Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Investigation of the Films which has been the Topic of Gifted Children in Developmentally and Educationally

Year 2020, Volume 7, Issue 2, 206 - 228, 28.08.2020

Abstract

Objectives: In this study, it is aimed to examine the films which are made about the diagnosis and recognition by taking the subject of gifted individuals.
Materials and Methods: The study material of the study was composed of 12 movie which are made between 1974 and 2010 of gifted children. Content analysis method was used in the analysis of films.
Results: In the films, the talent of the gifted child, the person who is effective in the discovery of talent, the talents that children have and the positive and negative events that they encounter in the lives of them have been evaluated in the line with these abilities from the perspective of a child development specialist.
Conclusion: To be determined the ability of the gifted children correctly and at the right time by the experts and to meet the educational needs that they need is very important both for the future of these children and for their contribution to the society. Therefore, it is thought that the study will contribute to increase social awareness about the importance of contributing to talents by identifying gifted children in early period.

References

 • Kaynakça
 • Afat, N. (2013).Çocuklarda Üstün Zekânın Yordayıcı Olarak Ebeveyn Tutumları. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 155-168.
 • Akarsu, F. (2001). Üstün yetenekli çocuklar. Aileleri ve sorunları. Ankara: Eduser Yayınları.
 • Alarslan, B. (2004). Bir Kaynak Olarak Sinema. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler–5, Bağlam Yayınları, İstanbul, 71-110.
 • Bilgili, A.E. (2000). Üstün yetenekli çocukların eğitimi sorunu-sosyal sorumluluk yaklaşımı.
 • Colangelo, N. & Davids, G. (2003). Handbook of Gifted Education, Pearson Education, Inc., Boston
 • Davaslıgil, Ü. (2004). “Üstün Çocuklar”, Yer aldığı eser R. Şirin, A. Kulaksızoğlu ve A. E. Bilgili (Ed.), Üstün Yetenekli Çocuklar: Seçilmiş Makaleler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 63, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi:1.
 • Ekinci, A. (2002). İlköğretim okullarının üstün yetenekli çocukların eğitimine elverişlilik düzeyi ile ilgili öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Batman ili örneği).[Evaluation of teachers' views on the level of educational availability of gifted children in primary schools (Batman province example)]. Dicle University, Institute of Social Sciences Educational Sciences Department of Education, Department of Educational Administration and Inspection Planning and Economics. Unpublished Master Thesis.
 • Ersoy, Ö., & Avcı, N. (2001). Üstün zekalı ve üstün yetenekliler, özel gereksinimi olan çocuklar ve eğitimleri.‘. Özel Eğitim’İstanbul: YAPA Yayın Pazarlama.
 • Karakuş, F. (2009) Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarının Karşılaştıkları Güçlükler, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), Haziran 2010.
 • Karakuş, F. (2010). Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarının Karşılaştıkları Güçlükler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 127-144.
 • Levent, F. (2013). Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • M.E.B. Bilim ve sanat merkezi yönergesi , (2001).
 • Megep, 2009. Üstün Zekâ Ve Özel Yetenekli Çocuklar. Ankara.
 • Metin, N. (1999). Üstün Yetenekli Çocuklar. Öz Aşama Matbaacılık, Ankara.
 • Moore, A. D., (1992). Gifted and talented children and youth.(ed. L. M. Bullock). Exceptionalities in Children and Youth. USA: Allyn and Bacon Inc. s. 420-448
 • Morawska, A. Sanders, M. (2008). Patenting Gifted and talented children:What are the key child behaviour and parenting issues? Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 42(9), 819-827.
 • Morawska, A. Sanders, M. (2009). An evaluation of a behavioural parenting intervention for parents of gifted children., Behaviour Research And Therapy, 47(6) , 463-470.
 • Neihart, M. (2006). Services that meet social and emotional needs of gifted children. In J. H. Purcell & R. D. Eckert (Eds.), Designing services and programs for high ability learners: A guidebook for gifted education (pp. 112-124). California: Corwin Press.
 • Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri: nitel ve nicel yaklaşımlar: 1. cilt. Yayınodası.
 • Özbay, Y., & Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22).
 • Özkardeş, G. O. (2004). İki kere farklı: üstün yetenekli olan çocuklarda özel öğrenme güçlüğü sorunları. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı içinde (333-347). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 64.
 • Palancı, M. (2004) Üstün Yetenekli Öğrencilerin İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Gerçeklik Terapisi Temelli Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Modeli. I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi: 2, 27(p24), 398.
 • Renzulli, J. S. (1986). The Three Ring Conception Of Giftedness: A Development Model Or Creative Productivity. Cambridge. Cambridge Pres.(51–92).
 • Rotigel, JV. (2003). “Understanding The Young Gifted Child: Guidelines for Parents, Families, and Educators”, Early Childhood Education Journal, 30(4), 209-213.
 • Saldıroğlu, H. Yılmaz, M. (1991). Üstün Yeteneklilerin Eğitimi. I.Özel Eğitim Komisyonu, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Saranlı, A. G. Metin, N. (2012). Üstün Yetenekli Çocuklarda Gözlenen Sosyal-Duygusal Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 139-163.
 • Sezginsoy B. (2007). Bilim ve Sanat Merkezi Uygulamasının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul.
 • Tortop, H. S. (2014). Examining the Effectiveness of the In-Service Training Program for the Education of the Academically Gifted Students in Turkey: A Case Study. Online Submission, 2(2), 67-86.
 • Vanmeerbeek, M. Van Onckelen, S. Boüüaert, C. Burette, P. (2006). Gifted children and the family physician. Presse Medical, 35, 86-90.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yun, K. Chung, D. Jang, B. Kim, J. H. Jeong, J. (2011). Mathematically gifted adolescents have deficiencies in social valuation and mentalization. Plos One, 6(4).

Üstün Yetenekli Çocukların Konu Edildiği Filmlerin Gelişimsel ve Eğitsel Açıdan İncelenmesi

Year 2020, Volume 7, Issue 2, 206 - 228, 28.08.2020

Abstract

Amaç: Bu çalışmada, üstün yetenekli bireyleri konu alarak bu bireylerin tanılanması ve tanınması konusunda yapılan filmlerin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma materyalini 1974 ile 2010 yılları arasında çekilmiş üstün yetenekli çocukları konu alan 12 sinema filmi oluşturmaktadır. Filmlerin incelenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
Bulgular: Filmlerde üstün yetenekli çocuğun yeteneği, yeteneğin keşfinde etkili olan kişi, çocukların sahip oldukları yetenekler ve bu yetenekler doğrultusunda çocukların yaşamlarında karşılaştıkları olumlu ve olumsuz olaylar bir çocuk gelişimcinin bakış açısıyla değerlendirilerek verilmiştir.
Sonuç: Üstün yetenekli çocukların uygun bir şekilde, doğru zamanda ve uzman kişiler tarafından belirlenerek, ihtiyaç duydukları eğitim gereksinimlerinin karşılanması hem bu çocukların geleceği hem de topluma sağlayacakları katkılar açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla yapılan çalışmanın üstün yetenekli çocukları erken dönemde tanılayarak yeteneklerine katkı sağlamanın önemine ilişkin toplumsal farkındalığı artırmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

References

 • Kaynakça
 • Afat, N. (2013).Çocuklarda Üstün Zekânın Yordayıcı Olarak Ebeveyn Tutumları. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 155-168.
 • Akarsu, F. (2001). Üstün yetenekli çocuklar. Aileleri ve sorunları. Ankara: Eduser Yayınları.
 • Alarslan, B. (2004). Bir Kaynak Olarak Sinema. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler–5, Bağlam Yayınları, İstanbul, 71-110.
 • Bilgili, A.E. (2000). Üstün yetenekli çocukların eğitimi sorunu-sosyal sorumluluk yaklaşımı.
 • Colangelo, N. & Davids, G. (2003). Handbook of Gifted Education, Pearson Education, Inc., Boston
 • Davaslıgil, Ü. (2004). “Üstün Çocuklar”, Yer aldığı eser R. Şirin, A. Kulaksızoğlu ve A. E. Bilgili (Ed.), Üstün Yetenekli Çocuklar: Seçilmiş Makaleler Kitabı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları: 63, I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi:1.
 • Ekinci, A. (2002). İlköğretim okullarının üstün yetenekli çocukların eğitimine elverişlilik düzeyi ile ilgili öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi (Batman ili örneği).[Evaluation of teachers' views on the level of educational availability of gifted children in primary schools (Batman province example)]. Dicle University, Institute of Social Sciences Educational Sciences Department of Education, Department of Educational Administration and Inspection Planning and Economics. Unpublished Master Thesis.
 • Ersoy, Ö., & Avcı, N. (2001). Üstün zekalı ve üstün yetenekliler, özel gereksinimi olan çocuklar ve eğitimleri.‘. Özel Eğitim’İstanbul: YAPA Yayın Pazarlama.
 • Karakuş, F. (2009) Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarının Karşılaştıkları Güçlükler, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), Haziran 2010.
 • Karakuş, F. (2010). Üstün Yetenekli Çocukların Anne Babalarının Karşılaştıkları Güçlükler. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 127-144.
 • Levent, F. (2013). Üstün Yetenekli Çocukları Anlamak. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • M.E.B. Bilim ve sanat merkezi yönergesi , (2001).
 • Megep, 2009. Üstün Zekâ Ve Özel Yetenekli Çocuklar. Ankara.
 • Metin, N. (1999). Üstün Yetenekli Çocuklar. Öz Aşama Matbaacılık, Ankara.
 • Moore, A. D., (1992). Gifted and talented children and youth.(ed. L. M. Bullock). Exceptionalities in Children and Youth. USA: Allyn and Bacon Inc. s. 420-448
 • Morawska, A. Sanders, M. (2008). Patenting Gifted and talented children:What are the key child behaviour and parenting issues? Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 42(9), 819-827.
 • Morawska, A. Sanders, M. (2009). An evaluation of a behavioural parenting intervention for parents of gifted children., Behaviour Research And Therapy, 47(6) , 463-470.
 • Neihart, M. (2006). Services that meet social and emotional needs of gifted children. In J. H. Purcell & R. D. Eckert (Eds.), Designing services and programs for high ability learners: A guidebook for gifted education (pp. 112-124). California: Corwin Press.
 • Neuman, W. L. (2010). Toplumsal araştırma yöntemleri: nitel ve nicel yaklaşımlar: 1. cilt. Yayınodası.
 • Özbay, Y., & Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (22).
 • Özkardeş, G. O. (2004). İki kere farklı: üstün yetenekli olan çocuklarda özel öğrenme güçlüğü sorunları. Üstün Yetenekli Çocuklar Bildiriler Kitabı içinde (333-347). İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 64.
 • Palancı, M. (2004) Üstün Yetenekli Öğrencilerin İhtiyaçlarını Karşılamaya Yönelik Gerçeklik Terapisi Temelli Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Modeli. I. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Yayın Dizisi: 2, 27(p24), 398.
 • Renzulli, J. S. (1986). The Three Ring Conception Of Giftedness: A Development Model Or Creative Productivity. Cambridge. Cambridge Pres.(51–92).
 • Rotigel, JV. (2003). “Understanding The Young Gifted Child: Guidelines for Parents, Families, and Educators”, Early Childhood Education Journal, 30(4), 209-213.
 • Saldıroğlu, H. Yılmaz, M. (1991). Üstün Yeteneklilerin Eğitimi. I.Özel Eğitim Komisyonu, Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Saranlı, A. G. Metin, N. (2012). Üstün Yetenekli Çocuklarda Gözlenen Sosyal-Duygusal Sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 139-163.
 • Sezginsoy B. (2007). Bilim ve Sanat Merkezi Uygulamasının Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul.
 • Tortop, H. S. (2014). Examining the Effectiveness of the In-Service Training Program for the Education of the Academically Gifted Students in Turkey: A Case Study. Online Submission, 2(2), 67-86.
 • Vanmeerbeek, M. Van Onckelen, S. Boüüaert, C. Burette, P. (2006). Gifted children and the family physician. Presse Medical, 35, 86-90.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Yun, K. Chung, D. Jang, B. Kim, J. H. Jeong, J. (2011). Mathematically gifted adolescents have deficiencies in social valuation and mentalization. Plos One, 6(4).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Damla PEKTAŞ
0000-0002-7923-9983
Türkiye


Asya ÇETİN
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-2756-5322
Türkiye


Esra IŞIK
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-8779-7248
Türkiye


Asli KIRMAN
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-5092-9809
Türkiye


Nilgün METİN
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-9763-2896
Türkiye

Publication Date August 28, 2020
Application Date February 23, 2019
Acceptance Date April 8, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 7, Issue 2

Cite

APA Pektaş, D. , Çetin, A. , Işık, E. , Kırman, A. & Metin, N. (2020). Üstün Yetenekli Çocukların Konu Edildiği Filmlerin Gelişimsel ve Eğitsel Açıdan İncelenmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 7 (2) , 206-228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/54381/531398