PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Astımlı Hastalarda ve Sağlıklı Kişilerde Dispe Düzeyinin Karşılaştırılması

Year 2014, Volume 1, Issue 1, 1 - 10, 10.12.2014

Abstract

Özet

Amaç: Bronş astımı geri dönüşlü havayolu inflamasyonu ve aralıklı semptomlarla karakterize kronik bir hastalıktır. Ventilasyon-perfüzyon uyumsuzluğuna bağlı olarak gelişen dispne, astımda görülen en önemli semptomlardan biridir. Bu çalışmanın amacı; astımlı hastalar ve sağlıklı kişilerde dispne algılamasının karşılaştırılmasıydı.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya yaşları 18-65 yıl arasında olan 10 bronş astımlı hasta (yaş=39.6±15.4 yıl ) ve 10 sağlıklı birey (yaş=39.1±6.9 yıl) olmak üzere toplam 20 olgu dahil edildi. Fiziksel özelikler ve solunum fonksiyonu parametreleri kaydedildi. Bireylerin dispne algılaması, modifiye Medical Research Council (MMRC) dispne skalası ile değerlendirildi.

Sonuçlar: Astımlı ve sağlıklı olguların yaş, boy, vücut ağırlığı ve vücut kitle indeksi değerleri arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Astımlı olgularda birinci saniyedeki zorlu ekspiratuar hacmin (FEV1) fonksiyonel vital kapasiteye (FVC) oranı (FEV1/FVC) sağlıklı olguların değerinden anlamlı olarak düşüktü (p<0.05). Astımlı olguların mMRC değerlerinin sağlıklı grubun değerlerinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu belirlendi (p<0.05).

Tartışma: Amerikan Toraks Derneği tarafından hazırlanan uzlaşı bildirgesine göre dispne, fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerden etkilenen subjektif bir histir. Çalışmamızda, astımlı hastalarda sağlıklı kişilere göre dispne algısı artmıştır. Astımlı hastalardaki dispne algısı yüksekliği bronkokonstrüksiyon, hipoksemi ve hiperkapniyle gelişen ventilasyonperfüzyon uyumsuzluğundan kaynaklanıyor olabilir. Astımda dispneyi azaltma yaklaşımlarının (gevşeme eğitim programları, dispne azaltma pozisyonlarının öğretilmesi ve kişisel yönetim programları) etkinliği araştırılmalıdır

References

 • Hargreave, F.E., Nair, P. (2009). The definition and diagnosis of asthma. Clin Exp Allergy, 39,1652-1658.
 • Small, S.P., Lamb, M. (2000). Measurement of fatigue in chronic obstructive pulmonary disease and in asthma. Int J Nurs Stud, 37,127-133.
 • Kosmas, E.N., Milic-Emili, J., Polychronaki, A. (2004). Exercise induced flow limitation, dynamic hyperinflation and exercise capacity in patients with bronchial asthma. Eur Respir J, 24,378–384.
 • Türk Toraks Derneği astım tanı ve tedavi rehberi (edt. Umut S, Saryal SB) Türk Toraks Derneği Dergisi. 2009;10.
 • Banzett. R.B., Dempsey, J.A., O'Donnell. D.E.(2000), Wamboldt MZ. Symptom perception and respiratory sensation in asthma. Am J Respir Crit Care Med, 162,1178- 1182.
 • Global Strategy For Asthma Management and Prevention(GINA). Revised 2014.
 • Johns. D.P, Pierce. R.(2008).SPIROMETRY: The Measurement and Interpretation of Ventilatory Function in Clinical Practice.
 • Sweer. L., Zwillich, C.W(1990). Dyspnea in the patient with chronic obstructive pulmonary disease, Etiology and management. Clin Chest Med, 11,417-445 .
 • Kirkpatrick. L., Feeney. (2010). B. A Simple Guide to SPSS for Version 17.0, Cengage Learning..
 • Alpar. R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • NHLBI (1992). International consensus report on diagnosis and management of asthma. Eur Respir J, 5,601–641.
 • Banzett. R.B., O’Donnell C.R.(2014). Should we measure dyspnoe in everyone? Eur Respir, 43,1547-1550. 10

A Comparison of Dyspnea in patients with Asthma and Healthy Individuals

Year 2014, Volume 1, Issue 1, 1 - 10, 10.12.2014

Abstract

Abstract

Purpose: Bronchial asthma is a chronic disease which characterized with reversible airway inflammation and intermittent symptoms. Dyspnea which develops due  to ventilation-perfusion mismatch is one of the  most important symptom of asthma. The aim of this study was to investigate the difference of dyspnea sensation between the asthma patients and healthy individuals.

Materials and Methods: A total of 20 subjects aged  18-65 years people including 10 patients with bronchial asthma (age =39.6±15.4 years), 10 healthy individuals (age=39.1±6.9 years)were included in the study. Physical characteristics and pulmonary function parameters were recorded. Dyspnea was determined using the modified Modifiye Medical Research Council (MMRC) scale.

Results: There was no significant difference in age, height, weight and body mass index between asthmatics and healthy subjects (p>0.05). There were statistically significant differences in forced expiratory volume in one second (p<0.05). There were significant differences in mMRC scores between  asthmatics and healthy subjects (p<0.05).

Discussion: According to the consensus statement prepared by the American Thoracic Society dyspnea is a subjective feeling which is affected by physiological, psychological and environmental factors. The perception of dyspnea in patients with asthma compared to healthy individuals was increased. Increased perception of asthma may be due to severe bronchoconstruction, hypoxemia, ventilation-perfusion mismatch and hypercapnia. Approaches of reducing dyspnea in asthma (relaxing training programmes, teaching positions to reduce dyspnea and attendance of self-management programmes) efficacy should be investigated.


References

 • Hargreave, F.E., Nair, P. (2009). The definition and diagnosis of asthma. Clin Exp Allergy, 39,1652-1658.
 • Small, S.P., Lamb, M. (2000). Measurement of fatigue in chronic obstructive pulmonary disease and in asthma. Int J Nurs Stud, 37,127-133.
 • Kosmas, E.N., Milic-Emili, J., Polychronaki, A. (2004). Exercise induced flow limitation, dynamic hyperinflation and exercise capacity in patients with bronchial asthma. Eur Respir J, 24,378–384.
 • Türk Toraks Derneği astım tanı ve tedavi rehberi (edt. Umut S, Saryal SB) Türk Toraks Derneği Dergisi. 2009;10.
 • Banzett. R.B., Dempsey, J.A., O'Donnell. D.E.(2000), Wamboldt MZ. Symptom perception and respiratory sensation in asthma. Am J Respir Crit Care Med, 162,1178- 1182.
 • Global Strategy For Asthma Management and Prevention(GINA). Revised 2014.
 • Johns. D.P, Pierce. R.(2008).SPIROMETRY: The Measurement and Interpretation of Ventilatory Function in Clinical Practice.
 • Sweer. L., Zwillich, C.W(1990). Dyspnea in the patient with chronic obstructive pulmonary disease, Etiology and management. Clin Chest Med, 11,417-445 .
 • Kirkpatrick. L., Feeney. (2010). B. A Simple Guide to SPSS for Version 17.0, Cengage Learning..
 • Alpar. R. (2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • NHLBI (1992). International consensus report on diagnosis and management of asthma. Eur Respir J, 5,601–641.
 • Banzett. R.B., O’Donnell C.R.(2014). Should we measure dyspnoe in everyone? Eur Respir, 43,1547-1550. 10

Details

Primary Language tr,en
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Hazal Sonbahar


Deniz İnal-ince


Melda Sağlam


Naciye Vardar-Yağlı


Ebru Çalık-Kütükcü This is me


Hülya Arıkan


Cemile BOZDEMİR-ÖZEL


Aslıhan ÇAKMAK This is me


Özge Müezzinoğlu This is me


Gül Karakaya This is me

Publication Date December 10, 2014
Application Date April 12, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2014, Volume 1, Issue 1

Cite

APA Sonbahar, H. , İnal-ince, D. , Sağlam, M. , Vardar-yağlı, N. , Çalık-kütükcü, E. , Arıkan, H. , Bozdemir-özel, C. , Çakmak, A. , Müezzinoğlu, Ö. & Karakaya, G. (2014). A Comparison of Dyspnea in patients with Asthma and Healthy Individuals . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 1 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7892/103819