Year 2018, Volume 2 , Issue 2, Pages 121 - 150 2018-12-20

ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI

Figen TİLEV [1]


Sosyal refah devletinin yükselişiyle kadın istihdamı sorunsalı devletlerin
politikalarında yer almaktadır ve istihdam stratejilerinin hedefi olan istihdamın
artırılması özelinde kadın istihdamının artırılması önem arz etmektedir. Kadın,
varoluştan bu yana çalışma hayatında aktif rol oynamasına rağmen fiziki güce dayalı
iş bölümü sonucu ev işlerini yüklenmiş böylelikle toplumun düşünce yapısı kadın
“evde”, erkek “işte” çalışır şeklinde biçimlenmiştir. Cinsiyete dayalı toplumsal iş
bölümü emek piyasalarında erkek egemenliğini güçlendirerek kadının emeğini
görünmez hale getirmiştir. Sanayi Devrimi’yle ortaya çıkan aşırı üretim kadın
emeğinin piyasaya girmesini zorunlu kılmakla kadını ucuz emek ve yedek işgücü
konumuna yerleştirmiştir. Kadın çalışanlar, işverenler açısından gerekli durumlarda
kolay işten çıkarılabilen, düşük ücretlerle çalışan vasıfsız işçi konumunda günümüze
kadar çeşitli ayrımcılığa maruz kalmıştır. Sosyal politikaların gelişmesi ve ülkelerin
refah seviyelerinin yükselmesiyle kadın emek piyasalarından hane içi sorumlulukları
nedeniyle çekilmeye başlayınca, küreselleşmeyle ortaya çıkan esnek çalışma
biçimleri kadınları emek piyasalarıyla barıştırmanın yeni yolu olarak görünmekte ve
istihdam stratejilerinde planlanmaktadır.
Kadın Emeği, Kadın İstihdamı, Esnek Çalışma, Güvenceli Esneklik
 • ATASÜ TOPÇUOĞLU, R. (2012), Küreselleşme Ve Üretimin Esnekleşmesi Sürecinde Kadın Emeği, Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi, Nisan-Mayıs-Haziran 2012, s.3-9
 • AYDINTAN, B. ve KÖRDEVE, M.K. (2016), Çalışanların Esnek Çalışma Modeli Çerçevesinde Örgütsel Bağlılık Düzeyler inin Değerlendirilmesi, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2/3 , s. 27‐48
 • AYDINTAN, B. ve KÖRDEVE, M.K. (2016), Esnek Çalışma ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Sağlık Profesyonelleri Üzerinde Bir Uygulama, İşletme Araştırmaları Dergisi, 8/2 (2016) s. 277-292, ISSN: 1309-0712, DOI:10.20491/isarder.2016.179, https://www.researchgate.net/publication/303949966
 • BAYRAK, S. (2015), Bir İskandinav Refah Devleti Modeli Olarak İsveç’te Esnek Çalışmanın Genel Görünümü, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 3 / Sayı: 1 / Ocak-Nisan 2015 / Sayfa: 32-54
 • BOZKURT ÇAKIR, N.(2016), Türkiye’de Esnek İstihdam Politikaları Ve Kadın Emeğine Etkisi, SAV Katkı, Sayı 3, Ekim 2016, s. 51- 66
 • ÇAKIR, Ö. (2008), Türkiye’de Kadının Çalışma Yaşamından Dışlanması, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, Temmuz-Aralık 2008, s. 25-47
 • ÇAKIR, Ö. (2009), Avrupa Birliği’nde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler, Sosyo-Ekonomi Dergisi, Temmuz-Aralık 2009-2, 090204, s.77-94
 • ÇOBAN, B., Kadın İstihdam Paketi: Kadın Emeğinin Esnekleşmesi, Diskar, s. 84-93, http://disk.org.tr/wpcontent/ uploads/2014/02/DiSKAR_10.pdf
 • DEDEOĞLU, S. (2000), Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Aile Ve Kadın Emeği, Toplum Ve Bilim 86, Güz 2000, ISSN 1300-9354, s. 139-170
 • DEDEOĞLU, S. (2009), Eşitlik mi Ayrımcılık mı? Türkiye’de Sosyal Devlet, Cinsiyet Eşitliği Politikaları ve Kadın İstihdamı, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2009/2, s. 41-54
 • DEMİR, F. ve GERŞİL, G. (2008), Çalışma Hayatında Esneklik Ve Türk Hukukunda Esnek Çalışma, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 68-89
 • DOĞAN, M.S. (2005), 21. Yüzyılda Esnek Çalışma Biçimleri Ve Toplumların İş Hayatına Uygulanması, Sosyoloji Konferansları Dergisi,
 • DOĞRU, Ç. (2015), İnsan Kaynakları Açısından Esnek Çalışmanın İstihdama Etkilerinin İncelenmesi: Türkiye Örneği, Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl:4 Sayı:7 (2015), ISSN:2146-7676, s. 109-130, www.ufuk.edu.tr
 • DOĞRUL, B.Ş. ve TEKELİ, S. (2010), İş-Yaşam Dengesinin Sağlanmasında Esnek Çalışma, Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2010, ISSN: 1309 -8012 (Online), s. 11-18
 • EKİN, N. (1991), OECD Ülkelerinde Kadın İşgücü ve İstihdam Sorunları, İ.Ü. İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, s.26-42, http://dergipark.gov.tr/iumamk/issue/762/8208, Görülme Tarihi: 04.05.2018 saat: 14.44
 • GÖNÜLLÜ, M. ve İÇLİ, G. (2001), Çalışma Yaşamında Kadınlar: Aile Ve İş İlişkileri, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2001, Cilt: 25, No: 1, s. 81-100
 • GÜNEY, A., Yeni Çalışma Paradigmalarında Banka Çalışanlarının İşe Karşı Tutumu, s.1-28, http://dergipark.gov.tr/download/articlefile/ 282951
 • HÜSEYİNLİ, N. ve HÜSEYİNLİ, T. (2016), Çocuk Bakımının Kadın İşgücü Üzerinde Etkileri Ve Hukuki Düzenlemeler, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (34) 2016, s. 108 – 137
 • KAĞNICIOĞLU, D. (2013), Refah Devleti Modellerine Göre Avrupa Birliği’nde İş-Yaşam Çatışması Ve İş-Yaşam Dengesi Politikaları, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası, cilt: 27, sayı: 1, OCAK 2013, s. 22-39
 • KARABIYIK, İ. (2012), Türkiye’de Çalışma Hayatında Kadın İstihdamı, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, YIL 2012, CİLT XXXII, SAYI I, S. 231-260
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Figen TİLEV
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 20, 2018

Bibtex @research article { fuuiibfdergi500259, journal = {Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {2602-2184}, address = {iibfdergifirat@gmail.com}, publisher = {Fırat Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {121 - 150}, doi = {}, title = {ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI}, key = {cite}, author = {TİLEV, Figen} }
APA TİLEV, F . (2018). ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 2 (2) , 121-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/fuuiibfdergi/issue/41388/500259
MLA TİLEV, F . "ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 121-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/fuuiibfdergi/issue/41388/500259>
Chicago TİLEV, F . "ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 (2018 ): 121-150
RIS TY - JOUR T1 - ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI AU - Figen TİLEV Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 150 VL - 2 IS - 2 SN - 2602-2184- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI %A Figen TİLEV %T ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 2602-2184- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD TİLEV, Figen . "ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI". Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 2 / 2 (December 2018): 121-150 .
AMA TİLEV F . ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI. fuuiibfdergi. 2018; 2(2): 121-150.
Vancouver TİLEV F . ESNEK ÇALIŞMA VE KADIN İSTİHDAMI. Fırat Üniversitesi Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 2(2): 150-121.