Year 2014, Volume 2 , Issue 1, Pages 0 - 0 2014-05-01

EXAMINING THE ENVIRONMENTAL KNOWLEDGE AND BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS VIA STRUCTURAL EQUATION MODELING
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ

Sinan SARAÇLI [1] , İbrahim KILIÇ [2] , Ayça Hatice TÜRKAN [3] , Pınar DURSUN [4] , İlkay DOĞAN [5] , Şenay ÖZDEMİR [6] , Cengiz GAZELOĞLU [7]


All of us as individuals have responsibilities to natural and social environment where we live in. It is very important to perform these responsibilities minutely by particularly university students as trained and conscious individuals in terms of next generations. Humans has been tended to review of their relationship with environment and their attitudes and behaviors toward it, to redefine environmentally conscious and ecological culture since environmental problems become global and a point that threatens life on the planet. Especially in recent years it has been started to re-scrutinize the relationship between learning and teaching with environmental sensitivity, to reexamine whether teachers, schools and syllabus accordance with raising individuals who have high environmental sensitivity and eco-conscious, or not. It is a known fact that training activities are important for approaches on the stable solution of environmental problems. Environmental education should be discussed very seriously and carried out in order to develop environmentally conscious and sensitivity which have a great importance in terms of the rights and duties of all individuals. The aim of this study is determining the environmental knowledge and behavior of university students and modeling it by via Structural Equation Modeling (SEM) which has started to be used quite often and has a great importance for statistical science in recent. SEM exhibits the causal relationship between the measured variables and quantified ones. SEM has more powerful alternative techniques than several analysis such as multiple regression analysis, path analysis, factor analysis, time series analysis and covariance analysis. For this purpose an analysis has been carried out by compiling 1680 survey data which obtained properly by means of face to face interviews with students from different faculty and departments of Afyon Kocatepe University
İçinde yaşadığımız doğal ve sosyal çevreye karşı birey olarak hepimizin sorumlulukları vardır. Özellikle üniversite öğrencilerinin eğitimli, bilinçli bireyler olarak bu sorumlulukları özenle yerine getirmesi, gelecek nesiller açısından da oldukça önemlidir. Çevre sorunlarının küreselleşmesi ve gezegendeki yaşamı tehdit eder noktaya gelmesi, insanların doğa ile ilişkilerini ve çevreye karşı tutum ve davranışlarını, doğaya karşı bireylerin üstlendikleri görev ve sorumluluklarını tekrar gözden geçirmeye, ekolojik kültür ve çevre bilincini tekrar tanımlamaya yöneltmiştir. Özellikle son yıllarda eğitim – öğretim ile çevre sorunları arasındaki ilişki tekrar irdelenmeye; öğretmenlerin, okulların, ders programlarının çevre duyarlılığı ve ekolojik bilinci yüksek bireyler yetiştirmeye uygunluğu tekrar sorgulanmaya başlanmıştır. Çevre sorunlarının kalıcı çözümündeki yaklaşımlarda eğitim faaliyetlerinin önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Çevreyle ilgili olarak, tüm bireylerin hak ve görevleri bakımından çok büyük önemi olan çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesi, bunun için de çevre eğitiminin çok ciddi bir şekilde ele alınıp uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin çevresel bilgi ve davranışlarının belirlenerek istatistik bilimi içerisinde son yıllarda oldukça sık kullanılmaya başlanan ve büyük öneme sahip olan Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM), ile modellenmesidir. YEM, ölçülen ve ölçülemeyen değişkenler arasındaki sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyar. Yapısal eşitlik modelleri çoklu regresyon, path analizi, faktör analizi, zaman serisi analizi ve kovaryans analizi gibi birçok analiz tekniğine göre daha güçlü ve bunlara alternatif olan yöntemleri içermektedir. Bu amaçla Afyon Kocatepe Üniversitesinde farklı fakülte, bölüm ve sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucunda sağlıklı olarak elde edilen 1680 anket verisi derlenerek çözümleme gerçekleştirilmiştir.
Other ID JA93TA64PU
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sinan SARAÇLI

Author: İbrahim KILIÇ

Author: Ayça Hatice TÜRKAN

Author: Pınar DURSUN

Author: İlkay DOĞAN

Author: Şenay ÖZDEMİR

Author: Cengiz GAZELOĞLU

Dates

Publication Date : May 1, 2014

APA Saraçlı, S , Kılıç, İ , Türkan, A , Dursun, P , Doğan, İ , Özdemir, Ş , Gazeloğlu, C . (2014). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRESEL BİLGİ VE DAVRANIŞLARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 2 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32115/356052

Authors of the Article
Sinan SARAÇLI [1]
İbrahim KILIÇ [2]
Ayça Hatice TÜRKAN [3]
Pınar DURSUN [4]
İlkay DOĞAN [5]
Şenay ÖZDEMİR [6]
Cengiz GAZELOĞLU [7]