Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Meme Kanseri Tanısı Konulmuş Yetişkin Kadınların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi

Year 2018, Volume 1, Issue 1, 1 - 13, 30.09.2018

Abstract

Bu çalışma, meme kanseri tanısı almış yetişkin kadınların beslenme alışkanlıklarının, meme kanseri riskinin beslenme ile ilişkili faktörleri açısından değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışmanın evrenini, Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastane’si Meme Polikliniğine,4 Mart - 2 Nisan 2016 tarihleri arasında başvuran ameliyat sonrası kemoterapi ve radyoterapi tedavisi alan, yaşları 35-70 yaş arasında , %40’ı 35-49 yaş aralığında premenapoz döneminde;  %60’ı 50-70 yaş aralığında postmenapoz döneminde olan toplam 30 kadın hastadan oluşmaktadır. Veriler Sosyo-Demogrofik özellikler, bireylerin beslenme alışkanlıkları, antropometrik ölçümleri ve besin tüketim sıklığı formunun yer aldığı anket formu ile elde edilmiştir. Çalışma verileri sayı, yüzdelik, ortalama, standart sapma, gruplar arasındaki farklılıklar için Ki-Kare testi kullanılarak SPSS 16. Programı ile analiz edildi. Sonuçlar %95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi. Çalışmaya katılan bireylerin beden kütle indeks (BKİ) ortalamaları değerlendirildiğinde, premenapoz dönemdeki bireylerin BKİ ortalamaları 29,7 ± 4,8 kg/m²,postmenapoz dönemdeki bireylerin BKİ ortalamaları 30,3± 6,4 olarak bulunmuştur. Premenapoz ve postmenapoz dönemdeki bireylerin BKİ’leri istatiksel olarak değerlendirildiğinde anlamlı fark bulunmamıştır(p>0,05). Sonuç olarak,  obezite, fiziksel aktivite, beslenme ve diyet gibi değiştirilebilir risk faktörleri de meme kanserinin ortaya çıkmasını etkilemektedir. Korunma açısından değerlendirildiğinde, birincil koruma kapsamında sağlıklı beslenme, özellikle hormon bağımlı kanserler başta olmak üzere meme kanseri riskini azaltmaktadır. Beslenme, kardiyometabolik hastalıklarla da ilişkili olup, meme kanseri gelişiminde de rol oynamaktadır. Bu konuda önemli sonuçlara ulaşılmış olsa da, beslenme ve meme kanseri arasındaki karmaşık ilişkilerin aydınlatılması için, ileriye dönük geniş kapsamlı çalışmaların yapılması gerekmektedir.

References

 • 1. World Health Organization. Cancer Control Programme, Department of Chronic Diseases and Health Promotion. Breast cancer: Prevention and control. Erişim adresi:http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/index1.html Erişim tarihi: 12.03. 2016.
 • 2. Autier, P., Boniol, M., LaVecchia, C., Vatten , L., Gavin, A., Héry, C., et al. (2010). Disparities in breast cancer mortality trends between thirty European countries: Retrospective trend analysis of WHO mortality database. BMJ ;341(7768):1-7
 • 3. International Agancy for Research on Cancer, 2014. Breast cancer, Estimated incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx?cancer=breast. Erisim Tarihi:25.03.2016.
 • 4. Merdol, T.K., Başoğlu,S.,Örer,N.(1999).Beslenme ve Diyetetik Açıklmalı Sözlük.Ankara:Hatiboğlu Yayınevi
 • 5. Chlebowski, R.T., Aiello, E., MCTiernan, A. (2002)Weight loss in breast cancer patient management,Journal of Clinical Oncology,20, 1128-1143
 • 6. Dignam, J.J., Wieand, K., Johnson,K.A. (2003).Obesity,tamoxifen use,and outcomes in women with estrogen receptor-positive earlystage breast cancer.Journal of the National Cancer Instute,95,1467-1476.
 • 7. Irwin, M.L., Crumley, D., McTiernan, A., Bernstein, L., Baumgartner, R., Gilliland, F.D. ve diğerleri.(2003).Physical activity levels before and after a diagnosis of breast carcinoma:The Health,Eating,Activity, and Lİfestyle (HEAL) study. Cancer,97,1746-1757.
 • 8. Li, F.P., Stovall, E. (1998). Long-term survivors of cancer.Cancer Epidemiology,Biomarkers & Prevention,7,269-270.
 • 9. Wingo, P.A., Ries, L.A., Parker, S.L., Heath, C.W.(1998).Weight gain in women with localized breast cancer:A descriptive study.Breast Cancer Research and Treatment,7,23-29.
 • 10. Kushi, L.H., Byers, T., Doyle, C., Bandera, E.V., McCullough, M., Gansler, T. Ve diğerleri.(2006).American Cancer Society guidlines on nutrition and physical activity for cancer prevention:reducing the risk of cancer with healthy foof choices and physical activity.CA A Canser Journal for Clinicians,56,254-281.
 • 11. Goodwin, P.J. (2008).Insulin in the adjuvant breast cancer setting:a novel therapetic target for lifestyle and pharmacologic interventions.Journal of Clinical Oncology,26(6),833-834.
 • 12. Peeters, PH.M., Bueno-de-Mesquita, H.B., Boshuzien, H.C., Lahmann, P.H., Clavel-Chapelon, F. et al.(2005). Consumption of Vegetables and Fruits and Risk of Breast Cancer. Journal of American Medical Association (JAMA);293(2):183-193.
 • 13. Terry, P., Rohan, T,E., Wolk, A., Maehle-Schmidt, M., Magnusson, C.(2002). Fish consumption and Breast Cancer Risk. Nutrition and Cancer;44(1):1-6.
 • 14. Warren, B.S., Devine, C.M. Meat, Poultry and Fish and the Risk of Breast Cancer. Cornell University on Breast Cancer and Enviromental Risk Factors. Fact sheet #39. Erişim adresi: http://envirocancer. cornell.edu. Erişim tarihi: 12.03.2016.
 • 15. Cui, Y., Miller, A.B., Rohan, T.E.(2006). Cigarette smoking and breast cancer risk: update of a prospective cohort study. Breast Cancer Res Treat; 100: 293-299.
 • 16. Anderson, B.O., Shyyan, R., Eniu, A., Smith, R., ve ark.(2006). Breast cancer in limited-resource countries:an owerview of the Breast Health Global Initiative 2005 Guidelines. The Breast Journal;12(1): 3-15.
 • 17. Gürsoy, A.A., Mumcu, H.K., Çelik, K.Y., Bulut, H.K., ve ark.(2011). Attitude and health beliefs associated with breast cancer screening behaviors among Turkish women. Journal of Transcultural Nursing,22(4): 368-375
 • 18. Alpteker, H., Avcı, A.(2010). Kırsal alandaki kadınların meme kanseri bilgisi ve kendi kendine meme muayenesi uygulama durumlarının belirlenmesi. Meme Saglıgı Dergisi, 6(2): 74-79
 • 19. Cui, Y., Miller, A.B., Rohan, T.E.(2006). Cigarette smoking and breast cancer risk: update of a prospective cohort study. Breast Cancer Res Treat; 100: 293-299
 • 20. Magne, N., Melis, A., Chargari, C., Castadot, P., Guichard, J.B., Barani, D. et al.(2011). Recommendations for a lifestyle which could prevent breast cancer and its relapse: Physical activity and dietetic aspects. Critical Reviews in Oncology/Hematology;80(3):450-459.

Year 2018, Volume 1, Issue 1, 1 - 13, 30.09.2018

Abstract

References

 • 1. World Health Organization. Cancer Control Programme, Department of Chronic Diseases and Health Promotion. Breast cancer: Prevention and control. Erişim adresi:http://www.who.int/cancer/detection/breastcancer/en/index1.html Erişim tarihi: 12.03. 2016.
 • 2. Autier, P., Boniol, M., LaVecchia, C., Vatten , L., Gavin, A., Héry, C., et al. (2010). Disparities in breast cancer mortality trends between thirty European countries: Retrospective trend analysis of WHO mortality database. BMJ ;341(7768):1-7
 • 3. International Agancy for Research on Cancer, 2014. Breast cancer, Estimated incidence, mortality and prevalence worldwide in 2012. http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx?cancer=breast. Erisim Tarihi:25.03.2016.
 • 4. Merdol, T.K., Başoğlu,S.,Örer,N.(1999).Beslenme ve Diyetetik Açıklmalı Sözlük.Ankara:Hatiboğlu Yayınevi
 • 5. Chlebowski, R.T., Aiello, E., MCTiernan, A. (2002)Weight loss in breast cancer patient management,Journal of Clinical Oncology,20, 1128-1143
 • 6. Dignam, J.J., Wieand, K., Johnson,K.A. (2003).Obesity,tamoxifen use,and outcomes in women with estrogen receptor-positive earlystage breast cancer.Journal of the National Cancer Instute,95,1467-1476.
 • 7. Irwin, M.L., Crumley, D., McTiernan, A., Bernstein, L., Baumgartner, R., Gilliland, F.D. ve diğerleri.(2003).Physical activity levels before and after a diagnosis of breast carcinoma:The Health,Eating,Activity, and Lİfestyle (HEAL) study. Cancer,97,1746-1757.
 • 8. Li, F.P., Stovall, E. (1998). Long-term survivors of cancer.Cancer Epidemiology,Biomarkers & Prevention,7,269-270.
 • 9. Wingo, P.A., Ries, L.A., Parker, S.L., Heath, C.W.(1998).Weight gain in women with localized breast cancer:A descriptive study.Breast Cancer Research and Treatment,7,23-29.
 • 10. Kushi, L.H., Byers, T., Doyle, C., Bandera, E.V., McCullough, M., Gansler, T. Ve diğerleri.(2006).American Cancer Society guidlines on nutrition and physical activity for cancer prevention:reducing the risk of cancer with healthy foof choices and physical activity.CA A Canser Journal for Clinicians,56,254-281.
 • 11. Goodwin, P.J. (2008).Insulin in the adjuvant breast cancer setting:a novel therapetic target for lifestyle and pharmacologic interventions.Journal of Clinical Oncology,26(6),833-834.
 • 12. Peeters, PH.M., Bueno-de-Mesquita, H.B., Boshuzien, H.C., Lahmann, P.H., Clavel-Chapelon, F. et al.(2005). Consumption of Vegetables and Fruits and Risk of Breast Cancer. Journal of American Medical Association (JAMA);293(2):183-193.
 • 13. Terry, P., Rohan, T,E., Wolk, A., Maehle-Schmidt, M., Magnusson, C.(2002). Fish consumption and Breast Cancer Risk. Nutrition and Cancer;44(1):1-6.
 • 14. Warren, B.S., Devine, C.M. Meat, Poultry and Fish and the Risk of Breast Cancer. Cornell University on Breast Cancer and Enviromental Risk Factors. Fact sheet #39. Erişim adresi: http://envirocancer. cornell.edu. Erişim tarihi: 12.03.2016.
 • 15. Cui, Y., Miller, A.B., Rohan, T.E.(2006). Cigarette smoking and breast cancer risk: update of a prospective cohort study. Breast Cancer Res Treat; 100: 293-299.
 • 16. Anderson, B.O., Shyyan, R., Eniu, A., Smith, R., ve ark.(2006). Breast cancer in limited-resource countries:an owerview of the Breast Health Global Initiative 2005 Guidelines. The Breast Journal;12(1): 3-15.
 • 17. Gürsoy, A.A., Mumcu, H.K., Çelik, K.Y., Bulut, H.K., ve ark.(2011). Attitude and health beliefs associated with breast cancer screening behaviors among Turkish women. Journal of Transcultural Nursing,22(4): 368-375
 • 18. Alpteker, H., Avcı, A.(2010). Kırsal alandaki kadınların meme kanseri bilgisi ve kendi kendine meme muayenesi uygulama durumlarının belirlenmesi. Meme Saglıgı Dergisi, 6(2): 74-79
 • 19. Cui, Y., Miller, A.B., Rohan, T.E.(2006). Cigarette smoking and breast cancer risk: update of a prospective cohort study. Breast Cancer Res Treat; 100: 293-299
 • 20. Magne, N., Melis, A., Chargari, C., Castadot, P., Guichard, J.B., Barani, D. et al.(2011). Recommendations for a lifestyle which could prevent breast cancer and its relapse: Physical activity and dietetic aspects. Critical Reviews in Oncology/Hematology;80(3):450-459.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Medicine
Journal Section Articles
Authors

Zeynep ÖZTÜRK
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU
Türkiye


Zeynep KOÇ ÖZERSON This is me
Türkiye


Kübra DERYA İPEK (Primary Author)

Publication Date September 30, 2018
Application Date May 23, 2018
Acceptance Date August 8, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 1, Issue 1

Cite

Vancouver Öztürk Z. , Koç Özerson Z. , Derya İpek K. Meme Kanseri Tanısı Konulmuş Yetişkin Kadınların Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2018; 1(1): 1-13.