Research Article
BibTex RIS Cite

İngilizce Eğitimi için En Etkili Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Seçimi

Year 2023, Volume: 16 Issue: 4, 299 - 312, 31.10.2023
https://doi.org/10.17671/gazibtd.1275280

Abstract

İngilizce öğrenme-öğretme sürecini daha etkili hale getirebilmek için, gelişen bilgi teknolojilerinin sunduğu fırsatlardan yararlanma çabaları her geçen gün artmaktadır. Eğitimin farklı alanlarında kullanılmaya başlanan ve popülaritesi her geçen gün artan bilişim teknolojilerinden biri de Artırılmış Gerçeklik (AG) teknolojisidir. Bu çalışmada; AG teknolojilerinin genel kavramı hakkında bilgi vermek, eğitim ve İngilizce eğitiminde uygulama alanlarını ve uygulama örneklerini ortaya koymak, İngilizce öğretmede karşılaşılan güçlükleri belirlemek ve sınıflandırmak, İngilizce öğretmede belirlenen zorlukları çözebilecek AG teknolojisi uygulamalarına yönelik önerilerde bulunmak, belirlenen zorlukların öncelik sıralamalarını ve önem derecelerini sunmak, belirlenen zorluklara çözüm olabilecek en etkili AG teknolojisi uygulamasına karar vermek amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında İngilizce öğretmede karşılaşılan güçlükler; öğrenciden kaynaklanan zorluklar, eğitim sisteminden kaynaklanan zorluklar, materyallerden kaynaklanan zorluklar ve öğretmenlerden kaynaklanan zorluklar olmak üzere dört farklı sınıfa ayrılmıştır. Bunlardan İngilizce öğretmeye en fazla etki edenin, öğrenciden kaynaklanan zorluklar olduğu belirlenmiştir. İngilizce öğretmedeki sorunlara çözüm olabilecek dokuz çözüm önerisinden “sınıfta dolaşan sanal karakter” uygulamasının en etkili çözüm önerisi olduğu tespit edilmiştir. Literatürde AG'in İngilizce eğitiminde kullanımına ilişkin sınırlı sayıda çalışma olduğundan, bu çalışmanın literatürdeki boşluğu doldurması beklenmekte ve çalışmanın akademisyenlere ve uygulama geliştiricilere katkı sağlayacağı ve gelecekteki araştırmalar için ilham kaynağı olacağı düşünülmektedir.

References

 • B. Akkoyunlu, “Bilgisayar ve eğitimde kullanılması.” Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, 3(4), 5, 1998.
 • M. Bulun, B. Gülnar, & M. Güran,” Eğitimde Mobil Teknolojiler”. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 165-169, 2004.
 • D. Oblinger & J. Oblinger, Is It Age Or IT: “First Steps Toward Understanding The Net Generation.” Educating The Net Generation, 2 (1-2), 20, 2005.
 • J.C. Gonzato, T. Arcila & B. Crespin, Virtual objects on real oceans. In GRAPHICON'2008, 49-54, 2008.
 • B. Akkoyunlu, “Educational Technology In Turkey: Past, Present And Future.” Educational Media International, 39 (2), 165-174, 2002.
 • K. Pimental ve K. Teixeira, Virtual Reality: Through the New Looking Glass. 2nd Ed., McGraw-Hill, 1995.
 • V. Demirer & Ç. Erbaş, “Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Açıdan Değerlendirilmesi.” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 802-813, 2015.
 • R.T. Azuma, A Survey Of Augmented Reality. Teleoperatorsand Virtual Environments, 6, 355-385,1997.
 • S. Somyürek, “Öğrenme Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekmek” Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi, 4(1), 63-80, 2014.
 • B4MIND, Sanal Gerçeklik ile Artırılmış Gerçeklik Arasındaki 5 Kritik Fark: https://b4mind.com/dijital-pazarlama/sanal-gerceklik-ile-artirilmis-gerceklik-arasindaki-5kritik-fark-2, 2014.
 • M.H. Mete, “Metaverse Teknolojileri ve Etki Alanları”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 14 (2), 155-171, 2022.
 • G. Riva, D. Di Lernia, and E. Sajno, Virtual reality therapy in the metaverse: Merging VR for the outside with VR for the inside. Annual Review of Cybertherapy & Telemedicine, 19, 3-8, 2021.
 • O. Güler and S. Savaş, “All Aspects of Metaverse Studies, Technologies and Future”, Gazi Journal of Engineering Sciences, 8(2), 292-319, 2022.
 • M. A. Livingston, Z. Ai, K. Karsch & G. O. Gibson, User Interface Design For Military AR Applications. Virtual Reality, 15, 175-184, 2011.
 • D. V. Krevelen & R. Poelman, “Augmented Reality: Technologies, Applications, and Limitations.” The International Journal of Virtual Reality, 9 (2), 1-20, 2010.
 • V. Demirer & Ç. Erbaş, “Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları” Google Glass Örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3 (2), 8-16, 2014.
 • M. Albayrak & V. Altıntaş, “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Veritabanı Dersinde Kullanımı.” Istanbul Journal of Innovation in Education, 3 (1), 13-23, 2017.
 • T. İçten & G. Bal, “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi” Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 401-415, 2017.
 • E. Dale, Audiovisual Methods in Teaching. Dryden Press, 1969.
 • L. Kerawalla, “Making It Real: Exploring the Potential of Augmented Reality for Teaching Primary School Science” Virtual Reality, 10(12), 163-174, 2006.
 • A. Taşkıran, E. Koral. & A. Bozkurt, “Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması” Akademik Bilişim, Anadolu Üniversitesi, 462-467, 2015.
 • R. Freitas & P. Campos, SMART: A System of Augmented Reality for Teaching 2nd grade students. In Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction-Volume 2, British Computer Society, 27-30, 2008.
 • S. Cuendet, Q. Bonnard, S. Do-Lenh & P. Dillenbourg, Designing Augmented Reality For The Classroom. Computers & Education, 68, 557-569, 2013.
 • M. S. Abdüsselam & H. Karal, “Fizik Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Öğrenci Akademik Başarısı Üzerine Etkisi: 11. Sınıf Manyetizma Konusu Örneği” Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 170-181, 2012.
 • A. Di Serio, M. B. Ibáñez & C. D. Kloos, Impact of an Augmented Reality system on students’ motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596, 2013.
 • W. Rezende, E. Albuquerque & A. Ambrosio, Use of Augmented Reality to Support Education - Creating a Mobile E-learning Tool and using it with an Inquiry-based Approach. In Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education, 1, 100-107, 2017.
 • A. Durak & F. G. K. Yılmaz, “Artırılmış Gerçekliğin Eğitsel Uygulamaları Üzerine Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 468 – 481, 2019. E. B. Kırıkkaya & M. Şentürk, “Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi” Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 181–189, 2018.
 • K. Topraklıkoğlu, Üç Boyutlu Modellemenin Kullanıldığı Artırılmış Gerçeklik Etkinlikleri İle Geometri Öğretimi (Publication No. 529702) [Master dissertation, Balıkesir University]. Yök Ulusal Tez Merkezi, 2018.
 • S. Çetin, Artırılmış gerçeklik uygulamalarının teknik resim dersinde ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları, tutumları ve uzamsal görselleştirme becerilerine etkisi (Publication No. 542420) [Master dissertation, Bursa Uludağ University]. Yök Ulusal Tez Merkezi, 2019.
 • Y. B. Kurtoğlu, Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerinde Öğrenme Süreçlerine Etkisi (Publication No. 558923) [Master dissertation, Trabzon University]. Yök Ulusal Tez Merkezi, 2019.
 • F. Özbek & Ş. Ak, “İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması: Başarı ve Motivasyona Etkisi” Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(4), 1668 – 1679, 2020.
 • S. Timur, F. Doğan, N. İ. Çetin, B. Timur & R. Işık, “Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi” Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 126 – 138, 2019.
 • E. A. Bilgin & S. Hızarcı, “Artırılmış Gerçeklik Destekli Mobil Öğretimin Lise Öğrencilerinin İstatistiğe Yönelik Başarılarına ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi” Turkish Studies-Educational Sciences, 17 (1), 23-47, 2022.
 • D. Çınar & Ö. E. Akgün, Ders Kitabı Tasarımında Artırılmış Gerçeklik Kullanımı: Bir İngilizce Ders Kitabı Bölümü Örneği. T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 98-103, 2015.
 • R. Çakır, E. Solak & S. S. Tan, “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile İngilizce Kelime Öğretiminin Öğrenci Performansına Etkisi” Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 45-58, 2015.
 • S. Küçük, R. M. Yılmaz & Y. Göktaş, Augmented Reality for Learning English: Achievement, Attitude and Cognitive Load Levels of Students. Education and Science, 39 (176), 393-404, 2014.
 • G. Ramya, Adopting Augmented Reality for English Language Teaching and Learning. Language in India, 17 (7), 352-360, 2017.
 • P. Vate-U-Lan, “An Augmented Reality 3D Pop-Up Book: The Development of a Multimedia Project for English Language Teaching” 2012 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 890-895, 2012.
 • B. A. Rayene, The Use of Augmented Reality to Enhance Learners’ Comprehension and Retention: A Case Study of Third Year English Students at Biskra’s University [Master dissertation, Biskra University], 2019.
 • Ö. Koç, E. Altun & H. G. Yüksel, “Writing an expository text using Augmented Reality: Students’ performance and perceptions” Education and Information Technologies, 27 (1), 845-866, 2021.
 • R. A. Pugoy, R. Ramos, R. Figueroa, B. Siritarungsri, A. Cheevakasemsook, P. Noimuenwai & P. Kaewsarn, The Talking Comic Strip: Technology-Enhanced Learning for English Communication. In: Li K.C., Tsang E.Y.M., Wong B.T.M. (eds) Innovating Education in Technology-Supported Environments. Education Innovation Series. Springer, 2020.
 • C. C. Tsai, “The Effects of Augmented Reality to Motivation and Performance in EFL Vocabulary Learning” International Journal of Instruction, 13(4), 987-1000, 2020.
 • D. Wang & M. N. Khambari, “An AR-based Gamified English Course in Vocational College through Interest-driven Approach” Universal Journal of Educational Research, 8(1A), 132-137, 2020.
 • M. B. K. Önaçan & S. Kulakoğlu, Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin İngilizce Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Öneriler, Fatih Projesi Bildiri Kitabı, 558- 567, 2018.
 • A. Işık, “Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor” Journal of Language and Linguistic Studies, 4 (2), 15-26, 2008.
 • S. Bayraktaroğlu, Neden yabancı dil eğitiminde başaralı olamıyoruz? Türkiye’de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • P. T. Cephe, İngilizce Öğretmeni Eğitiminde Yaklaşımlar ve Uygulamalar. II. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri (8-9 Kasım 2013), Hedef Kopyalama, 59-64, 2014.
 • M. B. Acat & S. Demiral, Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31 (31), 312-329, 2002.
 • B.C. Demirpolat, Türkiye’nin Yabancı Dil Öğretimiyle İmtihanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. SETA, 131, 8-19, 2015.
 • K.Şahin, Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi, Sorunlar ve Çözüm Yolları, X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu (1 Aralık 2018), Istanbul, 58-64,2018.
 • Ö. Çokluk, K. Yılmaz & E. Oğuz, Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 95-107, 2011.
 • E. Kocamustafaoğulları, Çok Amaçlı Karar Verme [PowerPoint slides]. Tepav: http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/Cok_Amacli_Karar_Verme.pdf, 2007.
 • K. S. Chin, S. Chiu & V. M. R. Tummala, “An Evaluation of Success Factors Using the AHP to Implement ISO 14001-Based EMS” The International Journal of Quality and Reliability Management, 16 (4), 341-361, 1999.
 • H. Min, “Location Analysis of International Consolidation Terminal Using the AHP” Journal of Business Logistics, 15(2), 25-44, 1994.
 • A. Tektaş & A. Hortaçsu, “Karar Vermede Etkinliği Artıran Yöntem:Analitik Hiyerarşi Süreci ve Mağaza Seçimine Uygulanması” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, (18), 52-61, 2003.
 • T. L. Saaty, Fundamentals of Decision Making and Priority Theory. RWS Publications, 1994.

Selection of the Most Effective Augmented Reality Application for English Education

Year 2023, Volume: 16 Issue: 4, 299 - 312, 31.10.2023
https://doi.org/10.17671/gazibtd.1275280

Abstract

Efforts to take advantage of the opportunities offered by advancing information technologies to make the process of learning and teaching English more effective are increasing every day. One of the information technologies that has begun to be used in different fields of education and whose popularity is increasing day by day is Augmented Reality (AR) technology. This study aims to provide information about the general concept of AR technologies, to identify the application areas and examples of AR technology in education and English education, to identify and classify the difficulties encountered in teaching English, to make recommendations for AR technology applications that can solve the difficulties identified in English teaching, to present the priority rankings and importance levels of the identified difficulties, and to decide on the most effective AR technology application that can solve the identified difficulties. In the scope of the study, the difficulties encountered in teaching English are divided into four different classes: difficulties arising from students, education system, materials, and teachers. It has been determined that the difficulties arising from students have the most impact on teaching English. Among the nine solution proposals that could solve the problems in teaching English, the "virtual character wandering in the classroom" application has been identified as the most effective solution proposal. Since there are a limited number of studies on the use of AR in English education in the literature, it is expected that this study will fill the gap in the literature and will contribute to academicians and application developers, and be a source of inspiration for future research.

References

 • B. Akkoyunlu, “Bilgisayar ve eğitimde kullanılması.” Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler, 3(4), 5, 1998.
 • M. Bulun, B. Gülnar, & M. Güran,” Eğitimde Mobil Teknolojiler”. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(2), 165-169, 2004.
 • D. Oblinger & J. Oblinger, Is It Age Or IT: “First Steps Toward Understanding The Net Generation.” Educating The Net Generation, 2 (1-2), 20, 2005.
 • J.C. Gonzato, T. Arcila & B. Crespin, Virtual objects on real oceans. In GRAPHICON'2008, 49-54, 2008.
 • B. Akkoyunlu, “Educational Technology In Turkey: Past, Present And Future.” Educational Media International, 39 (2), 165-174, 2002.
 • K. Pimental ve K. Teixeira, Virtual Reality: Through the New Looking Glass. 2nd Ed., McGraw-Hill, 1995.
 • V. Demirer & Ç. Erbaş, “Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İncelenmesi ve Eğitimsel Açıdan Değerlendirilmesi.” Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (3), 802-813, 2015.
 • R.T. Azuma, A Survey Of Augmented Reality. Teleoperatorsand Virtual Environments, 6, 355-385,1997.
 • S. Somyürek, “Öğrenme Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekmek” Artırılmış Gerçeklik. Eğitim Teknolojisi, 4(1), 63-80, 2014.
 • B4MIND, Sanal Gerçeklik ile Artırılmış Gerçeklik Arasındaki 5 Kritik Fark: https://b4mind.com/dijital-pazarlama/sanal-gerceklik-ile-artirilmis-gerceklik-arasindaki-5kritik-fark-2, 2014.
 • M.H. Mete, “Metaverse Teknolojileri ve Etki Alanları”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 14 (2), 155-171, 2022.
 • G. Riva, D. Di Lernia, and E. Sajno, Virtual reality therapy in the metaverse: Merging VR for the outside with VR for the inside. Annual Review of Cybertherapy & Telemedicine, 19, 3-8, 2021.
 • O. Güler and S. Savaş, “All Aspects of Metaverse Studies, Technologies and Future”, Gazi Journal of Engineering Sciences, 8(2), 292-319, 2022.
 • M. A. Livingston, Z. Ai, K. Karsch & G. O. Gibson, User Interface Design For Military AR Applications. Virtual Reality, 15, 175-184, 2011.
 • D. V. Krevelen & R. Poelman, “Augmented Reality: Technologies, Applications, and Limitations.” The International Journal of Virtual Reality, 9 (2), 1-20, 2010.
 • V. Demirer & Ç. Erbaş, “Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları” Google Glass Örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3 (2), 8-16, 2014.
 • M. Albayrak & V. Altıntaş, “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Veritabanı Dersinde Kullanımı.” Istanbul Journal of Innovation in Education, 3 (1), 13-23, 2017.
 • T. İçten & G. Bal, “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Üzerine Yapılan Akademik Çalışmaların İçerik Analizi” Bilişim Teknolojileri Dergisi, 10(4), 401-415, 2017.
 • E. Dale, Audiovisual Methods in Teaching. Dryden Press, 1969.
 • L. Kerawalla, “Making It Real: Exploring the Potential of Augmented Reality for Teaching Primary School Science” Virtual Reality, 10(12), 163-174, 2006.
 • A. Taşkıran, E. Koral. & A. Bozkurt, “Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Yabancı Dil Öğretiminde Kullanılması” Akademik Bilişim, Anadolu Üniversitesi, 462-467, 2015.
 • R. Freitas & P. Campos, SMART: A System of Augmented Reality for Teaching 2nd grade students. In Proceedings of the 22nd British HCI Group Annual Conference on People and Computers: Culture, Creativity, Interaction-Volume 2, British Computer Society, 27-30, 2008.
 • S. Cuendet, Q. Bonnard, S. Do-Lenh & P. Dillenbourg, Designing Augmented Reality For The Classroom. Computers & Education, 68, 557-569, 2013.
 • M. S. Abdüsselam & H. Karal, “Fizik Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamlarının Öğrenci Akademik Başarısı Üzerine Etkisi: 11. Sınıf Manyetizma Konusu Örneği” Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1 (4), 170-181, 2012.
 • A. Di Serio, M. B. Ibáñez & C. D. Kloos, Impact of an Augmented Reality system on students’ motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596, 2013.
 • W. Rezende, E. Albuquerque & A. Ambrosio, Use of Augmented Reality to Support Education - Creating a Mobile E-learning Tool and using it with an Inquiry-based Approach. In Proceedings of the 9th International Conference on Computer Supported Education, 1, 100-107, 2017.
 • A. Durak & F. G. K. Yılmaz, “Artırılmış Gerçekliğin Eğitsel Uygulamaları Üzerine Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri” Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2), 468 – 481, 2019. E. B. Kırıkkaya & M. Şentürk, “Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Kullanılmasının Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi” Kastamonu Eğitim Dergisi, 26 (1), 181–189, 2018.
 • K. Topraklıkoğlu, Üç Boyutlu Modellemenin Kullanıldığı Artırılmış Gerçeklik Etkinlikleri İle Geometri Öğretimi (Publication No. 529702) [Master dissertation, Balıkesir University]. Yök Ulusal Tez Merkezi, 2018.
 • S. Çetin, Artırılmış gerçeklik uygulamalarının teknik resim dersinde ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları, tutumları ve uzamsal görselleştirme becerilerine etkisi (Publication No. 542420) [Master dissertation, Bursa Uludağ University]. Yök Ulusal Tez Merkezi, 2019.
 • Y. B. Kurtoğlu, Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Derslerinde Öğrenme Süreçlerine Etkisi (Publication No. 558923) [Master dissertation, Trabzon University]. Yök Ulusal Tez Merkezi, 2019.
 • F. Özbek & Ş. Ak, “İlkokul 4. Sınıf Türkçe Dersinde Artırılmış Gerçeklik Uygulaması: Başarı ve Motivasyona Etkisi” Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(4), 1668 – 1679, 2020.
 • S. Timur, F. Doğan, N. İ. Çetin, B. Timur & R. Işık, “Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının 6. sınıf Öğrencilerinin Hücre Konusundaki Akademik Başarılarına Etkisi” Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 13(30), 126 – 138, 2019.
 • E. A. Bilgin & S. Hızarcı, “Artırılmış Gerçeklik Destekli Mobil Öğretimin Lise Öğrencilerinin İstatistiğe Yönelik Başarılarına ve Teknolojiye Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi” Turkish Studies-Educational Sciences, 17 (1), 23-47, 2022.
 • D. Çınar & Ö. E. Akgün, Ders Kitabı Tasarımında Artırılmış Gerçeklik Kullanımı: Bir İngilizce Ders Kitabı Bölümü Örneği. T. C. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, VII. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 98-103, 2015.
 • R. Çakır, E. Solak & S. S. Tan, “Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi ile İngilizce Kelime Öğretiminin Öğrenci Performansına Etkisi” Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 45-58, 2015.
 • S. Küçük, R. M. Yılmaz & Y. Göktaş, Augmented Reality for Learning English: Achievement, Attitude and Cognitive Load Levels of Students. Education and Science, 39 (176), 393-404, 2014.
 • G. Ramya, Adopting Augmented Reality for English Language Teaching and Learning. Language in India, 17 (7), 352-360, 2017.
 • P. Vate-U-Lan, “An Augmented Reality 3D Pop-Up Book: The Development of a Multimedia Project for English Language Teaching” 2012 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), 890-895, 2012.
 • B. A. Rayene, The Use of Augmented Reality to Enhance Learners’ Comprehension and Retention: A Case Study of Third Year English Students at Biskra’s University [Master dissertation, Biskra University], 2019.
 • Ö. Koç, E. Altun & H. G. Yüksel, “Writing an expository text using Augmented Reality: Students’ performance and perceptions” Education and Information Technologies, 27 (1), 845-866, 2021.
 • R. A. Pugoy, R. Ramos, R. Figueroa, B. Siritarungsri, A. Cheevakasemsook, P. Noimuenwai & P. Kaewsarn, The Talking Comic Strip: Technology-Enhanced Learning for English Communication. In: Li K.C., Tsang E.Y.M., Wong B.T.M. (eds) Innovating Education in Technology-Supported Environments. Education Innovation Series. Springer, 2020.
 • C. C. Tsai, “The Effects of Augmented Reality to Motivation and Performance in EFL Vocabulary Learning” International Journal of Instruction, 13(4), 987-1000, 2020.
 • D. Wang & M. N. Khambari, “An AR-based Gamified English Course in Vocational College through Interest-driven Approach” Universal Journal of Educational Research, 8(1A), 132-137, 2020.
 • M. B. K. Önaçan & S. Kulakoğlu, Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin İngilizce Eğitiminde Kullanılmasına Yönelik Öneriler, Fatih Projesi Bildiri Kitabı, 558- 567, 2018.
 • A. Işık, “Yabancı Dil Eğitimimizdeki Yanlışlar Nereden Kaynaklanıyor” Journal of Language and Linguistic Studies, 4 (2), 15-26, 2008.
 • S. Bayraktaroğlu, Neden yabancı dil eğitiminde başaralı olamıyoruz? Türkiye’de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı 1. Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2012.
 • P. T. Cephe, İngilizce Öğretmeni Eğitiminde Yaklaşımlar ve Uygulamalar. II. Ulusal Yabancı Dil Eğitimi Çalıştayı Bildirileri (8-9 Kasım 2013), Hedef Kopyalama, 59-64, 2014.
 • M. B. Acat & S. Demiral, Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 31 (31), 312-329, 2002.
 • B.C. Demirpolat, Türkiye’nin Yabancı Dil Öğretimiyle İmtihanı: Sorunlar ve Çözüm Önerileri. SETA, 131, 8-19, 2015.
 • K.Şahin, Türkiye'de Yabancı Dil Öğretimi, Sorunlar ve Çözüm Yolları, X. Ulusal Öğretmenim Sempozyumu (1 Aralık 2018), Istanbul, 58-64,2018.
 • Ö. Çokluk, K. Yılmaz & E. Oğuz, Nitel Bir Görüşme Yöntemi: Odak Grup Görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim, 4 (1), 95-107, 2011.
 • E. Kocamustafaoğulları, Çok Amaçlı Karar Verme [PowerPoint slides]. Tepav: http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/Cok_Amacli_Karar_Verme.pdf, 2007.
 • K. S. Chin, S. Chiu & V. M. R. Tummala, “An Evaluation of Success Factors Using the AHP to Implement ISO 14001-Based EMS” The International Journal of Quality and Reliability Management, 16 (4), 341-361, 1999.
 • H. Min, “Location Analysis of International Consolidation Terminal Using the AHP” Journal of Business Logistics, 15(2), 25-44, 1994.
 • A. Tektaş & A. Hortaçsu, “Karar Vermede Etkinliği Artıran Yöntem:Analitik Hiyerarşi Süreci ve Mağaza Seçimine Uygulanması” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, (18), 52-61, 2003.
 • T. L. Saaty, Fundamentals of Decision Making and Priority Theory. RWS Publications, 1994.
There are 56 citations in total.

Details

Primary Language English
Subjects Computer Software
Journal Section Articles
Authors

Mehmet Bilge Kağan Önaçan 0000-0002-7147-0945

Vildan Ateş 0000-0002-8855-8556

Tunç D. Medeni 0000-0002-2964-3320

Demet Soylu 0000-0002-2005-6875

Sadık Kulakoğlu 0000-0002-2688-0347

Publication Date October 31, 2023
Submission Date April 1, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 16 Issue: 4

Cite

APA Önaçan, M. B. K., Ateş, V., Medeni, T. D., Soylu, D., et al. (2023). Selection of the Most Effective Augmented Reality Application for English Education. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 16(4), 299-312. https://doi.org/10.17671/gazibtd.1275280