Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 127 - 136, 01.11.2022
https://doi.org/10.9733/JGG.2022R0009.T

Abstract

Türk Medeni Kanunu (TMK) 715. maddesinde “Sahipsiz Yerler” olarak nitelenen alanlar, Kadastro Kanunu 16. maddesi uyarınca tescil ve sınırlandırma dışı tutulmuş, tescile konu olmaları halinde ise Kadastro Kanunu 22. maddesi uyarınca idari yoldan tescilleri öngörülmüştür. 3194 sayılı Kanun’un 18. maddesi uygulamalarında da tescil harici yerler ile karşılaşılmakta olup 2020 tarihli Arazi ve Arsa Düzenlemeleri (AAD) Yönetmeliği’nde tescil harici alanların Hazine adına tescil edilerek düzenlemeye gireceği belirtilmiş ayrıca dağıtımlarına ilişkin esaslar tanımlanmıştır. Bununla birlikte TMK 999. maddesinde tescili gerekli bir ayni hak olmadıkça kütüğe kaydedilmeyecekleri ifade edilen bu yerlerin tescilini düzenleyen Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 2013/11 sayılı genelgesine göre imar planı içerisinde kalmak ayni hakkın varlığı olarak değerlendirilmektedir. Oysa ayni hakların kaynağı imar planının varlığı değil düzenleyici işlem olan imar planının getirdiği kararlardır. Bu durumda da tescilin biçimi önemli ölçüde farklılaşmaktadır. Makale kapsamında öncelikle TKGM2013/11 genelgesindeki yaklaşımın tartışılması ve kavramların doğru tanımlanabilmeleri amaçlanmış, ana fikre dayalı görüş geliştirilmiştir. AAD Yönetmeliği kapsamında tescil harici alanların nasıl değerlendirilmeleri gerektiği de makale içerisinde yer almaktadır.

References

 • Baz, İ., & Şimşek, S. (2020). Hazine taşınmazlarında imar uygulamaları kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri. Adalet Dergisi, 64, 269-296.
 • Benli, E. (2019). Ayni haklarda belirlilik ilkesinin istisnaları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 25(1), 277-298.
 • Çepni, M. S. (2018). Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar Eğitimi Notları, Kocaeli.
 • Çepni, M. S., & Akıncı, M. (2020). Şekillenmeyen hamur: İmar mevzuatındaki değişiklikler için bazı tespitler. Mahalli İdareler Dergisi, 94(220).
 • Çepni, M. S. (2021). İmar Yasası 18. maddesinde değişiklikler ve idare hukuku açısından olası sorunlar: Eşdeğer tahsis ve hisse çözümleme. İzmir Barosu Dergisi, 2021(1).
 • Çorbalı, H., & Özmen, İ. (1988). 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Şerhi. Feryal Matbaacılık, Ankara.
 • Furunci, S. K. (2016). Sınırlı ayni haklar arasında sıra ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74(2), 773-806.
 • Gençay, F. D. S. (2014). Adsız düzenleyici işlemlerin normlar hiyerarşisindeki yeri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63(2), 397-417.
 • Giritli, İ., Bilgen, P., & Akgüner, T. (1998). İdare Hukuku. Der Yayınları, İstanbul.
 • Gündüz, F. E. (2007). Yürütmenin düzenleyici işlemleri ve yargısal denetimleri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(1), 753-776.
 • Gözler, K. (2009). İdare Hukuku - Cilt II. Ekin Yayınları, Bursa.
 • İlhan, H. (2015). Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar Satılmalı Mı? Konut Politikası Açısından Karşılaştırma (Erzurum Örneği). 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Koçpınar, T. (2015). Tapulama ve Kadastro Çalışmalarında Tescil Harici Kalan Yerlerin Tescili ve Ekonomiye Kazandırılması (İnceleme-Araştırma Tezi). TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Köktürk, E., & Köktürk E. (2007). Arsa Düzenlemelerinin Hukuksal Dayanağı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 70, 260-283.
 • Oğuzman, M. K., & Barlas, N. (2013). Medenî Hukuk, (s. 142). Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • Özkan, H. (2015). Sınırlı Ayni Haklar Cilt 6 (TMY. Md.779–972). Legal Yayıncılık, İstanbul.
 • Pamuk, H., & Demir, H. (2017). Türkiye’de Arazi ve Arsa Düzenlemelerinin İptal Nedenleri. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Şimşek, S. (2013). Kamu Malları Teorisi Açısından Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemleri Yargıtay ve Danıştay Kararları Işığında Bir Değerlendirme. Adalet Dergisi, 46, 242-273.
 • Şimşek, N. Ç., & Uzun B. (2018). İptale Konu İmar Planı Uygulamalarında Geri Dönüş İşleminin İrdelenmesi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 33, 709-720.
 • Tan, T. (2018). İdare Hukuku (7.baskı), (s. 545), Turhan Yayınevi, Ankara.
 • Tekinsoy, M. İ. (2008). İmar Planlarının Hukuksal Niteliği, İmar Planı İptalinin Bu Plana Dayanılarak Verilmiş Ruhsatlar Üzerindeki Etkisi. Ankara Barosu Dergisi, 2, 46-56.
 • URL-1: Mülkiyet, Tapu-Kadastro-İmar-Orman, http://tapu-kadastro.net/index.php/mevzuat/genelgeler/108-1477-sayili-genelge (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-2: Kamu Malları, https://cdn.istanbul.edu.tr/statics/idarehukuku-hukuk.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/KAMU-MALLARI-kavramlar.pdf (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-3: Koçak, H., Mera Çalışmaları, http://www.imarkadastro.com/?page=icerik&file=detay&id=74 (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-4: Koçak, H., Hazine Malları ve İmar Uygulaması, http://tapu-kadastro.net/index.php/makaleler/imar/307-hazine-mallari-ve-imar-uygulamasi (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-5: Sınırlı Ayni Haklar, avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zeynep.ozcan/72635/SINIRLI%20AYN%C4%B0%20HAKLAR.pdf (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-6: Ayni Hak Kavramı-1, https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=98037 (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-7: Ayni Hak Kavramı-2, https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=65724 (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-8: Şimşek, S., https://gayrimenkulmevzuati.com/son-yapilan-duzenlemelere-gore-tescil-harici-alanlarin-parselasyon-islemlerinde-durumu/ (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-9: Koçak, H., http://www.imarkadastro.com/userfiles/file/Makale_13.pdf (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).

The evaluation of non-registered parts in the zoning plans and land readjustments

Year 2022, Volume 9, Issue 2, 127 - 136, 01.11.2022
https://doi.org/10.9733/JGG.2022R0009.T

Abstract

The areas described as "un-owned" in 715th article of the Turkish Civil Code (TMK) are excluded from registration and restriction in accordance with 16th article of the Cadastre Law, and if they are subject to registration, they are required to be registered by administrative means in accordance with 22nd article of the Cadastre Law. While non-registered areas are also encountered in the Land Readjustment’s article (18th) in the Zoning Law numbered 3194, in the regulation dated 2020 (LR Regulation), it is stated that non-registered areas are registered in the name of the Treasury, and the principles of their arrangement are defined. Moreover, the necessary condition for the registration of non-registered places is the existence of real rights according to 999th article of the Civil Code and the circular numbered 2013/11 of the General Directorate of Land Registry and Cadastre (TKGM) in which it is considered as being included in the zoning plan provides the registration-inducing real right provision. However, the source of real rights is not the existence of the zoning plan, but the decisions brought by the zoning plan, which is the regulatory action. In this case, the form of registration differs significantly. In this article it was aimed to discuss the opinions of TKGM2013/11 circular and to define the concepts correctly, and an approach based on main idea was developed. Besides, evaluation of the non-registered areas in land readjustments according to LR Regulation is also included in the article.

References

 • Baz, İ., & Şimşek, S. (2020). Hazine taşınmazlarında imar uygulamaları kaynaklı sorunlar ve çözüm önerileri. Adalet Dergisi, 64, 269-296.
 • Benli, E. (2019). Ayni haklarda belirlilik ilkesinin istisnaları. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi. 25(1), 277-298.
 • Çepni, M. S. (2018). Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İmar Eğitimi Notları, Kocaeli.
 • Çepni, M. S., & Akıncı, M. (2020). Şekillenmeyen hamur: İmar mevzuatındaki değişiklikler için bazı tespitler. Mahalli İdareler Dergisi, 94(220).
 • Çepni, M. S. (2021). İmar Yasası 18. maddesinde değişiklikler ve idare hukuku açısından olası sorunlar: Eşdeğer tahsis ve hisse çözümleme. İzmir Barosu Dergisi, 2021(1).
 • Çorbalı, H., & Özmen, İ. (1988). 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Şerhi. Feryal Matbaacılık, Ankara.
 • Furunci, S. K. (2016). Sınırlı ayni haklar arasında sıra ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, 74(2), 773-806.
 • Gençay, F. D. S. (2014). Adsız düzenleyici işlemlerin normlar hiyerarşisindeki yeri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63(2), 397-417.
 • Giritli, İ., Bilgen, P., & Akgüner, T. (1998). İdare Hukuku. Der Yayınları, İstanbul.
 • Gündüz, F. E. (2007). Yürütmenin düzenleyici işlemleri ve yargısal denetimleri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 11(1), 753-776.
 • Gözler, K. (2009). İdare Hukuku - Cilt II. Ekin Yayınları, Bursa.
 • İlhan, H. (2015). Mülkiyeti Maliye Hazinesine Ait Taşınmazlar Satılmalı Mı? Konut Politikası Açısından Karşılaştırma (Erzurum Örneği). 15. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Koçpınar, T. (2015). Tapulama ve Kadastro Çalışmalarında Tescil Harici Kalan Yerlerin Tescili ve Ekonomiye Kazandırılması (İnceleme-Araştırma Tezi). TKGM Teftiş Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Köktürk, E., & Köktürk E. (2007). Arsa Düzenlemelerinin Hukuksal Dayanağı. Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 70, 260-283.
 • Oğuzman, M. K., & Barlas, N. (2013). Medenî Hukuk, (s. 142). Vedat Kitapçılık, İstanbul.
 • Özkan, H. (2015). Sınırlı Ayni Haklar Cilt 6 (TMY. Md.779–972). Legal Yayıncılık, İstanbul.
 • Pamuk, H., & Demir, H. (2017). Türkiye’de Arazi ve Arsa Düzenlemelerinin İptal Nedenleri. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara.
 • Şimşek, S. (2013). Kamu Malları Teorisi Açısından Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemleri Yargıtay ve Danıştay Kararları Işığında Bir Değerlendirme. Adalet Dergisi, 46, 242-273.
 • Şimşek, N. Ç., & Uzun B. (2018). İptale Konu İmar Planı Uygulamalarında Geri Dönüş İşleminin İrdelenmesi. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 33, 709-720.
 • Tan, T. (2018). İdare Hukuku (7.baskı), (s. 545), Turhan Yayınevi, Ankara.
 • Tekinsoy, M. İ. (2008). İmar Planlarının Hukuksal Niteliği, İmar Planı İptalinin Bu Plana Dayanılarak Verilmiş Ruhsatlar Üzerindeki Etkisi. Ankara Barosu Dergisi, 2, 46-56.
 • URL-1: Mülkiyet, Tapu-Kadastro-İmar-Orman, http://tapu-kadastro.net/index.php/mevzuat/genelgeler/108-1477-sayili-genelge (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-2: Kamu Malları, https://cdn.istanbul.edu.tr/statics/idarehukuku-hukuk.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/KAMU-MALLARI-kavramlar.pdf (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-3: Koçak, H., Mera Çalışmaları, http://www.imarkadastro.com/?page=icerik&file=detay&id=74 (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-4: Koçak, H., Hazine Malları ve İmar Uygulaması, http://tapu-kadastro.net/index.php/makaleler/imar/307-hazine-mallari-ve-imar-uygulamasi (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-5: Sınırlı Ayni Haklar, avys.omu.edu.tr/storage/app/public/zeynep.ozcan/72635/SINIRLI%20AYN%C4%B0%20HAKLAR.pdf (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-6: Ayni Hak Kavramı-1, https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=98037 (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-7: Ayni Hak Kavramı-2, https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=65724 (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-8: Şimşek, S., https://gayrimenkulmevzuati.com/son-yapilan-duzenlemelere-gore-tescil-harici-alanlarin-parselasyon-islemlerinde-durumu/ (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).
 • URL-9: Koçak, H., http://www.imarkadastro.com/userfiles/file/Makale_13.pdf (Erişim Tarihi: 17 Ekim 2021).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering, Multidisciplinary
Journal Section Research Article
Authors

Murat Selim ÇEPNİ> (Primary Author)
Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
0000-0002-9349-6417
Türkiye

Supporting Institution --
Project Number --
Thanks --
Publication Date November 1, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { hkmojjd934291, journal = {Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi}, issn = {2147-1339}, eissn = {2667-8519}, address = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Sümer 1. sokak No:12/4 06440 Kızılay/Ankara}, publisher = {TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası}, year = {2022}, volume = {9}, number = {2}, pages = {127 - 136}, doi = {10.9733/JGG.2022R0009.T}, title = {Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Çepni, Murat Selim} }
APA Çepni, M. S. (2022). Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , 9 (2) , 127-136 . DOI: 10.9733/JGG.2022R0009.T
MLA Çepni, M. S. "Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi" . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 9 (2022 ): 127-136 <https://dergipark.org.tr/en/pub/hkmojjd/issue/65851/934291>
Chicago Çepni, M. S. "Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 9 (2022 ): 127-136
RIS TY - JOUR T1 - The evaluation of non-registered parts in the zoning plans and land readjustments AU - Murat SelimÇepni Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.9733/JGG.2022R0009.T DO - 10.9733/JGG.2022R0009.T T2 - Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 136 VL - 9 IS - 2 SN - 2147-1339-2667-8519 M3 - doi: 10.9733/JGG.2022R0009.T UR - https://doi.org/10.9733/JGG.2022R0009.T Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Journal of Geodesy and Geoinformation Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi %A Murat Selim Çepni %T Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi %D 2022 %J Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi %P 2147-1339-2667-8519 %V 9 %N 2 %R doi: 10.9733/JGG.2022R0009.T %U 10.9733/JGG.2022R0009.T
ISNAD Çepni, Murat Selim . "Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi". Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi 9 / 2 (November 2022): 127-136 . https://doi.org/10.9733/JGG.2022R0009.T
AMA Çepni M. S. Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi. hkmojjd. 2022; 9(2): 127-136.
Vancouver Çepni M. S. Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi. Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi. 2022; 9(2): 127-136.
IEEE M. S. Çepni , "Tescil dışı alanların arsa düzenlemelerinde değerlendirilmesi", Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 127-136, Nov. 2022, doi:10.9733/JGG.2022R0009.T