Research Article
BibTex RIS Cite

Lisansüstü Öğrenim Gören Ebelerin Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 338 - 352, 05.07.2024

Abstract

Amaç: Türkiye'de Ebelik bölümünde okuyan ebelerin akademik ve mesleki profillerini belirlemek, lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını ve ilişkili faktörleri incelemektir.
Yöntemler: Bu çalışma, lisansüstü eğitimlerine aktif olarak devam eden ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 190 ebe ile tanımlayıcı ve kesitsel bir çalışma olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Nisan 2021-Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı Bilgi Formu ve Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır.
Bulgular: Gelecekte akademisyen olmayı düşünme, akademisyenlerin lisansüstü eğitimdeki performansından memnun olma, lisansüstü eğitim öncesi klinik deneyimin gerekli olduğunu düşünme, ebelerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını etkileyen faktörler olarak belirlenmiştir.
Sonuç: Ebelerin lisansüstü eğitime yönelik tutum, beklenti ve sorunlarının belirlenmesi ve sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesinin lisansüstü eğitime yönelik olumlu tutumları artıracağı düşünülmektedir.

References

 • Abu-Qamar, M. E. Z., Vafeas, C., Ewens, B., Ghosh, M., & Sundin, D. (2020). Postgraduate nurse education and the implications for nurse and patient outcomes: A systematic review. Nurse Education Today, 92, 104489. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104489
 • Aitken, L., Currey, J., Marshall, A., & Elliot, D. (2008). Discrimination of educational outcomes between differing levels of critical care programmes by selected stakeholders in Australia: A mixedmethod approach. Intensive and Critical Care Nursing, 24(2), 68-77.
 • Amanak, K., Şeker, S., Canbay, F. Ç., & Esen, E. (2020). Ebelik öğrencilerinin lisansüstü eğitim ve kariyer tercihlerinin belirlenmesi: Bir karma yöntem çalışması [Determining postgraduate education and career preferences of midwifery students: A mixed method study]. Journal of Duzce University Health Sciences Institute, 10(1), 58-67. https://doi.org/10.33631/duzcesbed.537157
 • Avcı, F. & Akdeniz, E. C., (2021). Lisansüstü eğitimlerine devam eden okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Preschool and classroom teachers' opinions on postgraduate education, problems they live and solution suggestions]. Journal of Research in Education and Society, 8(1), 122-141.
 • Aydın, E. & Hayal, M. A., (2014). Lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri [Opinions of postgraduate teachers about postgraduate education]. Sakarya University Institute of Educational Sciences, III. Educational Research Congress in Sakarya, Proceeding Book, 74-79.
 • Bahar, Z., Gördes, N., Fındık, M., Özdilek, S., Ercan, B., & Ulukaya, T. (2019). Özel bir hastanede çalışan hemşirelerin problem çözme becerileri [Problem solving skills of nurses working in a private hospital]. Journal of Public Health Nursing, 1(2), 3-14.
 • Bilgin, Z., Kocabey, M. Y., Yeşilyurt, G., & Öztürk, D. (2017). Ebelerde örgütlenme ve iş doyumunun belirlenmesi [The organization in midwives and determination of job satisfaction journal of health]. Journal of Health Sciences and Profession, 4(2), 105-110.
 • Çakaloz, D. K., & Çoban, A. (2019). Profesyonel bir meslek olarak ebelik: Lisansüstü program öğrencileri ne düşünüyor? Tek durumlu bir örnek olay çalışması [Midwifery as a profession: What do postgraduate students think about? A one-state case study]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 22(4), 240-249.
 • Çakır Koçak, Y., Öztürk Can, H. Ö., Yücel, U., Akyuz, M.D., & Turfan, E.C. (2017). Türkiye’de ebelik bölümlerinin akademik ve fiziki profili [Academic and physical profile of midwifery department in Turkey]. Journal of Health Sciences and Profession, 4(2), 88-97. https://doi.org/10.17681/hsp-dergisi.293047
 • Çalık, T., & Gürer, G. T. (2019). Lisansüstü öğrencilerin aldıkları eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Examination of postgraduate students' views on the education they receive]. 4th International Higher Education Studies Conference, Proceeding Book, 63-73
 • Çepni, O., Kılınç, A., & Kılcan, B., (2018). Problems experienced in postgraduate education and solutions: a qualitative study on graduate students’ views. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1), 1-16.
 • Dilci, T. (2019). Eğitim bilimleri örnekleminde lisansüstü eğitimin niteliksel boyutuna ilişkin görüşler (nitel bir çalışma) [Views on the qualitative dimension of graduate education in the sample of educational sciences (A Qualitative Study)]. The Journal of International Social Sciences, 29(1), 159-179. https://doi.org/10.18069/firatsbed.538667
 • Erden, M. K., & Seferoğlu, S. S., (2021). Lisansüstü düzeyde eğitime ilişkin öğrenci değerlendirmeleri: Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü lisansüstü öğrencileri örneği [Students’ evaluation regarding education at graduate level: the case of graduate students in computer education and instructional technology]. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 939-958. https://doi.org/10.37669/milliegitim.653099
 • Ergül, Ş. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde hemşirelik eğitimi [Nursing education in higher education in Turkey]. Journal of Higher Education and Science, 1(3), 152-155. https://doi.org/10.5961/jhes.2011.022
 • Gökçe, H., Gökçe, Z., Demir, N., & Bektaş, O. (2022). Lisansüstü eğitimin fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkısı [Contribution of graduate education to the professional development of science teachers]. GUJGEF, 42(2), 1409-1442. https://doi.org/10.17152/gefad.997624
 • Hajihosseini, F., Tafreshi, M. Z., Hosseini, M., & Baghestani, A.R. (2018). Postgraduate nursing students' expectations of their supervisors in Iran: A qualitative study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 23(2), 98. https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_50_17
 • Higher Education Council, (2013). General assembly decisions. http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurul-kararlari Available date: 8 August 2021
 • Ilter, I. (2019). Adaptation of the scale of attitude towards postgraduate education into turkish culture and examination of its psychometric properties. Elementary Education Online, 18(1), 263-284. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527218
 • Ilter, I. (2020). Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının değerlendirilmesi [Exploring registered teachers’ attitudes towards postgraduate education]. Pamukkale University Journal of Education, 49, 263-292. https://doi.org/10.9779/pauefd.488580
 • Işıkgöz, M. E. (2019). Spor bilimleri lisansüstü öğrencilerinin çeşitli değişkenlere göre lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi: Batman örneği [Analysis on the attitudes of graduate students in sports sciences towards graduate education by different variables: case of Batman]. Beykoz Akademi Dergisi, 7(2), 222-238. https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.222-238
 • Kavurmacı, M., Tan, M, Arıkan, D., & Yıldız, I. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin lisansüstü eğitime ve kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi [Determination of nursing students 'views on graduate education and career planning]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 24(2), 192-201.
 • Kinsella, D., Fry, M., & Zecchin, A. (2018). Motivational factors influencing nurses to undertake postgraduate hospital-based education. Nurse Education In Practice, 31, 54-60.
 • Lee, K., Carswell, J. J., & Allen, N. J. (2000). A meta-analytic review of occupational commitment: relations with person-and work-related variables. Journal of Applied Psychology, 85(5), 799-811. https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.799
 • Middleton, R., Jones, K., & Martin, M. (2021). The impact and translation of postgraduate leadership education on practice in healthcare. Collegian, 28(1), 89-96. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2020.01.002
 • Miller, S. & Griffiths, C. (2017). Online postgraduate midwifery education increases knowledge integration into practice: Insights from a survey of Otago Polytechnic’s postgraduate midwifery students. New Zealand College of Midwives Journal, (53), 53-59
 • Nas, S., Peyman, D. & Arat, Ö. G. (2017). Bireylerin yüksek lisans yapma nedenleri üzerine bir araştırma [A study on the reasons for doing master’s degree of the individuals]. Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences, 18(4). 571-599. http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.53127
 • Ng, L., Eley, R., &Tuckett, A. (2016). Exploring factors affecting registered nurses' pursuit of postgraduate education in Australia. Nursing & Health Sciences, 18(4), 435-441. https://doi.org/10.1111/nhs.12289
 • Orakcı, Ş. (2020). Postgraduate students' expectations of their lecturers. The Qualitative Report, 25(1), 199-215.
 • Özdevecioğlu, M., & Aktaş, A. G. A. (2007). Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: iş-aile çatışmasının rolü [The effects of career commitment, occupational commitment and organizational commitment on life satisfaction: The role of work-family conflict]. Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 28, 1-20.
 • Polat, M., Polat, H., Süren, S., Saldüz, İ., Polat, İ., Polat, M., Kılıç Öter, P., & Kılıç, B. (2022). Lisansüstü öğrencilerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri [Postgraduate students' views on postgraduate education]. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 8(1), 42-57. https://doi.org/10.34137/jilses.1093081
 • Serin, H., & Ergin-Kocatürk, H. (2019). Eğitim yönetimi yüksek lisans öğrencilerinin eğitim sürecine dair deneyimleri [Educational experiences of educational administration master students]. Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 495-513. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.2m
 • Sharif, F., & Masoumi, S. (2005). A qualitative study of nursing student experiences of clinical practice. BMC Nursing, 4(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/1472-6955-4-6
 • Teyfur, M., & Çakır, R. (2018). Lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar [The problems of the teachers who are continuing their masters and doctoral studies]. Electronic Turkish Studies, 13(19), 1745-1765. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14018
 • Ünal, İ., & Ekşioğlu, A. (2023). Attitudes and behaviors of midwifery students towards postgraduate education and conducting scientific research. Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(1), 14-22. http://dx.doi.org/10.5152/JMHS.2023.224787
 • Vermeulen, J., Luyben, A., O’Connell, R., Gillen, P., Escuriet, R., & Fleming, V. (2019). Failure or progress?: The current state of the professionalisation of midwifery in Europe. European Journal of Midwifery, 3(22), 1-9. http://dx.doi.org/10.18332/ejm/115038
 • Walker, L., & Spendlove, Z. (2018). The personal and professional importance of post-registration postgraduate education. British Journal of Midwifery, 26(2), 120-124. https://doi.org/10.12968/bjom.2018.26.2.120
 • Yıldırım, B. & Bağsürer, N. (2019). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin problem çözme süreçlerinin incelenmesi [Process of problem-solving investigation of nurses working in a university hospital]. Ortadoğu Medical Journal, 11(1), 27-33. https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.479194
 • Yılmaz, A. B., Tonga, E. S., & Çakır, H. (2017). Lisansüstü eğitim öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of graduate students’ opinions about the education they receive]. GUJGEF, 37(1), 1-45
 • Yılmaz, T., & Karanisoğlu, H. (2016). Türkiye’de ebelik eğitiminin güncel durumu [Current situation of midwifery education in Turkey]. HSP, 3(1), 73-77. http://dx.doi.org/10.17681/hsp.32896
 • Yücel, U., Ekşioğlu, A., Demirelöz, M., Baykal Akmeşe, Z., Çakır Koçak, Y., & Soğukpınar, N. (2013). Profile analysis of post graduate education of midwifery in Turkey. Journal of Human Sciences, 10(1), 1342-1354.

An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 338 - 352, 05.07.2024

Abstract

Objective: To determine the academic and professional profiles of midwives studying at the Department of Midwifery in Türkiye, to examine their attitudes towards graduate education and related factors.
Methods: This study was carried out descriptive and cross-sectional study with 190 midwives actively continuing their postgraduate education and who met the inclusion criteria. The study was conducted between April 2021 and July 2021. Descriptive Information Form and Attitude Scale Towards Postgraduate Education were used to collect data.
Results: Thinking about becoming an academician in the future, being satisfied with the performance of the academicians in postgraduate education, thinking that clinical experience is necessary before postgraduate education were determined as the factors affecting the attitudes of midwives towards postgraduate education.
Conclusion: It is thought that determining the attitudes, expectations and problems of midwives towards graduate education and developing solutions for problems will increase positive attitudes towards graduate education.

References

 • Abu-Qamar, M. E. Z., Vafeas, C., Ewens, B., Ghosh, M., & Sundin, D. (2020). Postgraduate nurse education and the implications for nurse and patient outcomes: A systematic review. Nurse Education Today, 92, 104489. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104489
 • Aitken, L., Currey, J., Marshall, A., & Elliot, D. (2008). Discrimination of educational outcomes between differing levels of critical care programmes by selected stakeholders in Australia: A mixedmethod approach. Intensive and Critical Care Nursing, 24(2), 68-77.
 • Amanak, K., Şeker, S., Canbay, F. Ç., & Esen, E. (2020). Ebelik öğrencilerinin lisansüstü eğitim ve kariyer tercihlerinin belirlenmesi: Bir karma yöntem çalışması [Determining postgraduate education and career preferences of midwifery students: A mixed method study]. Journal of Duzce University Health Sciences Institute, 10(1), 58-67. https://doi.org/10.33631/duzcesbed.537157
 • Avcı, F. & Akdeniz, E. C., (2021). Lisansüstü eğitimlerine devam eden okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri, yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Preschool and classroom teachers' opinions on postgraduate education, problems they live and solution suggestions]. Journal of Research in Education and Society, 8(1), 122-141.
 • Aydın, E. & Hayal, M. A., (2014). Lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri [Opinions of postgraduate teachers about postgraduate education]. Sakarya University Institute of Educational Sciences, III. Educational Research Congress in Sakarya, Proceeding Book, 74-79.
 • Bahar, Z., Gördes, N., Fındık, M., Özdilek, S., Ercan, B., & Ulukaya, T. (2019). Özel bir hastanede çalışan hemşirelerin problem çözme becerileri [Problem solving skills of nurses working in a private hospital]. Journal of Public Health Nursing, 1(2), 3-14.
 • Bilgin, Z., Kocabey, M. Y., Yeşilyurt, G., & Öztürk, D. (2017). Ebelerde örgütlenme ve iş doyumunun belirlenmesi [The organization in midwives and determination of job satisfaction journal of health]. Journal of Health Sciences and Profession, 4(2), 105-110.
 • Çakaloz, D. K., & Çoban, A. (2019). Profesyonel bir meslek olarak ebelik: Lisansüstü program öğrencileri ne düşünüyor? Tek durumlu bir örnek olay çalışması [Midwifery as a profession: What do postgraduate students think about? A one-state case study]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 22(4), 240-249.
 • Çakır Koçak, Y., Öztürk Can, H. Ö., Yücel, U., Akyuz, M.D., & Turfan, E.C. (2017). Türkiye’de ebelik bölümlerinin akademik ve fiziki profili [Academic and physical profile of midwifery department in Turkey]. Journal of Health Sciences and Profession, 4(2), 88-97. https://doi.org/10.17681/hsp-dergisi.293047
 • Çalık, T., & Gürer, G. T. (2019). Lisansüstü öğrencilerin aldıkları eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi [Examination of postgraduate students' views on the education they receive]. 4th International Higher Education Studies Conference, Proceeding Book, 63-73
 • Çepni, O., Kılınç, A., & Kılcan, B., (2018). Problems experienced in postgraduate education and solutions: a qualitative study on graduate students’ views. International Online Journal of Educational Sciences, 10(1), 1-16.
 • Dilci, T. (2019). Eğitim bilimleri örnekleminde lisansüstü eğitimin niteliksel boyutuna ilişkin görüşler (nitel bir çalışma) [Views on the qualitative dimension of graduate education in the sample of educational sciences (A Qualitative Study)]. The Journal of International Social Sciences, 29(1), 159-179. https://doi.org/10.18069/firatsbed.538667
 • Erden, M. K., & Seferoğlu, S. S., (2021). Lisansüstü düzeyde eğitime ilişkin öğrenci değerlendirmeleri: Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü lisansüstü öğrencileri örneği [Students’ evaluation regarding education at graduate level: the case of graduate students in computer education and instructional technology]. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 939-958. https://doi.org/10.37669/milliegitim.653099
 • Ergül, Ş. (2011). Türkiye’de yükseköğretimde hemşirelik eğitimi [Nursing education in higher education in Turkey]. Journal of Higher Education and Science, 1(3), 152-155. https://doi.org/10.5961/jhes.2011.022
 • Gökçe, H., Gökçe, Z., Demir, N., & Bektaş, O. (2022). Lisansüstü eğitimin fen bilimleri öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkısı [Contribution of graduate education to the professional development of science teachers]. GUJGEF, 42(2), 1409-1442. https://doi.org/10.17152/gefad.997624
 • Hajihosseini, F., Tafreshi, M. Z., Hosseini, M., & Baghestani, A.R. (2018). Postgraduate nursing students' expectations of their supervisors in Iran: A qualitative study. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research, 23(2), 98. https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_50_17
 • Higher Education Council, (2013). General assembly decisions. http://www.yok.gov.tr/web/guest/kurul-kararlari Available date: 8 August 2021
 • Ilter, I. (2019). Adaptation of the scale of attitude towards postgraduate education into turkish culture and examination of its psychometric properties. Elementary Education Online, 18(1), 263-284. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2019.527218
 • Ilter, I. (2020). Lisansüstü öğrenim gören öğretmenlerin lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının değerlendirilmesi [Exploring registered teachers’ attitudes towards postgraduate education]. Pamukkale University Journal of Education, 49, 263-292. https://doi.org/10.9779/pauefd.488580
 • Işıkgöz, M. E. (2019). Spor bilimleri lisansüstü öğrencilerinin çeşitli değişkenlere göre lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi: Batman örneği [Analysis on the attitudes of graduate students in sports sciences towards graduate education by different variables: case of Batman]. Beykoz Akademi Dergisi, 7(2), 222-238. https://doi.org/10.14514/byk.m.26515393.2019.7/2.222-238
 • Kavurmacı, M., Tan, M, Arıkan, D., & Yıldız, I. (2021). Hemşirelik öğrencilerinin lisansüstü eğitime ve kariyer planlamaya yönelik görüşlerinin belirlenmesi [Determination of nursing students 'views on graduate education and career planning]. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 24(2), 192-201.
 • Kinsella, D., Fry, M., & Zecchin, A. (2018). Motivational factors influencing nurses to undertake postgraduate hospital-based education. Nurse Education In Practice, 31, 54-60.
 • Lee, K., Carswell, J. J., & Allen, N. J. (2000). A meta-analytic review of occupational commitment: relations with person-and work-related variables. Journal of Applied Psychology, 85(5), 799-811. https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.799
 • Middleton, R., Jones, K., & Martin, M. (2021). The impact and translation of postgraduate leadership education on practice in healthcare. Collegian, 28(1), 89-96. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2020.01.002
 • Miller, S. & Griffiths, C. (2017). Online postgraduate midwifery education increases knowledge integration into practice: Insights from a survey of Otago Polytechnic’s postgraduate midwifery students. New Zealand College of Midwives Journal, (53), 53-59
 • Nas, S., Peyman, D. & Arat, Ö. G. (2017). Bireylerin yüksek lisans yapma nedenleri üzerine bir araştırma [A study on the reasons for doing master’s degree of the individuals]. Dokuz Eylul University Journal of Graduate School of Social Sciences, 18(4). 571-599. http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.53127
 • Ng, L., Eley, R., &Tuckett, A. (2016). Exploring factors affecting registered nurses' pursuit of postgraduate education in Australia. Nursing & Health Sciences, 18(4), 435-441. https://doi.org/10.1111/nhs.12289
 • Orakcı, Ş. (2020). Postgraduate students' expectations of their lecturers. The Qualitative Report, 25(1), 199-215.
 • Özdevecioğlu, M., & Aktaş, A. G. A. (2007). Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: iş-aile çatışmasının rolü [The effects of career commitment, occupational commitment and organizational commitment on life satisfaction: The role of work-family conflict]. Erciyes University Faculty of Economics and Administrative Sciences, 28, 1-20.
 • Polat, M., Polat, H., Süren, S., Saldüz, İ., Polat, İ., Polat, M., Kılıç Öter, P., & Kılıç, B. (2022). Lisansüstü öğrencilerin lisansüstü eğitime ilişkin görüşleri [Postgraduate students' views on postgraduate education]. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 8(1), 42-57. https://doi.org/10.34137/jilses.1093081
 • Serin, H., & Ergin-Kocatürk, H. (2019). Eğitim yönetimi yüksek lisans öğrencilerinin eğitim sürecine dair deneyimleri [Educational experiences of educational administration master students]. Journal of Qualitative Research in Education, 7(2), 495-513. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.7c.2s.2m
 • Sharif, F., & Masoumi, S. (2005). A qualitative study of nursing student experiences of clinical practice. BMC Nursing, 4(1), 1-7. https://doi.org/10.1186/1472-6955-4-6
 • Teyfur, M., & Çakır, R. (2018). Lisansüstü eğitime devam eden öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar [The problems of the teachers who are continuing their masters and doctoral studies]. Electronic Turkish Studies, 13(19), 1745-1765. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14018
 • Ünal, İ., & Ekşioğlu, A. (2023). Attitudes and behaviors of midwifery students towards postgraduate education and conducting scientific research. Journal of Midwifery and Health Sciences, 6(1), 14-22. http://dx.doi.org/10.5152/JMHS.2023.224787
 • Vermeulen, J., Luyben, A., O’Connell, R., Gillen, P., Escuriet, R., & Fleming, V. (2019). Failure or progress?: The current state of the professionalisation of midwifery in Europe. European Journal of Midwifery, 3(22), 1-9. http://dx.doi.org/10.18332/ejm/115038
 • Walker, L., & Spendlove, Z. (2018). The personal and professional importance of post-registration postgraduate education. British Journal of Midwifery, 26(2), 120-124. https://doi.org/10.12968/bjom.2018.26.2.120
 • Yıldırım, B. & Bağsürer, N. (2019). Bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin problem çözme süreçlerinin incelenmesi [Process of problem-solving investigation of nurses working in a university hospital]. Ortadoğu Medical Journal, 11(1), 27-33. https://doi.org/10.21601/ortadogutipdergisi.479194
 • Yılmaz, A. B., Tonga, E. S., & Çakır, H. (2017). Lisansüstü eğitim öğrencilerinin aldıkları eğitim hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of graduate students’ opinions about the education they receive]. GUJGEF, 37(1), 1-45
 • Yılmaz, T., & Karanisoğlu, H. (2016). Türkiye’de ebelik eğitiminin güncel durumu [Current situation of midwifery education in Turkey]. HSP, 3(1), 73-77. http://dx.doi.org/10.17681/hsp.32896
 • Yücel, U., Ekşioğlu, A., Demirelöz, M., Baykal Akmeşe, Z., Çakır Koçak, Y., & Soğukpınar, N. (2013). Profile analysis of post graduate education of midwifery in Turkey. Journal of Human Sciences, 10(1), 1342-1354.
There are 40 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Sibel Ocak Aktürk 0000-0003-3399-2854

Tuba Kızılkaya 0000-0003-3598-791X

Neriman Güdücü

Gülümser Dolgun

Publication Date July 5, 2024
Submission Date April 5, 2023
Acceptance Date February 19, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Ocak Aktürk, S., Kızılkaya, T., Güdücü, N., Dolgun, G. (2024). An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 338-352. https://doi.org/10.62425/esbder.1509238
AMA Ocak Aktürk S, Kızılkaya T, Güdücü N, Dolgun G. An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. July 2024;7(2):338-352. doi:10.62425/esbder.1509238
Chicago Ocak Aktürk, Sibel, Tuba Kızılkaya, Neriman Güdücü, and Gülümser Dolgun. “An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 2 (July 2024): 338-52. https://doi.org/10.62425/esbder.1509238.
EndNote Ocak Aktürk S, Kızılkaya T, Güdücü N, Dolgun G (July 1, 2024) An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 2 338–352.
IEEE S. Ocak Aktürk, T. Kızılkaya, N. Güdücü, and G. Dolgun, “An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 338–352, 2024, doi: 10.62425/esbder.1509238.
ISNAD Ocak Aktürk, Sibel et al. “An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/2 (July 2024), 338-352. https://doi.org/10.62425/esbder.1509238.
JAMA Ocak Aktürk S, Kızılkaya T, Güdücü N, Dolgun G. An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:338–352.
MLA Ocak Aktürk, Sibel et al. “An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 338-52, doi:10.62425/esbder.1509238.
Vancouver Ocak Aktürk S, Kızılkaya T, Güdücü N, Dolgun G. An Evaluation Postgraduate Midwives’ Attitudes Towards Postgraduate Education: Türkiye Example. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(2):338-52.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409