Year 2013, Volume 1 , Issue 1, Pages 0 - 0 2013-05-01

SOLUTION  OF  NUTRITION  PROBLEM  USING  GENETIC  ALGORITHM
BESLENME PROBLEMİNDE GENETİK ALGORİTMA KULLANILMASI

Serpil GÜMÜŞTEKİN [1] , Talat ŞENEL [2]


Genetic algorithms (GAs) are examples of creatures in nature. They are based on the principle that new individuals which were born from the mother and father individuals (current generation) become attuned to conditions and maintain their lives, and bad generations disappear when good generations save their own lives. The purpose of this study is to show that nutrition problem, which has important role in real life, can be solved by genetic algorithm. For this purpose, a linear programming model was established by using real data, this model is solved by using linear programming and genetic algorithm, the resulting changes in the results were analyzed.
Genetik algoritmalar (GAs), doğadaki canlıların geçirdiği süreci örnek alır. Anne ve baba bireyden (mevcut nesil) doğan yeni bireylerin şartlara uyum sağlayıp yaşamlarını devam ettirmesine ve iyi nesillerin kendi yaşamlarını korurken, kötü nesillerin yok olması ilkesine dayanır. Bu çalışmanın amacı, gerçek hayatta önemli bir role sahip olan beslenme problemlerinin Genetik Algoritma ile de etkili biçimdeçözümlenebileceğini göstermektir. Bu amaçla, gerçek veriler kullanılarak doğrusal programlama modeli kurulmuş, kurulan bu model doğrusal programlama ve genetik algoritma kullanılarak çözümlenmiş,sonuçlarda ortaya çıkan değişimler incelenmiştir
Other ID JA72SG67JM
Journal Section Research Article
Authors

Author: Serpil GÜMÜŞTEKİN

Author: Talat ŞENEL

Dates

Publication Date : May 1, 2013

APA Gümüştekin, S , Şenel, T . (2013). BESLENME PROBLEMİNDE GENETİK ALGORİTMA KULLANILMASI . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 1 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32113/356046