, R., Savcı, C., Bilir, A., Kaya, H., Şendir, M., Örenli, E., & Temel, Z. (2009). Bir nöroşirürji kliniğinde gece verilen hemşirelik bakımının değerlendirilmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(8), 35-39.
 • Akgün, M. Y., & İşler, C. (2019). Ağrı cerrahisinde güncel gelişmeler ve gelecek. Türk Nöroşir Derg, 29(2), 127-133.
 • Akyolcu, N., Öztekin, D., Kanan, N., Öztekin, İ., & Aksoy, T. (1998). Cerrahi yoğun bakım ünitesinden (YBÜ) taburcu olma hazırlığı içindeki hastada transfer stresine eşlik eden faktörlerin incelenmesi. Hemşirelik Bülteni, 42(1), 83-100.
 • Altun Uğraş, G. (2006). Nöroşirurji yoğun bakım ünitesindeki hastaların uykusunu etkileyen faktörler [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. İstanbul. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ 41752.pdf
 • Arslan, S., Taylan, S. T., & Deniz, S. (2017). Nöroşirürji hastalarının ameliyat öncesi anksiyete düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17-21.
 • Atay, S. (2019). Transürektal prostat rezeksiyonu (TURP) girişimi öncesi anksiyetenin, ameliyat sonrası ağrı ve uyku kalitesine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Kırklareli Üniversitesi Açık Erişim. http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/1219/SEDA%20ATAY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Atkinson, L. J., & Fortunato, N. H. (1996). Foundations of patients-centered care. In Berry & Kohn’s Operating Room Technique (8th ed., pp. 21-34, 763-782). Mosby.
 • Attias, S., Keinan Boker, L., Arnon, Z., Ben-Arye, E., Bar'am, A., Sroka, G., & Schiff, E. (2016). Effectiveness of integrating individualized and generic complementary medicine treatments with standard care versus standard care alone for reducing preoperative anxiety. Journal of Clinical Anesthesia, 29(5), 54-64.
 • Cici, R., & Özkan, M. (2020). Determination of sleep quality of hospitalized patients in a neurosurgery clinic. Journal of Turkish Sleep Medicine, 7(3), 189-194.
 • Çam Yanık, T., & Altun Uğraş, G. (2020). Akupresür kullanımının cerrahi girişim sonrası uyku kalitesine etkisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 2(2), 105-112.
 • Çevik Acar, E., & Yıldız Fındık, Ü. (2015). Ameliyathanede hastaların hemşirelik bakım kalitesi hakkında düşüncelerinin ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(4), 268-273.
 • Erdil, F. (1999). Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı. Içinde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (3. baskı) (ss. 137-220). Ankara: 72 Tasarım- Ofset Ltd. Şti.
 • Kanan, N., & Kanan, N. (2011). Nöroşirürji ameliyathane hemşiresinin rol ve sorumlulukları. Florence Nightingale Journal of Nursing, 19(3), 179-186.
 • Kaya, H., Acaroğlu, R., Şendir, M., & Gültaş, S. (2007). Nöroşirürji hastalarında iyimser yaşam eğiliminin ameliyat öncesi anksiyete ile başetme durumuna etkisi. Florence Nightingale Journal of Nursing, 15(59), 75-81.
 • Kerr, M. E., & Walleck, C. A. (1996). Intracranial problems. İçinde S. M. Lewis, I. C. Collier, M. M. Heitkemper (Ed.), Medical-Surgical Nursing: Assesment and Management of Clinical Problems (Dördüncü Baskı) (ss. 1683-1721). St-Louis: Mosby Company.
 • Köstekli, S., & Çelik, S. (2020). Nöroşirurji yoğun bakım hastalarında hemşirelik girişimlerinin serebral doku oksijenasyonuna etkisi ve hasta izlemi. Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi, 1(2), 54-71.
 • Liao, W. C., Huang, C. Y., Huang, T. Y., & Hwang, S. L. (2011). A systematic review of sleep patterns and factors that disturb sleep after heart surgery. Journal of Nursing Research, 19(4), 275-288.
 • Myles, P. S., Williams, D. L., Hendrata, M., Anderson, H., & Weeks, A. M. (2000). Patient satisfaction after anesthesia and surgery: Results of a prospective survey of 10,811 patients. British Journal of Anaesthesia, 84(1), 6-10.
 • Okyar, P., Şen Tepe, Ç., & Durat, G. (2022). Ameliyat öncesinde yaşanan kaygının uyku kalitesine etkisi. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, 5(2), 112-121.
 • Önler, E., & Yılmaz, A. (2008). Cerrahi birimlerde yatan hastalarda uyku kalitesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(62), 114-121.
 • Öztürk, S., Ergün, A. C., & Çelik, S. (2019). Periferik sinir düzeyinde ağrı cerrahisi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 29(2), 166-168.
 • Perks, A., Chakravarti, S., & Manninen, P. (2009). Preoperative anxiety in neurosurgical patients. Journal of Neurosurgical Anesthesiology, 21(2), 127-130.
 • Phillips, N. (2007). Neurosurgery of the brain and peripheral nerves. Berry & Kohn’s Operating Room Technique (11. baskı) (ss. 787-806). St. Louis: Mosby Elsevier.
 • Trief, P. M., Grant, W., & Fredrickson, B. (2000). A prospective study of psychological predictors of lumbar surgery outcome. Spine, 25(20), 2616-2621.
 • Ünal, A., Kıngır, Y., Tıkaç, G., Şenol, H., Kiraz, İ., & Altuğ, F. (2023). Bel ağrılı hastalarda ağrı şiddeti ve özür düzeyine etki eden faktörler: Kesitsel bir araştırma. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, 12(1), 75-83.
 • Vaiden, R. E. (1999). Neurosurgery. İçinde M. H. Meeker & J. C. Rothrock (Eds.), Alexander’s Care of the Patient in Surgery (11. baskı) (ss. 913-987). St. Louis: Mosby.
 • Yeşilyaprak, T., & Özşaker, E. (2018). Hastaların ameliyathane ortamına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(4), 315-321.

Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete ve Uyku Durumları

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 396 - 402, 05.07.2024

Abstract

Nöroşirurji, beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kritik önem arz eden ve hayati değere sahip cerrahi işlemleri barındıran bir alandır. Bu cerrahi işlemler, beyin, omurilik, sinirler ve kafa ve boyun bölgesindeki diğer yapılar gibi karmaşık ve hassas bir anatomiyi içermektedir. Nöroşirurji, bu anatomik bölgeye yönelik çeşitli tedavi yöntemleri kullanarak hastalıkları, yaralanmaları ve anormallikleri tedavi etmek için planlanmaktadır. Bu tedavi süreci bireysel faktörlere bağlı farklılık göstermekle beraber zorlu bir iyileşme prosedürünü kapsamaktadır.
Bu çalışma, nöroşirurji sonrası bireylerin karşı karşıya kaldığı durumlar neticesinde ağrı, anksiyete ve uyku durumlarına yönelik değerlendirme yapılması amacıyla ele alınmıştır. Nöroşirurji cerrahisi önem arz eden bir girişim olduğundan bireyler de bu süreçte kaygıyla beraber birçok olumsuz deneyim yaşamaktadırlar. Bu olumsuz deneyimler, cerrahi girişim sonrası gözlenen ağrı, anksiyete ve uyku bozuklukları olarak ele alınabilmektedir.
Nöroşirurji sonrası ağrı, bireyler tarafından sıklıkla yaşanmaktadır. Bireyler açısından ağrı ve rahatsızlık duygusu, uykusuzluğun önemli nedenleri arasında yer almaktadır. Ağrının ve anksiyetenin sonucunda uyku bozuklukları ele alınmaktadır. Nöroşirurji cerrahisi sonrası bireyler anksiyete deneyimlemektedirler. Primer neden olarak yabancı bir ortamda bulunulması ve ciddi bir tedavi sürecinin beraberinde getirdiği zorlu serüven gösterilebilir.
Ağrısı bulunan bireyin iyileşme sürecinde gecikmeler olacağı gibi bunun beraberinde gelen uykusuzluk durumunu takiben yorgunluk, bezginlik, dikkat dağınıklığı, mantık dışı hareketler, ağrıya karşı aşırı duyarlılık ve günlük yaşam aktivitelerinde aksamalar gözlenmektedir. Bu çalışmada ağrı, anksiyete ve uyku durumunun geniş bir yelpazede incelenmesi amaçlanmıştır.

References

 • Acaroğlu, R., Savcı, C., Bilir, A., Kaya, H., Şendir, M., Örenli, E., & Temel, Z. (2009). Bir nöroşirürji kliniğinde gece verilen hemşirelik bakımının değerlendirilmesi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 3(8), 35-39.
 • Akgün, M. Y., & İşler, C. (2019). Ağrı cerrahisinde güncel gelişmeler ve gelecek. Türk Nöroşir Derg, 29(2), 127-133.
 • Akyolcu, N., Öztekin, D., Kanan, N., Öztekin, İ., & Aksoy, T. (1998). Cerrahi yoğun bakım ünitesinden (YBÜ) taburcu olma hazırlığı içindeki hastada transfer stresine eşlik eden faktörlerin incelenmesi. Hemşirelik Bülteni, 42(1), 83-100.
 • Altun Uğraş, G. (2006). Nöroşirurji yoğun bakım ünitesindeki hastaların uykusunu etkileyen faktörler [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. İstanbul. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ 41752.pdf
 • Arslan, S., Taylan, S. T., & Deniz, S. (2017). Nöroşirürji hastalarının ameliyat öncesi anksiyete düzeyleri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17-21.
 • Atay, S. (2019). Transürektal prostat rezeksiyonu (TURP) girişimi öncesi anksiyetenin, ameliyat sonrası ağrı ve uyku kalitesine etkisi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü]. Kırklareli Üniversitesi Açık Erişim. http://acikerisim.kirklareli.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11857/1219/SEDA%20ATAY.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Atkinson, L. J., & Fortunato, N. H. (1996). Foundations of patients-centered care. In Berry & Kohn’s Operating Room Technique (8th ed., pp. 21-34, 763-782). Mosby.
 • Attias, S., Keinan Boker, L., Arnon, Z., Ben-Arye, E., Bar'am, A., Sroka, G., & Schiff, E. (2016). Effectiveness of integrating individualized and generic complementary medicine treatments with standard care versus standard care alone for reducing preoperative anxiety. Journal of Clinical Anesthesia, 29(5), 54-64.
 • Cici, R., & Özkan, M. (2020). Determination of sleep quality of hospitalized patients in a neurosurgery clinic. Journal of Turkish Sleep Medicine, 7(3), 189-194.
 • Çam Yanık, T., & Altun Uğraş, G. (2020). Akupresür kullanımının cerrahi girişim sonrası uyku kalitesine etkisi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, 2(2), 105-112.
 • Çevik Acar, E., & Yıldız Fındık, Ü. (2015). Ameliyathanede hastaların hemşirelik bakım kalitesi hakkında düşüncelerinin ve kaygı düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 18(4), 268-273.
 • Erdil, F. (1999). Sinir sistemi cerrahisi ve hemşirelik bakımı. Içinde Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği (3. baskı) (ss. 137-220). Ankara: 72 Tasarım- Ofset Ltd. Şti.
 • Kanan, N., & Kanan, N. (2011). Nöroşirürji ameliyathane hemşiresinin rol ve sorumlulukları. Florence Nightingale Journal of Nursing, 19(3), 179-186.
 • Kaya, H., Acaroğlu, R., Şendir, M., & Gültaş, S. (2007). Nöroşirürji hastalarında iyimser yaşam eğiliminin ameliyat öncesi anksiyete ile başetme durumuna etkisi. Florence Nightingale Journal of Nursing, 15(59), 75-81.
 • Kerr, M. E., & Walleck, C. A. (1996). Intracranial problems. İçinde S. M. Lewis, I. C. Collier, M. M. Heitkemper (Ed.), Medical-Surgical Nursing: Assesment and Management of Clinical Problems (Dördüncü Baskı) (ss. 1683-1721). St-Louis: Mosby Company.
 • Köstekli, S., & Çelik, S. (2020). Nöroşirurji yoğun bakım hastalarında hemşirelik girişimlerinin serebral doku oksijenasyonuna etkisi ve hasta izlemi. Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi, 1(2), 54-71.
 • Liao, W. C., Huang, C. Y., Huang, T. Y., & Hwang, S. L. (2011). A systematic review of sleep patterns and factors that disturb sleep after heart surgery. Journal of Nursing Research, 19(4), 275-288.
 • Myles, P. S., Williams, D. L., Hendrata, M., Anderson, H., & Weeks, A. M. (2000). Patient satisfaction after anesthesia and surgery: Results of a prospective survey of 10,811 patients. British Journal of Anaesthesia, 84(1), 6-10.
 • Okyar, P., Şen Tepe, Ç., & Durat, G. (2022). Ameliyat öncesinde yaşanan kaygının uyku kalitesine etkisi. Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, 5(2), 112-121.
 • Önler, E., & Yılmaz, A. (2008). Cerrahi birimlerde yatan hastalarda uyku kalitesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 16(62), 114-121.
 • Öztürk, S., Ergün, A. C., & Çelik, S. (2019). Periferik sinir düzeyinde ağrı cerrahisi. Türk Nöroşirürji Dergisi, 29(2), 166-168.
 • Perks, A., Chakravarti, S., & Manninen, P. (2009). Preoperative anxiety in neurosurgical patients. Journal of Neurosurgical Anesthesiology, 21(2), 127-130.
 • Phillips, N. (2007). Neurosurgery of the brain and peripheral nerves. Berry & Kohn’s Operating Room Technique (11. baskı) (ss. 787-806). St. Louis: Mosby Elsevier.
 • Trief, P. M., Grant, W., & Fredrickson, B. (2000). A prospective study of psychological predictors of lumbar surgery outcome. Spine, 25(20), 2616-2621.
 • Ünal, A., Kıngır, Y., Tıkaç, G., Şenol, H., Kiraz, İ., & Altuğ, F. (2023). Bel ağrılı hastalarda ağrı şiddeti ve özür düzeyine etki eden faktörler: Kesitsel bir araştırma. Gevher Nesibe Journal of Medical & Health Sciences, 12(1), 75-83.
 • Vaiden, R. E. (1999). Neurosurgery. İçinde M. H. Meeker & J. C. Rothrock (Eds.), Alexander’s Care of the Patient in Surgery (11. baskı) (ss. 913-987). St. Louis: Mosby.
 • Yeşilyaprak, T., & Özşaker, E. (2018). Hastaların ameliyathane ortamına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(4), 315-321.
There are 27 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Services and Systems (Other)
Journal Section Review
Authors

Mürteza Çakır 0000-0001-6186-5129

Zeynep Karaman Özlü 0000-0001-8896-5461

Publication Date July 5, 2024
Submission Date January 25, 2024
Acceptance Date May 31, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Çakır, M., & Karaman Özlü, Z. (2024). Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete ve Uyku Durumları. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 396-402.
AMA Çakır M, Karaman Özlü Z. Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete ve Uyku Durumları. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. July 2024;7(2):396-402.
Chicago Çakır, Mürteza, and Zeynep Karaman Özlü. “Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete Ve Uyku Durumları”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 2 (July 2024): 396-402.
EndNote Çakır M, Karaman Özlü Z (July 1, 2024) Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete ve Uyku Durumları. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 2 396–402.
IEEE M. Çakır and Z. Karaman Özlü, “Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete ve Uyku Durumları”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 396–402, 2024.
ISNAD Çakır, Mürteza - Karaman Özlü, Zeynep. “Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete Ve Uyku Durumları”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/2 (July 2024), 396-402.
JAMA Çakır M, Karaman Özlü Z. Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete ve Uyku Durumları. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:396–402.
MLA Çakır, Mürteza and Zeynep Karaman Özlü. “Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete Ve Uyku Durumları”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 396-02.
Vancouver Çakır M, Karaman Özlü Z. Nöroşirurji Hastalarının Ameliyat Sonrası Ağrı, Anksiyete ve Uyku Durumları. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(2):396-402.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409