Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Examination On Public Spot Advertisements Prepared Against The Immigrant Discrimination By Chile Human Rights National Organization

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 50 - 77, 15.06.2019

Abstract

In recent years, national and international human rights organizations have started to prepare public spot advertisements to prevent discrimination against im­migrants worldwide. In these advertisements, it is stated that the discrimination against immigrants is illegal and that the immigrants have made significant cont­ributions to the countries where they live. It is seen that public spot advertisements have been prepared against immigrant discrimination especially in the countries that let in immigrants continuously. One of these countries is Chile, where the migrant population has increased statistically. In this study, the public spot advertisement “Yo Aparto”, which was prepared by the Chilean National Human Rights Organization (INDH) against immigration discrimination, was examined. It was tried to reveal what kind of messages were given against the immigration discrimination in Chile through the visuals used by the INDH. In the study, semiotic analysis method in qualitative research methods was used. In the findings of the study, it was seen that the migrant discrimination in Chile was explained by statistical data. On the other hand, highlighting the daily life of the immigrants, It was tried to be explained that migrants living in Chile have adapted and contributed to the society.

References

 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim, Journal of International Social Research, 5(20), 292-303.
 • Ayón, C., & Becerra, D. (2013). Mexican Immigrant Families under Siege: The Impact of Anti-Immigrant Policies, Discrimination, and the Economic Crisis. Advances in Social Work, 14(1), 206-228.
 • Aytekin, H. (2016). Görsel-İşitsel Medyada Sağlık - Güvenlik Halleri: Tar¬tışılması Gereken Bir Alan Olarak Kamu Spotu. Selçuk Üniversitesi İleti¬şim Fakültesi Akademik Dergisi, 9 (3), 249-275.
 • Bacon, D. (2008). Illegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants. USA: Beacon Press.
 • Barthes, Roland (2015). Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi. Çev:. Mehmet Rifat, Sema Rifat. 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, Roland (2016). Göstergebilimsel Serüven. Çev: Mehmet Rifat, Sema Rifat. 8. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, Roland (2017). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Çev: Ayşe¬naz Koş, Ömer Albayrak. 2. Baskı. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Bayraktaroğlu, G. ve İlter, B. (2007) Sosyal Pazarlama: Engeller ve Öneri¬ler. Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1), 117-132.
 • Bilgiç, B. (2016). Türkiye’de Kamu Spotu Oluşum Süreci ve Yayın Politi¬kaları, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, S.2, 25-61.
 • Canatan, Kadir (2013). Avrupa Toplumlarının Göç Algıları ve Tutumları: Sosyolojik Bir Yaklaşım. Sosyoloji Dergisi, 3(27), 317-332.
 • Canşen, Efgan (1997). Hitler’den Torunlarına. İstanbul: Göçebe Yayınları.
 • Carlsson, M. (2010). Experimental Evidence of Discrimination in the Hi¬ring of First‐and Second‐Generation Immigrants. Labour, 24(3), 263-278.
 • Çakı, C., & Topbaş, H. (2018). Almanya İçin Alternatif Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetlerini 2017 Alman Federal Seçimleri Üzerin¬den Okumak. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 59-74.
 • Dillard, J. P., & Peck, E. (2000). Affect and Persuasion: Emotional Respon¬ses to Public Service Announcements. Communication Research, 27(4), 461-495.
 • Fernández, I., Silván-Ferrero, P., Molero, F., Gaviria, E., & García-Ael, C. (2015). Perceived Discrimination and Well-Being in Romanian Immig¬rants: The Role of Social Support. Journal of Happiness Studies, 16(4), 857-870.
 • Fiske, John (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. Süleyman İrvan). 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Friedmann, J. (1986). The World City Hypothesis. Development and Chan¬ge, 17(1), 69-83.
 • Gaddis, J. L. (2018). Soğuk Savaş: Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, Çev: Dilek Cenkçiler. 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gazi, M., Çakı, C . (2018). Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour, Life and Social Policy, 1(2), 48-62.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). İspanya 2000 Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. Ankara Ulus¬lararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.
 • GOC (2019). T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 yılı Suriyeli Göçmen İstatistiği, http://www. goc. gov. tr/icerik3 /gecici- ko¬ruma_ 363_ 378_4713, Erişim Tarihi: 27.02.2019.
 • Goodwill, B. (2017, 09 05), Public Service Advertising - Background & Future. PSA Bibliography, http://www.psaresearch.com/bib9830.html, Erişim Tarihi: 30.01.2019.
 • Güler, Selin (2014). Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi: Yunanistan’da Altın Şafak Partisi Örneği. Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi Yayınla¬rı, 1-9.
 • Güngör, Nazife (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, 2. Baskı, İstan¬bul: Siyasal Kitapevi.75
 • INDH (2019). “Şili Göçmen Ayrımcılığı Karşıtı Kamu Spotu Reklamları”, https:// www. indh.cl/indh -tarapaca -realizo- seminario- discriminacion- racial-lanzo -campana-aporto/, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • INE (2017). “Şili Ulusal İstatistik Kurumu 2017 Göçmen Verileri”, htt¬ps:// www.ine.cl /docs /default- source/ demogr%C3 %A1ficas-y-vitales/ inmigraci%C3% B3n/ s% C3% ADntesis. pdf? sfvrsn =4, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Jasinskaja-Lahti, I., Liebkind, K., Jaakkola, M., & Reuter, A. (2006). Perceived Discrimination, Social Support Networks, and Psychological Well-Being Among Three Immigrant Groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(3), 293-311.
 • Kalkan Kocabay, Hasibe (2008). Tiyatroda Göstergebilim.ᆳyınları.
 • Kedikli, U.& Akça, M. (2017). Soğuk Savaş Sonrası Avrupa’da Artan İsᆳlamofobi. Tesam Akademi, 4(1), 57-95.
 • Khanlou, N., Koh, J. G., & Mill, C. (2008). Cultural Identity and Expeᆳriences of Prejudice and Discrimination of Afghan and Iranian Immigrant Youth.International Journal of Mental Health and Addiction, 6(4), 494- 513.
 • McLuhan, M., & Bruce, R. P. (2001). Global Köy,ᆳren, İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Mortan, K. ve Sarfati, M. (2011). Vatan Olan Gurbet Almanya’ya İşçi Göᆳçünün 50. Yılı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Nan, X. (2008). The Influence of Liking for APublic Service Announceᆳment on Issue Attitude.Communication research,35(4), 503-528.
 • Paek, H. J., Hove, T., Ju Jeong, H., & Kim, M. (2011). Peer or Expert? The Persuasive Impact of Youtube Public Service Announcement Produᆳcers.International Journal of Advertising,30(1), 161-188.
 • Rifat, Mehmet(2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rifat, M., Rifat, S., Koş, A., & Tekgül, D. (2010). Göstergebilim, Dilbilim ve Çeviribilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Sel Yayınları.
 • RTÜK (2012). Kamu Spotları yönergesi, https:// www. rtuk. gov.tr /ka¬mu-spotlari/ 5029/3985/ kamu- spotlari- yonergesi. html, Erişim Tarihi: 06.02.2019.
 • Schain, I. E. M. A. (2013). The Extreme-Right and Immigration Poli¬cy-Making: Measuring Direct and Indirect Effects. In Immigration Policy in Europe (pp. 80-100). Tht Great Britain: Routledge.
 • Schiavo, R. (2007), Health Communication From Theory to Practice, USA: John Wiley & Sons.
 • Schmuck, D., & Matthes, J. (2015). How anti-İmmigrant Right-Wing Po¬pulist Advertisements Affect Young Voters: Symbolic Threats, Economic Threats and the Moderating Role of Education. Journal of Ethnic and Mig¬ration Studies, 41(10), 1577-1599.
 • Sığırcı, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tanyeri Mazıcı, E. ve Çakı, C. (2018) Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Erciyes İletişim Der¬gisi. 5 (3), 290-306.
 • T13 (2019). Şili Ulusal İstatistik Kurumu 2019 Göçmen Verileri, http:// www.t13. cl/noticia/ nacional/ine- poblacion-inmigrante -chile-lle¬ga-1.251.225- personas, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Uzunçayır, Cihan (2014). Göçmen Karşıtlığından İslamofobiye Avrupa Aşırı Sağı. Siyasal Bilimler Dergisi, 2(2), 131-147.
 • Vural, Hasan Saim (2005). Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi, İstanbul: İle¬tişim Yayınları.
 • Yang, H. J., Wu, J. Y., Huang, S. S., Lien, M. H., & Lee, T. S. H. (2014). Perceived Discrimination, Family Functioning, and Depressive Symptoms among Immigrant Women in Taiwan. Archives of Women’s Mental Health, 17(5), 359-366.77
 • Yardım, Müşerref (2017). Aşırı Sağ ve Çokkültürlük: Avrupa’da Ötekileştirilen “Göçmenler”.Akademik İncelemeler Dergisi, 12(2), 217-234.
 • Yaylagül, Levent (2017). Kitle İletişim Kuramları. Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. 8. Baskı, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yilmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri.Electronic Turkish Studies, 9(2). 1685-1700.

Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü’nün Göçmen Ayrımcılığına Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme

Year 2019, Volume 5, Issue 1, 50 - 77, 15.06.2019

Abstract

Son yıllarda ulusal ve uluslararası insan hakları kuruluşları, dünya genelinde göçmenlere yönelik ayrımcılıkları önlemek amacıyla kamu spotu reklamları hazırlamaktadırlar. Bu reklamlarda göçmenlere yapılan ayrımcılığın yasal olmadığı ve göçmenlerin bulundukları ülkelere önemli katkılar sağladıkları aktarılmaktadır. Özellikle sürekli göç alan ülkelerde yoğun olarak göçmen ayrımcılığına karşı kamu spotu reklamlarının hazırlandığı görülmektedir. Bu ülkelerin başında da son dönemde göçmen nüfusun istatistiksel olarak katlanarak arttığı Şili gelmektedir. Bu çalışmada Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü (INDH) tarafından göçmen ay­rımcılığına karşı hazırlanan “Yo Aparto / Katkı Sağlıyorum” başlıklı kamu spotu reklamı incelenmiştir. INDH tarafından kullanılan görseller üzerinden, Şili’de göçmen ayrımcılığına karşı ne gibi mesajların verildiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden göstergebilimsel analiz yönte­mi kullanılmaktadır. Çalışmada elde edilen bulgularda, Şili’de yaşanan göçmen ayrımcılıklarının istatistiki veriler üzerinden açıklandığı görülmektedir. Buna karşın günlük örnekler üzerinden seçilen göçmenlerin yaşamları ön plana çıkarılarak, Şili’de yaşayan göçmenlerin bulundukları topluma adapte oldukları ve katkı sağladıkları aktarılmaya çalışılmıştır.

References

 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim, Journal of International Social Research, 5(20), 292-303.
 • Ayón, C., & Becerra, D. (2013). Mexican Immigrant Families under Siege: The Impact of Anti-Immigrant Policies, Discrimination, and the Economic Crisis. Advances in Social Work, 14(1), 206-228.
 • Aytekin, H. (2016). Görsel-İşitsel Medyada Sağlık - Güvenlik Halleri: Tar¬tışılması Gereken Bir Alan Olarak Kamu Spotu. Selçuk Üniversitesi İleti¬şim Fakültesi Akademik Dergisi, 9 (3), 249-275.
 • Bacon, D. (2008). Illegal People: How Globalization Creates Migration and Criminalizes Immigrants. USA: Beacon Press.
 • Barthes, Roland (2015). Bir Deneme Bir Ders: Eiffel Kulesi ve Açılış Dersi. Çev:. Mehmet Rifat, Sema Rifat. 2. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, Roland (2016). Göstergebilimsel Serüven. Çev: Mehmet Rifat, Sema Rifat. 8. Baskı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Barthes, Roland (2017). Görüntünün Retoriği, Sanat ve Müzik. Çev: Ayşe¬naz Koş, Ömer Albayrak. 2. Baskı. İstanbul, Yapı Kredi Yayınları.
 • Bayraktaroğlu, G. ve İlter, B. (2007) Sosyal Pazarlama: Engeller ve Öneri¬ler. Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 7(1), 117-132.
 • Bilgiç, B. (2016). Türkiye’de Kamu Spotu Oluşum Süreci ve Yayın Politi¬kaları, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, S.2, 25-61.
 • Canatan, Kadir (2013). Avrupa Toplumlarının Göç Algıları ve Tutumları: Sosyolojik Bir Yaklaşım. Sosyoloji Dergisi, 3(27), 317-332.
 • Canşen, Efgan (1997). Hitler’den Torunlarına. İstanbul: Göçebe Yayınları.
 • Carlsson, M. (2010). Experimental Evidence of Discrimination in the Hi¬ring of First‐and Second‐Generation Immigrants. Labour, 24(3), 263-278.
 • Çakı, C., & Topbaş, H. (2018). Almanya İçin Alternatif Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetlerini 2017 Alman Federal Seçimleri Üzerin¬den Okumak. Erciyes İletişim Dergisi, 5(4), 59-74.
 • Dillard, J. P., & Peck, E. (2000). Affect and Persuasion: Emotional Respon¬ses to Public Service Announcements. Communication Research, 27(4), 461-495.
 • Fernández, I., Silván-Ferrero, P., Molero, F., Gaviria, E., & García-Ael, C. (2015). Perceived Discrimination and Well-Being in Romanian Immig¬rants: The Role of Social Support. Journal of Happiness Studies, 16(4), 857-870.
 • Fiske, John (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev. Süleyman İrvan). 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Friedmann, J. (1986). The World City Hypothesis. Development and Chan¬ge, 17(1), 69-83.
 • Gaddis, J. L. (2018). Soğuk Savaş: Pazarlıklar, Casuslar, Yalanlar, Gerçek, Çev: Dilek Cenkçiler. 3. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Gazi, M., Çakı, C . (2018). Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour, Life and Social Policy, 1(2), 48-62.
 • Gazi, M. A., Çakı, C., & Gülada, M. O. (2018). İspanya 2000 Partisi’nin Göçmen Karşıtı Propaganda Faaliyetleri Üzerine İnceleme. Ankara Ulus¬lararası Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 11-22.
 • GOC (2019). T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2019 yılı Suriyeli Göçmen İstatistiği, http://www. goc. gov. tr/icerik3 /gecici- ko¬ruma_ 363_ 378_4713, Erişim Tarihi: 27.02.2019.
 • Goodwill, B. (2017, 09 05), Public Service Advertising - Background & Future. PSA Bibliography, http://www.psaresearch.com/bib9830.html, Erişim Tarihi: 30.01.2019.
 • Güler, Selin (2014). Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi: Yunanistan’da Altın Şafak Partisi Örneği. Bilge Adamlar Stratejik Araştırma Merkezi Yayınla¬rı, 1-9.
 • Güngör, Nazife (2013). İletişim Kuramlar ve Yaklaşımlar, 2. Baskı, İstan¬bul: Siyasal Kitapevi.75
 • INDH (2019). “Şili Göçmen Ayrımcılığı Karşıtı Kamu Spotu Reklamları”, https:// www. indh.cl/indh -tarapaca -realizo- seminario- discriminacion- racial-lanzo -campana-aporto/, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • INE (2017). “Şili Ulusal İstatistik Kurumu 2017 Göçmen Verileri”, htt¬ps:// www.ine.cl /docs /default- source/ demogr%C3 %A1ficas-y-vitales/ inmigraci%C3% B3n/ s% C3% ADntesis. pdf? sfvrsn =4, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Jasinskaja-Lahti, I., Liebkind, K., Jaakkola, M., & Reuter, A. (2006). Perceived Discrimination, Social Support Networks, and Psychological Well-Being Among Three Immigrant Groups. Journal of Cross-Cultural Psychology, 37(3), 293-311.
 • Kalkan Kocabay, Hasibe (2008). Tiyatroda Göstergebilim.ᆳyınları.
 • Kedikli, U.& Akça, M. (2017). Soğuk Savaş Sonrası Avrupa’da Artan İsᆳlamofobi. Tesam Akademi, 4(1), 57-95.
 • Khanlou, N., Koh, J. G., & Mill, C. (2008). Cultural Identity and Expeᆳriences of Prejudice and Discrimination of Afghan and Iranian Immigrant Youth.International Journal of Mental Health and Addiction, 6(4), 494- 513.
 • McLuhan, M., & Bruce, R. P. (2001). Global Köy,ᆳren, İstanbul: Scala Yayıncılık.
 • Mortan, K. ve Sarfati, M. (2011). Vatan Olan Gurbet Almanya’ya İşçi Göᆳçünün 50. Yılı, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Nan, X. (2008). The Influence of Liking for APublic Service Announceᆳment on Issue Attitude.Communication research,35(4), 503-528.
 • Paek, H. J., Hove, T., Ju Jeong, H., & Kim, M. (2011). Peer or Expert? The Persuasive Impact of Youtube Public Service Announcement Produᆳcers.International Journal of Advertising,30(1), 161-188.
 • Rifat, Mehmet(2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Rifat, M., Rifat, S., Koş, A., & Tekgül, D. (2010). Göstergebilim, Dilbilim ve Çeviribilim Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Sel Yayınları.
 • RTÜK (2012). Kamu Spotları yönergesi, https:// www. rtuk. gov.tr /ka¬mu-spotlari/ 5029/3985/ kamu- spotlari- yonergesi. html, Erişim Tarihi: 06.02.2019.
 • Schain, I. E. M. A. (2013). The Extreme-Right and Immigration Poli¬cy-Making: Measuring Direct and Indirect Effects. In Immigration Policy in Europe (pp. 80-100). Tht Great Britain: Routledge.
 • Schiavo, R. (2007), Health Communication From Theory to Practice, USA: John Wiley & Sons.
 • Schmuck, D., & Matthes, J. (2015). How anti-İmmigrant Right-Wing Po¬pulist Advertisements Affect Young Voters: Symbolic Threats, Economic Threats and the Moderating Role of Education. Journal of Ethnic and Mig¬ration Studies, 41(10), 1577-1599.
 • Sığırcı, İlhami (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tanyeri Mazıcı, E. ve Çakı, C. (2018) Adolf Hitler’in Korku Çekiciliği Bağlamında Kamu Spotu Reklamlarında Kullanımı. Erciyes İletişim Der¬gisi. 5 (3), 290-306.
 • T13 (2019). Şili Ulusal İstatistik Kurumu 2019 Göçmen Verileri, http:// www.t13. cl/noticia/ nacional/ine- poblacion-inmigrante -chile-lle¬ga-1.251.225- personas, Erişim Tarihi: 26.02.2019.
 • Uzunçayır, Cihan (2014). Göçmen Karşıtlığından İslamofobiye Avrupa Aşırı Sağı. Siyasal Bilimler Dergisi, 2(2), 131-147.
 • Vural, Hasan Saim (2005). Avrupa’da Aşırı Sağın Yükselişi, İstanbul: İle¬tişim Yayınları.
 • Yang, H. J., Wu, J. Y., Huang, S. S., Lien, M. H., & Lee, T. S. H. (2014). Perceived Discrimination, Family Functioning, and Depressive Symptoms among Immigrant Women in Taiwan. Archives of Women’s Mental Health, 17(5), 359-366.77
 • Yardım, Müşerref (2017). Aşırı Sağ ve Çokkültürlük: Avrupa’da Ötekileştirilen “Göçmenler”.Akademik İncelemeler Dergisi, 12(2), 217-234.
 • Yaylagül, Levent (2017). Kitle İletişim Kuramları. Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. 8. Baskı, Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Yilmaz, A. (2014). Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri.Electronic Turkish Studies, 9(2). 1685-1700.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Mehmet Ali GAZİ>

0000-0002-9239-4187


Caner ÇAKI>
INONU UNIVERSITY, .
0000-0002-1523-4649
Türkiye

Publication Date June 15, 2019
Submission Date February 27, 2019
Acceptance Date June 14, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 5, Issue 1

Cite

APA Gazi, M. A. & Çakı, C. (2019). Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü’nün Göçmen Ayrımcılığına Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme . Göç Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 50-77 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/gad/issue/48924/623963