Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

An Examination on the Knowledge Level of Breast Self-Examination of the Patients Who Apply to a University Hospital

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 82 - 94, 29.08.2019
https://doi.org/10.21020/husbfd.404727

Abstract

Objective: The main aim of this study is to examine the knowledge level of women on breast cancer who admitted to the outpatient clinics of Obstetrics and Gynecology and General Surgery of University Hospital.

Materials and Methods: The universe is formed by the patients that have applied to the clinics of Obstetrics and Gynecology and General Surgery of the University Hospital within the dates of June-July 2016. Within this study data was collected by the Champion’s Health Belief Model Scales (CHBMS) and a total of 351 participants were reached.

Results: The 43.6% of the sample consists of women of 20-29 ages, 71% of them are married and 27.4% of them have either an undergraduate or a post graduate degree. The perceived benefits concept has the most mean out of the 6 concepts in CHBMS. The study also showed that although 79.2% of the participants didn’t have a breast problem; 27.6 % of them said that they would do breast self-examine 3-4 times in a year.

Conclusion: As a result we can say that the participants are aware of the importance of breast self-examination and that they have learned it from health professionals.

References

 • 1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. (cited 13.07.2015) Available from: URL: http://kanser.gov.tr/Dosya/Kitaplar/dunyaraporu2008.pdf.
 • 2. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. (cited 10.07.2015) Available from: URL: http://kanser.gov.tr/daire-faaliyetleri/kanser-kayitciligi/108-t%C3%BCrkiyede-kanser-kayitciligi. html#sthash.UkahjDUO.dpuf.
 • 3. Haydaroğlu A, Dubova S, Özsaran Z, Bölükbaşı Y, Yılmaz R, Kapkaç M, Özdedeli E, Ege Üniversitesinde Meme Kanserleri: 3897 Olgunun Değerlendirilmesi. Meme Sağlığı Dergisi 2005; 1: 6-11.
 • 4. NTV. (cited 13.07.2015). Available from: URL: http://www.ntvmsnbc.com/id/25140502/ #storyContinued.
 • 5. Akyolcu N, Uğraş G. Kendi Kendine meme Muayenesi: Erken Tanıda Ne Kadar Önemli. Meme Sağlığı Dergisi 2011; 7: 10-14. 6. Gözüm S, Karayurt Ö, Aydın İ. Meme Kanseri Taramalarında Champion’un Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin Türkçe Uyarlamalarına İlişkin Sonuçlar. Hemșirelikte Araștırma Geliștirme Dergisi 2004; 1:71-85.
 • 7. Kalichman SC, Williams E, Nachimson D. Randomized Community Trial Of A Breastself-Examination Skills-Building Intervention For Inner-City African–American Women. Journal of the American Medical Women Association 2000;55: 47–50. (PMID: 10680410) 8. Özdamar K. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi; 1999.
 • 9. Duran Ö, Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Verilen Planlı Eğitimin Kadınların Sağlık İnançları ve Algılanan Sağlık Durumlarına Etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniv. 2008.
 • 10. Karayurt Ö, Coşkun A, Cerit K, Hemşirelerin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin İnançları ve Uygulama Durumu. Meme Sağlığı Dergisi 2008; 4:15-20
 • 11. Seçgili S, Nahcivan N, Factors Associated With Breast Cancer Screening Behaviours In A Sample Of Turkish Women: A Questionnaire Survey. International Journal of Nursing Studies 2006; 43: 161–171. (PMID: 16427965) 12. Altunkan H, Akın B, Ege E, 20-60 Yaş Arası Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulama Davranışları ve Farkındalık Düzeyleri. Meme Sağlığı Dergisi 2008; 4: 84-91.
 • 13. Kılıç D, Sağlam R, Kara Ö, Üniversite Öğrencilerinde Meme Kanseri Farkındalığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Meme Sağlığı Dergisi 2009; 5: 195-199.
 • 14. Uzun Ö, Karabulut N, Karaman Z, Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 7: 10-19.
 • 15. Coe K, Harmon MP, Castro EG, Campbel IN, Meyer JA, Meyer JP, Breast self examination: Knowledge and Practices of Hispanic women in two Southwestern Metropolitan Areas. J Community Health 1994;19: 433-448. (PMID: 7844248)
 • 16. Semiglazov VF1, Moiseyenko VM, Bavli JL, Migmanova NSh, Seleznyov NK, Popova RT, Ivanova OA, Orlov AA, Chagunava OA, Barash NJ, The role of breast self-examination in early breast cancer detection (results of the 5-years USSR/WHO randomized study in Leningrad). Eur J Epidemiol. 1992; 8: 498-502. (PMID: 1397215)
 • 17. Ersin B, Bahar Z, Sağlığı Geliştirme Modelleri’nin Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi: Bir Literatür Derlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2012; 5: 28-38.
 • 18. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. Meme Kanseri. (cited 31.05.2014) Available from: URL: http://kanser.gov.tr/kanser/kanser-turleri/49-meme-kanseri.html.
 • 19. Dündar EP, Özmen D, Öztürk B, Haspolat G, Akyıldız F, Çoban S, Çakıroğlu G, The Knowledge And Attitudes Of Breast Self-Examination And Mammography in a Group Of Women in a Rural Area in Western Turkey. BioMedCentral Cancer 2006; 6: 3-22.
 • 20. Karayurt Ö, Dicle A, Tuna MA, Effects of Peer and Group Education on Knowledge, Beliefs and Breast Self-Examination Practice among University Students in Turkey. Tübitak Turk J Med Sci. 2009; 39: 59-66.
 • 21. Gürsoy A, Yılmaz, F, Nural N, Kahriman İ, Yigitbaş Ç, Erdöl H, Kobya Bulut H, Yeşilçiçek K, Karadeniz MH, Hindistan S, A Different Approach to Breast Self-Examination Education: Daughters Educating Mothers Creates Positive Results in Turkey. Cancer Nursing 2009; 32: 127-134.
 • 22. Avcı Aİ, Gözüm S. Comparison of two different educational methods on teachers’ knowledge, beliefs and behaviors regarding breast cancer screening. European Journal of Onkology Nursing 2009; 13: 94–101. (PMID:19230770)
 • 23. Koca B. Kendi Kendine Meme Muayenesini Bilmenin Kadın Sağlığı Açısından Önemi. Yeni Tıp Dergisi 2010; 27: 10-14.
 • 24. Eti AF. ve Gürkan A. Kadınlarda Meme Kanseri Risk Düzeyi. Meme Sağlığı Dergisi 2007; 3:63-68.

Üniversite Hastanesine Başvuran Hastaların Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

Year 2019, Volume 6, Issue 2, 82 - 94, 29.08.2019
https://doi.org/10.21020/husbfd.404727

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı Üniversite Hastanesi Kadın Doğum ve Genel Cerrahi polikliniklerine başvuran kadın hastaların meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi hakkındaki bilgi düzeylerini incelemektir. Bu inceleme Helsinki Bildirgesi’ne uygun olarak yapılmış olup, insan gönüllüler üzerinde yapılan tıbbi araştırmalara katılan diğer kişilerin de bu ilkeleri benimsemesini desteklemektedir.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evrenini Haziran-Temmuz 2016 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin Kadın Doğum ve Genel Cerrahi polikliniklerine başvuran hastalar oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında Champion Sağlık İnanç Modeli Ölçeği (CSİMÖ) kullanılarak 351 hastaya ulaşılmış ve elde edilen veriler SPSS15.0 ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Örneklemin %43,6’sı 20-29 yaş arası kadınlardan oluşmakta; %71’i evli ve %27,4’ü lisans ve lisansüstü mezunudur. 6 boyuttan oluşan CSİMÖ’de en yüksek ortalamaya sahip boyutun yarar algısı boyutu olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların % 79,2’si meme ile ilgili herhangi bir problem yaşamadıklarını ancak buna karşın %27,6’sı yılda 3-4 kere kendi kendine meme muayenesi (KKMM) yaptıklarını belirtmişlerdir.

Sonuç: Katılımcıların KKMM’nin öneminin farkında olduğunu ve bu konu hakkındaki bilgiyi sağlık personelinden öğrendiğini söylemek mümkündür.

References

 • 1. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. (cited 13.07.2015) Available from: URL: http://kanser.gov.tr/Dosya/Kitaplar/dunyaraporu2008.pdf.
 • 2. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. (cited 10.07.2015) Available from: URL: http://kanser.gov.tr/daire-faaliyetleri/kanser-kayitciligi/108-t%C3%BCrkiyede-kanser-kayitciligi. html#sthash.UkahjDUO.dpuf.
 • 3. Haydaroğlu A, Dubova S, Özsaran Z, Bölükbaşı Y, Yılmaz R, Kapkaç M, Özdedeli E, Ege Üniversitesinde Meme Kanserleri: 3897 Olgunun Değerlendirilmesi. Meme Sağlığı Dergisi 2005; 1: 6-11.
 • 4. NTV. (cited 13.07.2015). Available from: URL: http://www.ntvmsnbc.com/id/25140502/ #storyContinued.
 • 5. Akyolcu N, Uğraş G. Kendi Kendine meme Muayenesi: Erken Tanıda Ne Kadar Önemli. Meme Sağlığı Dergisi 2011; 7: 10-14. 6. Gözüm S, Karayurt Ö, Aydın İ. Meme Kanseri Taramalarında Champion’un Sağlık İnanç Modeli Ölçeğinin Türkçe Uyarlamalarına İlişkin Sonuçlar. Hemșirelikte Araștırma Geliștirme Dergisi 2004; 1:71-85.
 • 7. Kalichman SC, Williams E, Nachimson D. Randomized Community Trial Of A Breastself-Examination Skills-Building Intervention For Inner-City African–American Women. Journal of the American Medical Women Association 2000;55: 47–50. (PMID: 10680410) 8. Özdamar K. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi; 1999.
 • 9. Duran Ö, Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Verilen Planlı Eğitimin Kadınların Sağlık İnançları ve Algılanan Sağlık Durumlarına Etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniv. 2008.
 • 10. Karayurt Ö, Coşkun A, Cerit K, Hemşirelerin Meme Kanseri ve Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin İnançları ve Uygulama Durumu. Meme Sağlığı Dergisi 2008; 4:15-20
 • 11. Seçgili S, Nahcivan N, Factors Associated With Breast Cancer Screening Behaviours In A Sample Of Turkish Women: A Questionnaire Survey. International Journal of Nursing Studies 2006; 43: 161–171. (PMID: 16427965) 12. Altunkan H, Akın B, Ege E, 20-60 Yaş Arası Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulama Davranışları ve Farkındalık Düzeyleri. Meme Sağlığı Dergisi 2008; 4: 84-91.
 • 13. Kılıç D, Sağlam R, Kara Ö, Üniversite Öğrencilerinde Meme Kanseri Farkındalığını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. Meme Sağlığı Dergisi 2009; 5: 195-199.
 • 14. Uzun Ö, Karabulut N, Karaman Z, Hemşirelik Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi İle İlgili Bilgi ve Uygulamaları. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004; 7: 10-19.
 • 15. Coe K, Harmon MP, Castro EG, Campbel IN, Meyer JA, Meyer JP, Breast self examination: Knowledge and Practices of Hispanic women in two Southwestern Metropolitan Areas. J Community Health 1994;19: 433-448. (PMID: 7844248)
 • 16. Semiglazov VF1, Moiseyenko VM, Bavli JL, Migmanova NSh, Seleznyov NK, Popova RT, Ivanova OA, Orlov AA, Chagunava OA, Barash NJ, The role of breast self-examination in early breast cancer detection (results of the 5-years USSR/WHO randomized study in Leningrad). Eur J Epidemiol. 1992; 8: 498-502. (PMID: 1397215)
 • 17. Ersin B, Bahar Z, Sağlığı Geliştirme Modelleri’nin Meme Kanseri Erken Tanı Davranışlarına Etkisi: Bir Literatür Derlemesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 2012; 5: 28-38.
 • 18. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı. Meme Kanseri. (cited 31.05.2014) Available from: URL: http://kanser.gov.tr/kanser/kanser-turleri/49-meme-kanseri.html.
 • 19. Dündar EP, Özmen D, Öztürk B, Haspolat G, Akyıldız F, Çoban S, Çakıroğlu G, The Knowledge And Attitudes Of Breast Self-Examination And Mammography in a Group Of Women in a Rural Area in Western Turkey. BioMedCentral Cancer 2006; 6: 3-22.
 • 20. Karayurt Ö, Dicle A, Tuna MA, Effects of Peer and Group Education on Knowledge, Beliefs and Breast Self-Examination Practice among University Students in Turkey. Tübitak Turk J Med Sci. 2009; 39: 59-66.
 • 21. Gürsoy A, Yılmaz, F, Nural N, Kahriman İ, Yigitbaş Ç, Erdöl H, Kobya Bulut H, Yeşilçiçek K, Karadeniz MH, Hindistan S, A Different Approach to Breast Self-Examination Education: Daughters Educating Mothers Creates Positive Results in Turkey. Cancer Nursing 2009; 32: 127-134.
 • 22. Avcı Aİ, Gözüm S. Comparison of two different educational methods on teachers’ knowledge, beliefs and behaviors regarding breast cancer screening. European Journal of Onkology Nursing 2009; 13: 94–101. (PMID:19230770)
 • 23. Koca B. Kendi Kendine Meme Muayenesini Bilmenin Kadın Sağlığı Açısından Önemi. Yeni Tıp Dergisi 2010; 27: 10-14.
 • 24. Eti AF. ve Gürkan A. Kadınlarda Meme Kanseri Risk Düzeyi. Meme Sağlığı Dergisi 2007; 3:63-68.

Details

Primary Language English
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Aynur TORAMAN
Türkiye


Aygen OKSAY (Primary Author)
Türkiye


Fatma TAŞ
0000-0003-1970-6161
Türkiye

Publication Date August 29, 2019
Application Date March 12, 2018
Acceptance Date April 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 2

Cite

APA Toraman, A. , Oksay, A. & Taş, F. (2019). An Examination on the Knowledge Level of Breast Self-Examination of the Patients Who Apply to a University Hospital . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 6 (2) , 82-94 . DOI: 10.21020/husbfd.404727