Last Issue

Volume: 7 - Issue: 1

Year: 2022

Issue Editorial Board

Assoc. Prof. Dr. Mustafa ULUKAVAK HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0003-2092-3075
Geomatic Engineering
Asst. Prof. Dr. Oğuz ŞİMŞEK HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0001-6324-0229
Engineering, Fluid Mechanics, Hydrology
Asst. Prof. Dr. Emin TENEKECİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Machine Learning, Artificial Intelligence, Engineering, Computer Sciences and Engineering, Image Processing
Engineering, Computer Sciences and Engineering, Electrical and Electronic Engineering
Assoc. Prof. Dr. Veysel GÜMÜŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0003-2321-9526
Civil Engineering, Fluid Mechanics, Hydrology, Hydromechanics
Construction and Products
Energy, Heat Transfer, Thermodynamics, Renewable Energy Resources

Harran University Journal of Engineering, The journal accepts studies at national and international level as follows;

1- Research articles reflecting results and findings of original research papers in science,technology and engineering fields. 


Harran University Journal of EngineeringDesign and Technology’ journal is about basic engineering issues. The target audience are researchers, engineers and related masses and the journal aims at informing people with the latest scientific and technological developments. The journal accepts papers reflecting the results of original results in science, technology and engineering fields at the national and international level and research papers that contribute to scientific field or papers that summarizes the latest developments on an issue are accepted.

GENERAL OVERVIEW

1- All articles/ article files must be submitted electronically  in accordance with the forms on page http://dergipark.gov.tr/journal/1675/submission/start

2- The uploaded article cannot be sent for publication/ be published elsewhere. Similarly, scientific articles sent to our journal cannot be simultaneously considered by other journals for presentation in a conference/have a poster/publication.

3- After the acceptance of a paper, the author or the authors must upload the copyright form to DERGİPARK system with Author(s)’s name(s) and signature(s) on during the editing process.

4- None of the contributing author(s)’ name(s) or address (es) are written in the “Ön Yükleme Formatı_HRU_Muh_Dergi” form. Therefore, the referees do not know who the author(s) are during the evaluation process. ( Blind review evaluation process)

5- At least two referee editing and the approval of the related editor is necessary for the acceptance of the uploaded article.

6- The originality of the papers and the similarities to other studies are checked by academic plagiarism detector and papers with lower than 20% originality rate are accepted for evaluation.

7-  Only author(s) with articles accepted for publication organize their articles in compliance with ‘Accepted Article Format’, which can be found on: http://dergipark.gov.tr/journal/1675/submission/start

8- Article name abbreviations must be done using ‘Web of Science Abbreviations’

9- Word limit for uploaded articles must be between 18.000- 20.000 words and 10-12 pages in total.

10- Summary and Abstract texts  cannot be more than 400 words/ 2800 characters( spaces included)

 

PREPERATION OF ARTICLES

Obligatory headings in articles:

1- Abstract (in Turkish)This part briefly includes the outline, the purpose, used method/procedure and the findings of the study. The final sentence(s) must include the outcomes and the results of the study. Abstract texts cannot be more than 400 words/ 2800 characters (spaces included).

2- Abstract (in English): It is the exact translation of the abstract of the Turkish text into English. Abstract texts cannot be more than 400 words/ 2800 characters (spaces included).

3- Keywords: It is the Turkish and English words that will enable the article to be searched and found easily. Word/word groups may be between minimum 3 (three) and maximum 6(six) words.

4- Introduction: This part includes the definition of an issue or a problem, the researcher’s purpose, the importance of the study and the limitations of the study. This part includes literature review.

5- Material and Method: All the experiment(s)/ observation(s) and other efforts to conduct and result the study are defined in this section.

6- Results and Discussion: The similarities and differences with previous studies are discussed here.

7- Conclusion: The contributions of the study for scientific/daily life are in this section. The area the study introduces to the literature and the opinions on both in theory and practice are discussed.

8- Acknowledgment: Persons/institutions contributing to the study are mentioned in this section

9- Conflict of Interest (If there are any): Any persons/institutions that might me conflict of interest are mentioned in this part.

10- References:  Scientific books/journals/web pages/visual or written materials used are indicated in this part.ARTICLE TEXT WRITING

1. Article text writing format for pre loading of articles is typeface Times New Roman/Arial and type size is 11.

2- Tables must be aligned left and the explanations must be type size 11 and italics.

3. Figures/maps must be aligned center and the explanations must be type size 11 and italics.

4. Line spacing must be single 8 nk for before and 12 nk for after must be chosen for spacing.

5. Although there are not very strict rules, in the reference section author(s)’ full name(s), section heading(s)/article heading(s),volume/issue/page number, the section of the book and DOI number(if there are any) must be included. Sample reference list can be seen on pre upload page. Below are some samples for reference:

 -  Kahraman HT,Bayindir r., Sagıroglu S. A new approach to predict the excitation current parameter weightings of synchronous machines based on genetic algorithm-based k-NN estimator. Energy Conversion and Management, 64 (129-138), (2012). (Article)

-  Mitchell, T.R. and Larson, J.R. (1987). People in organizations (Third edition). New York:McGraw-Hill, 87,92.( Book)

-  Kirazoğlu,F. (2010). Metal-Yalıtkan-Yarıiletken Yapıların Elektrik Özellkilerinin Frekans ve Sıcaklığa Bağlı İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstütüsü, Ankara, 118-120. (Thesis)

The author(s) of the article(s) are responsible for the accuracy and providing the full details of their references. 

 

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi’ne gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği yönergesi ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için belirlediği esaslar dikkate alınmalıdır.

Yazarların görevleri

Orijinal araştırma makalesinin yazarları, yapılan çalışmanın önemini sunmalıdır. Temel veriler makalede doğru şekilde gösterilmelidir. Makale, başkalarının çalışmayı çoğaltmasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Sahtekarlık veya bilerek yanlış ifadeler,etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini editör incelemesi için makale ile birlikte sağlamaları istenebilir ve uygulanabilirse verilerin herkese açık olması için hazırlanmaları gerekir.

Yazarlar yalnızca tamamen orijinal eserler sunacak ve başka çalışmalardan uygun şekilde alıntı yapacaklardır. Makalenin niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da değinilmelidir.

Genel olarak, aynı araştırmayı tanımlayan makaleler birden fazla dergide yayınlanmamalıdır. Aynı makaleyi birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışını teşkil eder ve kabul edilemez. Başka bir yerde telif hakkıyla korunan materyal olarak yayınlanmış makaleler gönderilemez.

Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazar olarak listelenmelidir. İlgili yazar, katkıda bulunan tüm ortak yazarların bulunmasını ve yazar listesine hiç katılmamış kişilerin eklenmemesini sağlar. İlgili yazar aynı zamanda tüm ortak yazarların makalenin son halini onayladığını ve yayın için sunulmasını kabul ettiğini doğrular.

Yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu keşfettiğinde, dergi editörünü veya yayıncısını derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak yükümlülüğündedir.

Yazarların Sorumlulukları

Gönderim sürecinden önce ve / veya gönderim sürecinde yazar (lar);

Gönderilen tüm araştırmanın orijinal, tam referanslı ve tüm yazarların doğru bir şekilde temsil edildiğinden emin olunuz. Gönderme özel olmalı ve başka bir yerde değerlendirilmemelidir.

Yayıncının ve editörün, makalenin yazarlığından ve makalenin ahlaki durumu ve orijinalliği ile ilgili tüm iletişimlerden tamamen sorumlu olduğu kabul edilen belirlenmiş bir yazar için doğru iletişim bilgilerini sağlayınız.

Yazarlar tarafından daha önce yayınlanmamış olan çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm verilerin ve üçüncü şahıs materyallerinin kaynağını veriniz. Sunumun orijinalliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir unsur, ilk etapta editör ofisi ile açıkça önlenmeli ve / veya tartışılmalıdır.

Makalelerinde yer almayı düşündükleri herhangi bir üçüncü kişinin makaleye katkısını tanımlayın ve her bir durumda yeniden kullanım için ilgili telif hakkı sahiplerinden yazılı izin alın. Bu izinler, makale kabul edildiğinde veya küçük değişikliklerin kabul edilmesini gerektirdiğinde gönderilmelidir.

Gönderim sürecinde şeffaflık, verimlilik ve yayıncıdan ve editörden saygı bekleyiniz. Hem yayıncı hem de editör ile iyi iletişimde kalınız.

Etik olmayan, yanıltıcı veya zararlı olduğu tespit edilen makalelerin geri çekilmesiyle birlikte, hatalı yayınlanması durumunda işbirliği yapınız. Editör (ler), yayıncı ve diğer yazarlarla iyi iletişim halinde kalınız. Ayrıca aşağıda belirtilen ilkeleri de dikkate alınız.

1. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini, yeterli sayıda (en az 50 kaynak ve 10.000 kelime) bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan derleme makalelerini, olgu sunumlarını ve teknik notlarını (en fazla 2000 kelime ve en fazla 4 görsel/tablo) kabul etmektedir.

2. Dergimizde, editöre mektup, tartışmatüründeki yayınlara yer verilmez.

3. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir.

4. Dergimizde makale değerlendirmelerinde kör hakemlik uygulanmaktadır. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden makaleleri değerlendirmeleri sağlanır.

5. Hakemlere gönderilen makalelerin 15 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editör hakeme hatırlatma yaparak 15 gün ek süre verir. Bu sürenin de aşılması durumunda editör yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çeker.

6. Makale değerlendirmesinden en az iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, iki hakeme daha gönderilir. Makale hakkında nihai karar, editörler tarafından verilir.

7. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda majör(değerlendirme için yeniden gönder) ya da minör(düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

8. Makale hakkında verilen "değerlendirme için yeniden gönder" veya "düzeltme gerekli" kararından sonra, hakemlerce istenilen değişikliklerin " değerlendirme için yeniden gönder" kararı için 30 gün, "düzeltme gerekli" kararı için 15 gün içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, makale reddedilir.

9. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

10. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, gönderilmeden önce orijinalliğini kontrol etmek için intihal tespit yazılımı ile kontrol edilerek uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

11. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, makale reddedilir.

12. Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalı ve 10 sayfayı geçmemelidir. Makale özeti en fazla 400 kelime içermeli, anahtar kelime sayısı ise en az 3 en fazla 6 olmalıdır.

13. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi'ne yayınlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

14. Makale gönderme aşamasında yazarlar öncelikle kör hakemlik için gerekli dosyaları yükleyeceklerdir. Hakemlik süreci sonrasında KABUL olan makaleler, ilk yüklemede boş bırakılması istenilen yazar isimleri, mail, kurum bilgisi, ORCID vb. boş bırakılan bilgiler doldurulup, hakemlerin kabul ettiği düzenlenmiş son hali ile yayına hazır formatta yazar tarafından sisteme tekrar yüklenecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra makaleler yayın için sıraya alınacaktır.

Editörlerin sorumlulukları

Editör, dergiye gönderilen makalelerin hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur. Editör makaleleri yazarların ırkları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri, dini inançları, etnik kökenleri, vatandaşlıkları veya politik felsefeleri dikkate almadan değerlendirir. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve açıklığı ile çalışmanın geçerliliği ve derginin kapsamıyla olan ilgisine dayanacaktır. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.

Editör ve herhangi bir editör çalışanı, gönderilen bir el yazmasıyla ilgili hiçbir bilgiyi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışındaki kimseye ifşa etmemelidir.

Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmayacaktır.

Hakemlerin sorumlulukları

Hakem değerlendirmesi süreci editöre ve editör kuruluna editör kararları vermede yardımcı olur ve aynı zamanda makalenin geliştirilmesinde yazara da hizmet edebilir.

Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için nitelikli olmayan ya da derhal gözden geçirilmesinin imkansız olacağını bilen herhangi bir hakem editöre bildirmeli ve inceleme sürecinden çekilmelidir.

İnceleme için gönderilen makaleler gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarıyla paylaşılmamalı veya tartışılmamalıdır.

Yorumlar objektif olarak yapılmalıdır. Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidir.

Hakemler, makalede belirtilen ilgili yayınlanmış eserin referans bölümünde belirtilmediği durumları belirlemelidir. Diğer yayınlardan elde edilen gözlemlerin veya tartışmaların ilgili kaynaklara eşlik edip etmediğini belirtmeleri gerekir. Hakemler, editöre, değerlendirilen yazı ile kişisel bilgileri olan diğer yayınlanmış makaleler arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme olduğunu bildireceklerdir.

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Hakemler, rekabetçi, işbirlikçi veya diğer yazarlarla, gazetelerle bağlantılı kurumlarla veya kurumlarla olan ilişkilerinden kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip oldukları yazıları dikkate almamalıdır.

Kaynaklar

Committee on Publication Ethics (COPE). http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx

Dergimiz araştırmacılardan ücret talep etmemektedir.