PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının "Tehlike" Kavramına İlişkin Görüşleri

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı, 48-60 aylık çocuklarının “tehlike” kavramına ilişkin görüşlerinin alınmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında M.Ü. A.E.F. Prof. Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Uygulama Birimi’ne devam eden 48-60 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yapılan birebir görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşmeler sırasında çocuklardan “tehlike” kavramı ile ilgili resim yapmaları ve resimlerini anlatmaları istenmiştir.

Bulgular: Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda  çocukların  tehlike  kavramını  çoğunlukla  fiziksel ve  çevresel  tehlikeler  olarak  ifade  ettikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra çocukların çoğu okulda tehlikeli olan bir durum olmadığını düşünmektedirler.

Sonuç:  Araştırmanın  çalışma  grubunu  oluşturan  çocuklar  tehlike  kavramı  ve  okul  içi  ve  okul  dışında tehlikeli olarak gördükleri durumları çoğunlukla fiziksel tehlike ve çevresel tehlike unsurlarıyla ifade etmişlerdir. Araştırma bulguları doğrultusunda okul öncesi dönem çocukları ile tehlike kavramı hakkında yapılacak çalışmaların artması ve bu sayede çocukların farklı tehlikelere ilişkin farkındalıklarının arttırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: 48-60 aylık çocuklar, tehlike kavramı, okul ve tehlike

References

 • Acer, D. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel ve Eğitsel Ortamı. (Ed Gelengül Haktanır), Okul Öncesi Eğitime Giriş (s. 231-259). Anı Yayınclık, Ankara.
 • Al Arasi, H. (2013). A Study on Children’s Perception of Their Local Living Environment. Faculty of Geo- Information Science and Earth Observation of the University of Twente. Master Thesis. Netherlands.
 • Altuntaş, M. ; Kaya, M. ; Demir, Ş. ; Oyman, G. ; Metecan, A. ; Rastgel, H. ve Öngel, K. (2013). 0-14 Yaş Arası Çocuklarda Önlenebilir Nitelikteki Kazaların Belirlenmesi ve İlişkili Tedbirlerin Alınması. Smyrna Tıp Dergisi, sayı:1.
 • Baran, M., Yılmaz, A. ve Yıldırım, M. (2007). Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Okul Öncesi Eğitim Yapılarındaki Kullanıcı Gereksinmeleri, Diyarbakır Huzurevleri Anaokulu Örneği. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 8, 27-44.
 • Cevher-Kalburan, N. (2014). Erken Çocukluk Döneminde Riskli Oyun. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:22
 • No:3, 943-960.
 • Demiriz, S., Karadağ, A. ve Ulutaş, İ. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı ve
 • Donanım. Ankara: Anı.
 • Deretarla-Gül, E. (2012). Ailelerin Çocuk Bahçelerine Ve Çocuk Bahçelerindeki Materyallere Bakış
 • Açılarının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı3, 261-274.
 • Eliaçık, K. ve ark. (2013). Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine Başvuran Trafik Kazalarının
 • Değerlendirilmesi. Smyrna Tıp Dergisi, sayı:1.
 • Erkal, S. ve Yertutan, C. (2010). Çocukların Okulda Kaza Geçirme Durumu ve Okulda Kaza Geçirmelerini Önlemeye Yönelik Ebeveyn Davranışlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/sibelerkalcananyertutan.pdf adresinden
 • 03.2015 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Erol, F. (2009). Okulda Güvenlik Sorununa Yol Açan Etkenlerin Belirlenmesi. MEB Raporu. Ankara.
 • Eraslan, R. (2007). Bir ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinde okul kazası görülme sıklığının incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Hatipoğlu, S. (2002). Okul Öncesi Çocuklarda Trafik Eğitiminin Gerekliliği http://www.trafik.gov.tr/ SiteAssets/Yayinlar/Bildiriler/pdf/A6-76.pdf adresinden 03.03.2015 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Kalemci, F. (1998). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Çevre Düzenlemesi ve Çalışan Eğitimci Personelin
 • Nitelikleri Yönünden İncelenmesi. Ankara: Aydoğdu Ofset.
 • Kıldan, O. (2007). Okul Öncesi Eğitim Ortamları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 501-510. http://www. kefdergi.com/pdf/15_2/okildan.pdf. Adresinden elde edildi.
 • MEB. (2012). Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/
 • ilkogretim/rehberlik_okuloncesi.pdf. Adresinden elde edildi.
 • MEB. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı http://tegm.meb. gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf. Adresinden elde edildi.
 • NAEYC (National Association for the Education of Young Children). (2007). Early Childhood Program Standards and Accreditation Criteria: The Mark of Quality in Early Childhood Education. Washington: National Association for the Education of Young Children. http://www.naeyc.org/academy/files/academy/ file/AllCriteriaDocument.pdf. Adresinden elde edildi.
 • Oktay, A. (2007). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. (6. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Pakiş, I. ; Karapirli, M. ve Yaycı, N. (2010). Üzerine Kaza ile Cisim Düşmesine Bağlı Çocuk Ölümleri.
 • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt:1 sayı:2.
 • Pitner, O. R. ve Astor, R. A. (2008). Children’s Reasoning About Poverty, Physical Deterioration, Danger, And Retribution In Neighborhood Contexts. Journal of Environmental Psychology 28, 327–338.
 • Potts, A. (2006). Schools as dangerous places. Educational Studies, 32:3, 319-330, DOI:
 • 1080/03055690600845461.
 • Ramazan, O. (2005). Okul Öncesi Kurumlarda Fiziksel Ortam. (Ed: Ayla Oktay ve Özgül Polat ), Okul
 • Öncesi Eğitimde Güncel Konular içinde (s. 45-61). İstanbul: Morpa Kültür.
 • Sandseter, E. B. H. (2007). Categorizing risky play: How can we identify risk-taking in children’s play?
 • European Early Childhood Education Research Journal, 15, 237-252.
 • Sandseter, E. B. H. , Kennair, L. E. O. (2011). Children’s Risky Play from an Evolutionary Perspective: The
 • Anti-Phobic Effects of Thrilling Experiences. Evolutionary Psychology. 9(2): 257-284.
 • Tok, E. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Eğitim Ortamları. Ed. G. Uyanık-Balat. Okul Öncesi Eğitime Giriş.
 • Bölüm. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Uysal, H. ve Dinçer, Ç. (2012). Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi,
 • (4), 468-483.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. 8.
 • Basım.
 • Yılmaz, S. ve Bulut, Z. (2002). Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri.
 • Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fak. Dergisi 33 (3), 345-351.
 • Zembat, R. (2012). Okul Öncesi Dönemde Temel İhtiyaçlar ve Alışkanlıklar. 3. Bölüm. Ed. R. Zembat.
 • Okul Öncesi Eğitime Giriş. Hedef CS Yayıncılık, Ankara.

-

Year 2015, Volume , Issue , 24.06.2015

Abstract

Amaç: Araştırmanın amacı, 48-60 aylık çocuklarının “tehlike” kavramına ilişkin görüşlerinin alınmasıdır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim öğretim yılında M.Ü. A.E.F. Prof. Dr. Ayla Oktay Okul Öncesi Uygulama Birimi’ne devam eden 48-60 aylık çocuklar oluşturmaktadır. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yapılan birebir görüşmelerle elde edilmiştir. Görüşmeler sırasında çocuklardan “tehlike” kavramı ile ilgili resim yapmaları ve resimlerini anlatmaları istenmiştir. Bulgular: Verilerin analizinde nitel araştırma yöntemlerinden betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocukların tehlike kavramını çoğunlukla fiziksel ve çevresel tehlikeler olarak ifade ettikleri görülmüştür. Bunun yanı sıra çocukların çoğu okulda tehlikeli olan bir durum olmadığını düşünmektedirler. Sonuç: Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan çocuklar tehlike kavramı ve okul içi ve okul dışında tehlikeli olarak gördükleri durumları çoğunlukla fiziksel tehlike ve çevresel tehlike unsurlarıyla ifade etmişlerdir. Araştırma bulguları doğrultusunda okul öncesi dönem çocukları ile tehlike kavramı hakkında yapılacak çalışmaların artması ve bu sayede çocukların farklı tehlikelere ilişkin farkındalıklarının arttırılması önerilmektedir

References

 • Acer, D. (2007). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel ve Eğitsel Ortamı. (Ed Gelengül Haktanır), Okul Öncesi Eğitime Giriş (s. 231-259). Anı Yayınclık, Ankara.
 • Al Arasi, H. (2013). A Study on Children’s Perception of Their Local Living Environment. Faculty of Geo- Information Science and Earth Observation of the University of Twente. Master Thesis. Netherlands.
 • Altuntaş, M. ; Kaya, M. ; Demir, Ş. ; Oyman, G. ; Metecan, A. ; Rastgel, H. ve Öngel, K. (2013). 0-14 Yaş Arası Çocuklarda Önlenebilir Nitelikteki Kazaların Belirlenmesi ve İlişkili Tedbirlerin Alınması. Smyrna Tıp Dergisi, sayı:1.
 • Baran, M., Yılmaz, A. ve Yıldırım, M. (2007). Okul Öncesi Eğitimin Önemi ve Okul Öncesi Eğitim Yapılarındaki Kullanıcı Gereksinmeleri, Diyarbakır Huzurevleri Anaokulu Örneği. D. Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 8, 27-44.
 • Cevher-Kalburan, N. (2014). Erken Çocukluk Döneminde Riskli Oyun. Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:22
 • No:3, 943-960.
 • Demiriz, S., Karadağ, A. ve Ulutaş, İ. (2003). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Eğitim Ortamı ve
 • Donanım. Ankara: Anı.
 • Deretarla-Gül, E. (2012). Ailelerin Çocuk Bahçelerine Ve Çocuk Bahçelerindeki Materyallere Bakış
 • Açılarının İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 21, Sayı3, 261-274.
 • Eliaçık, K. ve ark. (2013). Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisine Başvuran Trafik Kazalarının
 • Değerlendirilmesi. Smyrna Tıp Dergisi, sayı:1.
 • Erkal, S. ve Yertutan, C. (2010). Çocukların Okulda Kaza Geçirme Durumu ve Okulda Kaza Geçirmelerini Önlemeye Yönelik Ebeveyn Davranışlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi. http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/makaleler/sibelerkalcananyertutan.pdf adresinden
 • 03.2015 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Erol, F. (2009). Okulda Güvenlik Sorununa Yol Açan Etkenlerin Belirlenmesi. MEB Raporu. Ankara.
 • Eraslan, R. (2007). Bir ilköğretim okulu ikinci kademe öğrencilerinde okul kazası görülme sıklığının incelenmesi. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Ankara.
 • Hatipoğlu, S. (2002). Okul Öncesi Çocuklarda Trafik Eğitiminin Gerekliliği http://www.trafik.gov.tr/ SiteAssets/Yayinlar/Bildiriler/pdf/A6-76.pdf adresinden 03.03.2015 tarihinde alıntılanmıştır.
 • Kalemci, F. (1998). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Çevre Düzenlemesi ve Çalışan Eğitimci Personelin
 • Nitelikleri Yönünden İncelenmesi. Ankara: Aydoğdu Ofset.
 • Kıldan, O. (2007). Okul Öncesi Eğitim Ortamları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 501-510. http://www. kefdergi.com/pdf/15_2/okildan.pdf. Adresinden elde edildi.
 • MEB. (2012). Okul Öncesi Eğitim Rehberlik Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/dosyalar/programlar/
 • ilkogretim/rehberlik_okuloncesi.pdf. Adresinden elde edildi.
 • MEB. (2013). Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Programı http://tegm.meb. gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf. Adresinden elde edildi.
 • NAEYC (National Association for the Education of Young Children). (2007). Early Childhood Program Standards and Accreditation Criteria: The Mark of Quality in Early Childhood Education. Washington: National Association for the Education of Young Children. http://www.naeyc.org/academy/files/academy/ file/AllCriteriaDocument.pdf. Adresinden elde edildi.
 • Oktay, A. (2007). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. (6. Baskı). İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Pakiş, I. ; Karapirli, M. ve Yaycı, N. (2010). Üzerine Kaza ile Cisim Düşmesine Bağlı Çocuk Ölümleri.
 • Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt:1 sayı:2.
 • Pitner, O. R. ve Astor, R. A. (2008). Children’s Reasoning About Poverty, Physical Deterioration, Danger, And Retribution In Neighborhood Contexts. Journal of Environmental Psychology 28, 327–338.
 • Potts, A. (2006). Schools as dangerous places. Educational Studies, 32:3, 319-330, DOI:
 • 1080/03055690600845461.
 • Ramazan, O. (2005). Okul Öncesi Kurumlarda Fiziksel Ortam. (Ed: Ayla Oktay ve Özgül Polat ), Okul
 • Öncesi Eğitimde Güncel Konular içinde (s. 45-61). İstanbul: Morpa Kültür.
 • Sandseter, E. B. H. (2007). Categorizing risky play: How can we identify risk-taking in children’s play?
 • European Early Childhood Education Research Journal, 15, 237-252.
 • Sandseter, E. B. H. , Kennair, L. E. O. (2011). Children’s Risky Play from an Evolutionary Perspective: The
 • Anti-Phobic Effects of Thrilling Experiences. Evolutionary Psychology. 9(2): 257-284.
 • Tok, E. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Eğitim Ortamları. Ed. G. Uyanık-Balat. Okul Öncesi Eğitime Giriş.
 • Bölüm. Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • Uysal, H. ve Dinçer, Ç. (2012). Okul Öncesi Dönemde Akran Zorbalığı. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi,
 • (4), 468-483.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınevi. 8.
 • Basım.
 • Yılmaz, S. ve Bulut, Z. (2002). Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanları Planlama ve Tasarım İlkeleri.
 • Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fak. Dergisi 33 (3), 345-351.
 • Zembat, R. (2012). Okul Öncesi Dönemde Temel İhtiyaçlar ve Alışkanlıklar. 3. Bölüm. Ed. R. Zembat.
 • Okul Öncesi Eğitime Giriş. Hedef CS Yayıncılık, Ankara.

Details

Primary Language English
Journal Section Oral Presentation
Authors

Ezgi AKŞİN


Hilal TUNÇELİ

Publication Date June 24, 2015
Application Date June 24, 2015
Acceptance Date September 21, 2021
Published in Issue Year 2015, Volume , Issue

Cite

APA Akşin, E. & Tunçeli, H. (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının "Tehlike" Kavramına İlişkin Görüşleri . Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal , 3rd National Congress of Child Development and Education (International Participations) (Congress Book) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/husbfd/issue/7893/103920