PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Okul Öncesi Dönem Resimli Çocuk Kitaplarındaki Dil Sanatlarının İncelenmesi

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Bu araştırma okul öncesi dönem resimli çocuk kitaplarının içerisindeki dil sanatlarının incelenmesi amacıyla  gerçekleştirilmiştir.  Bu  amaç doğrultusunda, araştırmada  veri toplama  aracı  olarak  araştırmacı tarafından geliştirilmiş ‘Kitap Kayıt Formu’ kullanılmıştır.

Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’da bulunan bir üniversiteye bağlı anaokulun kitaplığında yer alan 180 adet resimli çocuk kitabı oluşturmaktadır.

Kitap Kayıt Formundan elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimleyici istatistik (frekans, yüzde ve ortalama) ve parametrik testler (Bağımsız t Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), Korelasyon Testi) kullanılmıştır. Araştırmanın amacına yönelik olarak toplanan veriler, SPSS 22.0 paket programı yardımı ile değerlendirilmiştir. Verilerin karşılaştırılmasında anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, araştırmada incelenen kitaplardaki dil sanatları kullanım sayısının dağılımı ve kullanım ortalamaları saptanmıştır.Bunun yanı sıra dil sanatları ile kitabın çeviri olup olmaması arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür (p < 0.05).

Bu bulguların yanı sıra, her bir dil sanatının kullanım sıklığının birbiri ile ilişili olduğu sonucuna varılmışır. Araşırmadan elde edilen bazı dil sanatları betimlenmiş ve çocuğa görelilik bakımından tartışılmıştır.

Anahtar kelimler: Metafor, Deyim, Okul Öncesi, Çocuk Kitapları, Dil Sanatları

References

 • Arslan, M. M., ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 35(171), 100-108.
 • Baş, B. (2010). Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. Türklük Bilimi
 • Araştırmaları, 27(27), 137-159.
 • Beykan, M. (2012). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazınında Çeviri Sorunları. Sever, S. (Haz.).3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu:05-07 Ekim-Ankara (s.991-994). Ankara:Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Çalışandemir, F. (2014). Okul Öncesi Çocuğun Gelişim ve İhtiyaçları. S. Seven (Ed.). Okul Öncesi
 • Eğitime Giriş (s. 60-82). Ankara:Pegem Akademi.
 • Çalışkan, N. (2009). Metaforların İzinde Bir yazarın Kavramlar Dünyasına Giriş: Cemil Meriç’in Bu
 • Ülkesi’nde Kitap Metaforları. Dil Araştırmaları, 4, 87-100.
 • Chanda, I. (2012). Metaphor Translation as a Tool of Intercultural Understanding. CLCWeb: Comparative
 • Literature and Culture, 14(4), 2.
 • Kardaş, C., Alp, D. (2013). Çocuk Edebiyatı ve Medya. Ankara: Eğiten Kitap, 27
 • Maury, L. (1987). Piaget ve Çocuk (N. Sarıca, ÇEV). Ankara: De Ki Basım Yayım. (2008).
 • Mürsel, C. (2009). Deyim ve atasözlerinin öğretiminde karikatürün etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
 • Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Owens, R. E. (1996). Language development: An introduction.
 • Özdemir, A. (2006). İlköğretim Atasözleri Deyimler Sözlüğü. Bordo Siyah Klasik Yayınları, İstanbul.
 • Shaw, D. M., Barry, A., & Mahlios, M. (2008). Preservice Teachers’ Metaphors of Teaching in Relation to Literacy Beliefs. Teachers and Teaching: theory and practice, 14(1), 35-50.
 • Skorczynska Sznajder, H. (2010). A Corpus-based Evaluation of Metaphors in a Business English
 • Textbook. English for Specific Purposes, 29(1), 30-42.
 • Şahin, S., Beştaş, M. (2012). Çizgi Filmlerde Atasözleri ve Deyimlerin Kullanımı. Sever, S. (Haz.).3.
 • Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu:05-07 Ekim-Ankara (s.499-505). Ankara:Ankara
 • Üniversitesi Yayınları.
 • Şeyihoğlu, A., ve Gencer, G. (2011). Hayat Bilgisi Öğretiminde ‘Metafor’ Tekniğinin Kullanımı. Türk
 • Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 83-100.
 • Şirin, M. R. (2000) 99 Soruda çocuk edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Topbaş, S. (2006). Dil ve Kavram Gelişimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Ural, S. (2013). Okul Öncesi Çocuk Kitaplarının Tanımı. M. Gönen (Ed.). Çocuk Edebiyatı.(s.33-55).
 • Ankara: Eğiten Kitap.
 • Vosniadou, S. (1987). Children and Metaphors. Child development, 870-885.
 • “It’s/raining/cats/and/dogs” http://www.phrases.org.uk/meanings/raining%20cats%20and%20dogs.html

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Bu araştırma okul öncesi dönem resimli çocuk kitaplarının içerisindeki dil sanatlarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiş ‘Kitap Kayıt Formu’ kullanılmıştır

References

 • Arslan, M. M., ve Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Millî Eğitim, 35(171), 100-108.
 • Baş, B. (2010). Söz Varlığının Oluşumu ve Gelişiminde Çocuk Edebiyatının Rolü. Türklük Bilimi
 • Araştırmaları, 27(27), 137-159.
 • Beykan, M. (2012). Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazınında Çeviri Sorunları. Sever, S. (Haz.).3. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu:05-07 Ekim-Ankara (s.991-994). Ankara:Ankara Üniversitesi Yayınları.
 • Çalışandemir, F. (2014). Okul Öncesi Çocuğun Gelişim ve İhtiyaçları. S. Seven (Ed.). Okul Öncesi
 • Eğitime Giriş (s. 60-82). Ankara:Pegem Akademi.
 • Çalışkan, N. (2009). Metaforların İzinde Bir yazarın Kavramlar Dünyasına Giriş: Cemil Meriç’in Bu
 • Ülkesi’nde Kitap Metaforları. Dil Araştırmaları, 4, 87-100.
 • Chanda, I. (2012). Metaphor Translation as a Tool of Intercultural Understanding. CLCWeb: Comparative
 • Literature and Culture, 14(4), 2.
 • Kardaş, C., Alp, D. (2013). Çocuk Edebiyatı ve Medya. Ankara: Eğiten Kitap, 27
 • Maury, L. (1987). Piaget ve Çocuk (N. Sarıca, ÇEV). Ankara: De Ki Basım Yayım. (2008).
 • Mürsel, C. (2009). Deyim ve atasözlerinin öğretiminde karikatürün etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
 • Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Owens, R. E. (1996). Language development: An introduction.
 • Özdemir, A. (2006). İlköğretim Atasözleri Deyimler Sözlüğü. Bordo Siyah Klasik Yayınları, İstanbul.
 • Shaw, D. M., Barry, A., & Mahlios, M. (2008). Preservice Teachers’ Metaphors of Teaching in Relation to Literacy Beliefs. Teachers and Teaching: theory and practice, 14(1), 35-50.
 • Skorczynska Sznajder, H. (2010). A Corpus-based Evaluation of Metaphors in a Business English
 • Textbook. English for Specific Purposes, 29(1), 30-42.
 • Şahin, S., Beştaş, M. (2012). Çizgi Filmlerde Atasözleri ve Deyimlerin Kullanımı. Sever, S. (Haz.).3.
 • Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu:05-07 Ekim-Ankara (s.499-505). Ankara:Ankara
 • Üniversitesi Yayınları.
 • Şeyihoğlu, A., ve Gencer, G. (2011). Hayat Bilgisi Öğretiminde ‘Metafor’ Tekniğinin Kullanımı. Türk
 • Fen Eğitimi Dergisi, 8(3), 83-100.
 • Şirin, M. R. (2000) 99 Soruda çocuk edebiyatı. İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları.
 • Topbaş, S. (2006). Dil ve Kavram Gelişimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Ural, S. (2013). Okul Öncesi Çocuk Kitaplarının Tanımı. M. Gönen (Ed.). Çocuk Edebiyatı.(s.33-55).
 • Ankara: Eğiten Kitap.
 • Vosniadou, S. (1987). Children and Metaphors. Child development, 870-885.
 • “It’s/raining/cats/and/dogs” http://www.phrases.org.uk/meanings/raining%20cats%20and%20dogs.html

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Damla PEKTAŞ


Saniye KANGAL

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 22, 2015
Acceptance Date October 20, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Pektaş, D. & Kangal, S. (2015). Okul Öncesi Dönem Resimli Çocuk Kitaplarındaki Dil Sanatlarının İncelenmesi . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103880