Year 2018, Volume 8 , Issue 4, Pages 326 - 332 2018-12-31

Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler

Can PAHALI [1] , Oğuz H. OMAY [2] , Hüseyin BULUT [3] , Gökben HIZLI SAYAR [4]


Amaç: Obezitenin, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaptığı çalışmalarla, ABD ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türkiye’de de görülme sıklığının arttığı ve bir halk sağlığı sorunu haline geldiği ortaya konmuştur. Günümüz yaşam koşullarında ruh hastalıkları da küresel anlamda giderek artan bir oranda toplumları etkilemektedir. Bu çalışmada obezitenin sınıflandırılmasında kullanılan beden kitle indeksinin depresyon ve anksiyete belirtileriyle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmanın örneklemini NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde yatarak veya ayakta tedavi gören, 12-82 yaşları arasında 575 hasta oluşturmuştur. Değerlendirmeler araştırmacı tarafından hazırlanan ‟Beden Kitle İndeksi Araştırma Kayıt Formu’’, ‟Beck Depresyon Envanteri’’ ve ‟Beck Anksiyete Ölçeği’’ aracılığıyla yapılmıştır. Veriler SPPS istatistik programı aracılığıyla Non-parametrik testler, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Ki-kare testi ve Spearmann korelasyonu ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmanın sonucunda beden kitle indeksi ile Beck Depresyon Ölçeği Depresyon Ölçeği puanı arasında çok zayıf, fakat anlamlı bir pozitif korelasyon (r=0.096, p=0.021), Beck Anksiyete Ölçeği Anksiyete Ölçeği puanı arasında anlamlı fakat zayıf bir pozitif korelasyon (r=0.143, p=0.001) olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Sonuç olarak obeziteyle mücadele ederken, hastada izlenebilecek yeme bozuklukları, metabolik faktörler kadar depresyon ve anksiyete belirtilerine de odaklanmanın önemli olduğu belirlenmiştir.

Body Mass Index and Related Factors in a Psychiatric Patient Population

 

Abstract:

Objective: According to the studies performed by World Health Organization (WHO), the prevalence of obesity is increasing especially in USA and in European countries, and also in Turkey, and it has become a public health problem. Psychiatric disorders affect publics globally in an increasing manner due to living conditions. The aim of this study is to investigate the relationship between body mass index, which is used to classify obesity with symptoms of anxiety and depression.

Material and Methods: The sample of the study is composed of 575 inpatients and outpatients aged between 12 to 82 years, who were treated in NPİstanbul Neuropsychiatry Hospital. Patients were evaluated by using Beck Depression Scale, Beck Anxiety Scale and Body Mass Index Evaluation Form, formed by the investigator. Non-parametric tests (Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Chi Square test and Spearmann correlation test) and SPSS software were used to analyze the data.

Results: There were weak but significantly positive correlations between body mass index and Beck’s Depression Score, and body mass index and Beck’s Anxiety Score.

Conclusion: Consequently, it is determined that, besides eating disorders or metabolic etiological factors,  depression and anxiety symptoms should also be focused on, when treating obesity.

Keywords: body mass index, depression, anxiety

beden kitle indeksi, depresyon, anksiyete
 • Yumuk VD, Hatemi H, Tarakci T, Uyar N, Turan N, Bagriacik N et al. High prevalence of obesity and diabettes mellitus in Konya a central Anatolian city in Turkey. Diabetes Res Clin Pract 2005; 70: 151-158.
 • Forhan M. An analysis of disability models and the application of the ICF to obesity. Disabil RehabiL 2009; 33: 1382-1388.
 • Vranesie BD, Krznarie Z. Nutritional and behavioral modification therapies of obesty: facts and fiction. Dig Dis2012; 30: 163-167.
 • Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N, Karsidag K, et al. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. Eur J Epidemiol 2013; 28: 168-180.
 • Kelishadi R, Poursafa PA. Review on the genetic enviromental and lifestyle aspects of the early life origins of cardiovasculer disease. Curr Probl Pediatr Adolesc Health Care 2014; 44: 54-72.
 • Sertöz ÖÖ, Mete HE. Obezite tedavisinde bilişsel davranışçı grup terapisinin kilo verme yaşam kalitesi ve psikopatolojiye etkileri: sekiz haftalık izlem çalışması. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2005; 15: 119-126.
 • Macit S, Karadağ MG. Obezitede bilişsel fonksiyon bozukluğu ve beslenme ilişkisi: güncel bakış. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2014; 4: 241-247.
 • Crisp AH, Mc Guines B. Jolly fat: relation between obesity and psychoneurosis in general population. Br Med J 1976; 3: 7-9.
 • Zhong W, Cruickshanks KJ, Schubert CR, Nieto FJ, Huang GH, Klein BE et al. Obesity and depression symptoms in the Beaver Dam Offspring Study population. Depress Anxiety 2010; 27: 846-851.
 • Simon GE, Ludman EJ, Linde JA, Operskalski BH, Ichikawa L, Rohde P. Association between obesity and depression in middle-aged women. Gen Hosp Psychiatry 2008; 30: 32-39.
 • Scott KM, Bruffaerst R, Simon GE, Alonso J, Angermeyer M, de Girolamo G et al. Obesity and mental disorders in the general population: results from the world mental health surveys. International Journal of Obesity 2008; 32: 192-200.
 • Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4: 561-571.
 • Hisli N. Beck Depresyon Ölçeği envanterinin üniversite öğrencileri için geçerliği güvenirliği. Psikoloji Dergisi 1988; 7: 3-13.
 • Beck AT, Steer RA. Beck Anxiety Inventory Manual Psychological Corporation, 1993; San Antonio.
 • Wit L, Luppino F, van Straten A, Penninx B, Zitman F, Cuijpers P. Depression and obesity: A meta-analysis of community-based studies. Psych Res 2010; 178: 230-235. 16. Britz B, Siegfried W, Ziegler A, Lamertz C, Herpertz-Dahlmann BM, Remschmidt H et al. Rates of psychiatric disorders in a clinical study group of adolescents with extreme obesity and in obese adolescents ascertained via a population based study. Int J Obes Relat Metab Disord 2000; 24: 1707-1714.
 • Onyike CU, Crum RM, Lee HB, Lyketsos CG, Eaton WW. Is obesity associated with major depression? Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Epidemiol 2003; 158: 1139-1147.
 • Deveci A, Demet MM, Özmen B, Özmen E, Hekimsoy Z. Obez hastalarda psikopatoloji aleksitimi ve benlik saygısı. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005; 6: 84-91.
 • Pan A, Sun Q, Czernichow S, Kivimaki M, Okereke OI, Lucas M et al. Bidirectional association between depression and obesity in middle-aged and older women. Int J Obes 2012; 36: 595-602.
 • Askaria J, Hassanbeigib A, Khosravic HM, Malekd M, Hassanbeigie D, Pourmovahedf Z et al. The relationship between obesity and depression. Social and Behavioral Sciences 2013; 84: 796-800.
 • Black DW, Goldstein RB, Mason EE. Prevalance of mental disorder in 88 morbidly obese bariatric clinic patients. Am J Psychiatry 1992; 149: 227-234.
 • Ashmore JA, Friedman KE, Reichmann SK, Musante GJ. Weight-based stigmatization psychological distress and binge eating behavior among obese treatment-seeking adults. Eat Behav 2008; 9: 203-209.
 • Eren İ, Erdi Ö. Obez hastalarda psikiyatrik bozuklukların sıklığı. Klinik Psikiyatri 2003; 6: 152-157.
 • Chen Y, Jiang Y, Mao YJ. Association between obesity and depression in Canadians. Womens Health 2009; 18: 1687-1692.
 • Keddie AM. Associations between severe obesity and depression: results from the National Health and Nutrition Examination Survey. Prev Chronic Dis 2011; 8: 57.
 • TNSA. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 2008, Ankara.
 • Styne DM. Childhood and adolescents obesity prevalence and significance. Pediatr Clin North Am 2001; 48: 823-854.
 • Gavin AR, Simon GE, Ludman EJ. The association between obesity depression and educational attaintment in women: the mediating role of body image dissatisfaction. J Psychosom Res 2010; 69: 573-581.
 • Yalçın C. Obezite tanısı almış hastalarda psikiyatrik komorbidite araştırması. Tıpta Uzmanlık Tezi Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2013; Afyon.
 • Brownell KD, Wadden TA, Phelan S. Obezite In: Aydın H, Bozkurt A, Çev Ed Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry Güneş Kitapevi, 2007; Ankara.
 • Keller L, Xu W, Wang HX, Winblad B, Fratiglioni L, Graff C. The obesity related gene FTO interacts with APOE and is associated with Alzheimer’s disease risk: a prospective cohort study. J Alzheimers Dis 2011; 23: 461-469.
 • Davis EM, Rovi S, Johnson MS. Mental health family function and obesity in African-American women. J Natl Med Assoc 2005; 97: 478-482.
 • Işık E. Aile hekimliğine başvuran bireylerde obezite sıklığı ve ilişkili etmenler: Artvin örneği. F N Hem Derg 2013; 21: 107-115.
 • Jian Z, Yan F, Li Y, McKeown RE. Body mass index and suicidal behaviors: a critical review of epidemiological evidence. J Aff Disorder 2013; 148: 147-160.
 • Dong C, Li WD, Li D, Price RA. Extreme obesity is associated with suicide attemps: results from a family study. In J Obes 2006; 30: 388-390.
 • Molarius A, Seidell JC, Sans S, Tuomilehto J, Kuulasmaa K. Varying sensitivity of waist action levels to identify subjects with overweight or obesity in 19 population of the WHO MONİCA Project. J Clin Epidemiol 1999; 52: 1213-1224.
 • Yaluğ İ, Özmen M, Tufan AE, Yumuk V. Obezite tedavisi için başvuran hastalarda madde kullanım yaygınlığı ve ilişkili faktörle. Journal of Dependence 2005; 6: 27-32.
 • Mather AA, Cox BJ, Enns MW, Sareen J. Associations of obesity with psychiatric disorders and suicidal behaviorus in a nationally represantative sample. J Psychosom Res 2009; 66: 277-285.
 • Erkol A, Khorshid I. Obezite; predispozan faktörler ve sosyal boyutun değerlendirilmesi. SSK Tepecik Hastanesi Dergisi 2004; 14: 101-107.
 • Van Reedt Dortland AKB, Giltay EJ, van Veen T, Zitman FG, Penninx BW. Metabolic syndrome abnormalities are associated with severity of anxiety and depression and with tricyclic antidepressant use. Acta Psychiatr Scand 2010; 122: 30-39.
 • Smits JA, Rosenfield D, Mather AA, Tart CD, Henriksen C, Sareen J. Psychotropic medication use mediates the relationship between mood and anxiety disorders and obesity. J Psych Res 2010; 44: 1010-1116.
 • Güneş G, Genç M, Pehlivan E. Yeşilyurt Sağlık Ocağı Bölgesi’ndeki erişkin kadınlarda obezite. Turgut Özalp Tıp Merkezi Dergisi 2000; 78: 48-53.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Original Research
Authors

Orcid: 0000-0001-9040-2174
Author: Can PAHALI
Institution: USKUDAR UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2528-2564
Author: Oğuz H. OMAY
Institution: USKUDAR UNIVERSITY, FACULTY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-9158-2883
Author: Hüseyin BULUT
Institution: Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2514-5682
Author: Gökben HIZLI SAYAR (Primary Author)
Institution: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @research article { gopctd414435, journal = {Çağdaş Tıp Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6009}, address = {}, publisher = {Rabia YILMAZ}, year = {2018}, pages = {326 - 332}, doi = {10.16899/gopctd.414435}, title = {Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler}, key = {cite}, author = {Pahalı, Can and Omay, Oğuz H. and Bulut, Hüseyin and Hızlı Sayar, Gökben} }
APA Pahalı, C , Omay, O , Bulut, H , Hızlı Sayar, G . (2018). Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler . Çağdaş Tıp Dergisi , 8 (4) , 326-332 . DOI: 10.16899/gopctd.414435
MLA Pahalı, C , Omay, O , Bulut, H , Hızlı Sayar, G . "Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler" . Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018 ): 326-332 <https://dergipark.org.tr/en/pub/gopctd/article/414435>
Chicago Pahalı, C , Omay, O , Bulut, H , Hızlı Sayar, G . "Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler". Çağdaş Tıp Dergisi 8 (2018 ): 326-332
RIS TY - JOUR T1 - Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler AU - Can Pahalı , Oğuz H. Omay , Hüseyin Bulut , Gökben Hızlı Sayar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.16899/gopctd.414435 DO - 10.16899/gopctd.414435 T2 - Çağdaş Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 332 VL - 8 IS - 4 SN - -2146-6009 M3 - doi: 10.16899/gopctd.414435 UR - https://doi.org/10.16899/gopctd.414435 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çağdaş Tıp Dergisi Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler %A Can Pahalı , Oğuz H. Omay , Hüseyin Bulut , Gökben Hızlı Sayar %T Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler %D 2018 %J Çağdaş Tıp Dergisi %P -2146-6009 %V 8 %N 4 %R doi: 10.16899/gopctd.414435 %U 10.16899/gopctd.414435
ISNAD Pahalı, Can , Omay, Oğuz H. , Bulut, Hüseyin , Hızlı Sayar, Gökben . "Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler". Çağdaş Tıp Dergisi 8 / 4 (December 2018): 326-332 . https://doi.org/10.16899/gopctd.414435
AMA Pahalı C , Omay O , Bulut H , Hızlı Sayar G . Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler. J Contemp Med. 2018; 8(4): 326-332.
Vancouver Pahalı C , Omay O , Bulut H , Hızlı Sayar G . Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler. Çağdaş Tıp Dergisi. 2018; 8(4): 326-332.
IEEE C. Pahalı , O. Omay , H. Bulut and G. Hızlı Sayar , "Psikiyatrik Hasta Popülasyonunda Beden Kitle İndeksi ve İlişkili Faktörler", Çağdaş Tıp Dergisi, vol. 8, no. 4, pp. 326-332, Dec. 2019, doi:10.16899/gopctd.414435