Research Article
BibTex RIS Cite

Measurement of Sport Participation Motivation of Young Athletes Participating in Sport Climbing and Gains to Individuals

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 84 - 94, 25.12.2023

Abstract

In this study, it was aimed to investigate the factors that encourage young athletes to participate in sport climbing and to determine the gains to the individual. This study consists of 271 participants, 101 women and 170 men, who are actively engaged in sport climbing. The data form prepared within the scope of the study consists of two parts. In the first part, personal information form was used to determine the demographic characteristics of the participants; in the second part, "The Sports Participation Motivation Questionnaire" was used to determine the participants' motivation to participate in sports. "The Sports Participation Motivation Questionnaire" developed by Gill, Gross and Huddleston (1983) consists of 30 items and 8 sub-dimensions. Quantitative research design was utilised and the reasons for receiving this training and the gains obtained by the people who received personal training were tried to be revealed by examining their opinions. SPSS 22.0 programme was used for the analysis of the data obtained from the questionnaires and comparisons between variables. While a significant difference was found between the participants' gender, marital status, the residential unit where they live the most and their leisure time barriers scores; no significant difference was found between their ages, years of employment, where they spend their leisure time and their leisure time barriers scores. As a result, the motivation for sport participation of young athletes engaged in sport climbing differs according to various variables.

References

 • Alexandris, K. & Carroll, B. (1997). Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: results from a study in Greece. Leisure Studies, 16, p. 107-125.
 • Barber, H., Sukhi, H., & White, S. A. (1999). The influence of parent-coaches on participant motivation and competitive anxiety in youth sport participants. Journal of Sport Behavior, 22(2), 162.
 • Çiçek, E. D. (2019). Üniversite öğrencilerinin spora katılım ve spora yönelik tutumlarının incelenmesi “Adana ili örneği” (Yüksek Lisans Tezi). Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Danışman, İ.H.A. (2011). Bireysel ve takım sporları yapan öğrencilerin güdüsel yönelimlerinin kaygı düzeylerine etkilerinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dawson, B., & Trapp, R. G. (2001). Probability&related topics for making inferences about data. Basic&Clinical Biostatistics. Lange medical Books/McGraw-Hill Medical Publishing Division, 5(2), 69-72.
 • Gill, D. L., Gross, J. B., & Huddleston, S. (1983). Participation motivation in youth sports. International journal of Sport Psychology, 14(1), 1–14.
 • Gould, D., Feltz, D., & Weiss, M. (1985). Motives for participating in competitive youth swimming. International Journal of Sport Psychology, 16(2), 126–140.
 • Gürbüz, B., & Karaküçük, S. (2007). Boş zaman engelleri ölçeği-28: ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 3-10.
 • Hazar, Z., Tekkurşun Demir, G., & Can, B. (2018). Examination of high school students' motivation to participate in sports in terms of different variables. Spormetre Journal of Physical Education and Sport Sciences, 16(4), 225-235.
 • Huang, C.Y., & Carleton B. (2003). The relationships among leisure participation, leisure satisfaction, and life satisfaction of college students in Taiwan. Journal of Exercise Science and Fitness, 1(2),129-132.
 • Karasar, N. (2023). Bilimsel araştırma yöntemi (38. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kat, H. (2009). Bireysel sporcularla takım sporcularının stres düzeyleri ve problem çözme becerilerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Küçük, V. & Koç, H. (2003). Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi. DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 131-141.
 • Oyar, Z. B., Aşçı, F. H., Çelebi, M. & Mülazimoğlu, Ö. (2001). “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 21-32.
 • Polat, E., Doğan, B. & Mutlu, F. (2018). Rekreatif yönlü spor yapan bireylerle yarışma sporcularının spora katılım güdülerinin incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 7(2), 175-187.
 • Şirin, E. F., Çağlayan, H. S., Çetin, M. Ç., & Alpaslan, İ. (2008). Spor yapan lise öğrencilerinin spora katilim motivasyonlarina etki eden faktörlerin belirlenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 98-110.
 • Wankel, L. M., & Kreisel, P. S. (1985). Methodological considerations in youth sport motivation research: A comparison of open-ended and paired comparison approaches. Journal of Sport and Exercise Psychology, 7(1), 65-74.
 • Wharton, S. M. (2004). Measurement and analysis for participation in southeastern competitive age group swimming (Unpublished Dissertation Doctoral). The University of Alabama.
 • Yerlisu, L. T., Ağyar, E., & Bahadır, Z. (2012). Yaşam tatmini, serbest zaman motivasyonu, serbest zaman katilimi: beden eğitimi ve spor öğretmenleri üzerine bir inceleme (Kayseri İli Örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 53-59.
 • Collins, P. (2004). Space tourism: recent progress and future prospects. In space technology and applications International Forum (STAIF-2004).

Spor Tırmanış Yapan Genç Sporcuların Spora Katılım Güdüsünün Ölçülmesi ve Bireye Kazanımları

Year 2023, Volume: 5 Issue: 2, 84 - 94, 25.12.2023

Abstract

Bu çalışmada, genç sporcuların spor tırmanışa katılımlarında bu spora teşvik eden faktörlerin araştırılması ve bireye kazanımları belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmaya, aktif olarak spor tırmanışı yapan 101 kadın, 170’i erkek olmak üzere toplamda 271 katılımcıdan oluşmaktadır. Çalışma kapsamında hazırlanan veri formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için kişisel bilgi formu; ikinci bölümünde ise katılımcıların spora katılım güdüsünü belirlemek için “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği” yer almaktadır. Gill, Gross ve Huddleston (1983) tarafından geliştirilen “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği” 30 madde ve 8 alt boyuttan oluşmaktadır. Çalışmada nicel araştırma deseninden yararlanılmış ve kişisel eğitim alan kişilerin bu eğitimi alma nedenleri ve elde etmiş oldukları kazanımlar görüşleri incelenerek ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin analizi ve değişkenler arası karşılaştırmalarda SPSS 22.0 programından faydalanılmıştır. Katılımcıların cinsiyet, medeni durum, en çok yaşadıkları yerleşim birimi ile boş zaman engelleri puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilirken; yaş, çalışma yılları, boş zamanlarını nerede değerlendirdikleri ile boş zaman engelleri puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak, spor tırmanışı yapan genç sporcuların spora katılım güdüsü çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermektedir.

References

 • Alexandris, K. & Carroll, B. (1997). Demographic differences in the perception of constraints on recreational sport participation: results from a study in Greece. Leisure Studies, 16, p. 107-125.
 • Barber, H., Sukhi, H., & White, S. A. (1999). The influence of parent-coaches on participant motivation and competitive anxiety in youth sport participants. Journal of Sport Behavior, 22(2), 162.
 • Çiçek, E. D. (2019). Üniversite öğrencilerinin spora katılım ve spora yönelik tutumlarının incelenmesi “Adana ili örneği” (Yüksek Lisans Tezi). Aksaray Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aksaray.
 • Danışman, İ.H.A. (2011). Bireysel ve takım sporları yapan öğrencilerin güdüsel yönelimlerinin kaygı düzeylerine etkilerinin araştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dawson, B., & Trapp, R. G. (2001). Probability&related topics for making inferences about data. Basic&Clinical Biostatistics. Lange medical Books/McGraw-Hill Medical Publishing Division, 5(2), 69-72.
 • Gill, D. L., Gross, J. B., & Huddleston, S. (1983). Participation motivation in youth sports. International journal of Sport Psychology, 14(1), 1–14.
 • Gould, D., Feltz, D., & Weiss, M. (1985). Motives for participating in competitive youth swimming. International Journal of Sport Psychology, 16(2), 126–140.
 • Gürbüz, B., & Karaküçük, S. (2007). Boş zaman engelleri ölçeği-28: ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 3-10.
 • Hazar, Z., Tekkurşun Demir, G., & Can, B. (2018). Examination of high school students' motivation to participate in sports in terms of different variables. Spormetre Journal of Physical Education and Sport Sciences, 16(4), 225-235.
 • Huang, C.Y., & Carleton B. (2003). The relationships among leisure participation, leisure satisfaction, and life satisfaction of college students in Taiwan. Journal of Exercise Science and Fitness, 1(2),129-132.
 • Karasar, N. (2023). Bilimsel araştırma yöntemi (38. Basım). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kat, H. (2009). Bireysel sporcularla takım sporcularının stres düzeyleri ve problem çözme becerilerinin karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.
 • Küçük, V. & Koç, H. (2003). Psiko-sosyal gelişim süreci içerisinde insan ve spor ilişkisi. DPÜ Sosyal Bilimler Dergisi, (9), 131-141.
 • Oyar, Z. B., Aşçı, F. H., Çelebi, M. & Mülazimoğlu, Ö. (2001). “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), 21-32.
 • Polat, E., Doğan, B. & Mutlu, F. (2018). Rekreatif yönlü spor yapan bireylerle yarışma sporcularının spora katılım güdülerinin incelenmesi. International Journal of Social Science Research, 7(2), 175-187.
 • Şirin, E. F., Çağlayan, H. S., Çetin, M. Ç., & Alpaslan, İ. (2008). Spor yapan lise öğrencilerinin spora katilim motivasyonlarina etki eden faktörlerin belirlenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2), 98-110.
 • Wankel, L. M., & Kreisel, P. S. (1985). Methodological considerations in youth sport motivation research: A comparison of open-ended and paired comparison approaches. Journal of Sport and Exercise Psychology, 7(1), 65-74.
 • Wharton, S. M. (2004). Measurement and analysis for participation in southeastern competitive age group swimming (Unpublished Dissertation Doctoral). The University of Alabama.
 • Yerlisu, L. T., Ağyar, E., & Bahadır, Z. (2012). Yaşam tatmini, serbest zaman motivasyonu, serbest zaman katilimi: beden eğitimi ve spor öğretmenleri üzerine bir inceleme (Kayseri İli Örneği). Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(2), 53-59.
 • Collins, P. (2004). Space tourism: recent progress and future prospects. In space technology and applications International Forum (STAIF-2004).
There are 20 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Sports Training
Journal Section Articles
Authors

Fulya Çakır 0000-0002-8630-0885

Oğuzhan Yüksel 0000-0002-4172-8298

Mehmet Demirel 0000-0003-1454-022X

Early Pub Date December 25, 2023
Publication Date December 25, 2023
Submission Date October 31, 2023
Acceptance Date December 15, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA Çakır, F., Yüksel, O., & Demirel, M. (2023). Spor Tırmanış Yapan Genç Sporcuların Spora Katılım Güdüsünün Ölçülmesi ve Bireye Kazanımları. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları, 5(2), 84-94.

International Sport Science Student Studies © 2019 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International