Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 77 - 101, 26.04.2018

AbstractŞehirler de tıpkı ürün ve hizmetler gibi pazarlamanın konusu olabilmektedir. Şehirler için de pazarlama faaliyetleri uygulanabilmekte ve markalaşma çalışmaları yapılabilmektedir. Bu doğrultuda, pazarlama ve markalaşma uygulamalarını başarı ile gerçekleştiren şehirler, daha fazla ziyaretçiyi, nitelikli insanı, yatırımcıyı şehre çekebilmekte ve daha yaşanılabilir bir şehir olabilmektedirler.

Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmanın amacı; ziyaretçilerin Elazığ şehri hakkındaki algılarını belirlemek, şehrin olumlu ve olumsuz yönlerini ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmanın bir başka amacı, Elazığ’ın şehir kimliği oluşturma sürecine katkıda bulunmaktır.

Bu kapsamda; şehir halkının, şehir yönetiminin, şehrin turizm potansiyelinin ve son olarak şehrin fiziki ve sosyal imkânlarının ziyaretçilerin şehir algısı ile arasında ilişkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca, ziyaretçilerin şehir algısının da şehir sadakati ile arasındaki ilişkisinin boyutu çalışmada incelenmiştir. Ziyaretçilerin şehir ile ilgili algı düzeylerinin belirlenmesinde Korelasyon analizi, t-testi ve ANOVA analizleri kullanılmıştır. Araştırmada; şehir halkı, şehir yönetimi, şehrin turizm potansiyeli, şehrin fiziki ve sosyal imkânları ile ziyaretçilerin şehir algısı arasında ilişkinin ortaya çıktığı görülmüştür. Bununla birlikte, ziyaretçilerin şehir algıları ile şehir sadakati faktörleri arasında da ilişkinin olduğu tespit edilmiştir.


References

 • Aktuğlu, K. I., Temel A., "Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma" Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.16 s. 43–59
 • Aladağ, F., Ö., “Kent Pazarlaması ve Marka Kentlerin Geliştirilmesinde Başarıyı Etkileyen Faktörler”, Sürdürülebilir Kentleşme ve Kentlilik Sempozyumu, (20 Eylül) 2011, s. 1-8.
 • Apaydın, F., Şehir Pazarlaması, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, 2.baskı, Ankara, 2014.
 • Ashworth, J. G., Voogd H., Selling The City: Marketing Approaches In Public Sector Urban Planning, Belhaven Press, London, 1990.
 • Avraham, E., "Media Strategies for Improving Unfavorable City Image", Cities, Cilt.21, Sayı.6, 2004, s. 471-479.
 • Blythe, J., Essentials of Marketing Communications, Prentice Hall, 3rd Edition, England, 2005.
 • Cemalcılar, İ., Pazarlama: kavramlar – kararlar, Beta Yayım Dağıtım, Yayın No 422, Eğitim Dizisi: 27, İstanbul, 1999.
 • Clark, G., "City Marketing And Economic Development", International City Marketing Summit, Madrid, November, 2006, s.6
 • Cop, R., Akpınar İ., "Öğrencilerin Şehirlerin Markalaşmasına Yönelik Algıları", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt.36, Sayı.1. 2014, s.69-88.
 • Çayıroğlu, A., Markalaşma ve Reklam, Etap Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 2010.
 • Çifci, S., Cop R., “Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 512, İstanbul, 2007, s.69-88.
 • Deffner, A. Lioruris C., “City Marketing: A Significant Planning Tool for Urban Development in a Globalised Economy”, Vrije University, 45th Congress of the European Regional Science Association, (23-27 August 2005-Amsterdam), s.1-15.
 • Deffner, A., Metaxas T., "Is City Marketing Opposed to Urban Planning? The Elaboration of a Pilot City Marketing Plan for the case of Nea Ionia, Magnesia, Greece", University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Volos, Greece, 46th Congress of The European Regional Association, (August 30 - September 3 2006, Greece) s.1-31.
 • Doyle, P., Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, Wiley, 2nd Edition, England, 2008.
 • Giritlioğlu, İ., Avcıkurt C., ''Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye'deki Şehirler Üzerine Öneriler'', Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, 2010, s.74-85.
 • Gülmez, M., Babür, S. ve Yirik, Ş., “Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Alanya Örneği”, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 15-18 Nisan, Antalya, 2012.
 • Haider, D. "Place Wars: New Realities Of The 1990’s", Economic Development Quarterly, Cilt. 6, Sayı: 2, 1992, s.127-134. İslamoğlu, H. A., Temel Pazarlama Bilgisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2009.
 • Karmowska, J., "Cultural Heritage as an Element of Marketing Strategy in European Historic Cities", Cracow, Proceeding of the 5th Conference, Cultural Heritage Research: A Pan-European Challenge, 2003, s.139-141.
 • Kavaratzis, M. Ashworth, J. G., “City Branding: An Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick?”, Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, Cilt.96, Sayı.5, 2005, s. 506–514
 • Kavaratzis, M., "Place branding: A Review of Trends and Conceptual Models”, Marketing Review, Cilt.5, Sayı. 4, 2005, s. 329-342. Kotler, P., Amstrong G., Principles of Marketing, Prentice Hall, 14th Edition, New Jersey, 2011,
 • Kotler, P., Rein I., Haider H. D., Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, Regions and Nations, The Free Press, New York, 1993.
 • Madsen, H., “Place-Marketing in Liverpool: a Review”, International Journal of Urban and Regional Research, Cilt. 16, Sayı. 1992, 4, s. 633-640.
 • Mucuk, İ., Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi 16. baskı, İstanbul, 2007.
 • Özdemir, Ş., Karaca, Y., "Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 11, Sayı.2, 2009, s. 113-134.
 • Özgüner, Z., Uçar M., "Şehir Markalaşmasında Pazarlamanın Önemi", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 323-333. Paddison, R., “City Marketing, Image Reconstruction And Urban Regeneration”, Urban Studies, 1993, Cilt. 30 Sayı. 1, s. 339-349.
 • Peker, E. A., Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü: Kent Markalaşması ve Küresel Landmark, (İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2006.
 • Rainisto, K. S., Success Factors Of Place Marketing: A Study Of Place Marketing Practices In Northern Europe And The United States, (Helsinki University Of Technology Institute Of Strategy and International Business Doctoral Dissertaations), Helsinki, 2003. Saran, M., “Kent Pazarlaması: Güçlü Bir Kent İmajı ve Kent Markası Oluşturmak”, TMMOB Marka Yönetimi Sempozyumu, (14 – 15 Nisan), Gaziantep. 2005, s. 105-111
 • Uzun, Y., Erdil S. T., ''Marka Yayma Stratejilerinde Ürün Benzerliğinin Tüketici Değerlendirmesindeki Etkisi ve Seçilen Markalarda Bir Uygulama'', Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirileri, (16-19 Ekim 2003-Kayseri),Kayseri, 2003, s.172-174.
 • Yılmaz, G., K., Karaman, E., Karaman, G., “ Marka Şehir Olabilmenin Yeni Boyutu: Kullanılabilirlik”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies,1/4, 2013, s.69-76.
 • Yükselen, C., Pazarlama: ilkeler-yönetim-örnek olaylar, Detay Yayıncılık Gözden Geçirilmiş 7. Baskı, Ankara, 2008.

City Marketing and City Branding: Elazig Province Example

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 77 - 101, 26.04.2018

AbstractJust like the products and services, cities also can be subject of marketing. Marketing activities and branding works can be applied also for cities. In this context, cities that are carried out with success marketing and branding practices, it can take the city to investors, more visitors, qualified people and can be a more livable city.

In line with the above description the purpose of the study is, to determine city perceptions of the visitors about Elazığ, to ascertain the positive and negative aspects of the city. Another aim of this thesis is, to contribute to process of create Elazığ’s city brand identity.

For this purpose; the dimensions of correlation were analyzed between town people, city government, tourism potential of city, physical and social facilities of the city and city perception of the visitors and also dimension of relations were analyzed between city perception of the visitors and city loyalty. For this aim, correlate analysis, two-sample t-test and variance analysis ANOVA were used to determine that and city perception of the visitors. The study has demonstrated that there is a correlation between town people, city government, tourism potential of city, physical and social facilities of the city and city perception of the visitors and also between city perception of the visitors and city loyalty.


References

 • Aktuğlu, K. I., Temel A., "Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor? Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma" Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı.16 s. 43–59
 • Aladağ, F., Ö., “Kent Pazarlaması ve Marka Kentlerin Geliştirilmesinde Başarıyı Etkileyen Faktörler”, Sürdürülebilir Kentleşme ve Kentlilik Sempozyumu, (20 Eylül) 2011, s. 1-8.
 • Apaydın, F., Şehir Pazarlaması, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık, 2.baskı, Ankara, 2014.
 • Ashworth, J. G., Voogd H., Selling The City: Marketing Approaches In Public Sector Urban Planning, Belhaven Press, London, 1990.
 • Avraham, E., "Media Strategies for Improving Unfavorable City Image", Cities, Cilt.21, Sayı.6, 2004, s. 471-479.
 • Blythe, J., Essentials of Marketing Communications, Prentice Hall, 3rd Edition, England, 2005.
 • Cemalcılar, İ., Pazarlama: kavramlar – kararlar, Beta Yayım Dağıtım, Yayın No 422, Eğitim Dizisi: 27, İstanbul, 1999.
 • Clark, G., "City Marketing And Economic Development", International City Marketing Summit, Madrid, November, 2006, s.6
 • Cop, R., Akpınar İ., "Öğrencilerin Şehirlerin Markalaşmasına Yönelik Algıları", Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Cilt.36, Sayı.1. 2014, s.69-88.
 • Çayıroğlu, A., Markalaşma ve Reklam, Etap Yayınevi, 1. Baskı, İstanbul, 2010.
 • Çifci, S., Cop R., “Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt: 44, Sayı: 512, İstanbul, 2007, s.69-88.
 • Deffner, A. Lioruris C., “City Marketing: A Significant Planning Tool for Urban Development in a Globalised Economy”, Vrije University, 45th Congress of the European Regional Science Association, (23-27 August 2005-Amsterdam), s.1-15.
 • Deffner, A., Metaxas T., "Is City Marketing Opposed to Urban Planning? The Elaboration of a Pilot City Marketing Plan for the case of Nea Ionia, Magnesia, Greece", University of Thessaly, Department of Planning and Regional Development, Volos, Greece, 46th Congress of The European Regional Association, (August 30 - September 3 2006, Greece) s.1-31.
 • Doyle, P., Value-Based Marketing: Marketing Strategies for Corporate Growth and Shareholder Value, Wiley, 2nd Edition, England, 2008.
 • Giritlioğlu, İ., Avcıkurt C., ''Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye'deki Şehirler Üzerine Öneriler'', Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 3, Sayı 4, 2010, s.74-85.
 • Gülmez, M., Babür, S. ve Yirik, Ş., “Turizmde Destinasyon Markalaşması ve Alanya Örneği”, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, 15-18 Nisan, Antalya, 2012.
 • Haider, D. "Place Wars: New Realities Of The 1990’s", Economic Development Quarterly, Cilt. 6, Sayı: 2, 1992, s.127-134. İslamoğlu, H. A., Temel Pazarlama Bilgisi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 2009.
 • Karmowska, J., "Cultural Heritage as an Element of Marketing Strategy in European Historic Cities", Cracow, Proceeding of the 5th Conference, Cultural Heritage Research: A Pan-European Challenge, 2003, s.139-141.
 • Kavaratzis, M. Ashworth, J. G., “City Branding: An Effective Assertion of Identity or a Transitory Marketing Trick?”, Tijdschrift Voor Economische en Sociale Geografie, Cilt.96, Sayı.5, 2005, s. 506–514
 • Kavaratzis, M., "Place branding: A Review of Trends and Conceptual Models”, Marketing Review, Cilt.5, Sayı. 4, 2005, s. 329-342. Kotler, P., Amstrong G., Principles of Marketing, Prentice Hall, 14th Edition, New Jersey, 2011,
 • Kotler, P., Rein I., Haider H. D., Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, Regions and Nations, The Free Press, New York, 1993.
 • Madsen, H., “Place-Marketing in Liverpool: a Review”, International Journal of Urban and Regional Research, Cilt. 16, Sayı. 1992, 4, s. 633-640.
 • Mucuk, İ., Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi 16. baskı, İstanbul, 2007.
 • Özdemir, Ş., Karaca, Y., "Kent Markası ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma", Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt. 11, Sayı.2, 2009, s. 113-134.
 • Özgüner, Z., Uçar M., "Şehir Markalaşmasında Pazarlamanın Önemi", Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 9, Mart 2015, s. 323-333. Paddison, R., “City Marketing, Image Reconstruction And Urban Regeneration”, Urban Studies, 1993, Cilt. 30 Sayı. 1, s. 339-349.
 • Peker, E. A., Kentin Markalaşma Sürecinde Çağdaş Sanat Müzelerinin Rolü: Kent Markalaşması ve Küresel Landmark, (İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı Mimari Tasarım Programı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2006.
 • Rainisto, K. S., Success Factors Of Place Marketing: A Study Of Place Marketing Practices In Northern Europe And The United States, (Helsinki University Of Technology Institute Of Strategy and International Business Doctoral Dissertaations), Helsinki, 2003. Saran, M., “Kent Pazarlaması: Güçlü Bir Kent İmajı ve Kent Markası Oluşturmak”, TMMOB Marka Yönetimi Sempozyumu, (14 – 15 Nisan), Gaziantep. 2005, s. 105-111
 • Uzun, Y., Erdil S. T., ''Marka Yayma Stratejilerinde Ürün Benzerliğinin Tüketici Değerlendirmesindeki Etkisi ve Seçilen Markalarda Bir Uygulama'', Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 8. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildirileri, (16-19 Ekim 2003-Kayseri),Kayseri, 2003, s.172-174.
 • Yılmaz, G., K., Karaman, E., Karaman, G., “ Marka Şehir Olabilmenin Yeni Boyutu: Kullanılabilirlik”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies,1/4, 2013, s.69-76.
 • Yükselen, C., Pazarlama: ilkeler-yönetim-örnek olaylar, Detay Yayıncılık Gözden Geçirilmiş 7. Baskı, Ankara, 2008.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Atilla YÜCEL> (Primary Author)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ


Mert ÖZTÜRK This is me
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Publication Date April 26, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { had418841, journal = {Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi}, issn = {2148-2527}, address = {harputumdergi@gmail.com}, publisher = {Fırat University}, year = {2018}, volume = {5}, number = {1}, pages = {77 - 101}, title = {ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği}, key = {cite}, author = {Yücel, Atilla and Öztürk, Mert} }
APA Yücel, A. & Öztürk, M. (2018). ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği . Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 77-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/had/issue/36777/418841
MLA Yücel, A. , Öztürk, M. "ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği" . Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 77-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/had/issue/36777/418841>
Chicago Yücel, A. , Öztürk, M. "ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği". Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 77-101
RIS TY - JOUR T1 - City Marketing and City Branding: Elazig Province Example AU - AtillaYücel, MertÖztürk Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 101 VL - 5 IS - 1 SN - 2148-2527- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği %A Atilla Yücel , Mert Öztürk %T ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği %D 2018 %J Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi %P 2148-2527- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yücel, Atilla , Öztürk, Mert . "ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği". Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (April 2018): 77-101 .
AMA Yücel A. , Öztürk M. ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 77-101.
Vancouver Yücel A. , Öztürk M. ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği. Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 77-101.
IEEE A. Yücel and M. Öztürk , "ŞEHİR PAZARLAMASI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI:Elazığ İli Örneği", Fırat Üniversitesi Harput Araştırmaları Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 77-101, Apr. 2018