Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Needs of Disabled University Students: A Qualitative and Quantitative Research Experience

Year 2019, Volume 6, Issue 3, 299 - 309, 30.12.2019

Abstract

Aim: In this study, it is aimed to determine the accessibility problems of disabled university students on different aspects and propose feasible solutions for the future.

Materials and method: This descriptive study was carried out in quantitative and qualitative research type among university students. In the quantitative part, the research population consisted of students with physical, hearing and visual impairment studying at the university in the 2017-2018 academic year. The total number of the students were 81, and 20 students participated in this part. Students were asked to fill in the data collection forms. For the qualitative part of research, 6 people responded to the call and in-depth-interviews were conducted with each of them seperately in 2019.

Results: Mean age of the 20 students who participated in the qualitative part of the study was 22.6±3.7. 12 students were males and 8 were females. 14 of the students had visual disability. 15 students were using some kinds of aid. Classrooms, banks, cafeteria/dining hall are the most frequently mentioned places where the students had difficulty to access. 12 students were aware of the fascilitating applications such as Tactile paving surfaces, handrails, ramps, lift, disabled-free library, library screening system, braille printer and menu. In-depth interviews revealed information supportive of the qualitative data.

Conclusion: The results of this study gave contributed to the subject as it has raised important issues related with disability and accessibility. Different institutional and volunteer units of the university working on the same issue have demonstrated their collaborative capacity. Elimination of the limitations of the study like participation rate, difficulty to contact the students to interview is thought to be a considerable step to generalize the results.

References

 • Birleşmiş Milletler. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html adresinden elde edildi
 • Dünya Sağlık Örgütü. (1980) International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps, A manual of classification relating to the consequences of disease, WHO, Genova
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2011). World Report on Disability, https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/ adresinden elde edildi
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2015). WHO Globak Disability Action Plan 2014-2021 (Better Health for All People with Disability) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199544/9789241509619_eng.pdf;jsessionid=4A8816787BAEDE9B0D1D3C92BADA6701?sequence=1 adresinden elde edildi.
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2018). Disability and Health, https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health adresinden elde edildi.
 • Engelliler Hakkında Kanun. (2005). Resmi Gazete, 25868, 7 Temmuz 2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme. (2009). Resmi Gazete, 27288, 14 Temmuz 2009
 • Groce. (2018). Global disability: an emerging issue. Lancet Global Health, 2018-07-01, Volume 6, Issue 7, pp 721-725
 • ICF. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, resolution WHA 54.21 ,22 May 2001
 • İmar Kanunu. (1985). Resmi Gazete, 18749, 9 Mayıs 1985 Kendall L. (2016). Higher Education and disability: Exploring student experiences, Cogent Education, 3:1 DOI: 10.1080/2331186X.2016.1256142
 • Mete C. (2008). Economic Implications of Chronic Illness and Disability in Eastern Europe and the former Soviet Union, Washington, DC:. World Bank
 • Riddell S, Weedon E. (2014). Disabled Students in higher education: Discourses of disability and the negotiation of identity, International Journal of Educational Research, Vol 63, 2014 pp 38-46
 • T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. (2002). Turkey Disability Survey
 • Taşgın E, Şatır M. G. (2016). Üniversitelerde Engellilere Yönelik Erişilebilirlik Hususunda Mevcut Durum Analizi 2015-2016, “Eğitimde Görme Engelliler Derneği Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Türkiye Sağlık Araştırması, Engel Gruplarının Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Dağılımı
 • Yükseköğretim Kanunu. (1981). Resmi Gazete, 17506, 6 Kasım 1981

Yeti Yitimi Olan Üniversite Öğrencilerinin Gereksinimleri: Niteliksel Ve Niceliksel Araştırma Deneyimi

Year 2019, Volume 6, Issue 3, 299 - 309, 30.12.2019

Abstract

Amaç: Bu araştırmada yeti yitimi olan üniversite öğrencilerinin yaşadıkları erişim sorunlarının saptanması ve sonuçlardan yararlanarak çözüm önerileri üretilebilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma üniversite öğrencileri arasında niceliksel ve niteliksel olmak üzere iki bölümde sürdürülmüştür. Araştırmanın niceliksel bölümü için çalışma evrenini 2017-2018 öğretim yılında üniversitede okuyan fiziksel, işitme ve görme yeti yitimi olan öğrenciler oluşturmuştur. Ulaşılması gereken 81 öğrencinin 20’sine ulaşılmıştır. Araştırmanın niteliksel bölümü için ise yapılan çağrıya altı kişi yanıt vermiş ve derinlemesine görüşmelere katılmaya gönüllü olan öğrencilerle bu bölüm 2019 yılında tamamlanmıştır.

Bulgular: Araştırmanın niceliksel bölümüne katılan 20 öğrencinin yaş ortalaması 22,6±3,7’dir. Öğrencilerin 12’si erkek ve 8’i kadındır. Öğrencilerin 14’ünde görme yeti yitimi bulunmaktadır, 15’i yardımcı cihaz kullandığını belirtmiştir. Derslikler, banka, kafeterya/yemekhane öğrenciler tarafından zorluk yaşandığı belirtilen en sık alanlar olmuştur. Öğrencilerin 12’sinin kılavuz yollar, trabzan, asansör, rampa, engelsiz kütüphane, kütüphane tarama sistemi, akran öğrenci desteği, braille yazıcı ve menu gibi kolaylaştırıcı uygulamalarla ilgili farkında olduğu belirlenmiştir. Yapılan derinlemesine görüşmelerde niceliksel verileri destekleyici bilgiler edinilmiştir.

Öneriler: Bu araştırma, yeti yitimi ve erişilebilirlik ile ilgili önemli konuları gündeme getirdiği için literatüre katkı yapmıştır. Üniversite içindeki aynı konuda çalışan farklı kurumsal yapılar ve gönüllü birimler ortak çalışma kapasitelerini göstermişlerdir. İleriki çalışmalarda, sınırlı katılım, öğrencilerle görüşmelerde yaşanılan zorluklar gibi kısıtlılıkların giderilmesinin çalışmanın sonuçlarının genellenebilmesi açısından önemli bir adım olabileceği düşünülmektedir

References

 • Birleşmiş Milletler. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD), https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html adresinden elde edildi
 • Dünya Sağlık Örgütü. (1980) International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps, A manual of classification relating to the consequences of disease, WHO, Genova
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2011). World Report on Disability, https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/ adresinden elde edildi
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2015). WHO Globak Disability Action Plan 2014-2021 (Better Health for All People with Disability) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199544/9789241509619_eng.pdf;jsessionid=4A8816787BAEDE9B0D1D3C92BADA6701?sequence=1 adresinden elde edildi.
 • Dünya Sağlık Örgütü. (2018). Disability and Health, https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health adresinden elde edildi.
 • Engelliler Hakkında Kanun. (2005). Resmi Gazete, 25868, 7 Temmuz 2005
 • Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme. (2009). Resmi Gazete, 27288, 14 Temmuz 2009
 • Groce. (2018). Global disability: an emerging issue. Lancet Global Health, 2018-07-01, Volume 6, Issue 7, pp 721-725
 • ICF. (2001). International Classification of Functioning, Disability and Health, resolution WHA 54.21 ,22 May 2001
 • İmar Kanunu. (1985). Resmi Gazete, 18749, 9 Mayıs 1985 Kendall L. (2016). Higher Education and disability: Exploring student experiences, Cogent Education, 3:1 DOI: 10.1080/2331186X.2016.1256142
 • Mete C. (2008). Economic Implications of Chronic Illness and Disability in Eastern Europe and the former Soviet Union, Washington, DC:. World Bank
 • Riddell S, Weedon E. (2014). Disabled Students in higher education: Discourses of disability and the negotiation of identity, International Journal of Educational Research, Vol 63, 2014 pp 38-46
 • T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü. (2002). Turkey Disability Survey
 • Taşgın E, Şatır M. G. (2016). Üniversitelerde Engellilere Yönelik Erişilebilirlik Hususunda Mevcut Durum Analizi 2015-2016, “Eğitimde Görme Engelliler Derneği Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2016). Türkiye Sağlık Araştırması, Engel Gruplarının Cinsiyet ve Yaş Grubuna Göre Dağılımı
 • Yükseköğretim Kanunu. (1981). Resmi Gazete, 17506, 6 Kasım 1981

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Dilek Aslan (Primary Author)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0002-4053-2517
Türkiye


Selim Güler This is me (Primary Author)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0002-6949-0920
Türkiye


Eray Öntaş This is me
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
0000-0002-0150-0694
Türkiye


Semra Şahin
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
0000-0001-5132-1451
Türkiye


Ayşe Sanem Şahlı
Hacettepe Üniversitesi SHMYO İşitme ve Konuşma Eğitim Ünitesi
0000-0001-5050-8994
Türkiye


Vesile Yıldız Kabak
Hacettepe Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi
0000-0002-1559-1793
Türkiye


Hülya Kayıhan
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
0000-0003-2166-3674
Türkiye


Onur Altuntaş
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
0000-0002-2403-2096
Türkiye


Zehra Gökkaya Kılıç This is me
T.C. Ankara Şehir Hastanesi, Psikiyatri Kliniği
0000-0002-4299-3499
Türkiye

Supporting Institution --
Project Number --
Thanks Veri toplama aşamasındaki destekleri için HÜ Engelsiz Hacettepe Topluluğu önceki ve halen görevlerini sürdüren yönetici ve üyelerine, HÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetimine, YÖK Engelli Öğrenci Birimine, çalışmanın yapılmasına olanak sağlayan Hacettepe Üniversitesi Yönetim Birimlerine ve Yöneticilerine, araştırmaya katılarak geleceğe önerilerini açıklıkla taşıma gayreti içinde olan öğrencilere teşekkür ederiz.
Publication Date December 30, 2019
Application Date May 21, 2019
Acceptance Date October 4, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 6, Issue 3

Cite

APA Aslan, D. , Güler, S. , Öntaş, E. , Şahin, S. , Şahlı, A. S. , Yıldız Kabak, V. , Kayıhan, H. , Altuntaş, O. & Gökkaya Kılıç, Z. (2019). Yeti Yitimi Olan Üniversite Öğrencilerinin Gereksinimleri: Niteliksel Ve Niceliksel Araştırma Deneyimi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 6 (3) , 299-309 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/50250/568218