Year 2014, Volume 2 , Issue 1, Pages 18 - 22 2014-05-01

ÇOCUK VE GENÇLERDE ELEKTRONİK AYGITLAR İLE CEP TELEFONU KULLANIMININ, EBEVEYNLERİNE AİTÇALIŞMA DURUMLARI, SOSYOKÜLTÜREL DÜZEYLERİ, SOSYOEKONOMİK DÜZEYLERİ VE CEP TELEFONUKULLANIM ÖZELLİKLERİ İLE OLAN İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF RELATIONSHIP OF USE OF MOBILE PHONES AND ELECTRONIC DEVICES BY CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH PARENT’S JOB, SOCIOCULTURAL LEVEL, SOCIOECONOMIC LEVEL AND USE OF MOBILE PHONE

Nazlı MUHDEREM [1] , Muhammet DEMİRKOL [2] , Birol TOPÇU [3] , Kader BELDEK [4] , Merve NERGİZ [5] , Büşra ÇÖMLEK [6] , Ece YORGANLI [7] , Erva SEVİÇ [8] , Çiğdem ACAR [9] , İbrahim Halil İSMAİLOĞLU [10] , Selin ÖZCAN [11] , Orkide DONMA [12] , Mustafa Metin DONMA [13]


Günümüzde elektronik teknoloji olanaklarının giderek artış göstermesi nedeniyle, çalışmamızda, elektronik aygıtlar (EA) ve cep telefonu (CT) kullanımının çocuk/gençlerin ebeveynlerine ait çalışma durumları, sosyokültürel düzeyleri, sosyoekonomik düzeyleri ve CT kullanım özellikleriyle olan ilişkileri araştırılmıştır. NKÜ TF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran 06-18 yaş arası çocuk/gençlerin anamnez ve fizik muayeneleri sonrasında, anket formu dolduruldu. Formda çocuk/gençlerin CT kullanımlarına ilişkin özellikler, anne-babaya ait çalışma, eğitim ve gelir durumları, anne-babalarının CT’larına ilişkin bilgiler sorgulandı. CT kullanan 50 ve kullanmayan 50 olguya ait veriler gruplar arasında karşılaştırıldı. Verilerin aktarımında PASW 18 statistics for windows paket programı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde kikare, indipendent sample t ve mann-whitney u testi kullanıldı. p≤0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. CT(-) grupta erkek/kız oranı: 1.00; CT(+) grupta ise 0.92 idi. Yaş ortalaması(ay) CT(-) grupta 121.32±21.22; CT(+) grupta ise 147.34±24.63 idi. Günlük EA kullanımı süresi dakika olarak CT(-) grupta 234.10±114.49; CT(+) grupta ise 286.70±116.32 idi(p≤0,05). CT(+) gruptaki annelerdeki daha yüksek çalışma oranları istatistiksel açıdan anlamlılık gösterirken (p≤0,01), baba çalışma durumlarında istatistiksel farklılık saptanmadı (p≥0,05). Annelerde ortaokul-lise mezunları, babalardaysa üniversite-lisansüstü eğitimliler arasında, CT(+) grup lehine daha yüksek oranlar, istatistiksel olarak anlamlıydı (p≤0,05). Aylık gelir ve kişi başı aylık gelir, CT(+) grupta, her iki gelir parametresi için de, istatistiksel olarak anlamlı yükseklik tespit edildi (p≤0,01). CT(-) ve CT(+) gruplarda, anne-babaya ilişkin CT kullanım oranları, kaç yıldır kullandığı ve günlük kullanım süreleri değerlendirildiğinde, gruplar arasında istatistiksel farklılık saptanmadı (p≥0,05). Çalışmamızda, çocuk/gençlerin CT kullanımlarının, ebeveynlerin çalışma durumlarının, sosyokültürel ve sosyoekonomik durumlarıyla yakından ilişki olduğu saptanırken, ebeveynlerinin CT kullanım özellikleriyle ilgili herhangi bir ilişkiye rastlanılmamıştır.
Because electronic opportunities are increasing, we studied relationship of use of electronic devices (EDs) and mobile phones (MPs) by children/adolescents with parents’ jobs, sociocultural level, socioeconomic level and their characteristics of use of MP. A poll was carried out among children/adolescents aged between 06-18 years who consulted to Department of Pediatrics, NKU MF. In this form, we asked the characteristics of use of MPs by children/adolescents, parents’ jobs, educational level, socioeconomic level and characteristics use of MP. Data of 50 people who use MP and 50 people who do not use MP was compared between groups. PASW 18 statistics for windows package program was used to compare data. Chi-square, independent sample t and Mann-Whitney u test were used to evaluate data. p≤0,05 value was accepted as statistically significance limit.Boy/girl ratio of MP (-) group was 1.00, and it was 0.92 in the MP (+) group. Mean age (months) was 121.32±21.22 in the MP (-) group, and it was 147.34±24.63 in the MP (+) group. Daily period of use of ED (minutes) was 234.10±114.49 in the MP(-) group, and it was 286.70±116.32 in the MP (+) group (p≤0,05). Job (+) mother ratio of MP (+) group was statistically significant (p≤0,01), but job (+) father ratio was not statistically significant (p≥0,05). Secondary school - high school (+) mothers and university–post-graduate (+) fathers had statistically significant high ratios in the MP(+) children group (p≤0,05). Monthly income and monthly income per person in the family parameters were statistically significant higher ratios in MP(+) children (p≤0,01). Ratio of use of MP, daily period of use of MP by the parents and how long they use MP were not statistically significant between MP (+) and MP (-) groups (p≥0,05). In our study, use of MP of children/adolescents was found to be closely related with parents’ jobs, sociocultural and socioeconomic states, when it has no relationship with characteristics of use of MP by the parents.
Primary Language en
Subjects Science
Other ID JA92AS43VH
Journal Section Research Article
Authors

Author: Nazlı MUHDEREM

Author: Muhammet DEMİRKOL

Author: Birol TOPÇU

Author: Kader BELDEK

Author: Merve NERGİZ

Author: Büşra ÇÖMLEK

Author: Ece YORGANLI

Author: Erva SEVİÇ

Author: Çiğdem ACAR

Author: İbrahim Halil İSMAİLOĞLU

Author: Selin ÖZCAN

Author: Orkide DONMA

Author: Mustafa Metin DONMA

Dates

Publication Date : May 1, 2014

APA Muhderem, N , Demirkol, M , Topçu, B , Beldek, K , Nergiz, M , Çömlek, B , Yorganlı, E , Seviç, E , Acar, Ç , İsmailoğlu, İ , Özcan, S , Donma, O , Donma, M . (2014). EVALUATION OF RELATIONSHIP OF USE OF MOBILE PHONES AND ELECTRONIC DEVICES BY CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH PARENT’S JOB, SOCIOCULTURAL LEVEL, SOCIOECONOMIC LEVEL AND USE OF MOBILE PHONE . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 2 (1) , 18-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32115/356054

Authors of the Article
Nazlı MUHDEREM [1]
Muhammet DEMİRKOL [2]
Birol TOPÇU [3]
Kader BELDEK [4]
Merve NERGİZ [5]
Büşra ÇÖMLEK [6]
Ece YORGANLI [7]
Erva SEVİÇ [8]
Çiğdem ACAR [9]
İbrahim Halil İSMAİLOĞLU [10]
Selin ÖZCAN [11]
Orkide DONMA [12]
Mustafa Metin DONMA [13]