Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Belirledikleri NANDA-I Tanılarının Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume 2, Issue 2, 51 - 66, 30.06.2019

Abstract

Bu çalışma Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi klinik uygulamasında hemşirelik öğrencilerinin Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Model’ine göre belirledikleri 2015-2017 Uluslararası Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği (North American Nursing Diagnosis Association-International) tanılarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 03.11.2017-12.01.2018 tarihleri arasında bir vakıf üniversitesinde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi klinik uygulamasındaki hemşirelik öğrencilerinin, Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli doğrultusunda tanıladıkları veriler ile hazırlamış oldukları 93 bakım planının retrospektif olarak incelenmesi ile yürütülmüştür. Çalışmada “Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli Hasta Tanılama Formu” ve “Bakım Planı Formu” kullanılmıştır. Öğrencilerin bakım planlarındaki hemşirelik tanıları incelendiğinde 93 hastaya, 50 farklı, toplamda 601 hemşirelik tanısı belirledikleri saptanmıştır. Araştırma kapsamında hemşirelik öğrencileri tarafından iletişim aktivitesi (%39,60) ile güvenli çevre sağlama ve sürdürme (%26,28) aktivitesine ilişkin en fazla, cinselliği ifade etme (%1,99) aktivitesine ilişkin ise en az oranda tanı konulmuştur. Belirlenen hemşirelik tanıları değerlendirildiğinde en fazla; uyku örüntüsünde bozulma (%7,82), bozulmuş sosyal etkileşim (%7,32), kendini ihmal etme (%7,15) ve anksiyete (%5,65) olduğu görülmüştür. Öğrencilerin Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli doğrultusunda bakım planı hazırlarken en çok kullandıkları hemşirelik tanılarının iletişim, güvenli çevre sağlama ve sürdürme, uyku ve dinlenme, beslenme ve hareket aktivitelerinde olduğu belirlenmiştir. Genellikle Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde psikososyal gereksinimlerin tanılandığı aynı zamanda biyofizyolojik gereksinimlerin de göz ardı edilmediği görülmektedir. 

References

 • 1. Babadağ K. Hemşirelik ve değerler. Ankara: İlksan Matbaası, 2010. p. 21-41.
 • 2. Berman A, Snyder SS, Kozier B, Erbs G. Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice, 8 th ed. New Jersey, 2008. p. 5-13.
 • 3. Hemşirelik Yönetmeliği (2010) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm (Erişim Tarihi: 21.04.2018)
 • 4. Ay F. Uluslararası alanda kullanılan hemşirelik tanıları ve uygulamaları sınıflandırma sistemleri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2008; 28(4): 555-561.
 • 5. Park H. Identifying core NANDA-I nursing diagnoses, NIC interventions, NOC outcomes, and NNN linkages for heart failure. International Journal of Nursing Knowledge 2014; 25(1): 30-38.
 • 6. Tastan S, Linch GC, Keenan GM, Stifter J, McKinney D, Fahey L, Lopez KD, Yao Y, Wilkie D. Evidence for the existing American Nurses Association-recognized standardized nursing terminologies: A systematic review, International Journal of Nursing Studies 2014; 51(8): 1160-170.
 • 7. Birol L. Hemşirelik Süreci. Etki Yayınları, İzmir, Turkey, 2009. p. 55-72.
 • 8. Köşgeroğlu N, Boğa S. Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli (YADHM)’ne Göre Zihinsel Engelli Bireylerin Sorunları ve Hemşirelik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011; 1(4): 149-154
 • 9. Roper N, Logan WW, Tierney AJ. Applying The Roper, Logan, Tierney Model in Practice. Holland K, Jenkins J, Solomon J, Whittom S. 2th (Ed). Churchill Livingstone Elsevier, Philodelphia, 2008. p. 91-99.
 • 10. Vicdan AK, Karabacak BG, Alpar ŞE. 2012-2014 NANDA-I hemşirelik tanılarının yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik modeline göre sınıflandırılması. Journal of Human Sciences 2015; 12(2): 1626-1636.
 • 11. Çam O, Özgür G, Gürkan A, Dülgerler S, Engin E. Psikiyatri hemşireliği klinik uygulamalarında öğrenci hemşirelerin hemşirelik süreci raporlarının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004; 20(1): 23-34.
 • 12. Lopes JL, de Barros AL, Michel JL. A pilot study to validate the priority nursing interventions classification interventions and nursing outcomes classification outcomes for the nursing diagnosis “excess fluid volume” in cardiac patients. Int J Nurs Terminol Classif 2009; 20: 76-88.
 • 13. Müller-Staub M. Evaluation of the implementation of nursing diagnoses, interventions, and outcomes. Int J Nurs Terminol Classif 2009; 20: 9-15.
 • 14. Acaroğlu R, Şendir M, Kaya H. Hemşirelik Süreci. Babadağ, K. ve Aştı, T. (Ed) Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2012. p. 52-64.
 • 15. Kaya N. Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Tanılaması. Aşti T, Karadağ A (Ed), Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı, Akademi Yayınevi, İstanbul, 2012. p. 27-60.
 • 16. Korkut Bayındır S., Ünsal A. Sık Görülen Ruhsal Hastalıklardaki Hemşirelik Tanı ve Girişimleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016; 6(2): 115-119.
 • 17. Taşdemir G, Kızılkaya M. Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasında NANDA hemşirelik tanılarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences 2013; 10(1): 246-257.
 • 18. Sabancıoğulları S, Ata EE, Kelleci M, Doğan S. Bir psikiyatri kliniğinde hemşireler tarafından yapılan hasta bakım planlarının fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ve NANDA tanılarına göre değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011; 2(3): 117-122.
 • 19. Magnan MA, Norris DM. Nursing students' perceptions of barriers to addressing patient sexuality concerns. J Nurs Edu 2008; 47(6): 260-268.
 • 20. Aydın N, Akansel A. Determination of accuracy of nursing diagnoses used by nursing students in their nursing care plans. International Journal of Caring Sciences (IJCS) 2013; 6(2): 252-257.
 • 21. Hakverdioğlu Yönt G, Akın Korhan E, Erdemir F, Müller-Staub M. Nursing Diagnoses Determined by First Year Students: A Vignette Study. International Journal of Nursing Knowledge 2014 ;25(1): 39-42.
 • 22. Noh HK, Lee E. Relationships among NANDA-I diagnoses, nursing outcomes classification, and nursing interventions classification by nursing students for patients in medical-surgical units in Korea. Int J Nurs Knowl 2015; 26(1): 43-51.
 • 23. Uysal N, Gürol Arslan G, Yılmaz İ, Yelkin Alp F. Hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin bakım planlarındaki hemşirelik tanıları ve verilerin analizi. CBU SBED 2016; 2(5): 139-143

Evaluation of NANDA-I Diagnoses by Students in Mental Health and Disease Nursing Course Clinical Practice

Year 2019, Volume 2, Issue 2, 51 - 66, 30.06.2019

Abstract

The aim of this descriptive study was to evaluate the North American Nursing Diagnosis Association-International nursing diagnoses of mental health and nursing students for the patients they undertook the care of and to determine the nursing diagnoses. The study was carried out by reviewing 93 care plans retrospectively, which was prepared between 03.11.2017-01.01.2018 by the data collected by nursing students who applied mental health and diseases nursing lesson in a foundation university in terms of life activity model. In the study, Patient Identification with Life Activities Form and Care Plan Forms were used. The students determined 50 different diagnoses in 12 domains of NANDA-I. A total of 601 nursing diagnoses were used. Within the scope of the research, the nursing diagnoses most frequently favored by the students, were in the activity of communication (39,60%) and the activity of maintaining a safe environment (26,28%). On the other hand the students diagnosed expressing sexuality (1,99%) at least. The nursing diagnoses that the students used most in these domains were disturbed sleep pattern (7,82%), impaired social interaction (7,32%), self-neglect (7,15%) and anxiety (5,65%). It has been determined that the nursing diagnoses most used by the students in preparing the care plan in the direction of Nursing Models based on Life Activities are in communication, maintaining a safe environment, sleeping, eating and drinking and mobilization activities. At the same time, the biophysical requirements are not overlooked at the same time as psychosocial needs are generally recognized in the Mental Health and Diseases Clinic.

References

 • 1. Babadağ K. Hemşirelik ve değerler. Ankara: İlksan Matbaası, 2010. p. 21-41.
 • 2. Berman A, Snyder SS, Kozier B, Erbs G. Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice, 8 th ed. New Jersey, 2008. p. 5-13.
 • 3. Hemşirelik Yönetmeliği (2010) http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/03/20100308-4.htm (Erişim Tarihi: 21.04.2018)
 • 4. Ay F. Uluslararası alanda kullanılan hemşirelik tanıları ve uygulamaları sınıflandırma sistemleri. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2008; 28(4): 555-561.
 • 5. Park H. Identifying core NANDA-I nursing diagnoses, NIC interventions, NOC outcomes, and NNN linkages for heart failure. International Journal of Nursing Knowledge 2014; 25(1): 30-38.
 • 6. Tastan S, Linch GC, Keenan GM, Stifter J, McKinney D, Fahey L, Lopez KD, Yao Y, Wilkie D. Evidence for the existing American Nurses Association-recognized standardized nursing terminologies: A systematic review, International Journal of Nursing Studies 2014; 51(8): 1160-170.
 • 7. Birol L. Hemşirelik Süreci. Etki Yayınları, İzmir, Turkey, 2009. p. 55-72.
 • 8. Köşgeroğlu N, Boğa S. Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeli (YADHM)’ne Göre Zihinsel Engelli Bireylerin Sorunları ve Hemşirelik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2011; 1(4): 149-154
 • 9. Roper N, Logan WW, Tierney AJ. Applying The Roper, Logan, Tierney Model in Practice. Holland K, Jenkins J, Solomon J, Whittom S. 2th (Ed). Churchill Livingstone Elsevier, Philodelphia, 2008. p. 91-99.
 • 10. Vicdan AK, Karabacak BG, Alpar ŞE. 2012-2014 NANDA-I hemşirelik tanılarının yaşam aktivitelerine dayalı hemşirelik modeline göre sınıflandırılması. Journal of Human Sciences 2015; 12(2): 1626-1636.
 • 11. Çam O, Özgür G, Gürkan A, Dülgerler S, Engin E. Psikiyatri hemşireliği klinik uygulamalarında öğrenci hemşirelerin hemşirelik süreci raporlarının değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004; 20(1): 23-34.
 • 12. Lopes JL, de Barros AL, Michel JL. A pilot study to validate the priority nursing interventions classification interventions and nursing outcomes classification outcomes for the nursing diagnosis “excess fluid volume” in cardiac patients. Int J Nurs Terminol Classif 2009; 20: 76-88.
 • 13. Müller-Staub M. Evaluation of the implementation of nursing diagnoses, interventions, and outcomes. Int J Nurs Terminol Classif 2009; 20: 9-15.
 • 14. Acaroğlu R, Şendir M, Kaya H. Hemşirelik Süreci. Babadağ, K. ve Aştı, T. (Ed) Hemşirelik Esasları Uygulama Rehberi, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2012. p. 52-64.
 • 15. Kaya N. Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Tanılaması. Aşti T, Karadağ A (Ed), Hemşirelik Esasları, Hemşirelik Bilim ve Sanatı, Akademi Yayınevi, İstanbul, 2012. p. 27-60.
 • 16. Korkut Bayındır S., Ünsal A. Sık Görülen Ruhsal Hastalıklardaki Hemşirelik Tanı ve Girişimleri. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016; 6(2): 115-119.
 • 17. Taşdemir G, Kızılkaya M. Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasında NANDA hemşirelik tanılarının incelenmesi. International Journal of Human Sciences 2013; 10(1): 246-257.
 • 18. Sabancıoğulları S, Ata EE, Kelleci M, Doğan S. Bir psikiyatri kliniğinde hemşireler tarafından yapılan hasta bakım planlarının fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli ve NANDA tanılarına göre değerlendirilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011; 2(3): 117-122.
 • 19. Magnan MA, Norris DM. Nursing students' perceptions of barriers to addressing patient sexuality concerns. J Nurs Edu 2008; 47(6): 260-268.
 • 20. Aydın N, Akansel A. Determination of accuracy of nursing diagnoses used by nursing students in their nursing care plans. International Journal of Caring Sciences (IJCS) 2013; 6(2): 252-257.
 • 21. Hakverdioğlu Yönt G, Akın Korhan E, Erdemir F, Müller-Staub M. Nursing Diagnoses Determined by First Year Students: A Vignette Study. International Journal of Nursing Knowledge 2014 ;25(1): 39-42.
 • 22. Noh HK, Lee E. Relationships among NANDA-I diagnoses, nursing outcomes classification, and nursing interventions classification by nursing students for patients in medical-surgical units in Korea. Int J Nurs Knowl 2015; 26(1): 43-51.
 • 23. Uysal N, Gürol Arslan G, Yılmaz İ, Yelkin Alp F. Hemşirelik ikinci sınıf öğrencilerinin bakım planlarındaki hemşirelik tanıları ve verilerin analizi. CBU SBED 2016; 2(5): 139-143

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Gülşah KÖRPE (Primary Author)
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5192-7987
Türkiye


Demet İNANGİL This is me
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2532-7224
Türkiye


Pınar IRMAK VURAL
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8070-2840
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Application Date January 9, 2019
Acceptance Date February 26, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 2, Issue 2

Cite

Vancouver Körpe G. , İnangil D. , Irmak Vural P. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi Klinik Uygulamasında Öğrencilerin Belirledikleri NANDA-I Tanılarının Değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 2(2): 51-66.