BibTex RIS Cite
Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

References

 • Bacak, S. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Akademik Başarı Ve Yaratıcılıklarına Etkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa
 • Barret, M., R. (2010). An Analysis of the Storyline Method in Primary School; Its Theoretical Underpinnings and Its Impact on Pupils’ Intrinsic Motivation, Doktora Tezi, Durham Üniversitesi.
 • Bell,S. (2007). Storyline: past, present, future (Ed.S.Bell, S.Harkness ve G.White) Glasgow: Enterprising Careers University of Strathclyde.
 • Coşkun, M. (2013). Matematik Kavramları Öğretiminde Öyküleştirme Yönteminin Tutuma Ve Başarıya Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırşehir
 • Creswell, J. (2007). John Dewey and The Storyline Method (Ed.S.Bell, S.Harkness ve G.White). (s:89-97), Storyline: past, present, future. Glasgow: Enterprising Careers University of Strathclyde.
 • Çiftçi, İ ve Sucuoğlu, B. (2012) Bilişsel süreç yaklaşımıyla sosyal beceri öğretimi. (8. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Dunn, J. (1991) The beginnings of social understanding.(1. Baskı). Oxford: Blackwell. Edward, V. (1995 ). Speaking and Listening in Multicultural Classrooms. London: Cole and Whuur
 • Ekmişoğlu, M. (2007). Erken Çocukluk Döneminde Farklılıklara Saygı Kavramı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi ve Farklılıklara Saygı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale
 • Gordon, T. (2013). Etkili öğretmenlik eğitimi (5. Baskı). (Edit: Birsen Özkan). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Güney, S. Y. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Bir Durum Çalışması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • KEDV (2006). Erken çocuklukta farklılıklara saygı eğitimi el kitabı. İstanbul: Derin Yayınları
 • MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı Kitabı. Ankara: Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Merrell, K.W., ve Gımpel, G.,A. (1997). Social skills of children and adolescents. conceptualization, assessment, treatment. (1. Baskı). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishes
 • Oğuzkan, S. ve Oral, G. (1997). Okul öncesi eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Senemoğlu, N. (2011). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (20. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Tepetaş, Ş (2011). 6 Yaş Çocuklarının Temel Kavram Bilgi Düzeylerini Desteklemeye Yönelik Öyküleştirme Yöntemine Dayalı Bir Eğitim Uygulaması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Üner, E. (2011). Okul Öncesi Eğitim Programındaki 36-72 Aylık Çocuklara Farklılıklara Saygı Eğitimi Kazandırmanın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri
 • Vandenbroeck, M. ( Ağustos 2000). “Self-Awareness, Cultural Identity and Connectedness: Three Terms To (Re)Define in Anti-Bias”, Work Paper presented at the Europen Conference on Quality in Early Childhood Education (EECERA) Conference. London, England
 • Yiğit, Ö. E. (2007). Öyküleştirme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.

A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities

Year 2016, Volume: 2 Issue: 2, 0 - 0, 29.12.2016

Abstract

The purpose of this research is to analyse the children who attend kindergarten that training based on storyline method how to affect their respect for diversities. Two different primary schools have totally 104 children who were attending kindergarten for the 2013-2014 academic year in Ankara, and they both depend on the program of MEB 2013. In this research “Personal information form” and “Scale of respect for diversities” was applied to collect data. Storyline method was applied to the experimental group. In this research, to find out the difference between scores of tests, “Wilcoxon Signed Rank Test” was applied. Besides, in the experiment and control groups according to the “Mann-Whitney U Test” whether the gender is a factor that affects the score of the “respect for diversities” or not. Regarding the findings of the research, there are significant differences in the pre-test and post-test scores of respect for diversities between control and experimental group. To figure out that whether the rising effect of designed Storyline method application is permanent or not, the permanence test was applied after one month and analysed. According to the analysis, there is no significant difference in post-test scores and permanence test large numbers of both experimental and control groups. According to the findings, it could be claimed that instructional activities which were prepared based on the Storyline method helped children to gain respect for diversities significantly when it was used in addition to the daily educational activities that have already existed in MEB Early Childhood Program. 

References

 • Bacak, S. (2008). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenenlerin Akademik Başarı Ve Yaratıcılıklarına Etkisi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Manisa
 • Barret, M., R. (2010). An Analysis of the Storyline Method in Primary School; Its Theoretical Underpinnings and Its Impact on Pupils’ Intrinsic Motivation, Doktora Tezi, Durham Üniversitesi.
 • Bell,S. (2007). Storyline: past, present, future (Ed.S.Bell, S.Harkness ve G.White) Glasgow: Enterprising Careers University of Strathclyde.
 • Coşkun, M. (2013). Matematik Kavramları Öğretiminde Öyküleştirme Yönteminin Tutuma Ve Başarıya Etkisi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kırşehir
 • Creswell, J. (2007). John Dewey and The Storyline Method (Ed.S.Bell, S.Harkness ve G.White). (s:89-97), Storyline: past, present, future. Glasgow: Enterprising Careers University of Strathclyde.
 • Çiftçi, İ ve Sucuoğlu, B. (2012) Bilişsel süreç yaklaşımıyla sosyal beceri öğretimi. (8. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Dunn, J. (1991) The beginnings of social understanding.(1. Baskı). Oxford: Blackwell. Edward, V. (1995 ). Speaking and Listening in Multicultural Classrooms. London: Cole and Whuur
 • Ekmişoğlu, M. (2007). Erken Çocukluk Döneminde Farklılıklara Saygı Kavramı Hakkında Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi ve Farklılıklara Saygı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale
 • Gordon, T. (2013). Etkili öğretmenlik eğitimi (5. Baskı). (Edit: Birsen Özkan). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Güney, S. Y. (2003). İlköğretim 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Öykü Tabanlı Öğrenme Yaklaşımına İlişkin Bir Durum Çalışması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • KEDV (2006). Erken çocuklukta farklılıklara saygı eğitimi el kitabı. İstanbul: Derin Yayınları
 • MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı Kitabı. Ankara: Ankara Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Merrell, K.W., ve Gımpel, G.,A. (1997). Social skills of children and adolescents. conceptualization, assessment, treatment. (1. Baskı). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishes
 • Oğuzkan, S. ve Oral, G. (1997). Okul öncesi eğitimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Senemoğlu, N. (2011). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya (20. Baskı). Ankara: Pegem Akademi
 • Tepetaş, Ş (2011). 6 Yaş Çocuklarının Temel Kavram Bilgi Düzeylerini Desteklemeye Yönelik Öyküleştirme Yöntemine Dayalı Bir Eğitim Uygulaması, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Üner, E. (2011). Okul Öncesi Eğitim Programındaki 36-72 Aylık Çocuklara Farklılıklara Saygı Eğitimi Kazandırmanın Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri
 • Vandenbroeck, M. ( Ağustos 2000). “Self-Awareness, Cultural Identity and Connectedness: Three Terms To (Re)Define in Anti-Bias”, Work Paper presented at the Europen Conference on Quality in Early Childhood Education (EECERA) Conference. London, England
 • Yiğit, Ö. E. (2007). Öyküleştirme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Bolu.
There are 19 citations in total.

Details

Journal Section Makaleler
Authors

Saliha Eren This is me

Nefise Semra Erkan

Publication Date December 29, 2016
Published in Issue Year 2016 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Eren, S., & Erkan, N. S. (2016). A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities. Hacettepe Journal of Educational Research, 2(2).
AMA Eren S, Erkan NS. A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities. Hacettepe Journal of Educational Research. December 2016;2(2).
Chicago Eren, Saliha, and Nefise Semra Erkan. “A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities”. Hacettepe Journal of Educational Research 2, no. 2 (December 2016).
EndNote Eren S, Erkan NS (December 1, 2016) A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities. Hacettepe Journal of Educational Research 2 2
IEEE S. Eren and N. S. Erkan, “A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities”, Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
ISNAD Eren, Saliha - Erkan, Nefise Semra. “A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities”. Hacettepe Journal of Educational Research 2/2 (December 2016).
JAMA Eren S, Erkan NS. A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2.
MLA Eren, Saliha and Nefise Semra Erkan. “A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities”. Hacettepe Journal of Educational Research, vol. 2, no. 2, 2016.
Vancouver Eren S, Erkan NS. A Study on the Effect’s of the Stroyline Based on the Education Five Years Old Children’s to Gaining Respect for Diversities. Hacettepe Journal of Educational Research. 2016;2(2).