Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Positioning Usage Features of Nurses Working in Internal Medicine Clinics

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 13 - 30, 06.09.2018
https://doi.org/10.21020/husbfd.379899

Abstract

Objectives:In recent years, innovations in health care services, increasing competition, increasing awareness of consumers necessitate being preferred.Being different and placing this phenomenon in the mind of a healthy/sick individual brings with it to be preferable and becoming a brand.For this reason, the service must be presented to the individual with concrete evidence and gain a position in the mind.The main purpose of this study is to evaluate the positioning usage features of nurses working in internal medicine clinics.

Materıals and Methods:This descriptive study was carried out in a university hospital in Trabzon between    01-28 February 2015.The study's population and sample consisted of 186 nurses working in internal medicine clinics, but the study was completed with 170 nurses.The data were collected using the "Personal Information Form" and the "Positioning Information Form".The results obtained in the study were evaluated as number, percentage and mean.

Results:67.1% of nurses working in internal medicine clinics have undergraduate degrees, 84.1% are clinical nurses and the work period is 9.0 ± 7.3 years.86.5% of the nurses stated that they wanted to be remembered as "a nurse providing quality service by the patients" and 81.2% "took care to display positive behavior while presenting nursing service".It was determined that 77.6% of the nurses "strives to leave positive traces of the nursing service in the minds",71.2% of them "think about what should the community thinks about nursing care service" and 70.0% of them "try to put positive meanings in nursing services"

Conclusion:This study provides basic evidence of the importance of identifying and improving the positioning features of nurses working in internal medicine clinics.However, further research is needed to assess the positioning of the nursing profession in our country and the positioning features of the nurses

References

 • Abaan, S. (2013) Hemşirelikte Profesyonellik. www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/59/docs/makale2-59.pdf adresinden elde edildi.
 • Adıgüzel, O., Tanrıverdi, H., Özkan D. S. (2011). Mesleki Profesyonellik ve Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 235-259.
 • Björkström, M. N., Athlin, E. A., Johansson, I. S. (2008). Nurses’ development of professional self – from being a nursing student in a baccalaureate programme to an experienced nurse. Journal of Clinical Nursing, 17(10), 1380-1391.
 • Bimray, B. P., Jooste, K. (2014). A conceptual framework of the resemblance in self-leadership and professional core values of nurses in the South African context. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance (AJPHERD), 1(1), 197-216.
 • Can, E. (2007). Marka ve Marka Yapılandırma. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), 225-237.
 • Cantürk, Ö. (2012). Sağlık Sektöründe Hizmet Konumlandırması: Ankara İlinde Kamu Hastanesi Uygulama Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Atılım Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Carpentier, M., Hoye, G. V., Stockman, S., Schollaert, E., Theemsche, B. V., Jacobs, G. (2017). Recruiting nurses through social media: Effects on employer brand and attractiveness. J Adv Nurs, 73(11), 2696-2708.
 • Clavelle, J. T., Goodwin, M., Tivis, L. J. (2013). Nursing professional attire: probing patient preferences to inform implementation. Journal of Nursing Administration, 43(3), 172-177.
 • Çatı, K., Kethüda, Ö., Bilgin, Y. (2016). Üniversitelerin Konumlandırma Stratejileri: İstanbul’daki Üniversiteler Üzerine Bir İnceleme. Eğitim ve Bilim, 41(185), 219-234.
 • Fesci, H., Dogan, N., Pınar, G. (2008). Nurses working in medical clinics in patients care were faced difficulties and their suggestions for solution. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 11(3), 40-50.
 • Halcomb E. J., Salamonson, Y., Cook, A. (2015). Satisfaction and comfort with nursing in Australian general practice. Collegian, 22(2), 199-205.
 • Han, H. (2003). Measuring patient satisfaction as an outcome of nursing care at a teaching hospital of Southern Taiwan. Journal of Nursing Care Quality, 18(2), 143-150.
 • Han, E. H., Zhang, Y., Zhang, J. G., & Lin, B. L. (2016). Advances in the application of action learning in nursing practice. Chinese Nursing Research, 3(3), 101-104.
 • Hutchings, H., Rapport, F., Wright, S., Doel, M., Jones, A. (2012). Obtaining consensus about patient‐centred professionalism in community nursing: nominal group work activity with professionals and the public. Journal of advanced nursing, 68(11), 2429-2442.
 • Jang, I., Kim, Y., Kim, K. (2016). Professionalism and professional quality of life for oncology nurses. Journal of Clinical Nursing, 25(19-20), 2835-2845.
 • Karakoç Kaya Ö. Şimsek Z., Kabalcıoğlu F., Dayı F. F. (2004). Hemşirelerin mesleki imajlarını ve mesleği algılama durumlarını etkileyen faktörler. Hemşirelik Forumu Dergisi, 7(1):1-6.
 • Karamanoğlu A.Y., Özer F. G., Tuğcu, A. (2009). Evaluation of surgical ward nurses professionalism in their work, in Denizli. Firat Medical Journal, 14(1), 12-17. Lovelock, C. H. (1996). Services Marketing (3. Baskı). 3rd Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • McAllister, M., Downer, T., Hanson, J., Oprescu, F. (2014). Transformers: Changing the face of nursing and midwifery in the media. Nurse Education in Practice, 14(2), 148-153.
 • Merih, D. Y., Arslan, H. (2012). Hemşire ve Ebelerin Mesleki Bilinç - Örgütlenmeye Yönelik Görüşlerinin ve İş Doyumlarının Belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(3), 40-46.
 • Ries, A., Trout, J. (2001). Positioning: The Battle for Your Mind. New York, NY: The McGraw-Hill Companies.
 • Sabancıoğulları, S., Doğan, S. (2012). Profesyonel kimlik gelişimi ve hemşirelik. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences,15(4), 275-282.
 • Şen, F. Ö. (2014). Konumlandırma. İstanbul Journal of Social Sciences, 7, 25-52.
 • Trepanier, S., Gooch, P. (2014). Personal Branding and Nurse Leader Professional Image. Nurse Leader, 12(3), 51-57.
 • Tan, M., Polat, H., Şahin Z. A., Genç, F. (2015). Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Hasta Bakımında Karşılaştıkları Güçlükler. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi; 4(1), 10-17.
 • Vicdan, K.A. (2010). Hemşirelikte Profesyonellik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı: 261-263.
 • Zakari, N. M., Al Khamis, N. I., Hamadi, H.Y. (2010). Conflict and professionalism: perceptions among nurses in Saudi Arabi. International Nursing Review, 57(3), 297-304.
 • Woo, C. H., Park, J. Y. (2017). Specialty satisfaction, positive psychological capital, and nursing professional values in nursing students: A cross-sectional survey. Nurse Education Today, 57(2017), 24-28.

Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Konumlandırma Kullanım Özellikleri

Year 2018, Volume 5, Issue 2, 13 - 30, 06.09.2018
https://doi.org/10.21020/husbfd.379899

Abstract

Özet

 

Amaç: Son yıllarda sağlık hizmetlerinde olan yenilikler, artan rekabet, tüketicilerin bilinçlenmesi gibi durumlar hizmette bir adım öne geçmeyi, tercih edilen olmayı zorunlu kılmaktadır. Farklı olmak ve bu olguyu sağlıklı/hasta bireyin zihnine yerleştirebilmek tercih edilebilir olmayı ve marka olmayı beraberinde getirmektedir. Bu nedenle hizmet, somut delillerle bireye sunulmalı ve zihninde bir konum kazanmalıdır. Bu çalışmanın temel amacı, “profesyonellik” ilkesinde, dahiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin konumlandırma kullanım özelliklerini değerlendirmektir.

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma Trabzon ilinde bir üniversite hastanesinde, 01-28 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmanın evrenini ve örneklemini dahiliye kliniklerinde çalışan 186 hemşire oluşturdu ancak çalışma 170 hemşire ile tamamlandı. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” ve “Konumlandırma Bilgi Formu” kullanılarak toplandı. Araştırma sonucunda elde edilen veriler sayı, yüzde ve ortalama olarak değerlendirildi.

Bulgular: Dahiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin %67.1’i lisans mezunu, %84.1’i klinik hemşiresi ve çalışma süresi 9.0±7.3 yıldır. Hemşirelerin %86.5’i “hastalar tarafından kaliteli hizmet veren bir hemşire olarak hatırlanmak istediğini, %81.2’si “hemşirelik hizmeti sunarken olumlu davranış sergilemeye özen gösterdiğini” belirtti. Hemşirelerin %77.6’sının “hemşirelik hizmetinin zihinlerde olumlu izler bırakması için çaba sarf ettiği”, %71.2’sinin “toplumun hemşirelik hizmetine nasıl bakması gerektiğini düşündüğü” ve %70.0’inin “hemşirelik hizmetlerine olumlu anlamlar yüklemeye çalıştıkları” saptandı.

Sonuç: Bu çalışma, dahiliye kliniklerinde çalışan hemşirelerin konumlandırma özelliklerinin belirlenmesinin ve geliştirilmesinin önemini gösteren temel verileri sağlamaktadır. Bununla birlikte, ülkemizde hemşirelik mesleğinin konumlanması ve hemşirelerin konumlandırma özelliklerini değerlendiren daha fazla araştırmalara ihtiyaç vardır.

 

 

References

 • Abaan, S. (2013) Hemşirelikte Profesyonellik. www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/59/docs/makale2-59.pdf adresinden elde edildi.
 • Adıgüzel, O., Tanrıverdi, H., Özkan D. S. (2011). Mesleki Profesyonellik ve Bir Meslek Mensupları Olarak Hemşireler Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 9(2), 235-259.
 • Björkström, M. N., Athlin, E. A., Johansson, I. S. (2008). Nurses’ development of professional self – from being a nursing student in a baccalaureate programme to an experienced nurse. Journal of Clinical Nursing, 17(10), 1380-1391.
 • Bimray, B. P., Jooste, K. (2014). A conceptual framework of the resemblance in self-leadership and professional core values of nurses in the South African context. African Journal for Physical, Health Education, Recreation and Dance (AJPHERD), 1(1), 197-216.
 • Can, E. (2007). Marka ve Marka Yapılandırma. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 12(1), 225-237.
 • Cantürk, Ö. (2012). Sağlık Sektöründe Hizmet Konumlandırması: Ankara İlinde Kamu Hastanesi Uygulama Örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Atılım Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.
 • Carpentier, M., Hoye, G. V., Stockman, S., Schollaert, E., Theemsche, B. V., Jacobs, G. (2017). Recruiting nurses through social media: Effects on employer brand and attractiveness. J Adv Nurs, 73(11), 2696-2708.
 • Clavelle, J. T., Goodwin, M., Tivis, L. J. (2013). Nursing professional attire: probing patient preferences to inform implementation. Journal of Nursing Administration, 43(3), 172-177.
 • Çatı, K., Kethüda, Ö., Bilgin, Y. (2016). Üniversitelerin Konumlandırma Stratejileri: İstanbul’daki Üniversiteler Üzerine Bir İnceleme. Eğitim ve Bilim, 41(185), 219-234.
 • Fesci, H., Dogan, N., Pınar, G. (2008). Nurses working in medical clinics in patients care were faced difficulties and their suggestions for solution. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, 11(3), 40-50.
 • Halcomb E. J., Salamonson, Y., Cook, A. (2015). Satisfaction and comfort with nursing in Australian general practice. Collegian, 22(2), 199-205.
 • Han, H. (2003). Measuring patient satisfaction as an outcome of nursing care at a teaching hospital of Southern Taiwan. Journal of Nursing Care Quality, 18(2), 143-150.
 • Han, E. H., Zhang, Y., Zhang, J. G., & Lin, B. L. (2016). Advances in the application of action learning in nursing practice. Chinese Nursing Research, 3(3), 101-104.
 • Hutchings, H., Rapport, F., Wright, S., Doel, M., Jones, A. (2012). Obtaining consensus about patient‐centred professionalism in community nursing: nominal group work activity with professionals and the public. Journal of advanced nursing, 68(11), 2429-2442.
 • Jang, I., Kim, Y., Kim, K. (2016). Professionalism and professional quality of life for oncology nurses. Journal of Clinical Nursing, 25(19-20), 2835-2845.
 • Karakoç Kaya Ö. Şimsek Z., Kabalcıoğlu F., Dayı F. F. (2004). Hemşirelerin mesleki imajlarını ve mesleği algılama durumlarını etkileyen faktörler. Hemşirelik Forumu Dergisi, 7(1):1-6.
 • Karamanoğlu A.Y., Özer F. G., Tuğcu, A. (2009). Evaluation of surgical ward nurses professionalism in their work, in Denizli. Firat Medical Journal, 14(1), 12-17. Lovelock, C. H. (1996). Services Marketing (3. Baskı). 3rd Edition, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • McAllister, M., Downer, T., Hanson, J., Oprescu, F. (2014). Transformers: Changing the face of nursing and midwifery in the media. Nurse Education in Practice, 14(2), 148-153.
 • Merih, D. Y., Arslan, H. (2012). Hemşire ve Ebelerin Mesleki Bilinç - Örgütlenmeye Yönelik Görüşlerinin ve İş Doyumlarının Belirlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 9(3), 40-46.
 • Ries, A., Trout, J. (2001). Positioning: The Battle for Your Mind. New York, NY: The McGraw-Hill Companies.
 • Sabancıoğulları, S., Doğan, S. (2012). Profesyonel kimlik gelişimi ve hemşirelik. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences,15(4), 275-282.
 • Şen, F. Ö. (2014). Konumlandırma. İstanbul Journal of Social Sciences, 7, 25-52.
 • Trepanier, S., Gooch, P. (2014). Personal Branding and Nurse Leader Professional Image. Nurse Leader, 12(3), 51-57.
 • Tan, M., Polat, H., Şahin Z. A., Genç, F. (2015). Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Motivasyon Düzeyleri ve Hasta Bakımında Karşılaştıkları Güçlükler. Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi; 4(1), 10-17.
 • Vicdan, K.A. (2010). Hemşirelikte Profesyonellik. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Sempozyum Özel Sayısı: 261-263.
 • Zakari, N. M., Al Khamis, N. I., Hamadi, H.Y. (2010). Conflict and professionalism: perceptions among nurses in Saudi Arabi. International Nursing Review, 57(3), 297-304.
 • Woo, C. H., Park, J. Y. (2017). Specialty satisfaction, positive psychological capital, and nursing professional values in nursing students: A cross-sectional survey. Nurse Education Today, 57(2017), 24-28.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Burcu ÇUVALCİ (Primary Author)
Karadeniz Technical University, Health Science Faculty, Internal Medicine Nursing Department
Türkiye


Sevilay HİNTİSTAN
Karadeniz Technical University, Health Science Faculty, Internal Medicine Nursing Department
Türkiye

Publication Date September 6, 2018
Application Date January 17, 2018
Acceptance Date August 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 2

Cite

APA Çuvalci, B. & Hintistan, S. (2018). Dahiliye Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Konumlandırma Kullanım Özellikleri . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 5 (2) , 13-30 . DOI: 10.21020/husbfd.379899