PDF EndNote BibTex RIS Cite

-

Year 2015, Volume 8, Issue 2, 09.01.2015
https://doi.org/10.17671/btd.50106

Abstract

— One of the most important goals of the university is to train qualified manpower. At this point, a career management system software for Dokuz Eylul University students and graduates has been developed. This software application creates a solution for the communication problems experienced by the career planning coordinator and faculty secretaries. Software project consists of a web application and a mobile application. In this study, according to the requirement analysis and business process flow, an idealized career management system has been conceptually investigated throughout the literature. Developing an easy way to inform Dokuz Eylul University graduates and students about the business opportunities from industry, events and education news is one of the aims of the application. Mobile application of this study is working on devices with android operating systems. The mobile application is named as "deuKariyeriM" and it can be downloaded price free from Google Play Store. Meanwhile, related administrative units can communicate with the students and graduates through the web interface. This study offers a sample model for career management of the students and graduates to the other universities, through literature investigation, therefore it will contribute to the career management process

References

 • Güçlü N., Karadağ N., "Türkiye ve AB Ülkeleri Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluş Amaçları Doğrultusunda Genel Amaç, Vizyon ve Misyonlarının Karşılaştırılması", Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 Mayıs 2011, İstanbul;
 • Cilt / Bölüm VII / Sayfa 667-675, (2011)
 • İnternet: Üniversitenin Amaçları, http://www.fatih.edu.tr/?amaclar 2014
 • Pekkaya M., Çolak N., "Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 797‐818,(2013)
 • Demircioğlu Ö., "Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: Bilgiyi Hayata Dönüştüren Kütüphane", Bilgi Dünyası 2007, 8(1): 167-173, (2007) İnternet: Sabancı Üniversitesi Mezun Ofisi, http://www.sabanciuniv.edu/tr/mezunlar/mezunlar-ofisi 30.11.2014 https://mezun.boun.edu.tr/ 30.11.2014 Üniversitesi Mezun Ofisi, İnternet: http://www.kariyermerkezi.boun.edu.tr/ 30.11.2014 Üniversitesi Mezun Ofisi,
 • İnternet: Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, http://www.buvak.org.tr/ 2014 http://alumni.harvard.edu/ 30.11.2014 Üniversitesi Mezun Sitesi,
 • Ekinci E.C., Burgaz B.,"Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri",Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Education) 33: 120-134, (2007)
 • Yunus Ş.İ., Zoraloğlu R., Şahin N., "Üniversite Öğrencilerinin Eğitimsel Amaçlarına Ulaşmalarını Etkileyen Etkenlere İlişkin Görüşleri", Fırat İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ağustos 2010/ Cilt. 11, Sayı. 2, Ss. 133–154, (2010)
 • T Karataş, A. ve Gizir, C. A., "Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,28(3), 250-265. (2013)
 • Perine, M. ve Lisle, J., "Effects Of Syllabus Offer Of Help, Student Age And Class Size On College Students’ Willingness To Seek Support From Faculty" Psychology And Behavioral Sciences Collection, 64(1), 41- (1995)
 • İnternet: The University Of Adelaide University Austalia Alumni Relations http://www.alumni.adelaide.edu.au/s/923/images/FileLibrary/a2a36ed1- Plan e992-432a-8582-9ea48f00efd2.pdf 01.12.2014 2007 - 2011,
 • İnternet: Association Of Yale Alumni Strategic Plan 2012-2017, http://www.aya.yale.edu/content/strategic-plan 01.12.2014
 • İnternet: Cal Alumni Association Strategic Plan For 2013-2017, 02014; 2017%20CAA%20Strategic%20Plan_1.pdf 01.12.2014
 • Akoğlan Kozak M.A.,Dalkıranoğlu T., "Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13 Sayı:1,(2013)
 • Topkaya N., Meydan B., "Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 1, 25-37, (2013)
 • Seçer B., Çınar E., Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri, Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi, (2011)
 • Güler B.K., Emeç H.,"Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi", D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, Ss:129-149, (2006)
 • Korukoğlu A., "Üniversite Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2003,C8, S.L S.79-89. (2003)
 • Yıldırım K, "Pisa 2006 Verilerine Göre Türkiye’de Eğitimin
 • Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2012, 10(2), 229-255,(2012)
 • Erdoğmuş, N.,"Kariyer Geliştirme, Kuram ve Uygulama", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. (2003)
 • TÜZ M.V, "Kariyer Planlamasında Yeni Yaklaşımlar", U.Ü.Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (4), 2003/1, s. 171. (2003)
 • Değirmencioğlu S.M., “Türkiye’de Yüksek Öğretim Mezunları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği”, Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2 (3), Mayıs- Ağustos,47-66.(2008)
 • McAlexander J.H.,Koenig H.F., Schouten J.W, "Building a University Brand Community: The Long-Term Impact of Shared Experiences", Journal of Marketing for Higher Education, 14 (2),61-79. (2008)
 • Gedikoğlu T., "Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", 1 (1), Haziran, 66-80.(2005)
 • İnternet: ODTÜ Mezunları Derneği, http://odtu-mebiva.org.tr/ 002015
 • İnternet: İTÜ Mezunlar Derneği, http://www.ituvakif.org.tr/ 002015
 • İnternet: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, http://www.yildiz.edu.tr/orbis/ 09.03.2015 İnternet: Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi, https://sabis.sakarya.edu.tr/ 09.03.2015
 • İnternet: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, https://obs.iyte.edu.tr/ 09.03.2015
 • İnternet: Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi, http://www.orkam.yildiz.edu.tr/ 09.03.2015
 • Tekerek A., Bay F.Ö., "Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi", Politeknik Dergisi, 12 ( 2), 85-91.(2009)
 • Özdaş R.M., "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı", TC. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, Çalıșma Raporu (2012)

deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi

Year 2015, Volume 8, Issue 2, 09.01.2015
https://doi.org/10.17671/btd.50106

Abstract

Üniversitelerin en önemli amaçlarından birisi nitelikli insan gücü yetiştirmektir. Bu noktada Dokuz Eylül Üniversitesi mezunları ve öğrenim görmekte olan öğrencileri için bir kariyer yönetim sistemi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen uygulama kariyer planlama koordinatörlüğü ve fakülte birim sekreterlerinin yaşamış oldukları iletişim problemine çözüm bulmaktadır. Proje web uygulaması ve mobil uygulama olmak üzere iki farklı modülden oluşmaktadır. Çalışmada üniversiteler için geliştirilebilecek idealize edilmiş bir kariyer sistemi gerek literatür taraması gerekse var olan ihtiyaçlar ve süreçler doğrultusunda kavramsal olarak ele alınmıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi mezunlarının ve öğrencilerinin sanayiden gelen iş imkânları, etkinlik ve eğitim haberleri gibi haberler konusunda kolay bir şekilde haberdar edilmesi uygulama içinde hedeflenmiştir. Mezunların ve öğrenim gören öğrencilerin kariyer süreçleri sistem yaklaşımıyla ele alınmıştır. Gerçekleştirilen mobil uygulama Android cihazlarda kullanılabilmektedir. Hali hazırda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencileri ve Mezunları tarafından "deuKariyeriM" isimli mobil uygulama Google Play Store üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilmektedir. Aynı zamanda web arayüzü sayesinde yetkiye göre ilgili birimler öğrencilere veya mezunlara iletişim imkanı sunar. Çalışma diğer üniversitelere, mezun ve öğrenim görmekte olan öğrencilerin kariyer süreçleri üzerinde örnek teşkil etmesi ve üniversite kariyer yönetim süreçlerine literatür çerçevesinde katkı sağlayacağı beklenmektedir.

References

 • Güçlü N., Karadağ N., "Türkiye ve AB Ülkeleri Yükseköğretim Kurumlarının Kuruluş Amaçları Doğrultusunda Genel Amaç, Vizyon ve Misyonlarının Karşılaştırılması", Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 Mayıs 2011, İstanbul;
 • Cilt / Bölüm VII / Sayfa 667-675, (2011)
 • İnternet: Üniversitenin Amaçları, http://www.fatih.edu.tr/?amaclar 2014
 • Pekkaya M., Çolak N., "Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecelerinin Ahp İle Belirlenmesi", The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 797‐818,(2013)
 • Demircioğlu Ö., "Gazi Üniversitesi Merkez Kütüphanesi: Bilgiyi Hayata Dönüştüren Kütüphane", Bilgi Dünyası 2007, 8(1): 167-173, (2007) İnternet: Sabancı Üniversitesi Mezun Ofisi, http://www.sabanciuniv.edu/tr/mezunlar/mezunlar-ofisi 30.11.2014 https://mezun.boun.edu.tr/ 30.11.2014 Üniversitesi Mezun Ofisi, İnternet: http://www.kariyermerkezi.boun.edu.tr/ 30.11.2014 Üniversitesi Mezun Ofisi,
 • İnternet: Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, http://www.buvak.org.tr/ 2014 http://alumni.harvard.edu/ 30.11.2014 Üniversitesi Mezun Sitesi,
 • Ekinci E.C., Burgaz B.,"Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri",Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal Of Education) 33: 120-134, (2007)
 • Yunus Ş.İ., Zoraloğlu R., Şahin N., "Üniversite Öğrencilerinin Eğitimsel Amaçlarına Ulaşmalarını Etkileyen Etkenlere İlişkin Görüşleri", Fırat İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Ağustos 2010/ Cilt. 11, Sayı. 2, Ss. 133–154, (2010)
 • T Karataş, A. ve Gizir, C. A., "Üniversite öğrencilerinin psikolojik danışma gereksinimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi", Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,28(3), 250-265. (2013)
 • Perine, M. ve Lisle, J., "Effects Of Syllabus Offer Of Help, Student Age And Class Size On College Students’ Willingness To Seek Support From Faculty" Psychology And Behavioral Sciences Collection, 64(1), 41- (1995)
 • İnternet: The University Of Adelaide University Austalia Alumni Relations http://www.alumni.adelaide.edu.au/s/923/images/FileLibrary/a2a36ed1- Plan e992-432a-8582-9ea48f00efd2.pdf 01.12.2014 2007 - 2011,
 • İnternet: Association Of Yale Alumni Strategic Plan 2012-2017, http://www.aya.yale.edu/content/strategic-plan 01.12.2014
 • İnternet: Cal Alumni Association Strategic Plan For 2013-2017, 02014; 2017%20CAA%20Strategic%20Plan_1.pdf 01.12.2014
 • Akoğlan Kozak M.A.,Dalkıranoğlu T., "Mezun Öğrencilerin Kariyer Algılamaları: Anadolu Üniversitesi Örneği", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13 Sayı:1,(2013)
 • Topkaya N., Meydan B., "Üniversite Öğrencilerinin Problem Yaşadıkları Alanlar, Yardım Kaynakları ve Psikolojik Yardım Alma Niyetleri", Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2013, Cilt 3, Sayı 1, 25-37, (2013)
 • Seçer B., Çınar E., Bireycilik ve Yeni Kariyer Yönelimleri, Yönetim Ve Ekonomi Dergisi, Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:2 Celal Bayar Üniversitesi, (2011)
 • Güler B.K., Emeç H.,"Yaşam Memnuniyeti ve Akademik Başarıda İyimserlik Etkisi", D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:21 Sayı:2, Yıl:2006, Ss:129-149, (2006)
 • Korukoğlu A., "Üniversite Öğrencilerinin Eğitimden Beklentileri Ege Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği", Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2003,C8, S.L S.79-89. (2003)
 • Yıldırım K, "Pisa 2006 Verilerine Göre Türkiye’de Eğitimin
 • Kalitesini Belirleyen Temel Faktörler", Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2012, 10(2), 229-255,(2012)
 • Erdoğmuş, N.,"Kariyer Geliştirme, Kuram ve Uygulama", Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. (2003)
 • TÜZ M.V, "Kariyer Planlamasında Yeni Yaklaşımlar", U.Ü.Fen- Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (4), 2003/1, s. 171. (2003)
 • Değirmencioğlu S.M., “Türkiye’de Yüksek Öğretim Mezunları ve Eğitimde Fırsat Eşitliği”, Toplum ve Demokrasi Dergisi, 2 (3), Mayıs- Ağustos,47-66.(2008)
 • McAlexander J.H.,Koenig H.F., Schouten J.W, "Building a University Brand Community: The Long-Term Impact of Shared Experiences", Journal of Marketing for Higher Education, 14 (2),61-79. (2008)
 • Gedikoğlu T., "Avrupa Birliği Sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", 1 (1), Haziran, 66-80.(2005)
 • İnternet: ODTÜ Mezunları Derneği, http://odtu-mebiva.org.tr/ 002015
 • İnternet: İTÜ Mezunlar Derneği, http://www.ituvakif.org.tr/ 002015
 • İnternet: Yıldız Teknik Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi, http://www.yildiz.edu.tr/orbis/ 09.03.2015 İnternet: Sakarya Üniversitesi Bilgi Sistemi, https://sabis.sakarya.edu.tr/ 09.03.2015
 • İnternet: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi, https://obs.iyte.edu.tr/ 09.03.2015
 • İnternet: Yıldız Teknik Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi, http://www.orkam.yildiz.edu.tr/ 09.03.2015
 • Tekerek A., Bay F.Ö., "Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi", Politeknik Dergisi, 12 ( 2), 85-91.(2009)
 • Özdaş R.M., "Kamuda Açık Kaynak Kodlu Yazılım Kullanımı", TC. Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi, Çalıșma Raporu (2012)

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Muhammet DAMAR>


Yaşar DERELİ>


Zafer DİCLE>

Publication Date January 9, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @ { gazibtd88067, journal = {Bilişim Teknolojileri Dergisi}, eissn = {2147-0715}, address = {}, publisher = {Gazi University}, year = {2015}, volume = {8}, number = {2}, pages = {89 - }, doi = {10.17671/btd.50106}, title = {deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi}, key = {cite}, author = {Damar, Muhammet and Dereli, Yaşar and Dicle, Zafer} }
APA Damar, M. , Dereli, Y. & Dicle, Z. (2015). deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi . Bilişim Teknolojileri Dergisi , 8 (2) , . DOI: 10.17671/btd.50106
MLA Damar, M. , Dereli, Y. , Dicle, Z. "deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi" . Bilişim Teknolojileri Dergisi 8 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/en/pub/gazibtd/issue/6634/88067>
Chicago Damar, M. , Dereli, Y. , Dicle, Z. "deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi". Bilişim Teknolojileri Dergisi 8 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi AU - MuhammetDamar, YaşarDereli, ZaferDicle Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17671/btd.50106 DO - 10.17671/btd.50106 T2 - Bilişim Teknolojileri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - VL - 8 IS - 2 SN - -2147-0715 M3 - doi: 10.17671/btd.50106 UR - https://doi.org/10.17671/btd.50106 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Journal of Information Technologies deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi %A Muhammet Damar , Yaşar Dereli , Zafer Dicle %T deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi %D 2015 %J Bilişim Teknolojileri Dergisi %P -2147-0715 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17671/btd.50106 %U 10.17671/btd.50106
ISNAD Damar, Muhammet , Dereli, Yaşar , Dicle, Zafer . "deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi". Bilişim Teknolojileri Dergisi 8 / 2 (January 2015): 89- . https://doi.org/10.17671/btd.50106
AMA Damar M. , Dereli Y. , Dicle Z. deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2015; 8(2): 89-.
Vancouver Damar M. , Dereli Y. , Dicle Z. deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 2015; 8(2): 89-.
IEEE M. Damar , Y. Dereli and Z. Dicle , "deuKariyeriM: Üniversiteler İçin Bir Kariyer Yönetim Sistemi", Bilişim Teknolojileri Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 89, Jan. 2015, doi:10.17671/btd.50106