Research Article
BibTex RIS Cite

ANTEP SAVUNMASI BİBLİYOGRAFYASI

Year 2021, Volume: 4 Issue: 2, 53 - 111, 31.12.2021

Abstract

30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalandıktan kısa bir süre sonra İtilaf Devletleri, Anadolu’da büyük bir işgal hareketine girişti. İstanbul’dan başlayan bu işgal hareketi adım adım Anadolu’nun tamamını sardı. Bu çerçevede emellerini gerçekleştirmek isteyen İngiltere, 17 Aralık 1918’te, Antep’i işgal etti. Yaklaşık bir yıl sonra ise İngiltere ile Fransa aralarında yaptıkları antlaşmalar çerçevesinde şehir Fransa’ya teslim edildi. Böylece Fransızların işgali altında Antep, hazırlıkları uzun zamandır yapılan, aylarca sürecek olan direnişe başladı. Sadece üstün teknoloji ile donanmış Fransız kuvvetleri ile değil ciddi bir açlık ve cephane yetersizliği ile de mücadele etti. Tüm bu imkansızlıklara rağmen yaklaşık olarak 11 ay Fransız işgaline karşı direnen Antep halkı, 9 Şubat 1921’de dehşetli açlık ve iaşenin sağlanamamasından dolayı şehrin sukutu gerçekleşti. 21 Ekim 1921 tarihinde Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşması neticesinde 25 Aralık 1921’de işgalden kurtularak tekrar bağımsızlığına kavuştu.
Millî Mücadele tarihinde önemli bir yere sahip olan Antep Savunması hakkında günümüze kadar birçok yayın yapıldı. Son yıllarda ise Antep Savunması üzerine yapılan ilmî araştırmaların sayısının artmaya başladığı görülmektedir. Araştırmaların artması ile konu çeşitliliği de arttı. Böylece ciddi bir külliyat oluştu. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada, Antep Savunması’nın bibliyografyası oluşturulmaya çalışılmıştır. Çalışma neticesinde yapılacak olan çalışmaların tekrara düşmemesi için bir birikimi ortaya çıkarmak ve ulaşılan tablo neticesinde eksikliklere vurgu yapmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, bibliyografya oluşturulurken, bilimsel ve Gaziantep eksenli yayın yapan dergiler, gazeteler ve kitaplar taranarak çalışmalar tespit edilmeye gayret edilmiştir.

References

  • Şeref Yaldırak, Gaziantep Kaynakçasına Giriş (Gaziantep: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2005).

BIBLIOGHRAFY OF ANTEP DEFENSE

Year 2021, Volume: 4 Issue: 2, 53 - 111, 31.12.2021

Abstract

Shortly after the signing of the Armistice of Mudros on October 30, 1918, the Entente States launched a major invasion movement in Anatolia. This occupation movement, which started from Istanbul, gradually engulfed the whole of Anatolia. In this context, England, who wanted to realize its ambitions, occupied Antep on 17 December 1918. About a year later, the city was handed over to France within the framework of the agreements between England and France. Thus, under the occupation of the French, Antep began the long-prepared resistance that would last for months. He fought not only with the French forces equipped with superior technology, but also with a serious hunger and shortage of ammunition. Despite all these impossibilities, the people of Antep, who resisted the French occupation for about 11 months, fell silent on February 9, 1921, due to the terrible hunger and lack of food. As a result of the Ankara Treaty signed with the French on October 21, 1921, it got rid of the occupation on December 25, 1921 and regained its independence.
Many publications have been made about the Antep Defense, which has an important place in the history of the National Struggle. In recent years, it is seen that the number of scientific researches on Antep Defense has started to increase. With the increase in research, the diversity of topics has also increased.Thus, a serious corpus was formed. From this point of view, in this study, the bibliography of Antep Defense has been tried to be created. It is aimed to reveal a background in order not to repeat the studies to be done as a result of the study and to emphasize the deficiencies as a result of the table reached. In this context, while creating the bibliography, scientific and Gaziantep-axised journals, newspapers and books were scanned and studies were tried to be determined.

References

  • Şeref Yaldırak, Gaziantep Kaynakçasına Giriş (Gaziantep: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2005).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section History
Authors

Halil İbrahim YAKAR 0000-0001-9444-1496

Ali GEZGİNCİ

Publication Date December 31, 2021
Submission Date December 27, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA YAKAR, H. İ., & GEZGİNCİ, A. (2021). ANTEP SAVUNMASI BİBLİYOGRAFYASI. Gaziantep Üniversitesi Ayıntab Araştırmaları Dergisi, 4(2), 53-111.

Dergimiz  ASOS INDEX tarafından dizinlenmektedir.