Year 2014, Volume 2 , Issue 2, Pages 0 - 0 2014-10-01

EXAMINING THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON MOTIVATION VIA STRUCTURAL EQUATION MODELLING: TURKISH ACADEMICIANS CASE
ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN MOTIVASYON ÜZERINDEKI ETKILERININ YAPISAL EŞITLIK MODELLEMESI ILE INCELENMESI: TÜRK AKADEMISYENLER ÖRNEĞI

Sinan SARAÇLI [1] , Timur KESKINTURK [2] , Mukades CİCEK [3] , Cengiz GAZELOGLU [4]


Earlier studies on motivation have all showed that there is a strong correlation between the organizational commitments and motivations of the workers. The purpose of this study is to investigate the effects of organizational commitment on individual’s extrinsic and intrinsic motivation which are effective factors of job motivation. With this purpose Explanatory Factor Analysis and Structural Equation Modelling (SEM) used to determine the effects of three sub factors of organizational commitment (affective commitment, continuance commitment and normative commitment) on extrinsic motivation and the effects of extrinsic motivation on intrinsic motivation. The data set is obtained from academicians at Afyon Kocatepe University-Turkey, by using “Organizational Commitment Questionnaire” which is modified form of Meyer and Allen’s (1997) organizational commitment scale (OCS) and the “Motivation Questionnaire” which is developed based on Mottaz (1985), Brislin et al. (2005), and Mahaney and Lederer’s (2006) motivation works. The results indicate that the intrinsic motivations of the academicians are more than their extrinsic motivation and much experienced academicians’ intrinsic and extrinsic motivations are higher than the others. The most effective organizational commitment on extrinsic motivation found as affective commitment while there is no significant effect of continuance commitment on extrinsic motivation. The effect of extrinsic motivation on intrinsic motivation is also found significant as expected. Because there were no statistically significant effects of organizational commitments on instrinsic motivation, structural equation modelling for this analysis is not given in the application part.
Motivasyon üzerine yapılan daha önceki çalışmaların tamamı çalışanların örgütsel bağlılıkları ile motivasyonları arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın amacı, bireylerin içsel ve dışsal motivasyonları üzerinde örgütsel bağlılığın etkilerini araştırmaktır. Bu amaçla örgütsel bağlılığın üç alt faktörünün (Duygusal Bağlılık, Sürekli Bağlılık ve Kuralcı Bağlılık) dışsal motivasyon üzerindeki ve dışsal motivasyonun içsel motivasyon üzerindeki etkilerini belirleyebilmek için Açıklayıcı Faktör Analizi ve Yapısal Eşitlik Modellemesinden yararlanılmıştır. Veri seti, Afyon Kocatepe Üniversitesi-Türkiye’ de görev yapmakta olan akademisyenlerden, Meyer ve Allen’in (1997) örgütsel bağlılık ölçeğinden uyarlanan “Örgütsel Bağlılık Anketi” ile Mottaz (1985), Brislin et al. (2005), ve Mahaney ve Lederer’in (2006) motivasyon üzerine olan çalışmalarından geliştirilen “Motivasyon Anketi” aracılığı ile elde edilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki, akademisyenlerin içsel motivasyonları dışsal motivasyonlarından daha yüksektir ve deneyimi daha fasla olan akademisyenlerin içsel ve dışsal motivasyonları diğer akademisyenlerden daha yüksektir. Dışsal motivasyon üzerinde en etkili örgütsel bağlılık, duygusal bağlılık olarak bulunurken dışsal motivasyon üzerinde sürekli bağlılığın anlamlı bir etkisi bulunmamıştır. Beklenildiği üzere, dışsal motivasyonun içsel motivasyon üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu da belirlenmiştir. Çalışmnın uygulama kısmında örgütsel bağlılığın içsel motivasyon üzerindeki etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığından bu analize ilişkin yapısal eşitlik modellemesine yer verilmemiştir.
Other ID JA67AA83CS
Journal Section Research Article
Authors

Author: Sinan SARAÇLI

Author: Timur KESKINTURK

Author: Mukades CİCEK

Author: Cengiz GAZELOGLU

Dates

Publication Date : October 1, 2014

APA Saraçlı, S , Keskınturk, T , Cicek, M , Gazeloglu, C . (2014). ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN MOTIVASYON ÜZERINDEKI ETKILERININ YAPISAL EŞITLIK MODELLEMESI ILE INCELENMESI: TÜRK AKADEMISYENLER ÖRNEĞI . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 2 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32116/356055

Authors of the Article
Sinan SARAÇLI [1]
Timur KESKINTURK [2]
Mukades CİCEK [3]
Cengiz GAZELOGLU [4]