Research Article
BibTex RIS Cite

Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 364 - 375, 05.07.2024

Abstract

Amaç: Bu araştırmanın amacı, perinatal kayıp yaşayan kadınlar ile çalışan ebelerin merhamet yorgunluğu ve merhamet memnuniyeti deneyimlerinin derinlemesine incelenmesidir.
Yöntemler: Nitel dizayndaki araştırma, İstanbul’da bir devlet hastanesinin doğum ünitesinde 1 Mart-1 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmada 21 ebe ile veri doygunluğuna ulaşılmıştır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak derinlemesine bireysel görüşmeler yoluyla yüz yüze toplanmıştır ve tanımlayıcı fenomenolojik analiz yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Araştırmada, 5 adet ana tema ve 13 alt tema belirlenmiştir. Bu temalar; ‘Ne yaşıyorum?’: Etkilenme, üzüntü, çaresizlik, kaygı, duygu yorgunluğu: merhamet yorgunluğu; ‘Kabullenme ve yola devam etme’: İşimin bir parçası, normalleştirme; ‘Merhametli bakım davranışları’: Empati, hassasiyet, dinlemek için daha fazla zaman ayırma; ‘Başarma hissi: Merhamet memnuniyeti’; ‘Baş etme’: Paylaşmak, psikolojik destek, kurum desteği.
Sonuç: Çalışmada, perinatal kayıp yaşayan kadınla çalışırken ebelerin sürekli maruz kaldıkları ölüm vakaları sebebiyle merhamet yorgunluğu riski ile karşı karşıya oldukları belirlenmiştir. Merhamet yorgunluğunu önleme ya da azaltma yönünde girişimsel çalışmaların yapılması ve ebelerin özellikle yeni işe başladıkları dönemlerde, baş etme ve iletişim becerileri eğitimlerinin yapılması önerilmektedir.

References

 • Almansa-Sáez, A. M., Carmona-Samper, M. E., Merchán-Carrillo, A. M., Fernández-Medina, I. M. (2023). Level of professional quality of life and coping with death competence in healthcare professionals exposed to perinatal loss: A cross-sectional study, Death Studies, DOI: 10.1080/07481187.2023.
 • Back, A. L., Deignan, P. F., Potter, P. A. (2014). Compassion, compassion fatigue, and burnout: key ınsights for oncology professionals. ASCO Educational Book, 454-459.
 • Boz, İ., Kesbiç, Ş. (2020). Compassion Fatigue at Health Care Professionals in Perinatal Area: Cost of Caring. The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology, 17 (3), 487-491. DOI: 10.38136/jgon.666569.
 • Cassaday, T. M. (2018). Impact of pregnancy loss on psychological functioning and grief outcomes. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, 45(3), 525–533. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2018.04.004
 • Coetzee, S. K., Klopper, H. C. (2010). Compassion fatigue within nursing practice: A concept analysis. Nurs Health Sci., 12(2), 235–43.
 • Creswell, J., Poth, C. (2017). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches, London (UK): Sage. World Health Organization. (2018). Infant mortality. https://www.who.int/gho/child_health/mortality/neonatal_infant/en/ Erişim tarihi: 28.06.2023.
 • Ellis, A., Chebsey, C., Storey, C., Bradley, S., Jackson, S., Flenady, V., Heazell, A., & Siassakos, D. (2016). Systematic review to understand and improve care after stillbirth: A review of parents’ and healthcare professionals’ experiences. BMC Pregnancy and Childbirth, 16, 16. https://doi.org/10.1186/s12884-016-0806-2
 • Fenwick, J., Jennings, B., Downie, J., Butt, J., Okanaga, M. (2007). Providing perinatal loss care: satisfying and dissatisfying aspects for midwives. Women and Birth, 20(4), 153–60.
 • Fernández-Basanta, S., Coronado, C., Bondas T., Movilla-Fernández, M. (2021). Primary healthcare midwives’ experiences of caring for parents who have suffered an involuntary pregnancy loss: a phenomenologicalhermeneutic study. Midwifery, 92, 102863.
 • Gandino, G., Bernaudo, A., Di Fini, G., Vanni, I., Veglia, F. (2019). Healthcare professionals’ experiences of perinatal loss: A systematic review. Journal of Health Psychology, 24, 65–78.
 • Kesbiç, Ş, Boz, İ. (2022). Experiences of perinatal nurses regarding compassion fatigue and compassion satisfaction: A phenomenological study. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 43(3), 359–67.
 • Kırca, N. (2020). Kadın doğum kliniğinde çalışan hemşire ve ebelerin doğum sonu dönemde hastalara bakım verirken yaşadığı zorluklara ilişkin görüşleri: Kalitatif çalışma. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(2), 59-71. DOI:10.38108/ouhch.737857
 • Kim, E., Kim, H.W. (2022). Nurses’ attitudes and stress related to perinatal bereavement care in Korea: a cross-sectional survey. Korean Journal of Women Health Nursing, 28(2), 134–44.
 • Köse, S., Tunali İnal, B., Yildirim, G. (2019). Yoğun bakımda çalışan hekim ve hemşirelerin ölüm ve saygın ölüm ilkelerine karşı tutumları. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 23(1), 9–17.
 • Krosch, D. J., Shakespeare-Finch, J. (2017). Grief, traumatic stress, and posttraumatic growth in women who have experienced pregnancy loss. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy, 9(4), 425–433. https://doi.org/10.1037/tra0000183
 • Leinweber, J., Creedy, D.K., Rowe, H., et al. (2017). Responses to birth trauma and prevalence of posttraumatic stress among australian midwives. Women Birth, 30(1): 40–45.
 • Lisy, K., Peters, M. D., Riitano, D., Jordan, Z., & Aromataris, E. (2016). Provision of meaningful care at diagnosis, birth, and after stillbirth: A qualitative synthesis of parents’ experiences. Birth, 43(1), 6–19. https://doi. org/10.1111/birt.12217
 • Martins, M. V., Valente, V. A., Silva, A. D., Ramalho, C., Costa, M. E. (2023). “Death is a sensitive topic when you are surrounded by life”: Nurses experiences with pregnancy loss. Sexual & Reproductive Healthcare, 35, 100817. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100817
 • Mashego, T., Nesengani, D., Ntuli, T., Wyatt, G. (2016). Burnout, compassion fatigue and compassion satisfaction among nurses in the context of maternal and perinatal deaths, Journal of Psychology in Africa, 26(5), 469-472.
 • Maslach, C. (1981). Maslach burnout inventory (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Morrow, R., Rodriguez, A., King, N. (2015). Colaizzi's descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644.
 • Palas, P., Kaya, Y., Aksu, S. (2020). Kadın doğum kliniklerinde çalışan sağlık profesyonellerin perinatal kayıp ve yas ile ilgili görüşleri. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 4 (7), 69–79.
 • Pehlivan, T., Güner, P. (2018). Merhamet yorgunluğu: Bilinenler, bilinmeyenler. J Psychiatric Nurs, 9(2):129-134. DOI: 10.14744/phd.2017.25582
 • Quenby, S., Gallos, I. D., Dhillon-Smith, R. K., Podesek, M., Stephenson, M. D., Fisher, J., Brosens, J. J., Brewin, J., Ramhorst, R., Lucas, E. S., McCoy, R. C., Anderson, R., Daher, S., Regan, L., Al-Memar, M.,
 • Bourne, T., MacIntyre, D. A., Rai, R., Christiansen, O. B., … Coomarasamy, A. (2021). Miscarriage matters: The epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. Lancet, 397(10285), 1658–1667. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00682-6
 • Ruiz-Fernandez, M. D., Ramos-Pichardo, J. D., Ibanez-Masero, O., Cabrera-Troya, J., Carmona-Rega, M. I., & Ortega-Galan, A. M. (2020). Compassion fatigue, burnout, compassion satisfaction and perceived stress in healthcare professionals during the COVID-19 health crisis in Spain. Journal of Clinical Nursing, 29, 4321-4330. Doi: 10.1111/jocn.15469
 • Sacco, T. L., Copel, L. C. (2018). Compassion satisfaction: A concept analysis in nursing. Nursing Forum, 53(1), 76–83. https://doi.org/10.1111/nuf.12213
 • Salgado, H. O., Andreucci, C. B., Gomes, A., & Souza, J. P. (2021). The perinatal bereavement project: Development and evaluation of supportive guidelines for families experiencing stillbirth and neonatal death in Southeast Brazil-A quasi-experimental before-and-after study. Reproductive Health, 18(1), 5. https://doi.org/10.1186/s12978-020- 01040-4
 • Shorey, S., Andre, B., & Lopez, V. (2017). The experiences and needs of healthcare professionals facing perinatal death: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 68, 25–39. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.12.007
 • Sökmen, Y., Taşpınar, A. (2021). Doğumhanede çalışan ebelerde merhamet yorgunluğu algısı: nitel bir çalışma. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1),55–62.
 • Toffol, E., Koponen, P., & Partonen, T. (2013). Miscarriage and mental health: Results of two population-based studies. Psychiatry Research, 205, 151–158. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2012.08.029
 • Tong, A., Sainsbury, P., Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care, 19(6), 349–57.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2021). T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019.
 • Yalom, I. (2002). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. Çeviren Ataman Tangör and Özgür Karaçam. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s: 120.

Compassion Fatigue and Compassion Satisfaction Experiences of Midwives Working with Women Experiencing Perinatal Loss: A Qualitative Study

Year 2024, Volume: 7 Issue: 2, 364 - 375, 05.07.2024

Abstract

Objective: The aim of this study is to examine in depth the experiences of compassion fatigue and compassion satisfaction of midwives working with women who have experienced perinatal loss.
Methods: The qualitative study was conducted in the maternity unit of a state hospital in Istanbul between March 1 and June 1, 2023. Data saturation was reached with 21 midwives. The data were collected face-to-face through in-depth individual interviews using a semi-structured interview form and evaluated using a descriptive phenomenological analysis method.
Results: In the study, 5 main themes and 13 sub-themes were identified. These themes are as follows: ‘What am I experiencing?’: Being affected, being sad, helplessness, anxiety, emotional exhaustion: compassion fatigue, ‘Acceptance and moving on’: Part of my job, normalization, ‘Compassionate care behaviors’: Empathy, sensitivity, taking more time to listen, ‘Sense of accomplishment: Compassion satisfaction’, and ‘Coping’: Sharing, psychological support, organizational support.
Conclusion: In the study, it was determined that midwives face the risk of compassion fatigue due to the death cases they are constantly exposed to while working with women with perinatal loss. It is recommended that interventional studies should be carried out to prevent or reduce compassion fatigue and that midwives should be trained in coping and communication skills, especially when they start their new jobs.

References

 • Almansa-Sáez, A. M., Carmona-Samper, M. E., Merchán-Carrillo, A. M., Fernández-Medina, I. M. (2023). Level of professional quality of life and coping with death competence in healthcare professionals exposed to perinatal loss: A cross-sectional study, Death Studies, DOI: 10.1080/07481187.2023.
 • Back, A. L., Deignan, P. F., Potter, P. A. (2014). Compassion, compassion fatigue, and burnout: key ınsights for oncology professionals. ASCO Educational Book, 454-459.
 • Boz, İ., Kesbiç, Ş. (2020). Compassion Fatigue at Health Care Professionals in Perinatal Area: Cost of Caring. The Journal of Gynecology - Obstetrics and Neonatology, 17 (3), 487-491. DOI: 10.38136/jgon.666569.
 • Cassaday, T. M. (2018). Impact of pregnancy loss on psychological functioning and grief outcomes. Obstetrics and Gynecology Clinics of North America, 45(3), 525–533. https://doi.org/10.1016/j.ogc.2018.04.004
 • Coetzee, S. K., Klopper, H. C. (2010). Compassion fatigue within nursing practice: A concept analysis. Nurs Health Sci., 12(2), 235–43.
 • Creswell, J., Poth, C. (2017). Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches, London (UK): Sage. World Health Organization. (2018). Infant mortality. https://www.who.int/gho/child_health/mortality/neonatal_infant/en/ Erişim tarihi: 28.06.2023.
 • Ellis, A., Chebsey, C., Storey, C., Bradley, S., Jackson, S., Flenady, V., Heazell, A., & Siassakos, D. (2016). Systematic review to understand and improve care after stillbirth: A review of parents’ and healthcare professionals’ experiences. BMC Pregnancy and Childbirth, 16, 16. https://doi.org/10.1186/s12884-016-0806-2
 • Fenwick, J., Jennings, B., Downie, J., Butt, J., Okanaga, M. (2007). Providing perinatal loss care: satisfying and dissatisfying aspects for midwives. Women and Birth, 20(4), 153–60.
 • Fernández-Basanta, S., Coronado, C., Bondas T., Movilla-Fernández, M. (2021). Primary healthcare midwives’ experiences of caring for parents who have suffered an involuntary pregnancy loss: a phenomenologicalhermeneutic study. Midwifery, 92, 102863.
 • Gandino, G., Bernaudo, A., Di Fini, G., Vanni, I., Veglia, F. (2019). Healthcare professionals’ experiences of perinatal loss: A systematic review. Journal of Health Psychology, 24, 65–78.
 • Kesbiç, Ş, Boz, İ. (2022). Experiences of perinatal nurses regarding compassion fatigue and compassion satisfaction: A phenomenological study. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 43(3), 359–67.
 • Kırca, N. (2020). Kadın doğum kliniğinde çalışan hemşire ve ebelerin doğum sonu dönemde hastalara bakım verirken yaşadığı zorluklara ilişkin görüşleri: Kalitatif çalışma. Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, 3(2), 59-71. DOI:10.38108/ouhch.737857
 • Kim, E., Kim, H.W. (2022). Nurses’ attitudes and stress related to perinatal bereavement care in Korea: a cross-sectional survey. Korean Journal of Women Health Nursing, 28(2), 134–44.
 • Köse, S., Tunali İnal, B., Yildirim, G. (2019). Yoğun bakımda çalışan hekim ve hemşirelerin ölüm ve saygın ölüm ilkelerine karşı tutumları. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 23(1), 9–17.
 • Krosch, D. J., Shakespeare-Finch, J. (2017). Grief, traumatic stress, and posttraumatic growth in women who have experienced pregnancy loss. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice and Policy, 9(4), 425–433. https://doi.org/10.1037/tra0000183
 • Leinweber, J., Creedy, D.K., Rowe, H., et al. (2017). Responses to birth trauma and prevalence of posttraumatic stress among australian midwives. Women Birth, 30(1): 40–45.
 • Lisy, K., Peters, M. D., Riitano, D., Jordan, Z., & Aromataris, E. (2016). Provision of meaningful care at diagnosis, birth, and after stillbirth: A qualitative synthesis of parents’ experiences. Birth, 43(1), 6–19. https://doi. org/10.1111/birt.12217
 • Martins, M. V., Valente, V. A., Silva, A. D., Ramalho, C., Costa, M. E. (2023). “Death is a sensitive topic when you are surrounded by life”: Nurses experiences with pregnancy loss. Sexual & Reproductive Healthcare, 35, 100817. https://doi.org/10.1016/j.srhc.2023.100817
 • Mashego, T., Nesengani, D., Ntuli, T., Wyatt, G. (2016). Burnout, compassion fatigue and compassion satisfaction among nurses in the context of maternal and perinatal deaths, Journal of Psychology in Africa, 26(5), 469-472.
 • Maslach, C. (1981). Maslach burnout inventory (3rd ed.). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.
 • Morrow, R., Rodriguez, A., King, N. (2015). Colaizzi's descriptive phenomenological method. The Psychologist, 28(8), 643-644.
 • Palas, P., Kaya, Y., Aksu, S. (2020). Kadın doğum kliniklerinde çalışan sağlık profesyonellerin perinatal kayıp ve yas ile ilgili görüşleri. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 4 (7), 69–79.
 • Pehlivan, T., Güner, P. (2018). Merhamet yorgunluğu: Bilinenler, bilinmeyenler. J Psychiatric Nurs, 9(2):129-134. DOI: 10.14744/phd.2017.25582
 • Quenby, S., Gallos, I. D., Dhillon-Smith, R. K., Podesek, M., Stephenson, M. D., Fisher, J., Brosens, J. J., Brewin, J., Ramhorst, R., Lucas, E. S., McCoy, R. C., Anderson, R., Daher, S., Regan, L., Al-Memar, M.,
 • Bourne, T., MacIntyre, D. A., Rai, R., Christiansen, O. B., … Coomarasamy, A. (2021). Miscarriage matters: The epidemiological, physical, psychological, and economic costs of early pregnancy loss. Lancet, 397(10285), 1658–1667. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00682-6
 • Ruiz-Fernandez, M. D., Ramos-Pichardo, J. D., Ibanez-Masero, O., Cabrera-Troya, J., Carmona-Rega, M. I., & Ortega-Galan, A. M. (2020). Compassion fatigue, burnout, compassion satisfaction and perceived stress in healthcare professionals during the COVID-19 health crisis in Spain. Journal of Clinical Nursing, 29, 4321-4330. Doi: 10.1111/jocn.15469
 • Sacco, T. L., Copel, L. C. (2018). Compassion satisfaction: A concept analysis in nursing. Nursing Forum, 53(1), 76–83. https://doi.org/10.1111/nuf.12213
 • Salgado, H. O., Andreucci, C. B., Gomes, A., & Souza, J. P. (2021). The perinatal bereavement project: Development and evaluation of supportive guidelines for families experiencing stillbirth and neonatal death in Southeast Brazil-A quasi-experimental before-and-after study. Reproductive Health, 18(1), 5. https://doi.org/10.1186/s12978-020- 01040-4
 • Shorey, S., Andre, B., & Lopez, V. (2017). The experiences and needs of healthcare professionals facing perinatal death: A scoping review. International Journal of Nursing Studies, 68, 25–39. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2016.12.007
 • Sökmen, Y., Taşpınar, A. (2021). Doğumhanede çalışan ebelerde merhamet yorgunluğu algısı: nitel bir çalışma. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1),55–62.
 • Toffol, E., Koponen, P., & Partonen, T. (2013). Miscarriage and mental health: Results of two population-based studies. Psychiatry Research, 205, 151–158. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2012.08.029
 • Tong, A., Sainsbury, P., Craig, J. (2007). Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): A 32-item checklist for interviews and focus groups. International Journal for Quality in Health Care, 19(6), 349–57.
 • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. (2021). T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2019.
 • Yalom, I. (2002). Grup Psikoterapisinin Teori ve Pratiği. Çeviren Ataman Tangör and Özgür Karaçam. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, s: 120.
There are 34 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Midwifery (Other)
Journal Section Articles
Authors

Esra Yilmaz Sönmez This is me 0000-0001-6374-7169

Nuran Aydın

Tugba Pehlivan Sarıbudak

Publication Date July 5, 2024
Submission Date September 20, 2023
Acceptance Date February 20, 2024
Published in Issue Year 2024 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA Yilmaz Sönmez, E., Aydın, N., & Pehlivan Sarıbudak, T. (2024). Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(2), 364-375. https://doi.org/10.62425/esbder.1509259
AMA Yilmaz Sönmez E, Aydın N, Pehlivan Sarıbudak T. Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. July 2024;7(2):364-375. doi:10.62425/esbder.1509259
Chicago Yilmaz Sönmez, Esra, Nuran Aydın, and Tugba Pehlivan Sarıbudak. “Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu Ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7, no. 2 (July 2024): 364-75. https://doi.org/10.62425/esbder.1509259.
EndNote Yilmaz Sönmez E, Aydın N, Pehlivan Sarıbudak T (July 1, 2024) Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7 2 364–375.
IEEE E. Yilmaz Sönmez, N. Aydın, and T. Pehlivan Sarıbudak, “Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma”, Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 364–375, 2024, doi: 10.62425/esbder.1509259.
ISNAD Yilmaz Sönmez, Esra et al. “Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu Ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma”. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 7/2 (July 2024), 364-375. https://doi.org/10.62425/esbder.1509259.
JAMA Yilmaz Sönmez E, Aydın N, Pehlivan Sarıbudak T. Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7:364–375.
MLA Yilmaz Sönmez, Esra et al. “Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu Ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma”. Ebelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 2, 2024, pp. 364-75, doi:10.62425/esbder.1509259.
Vancouver Yilmaz Sönmez E, Aydın N, Pehlivan Sarıbudak T. Perinatal Kayıp Yaşayan Kadınlarla Çalışan Ebelerin Merhamet Yorgunluğu ve Merhamet Memnuniyeti Deneyimleri: Bir Kalitatif Çalışma. Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2024;7(2):364-75.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

2992931409