Year 2015, Volume 3 , Issue 1, Pages 0 - 0 2015-05-01

THE EFFECT OF HOSPITALS’ ERGONOMIC CONDITIONS ON THE NURSES’ PROFESSIONAL MUSCULOSKELETAL SYSTEM DISORDERS
HASTANE ERGONOMİK KOŞULLARININ HEMŞİRELERİN MESLEKİ KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Tuğba GÜLER [1] , Tülin YILDIZ [2] , Ebru ÖNLER [3] , Burcu YILDIZ [4] , Gülbahar GÜLCİVAN [5]


Research was performed to evaluate effect of ergonomic conditions of hospital on occupational musculosceletal disorders of nurses. The study was carried out 60 nurses of Namık Kemal Health Practice and Research Centre. Datas were collected by using a questionnaire which include 15 questions and is constituted in the light of literature by researchers. Data was analyzed by SPSS17 Statistical Package Programme. Frequencies and percentages of the data were given in the study. When we evaluated ergonomic conditions, it was discovered, %70 of nurses used digital blood pressure monitors, %40 of them wear orthopedic shoes/slippers .%75 of nurses thought patient beds are suitable to control their height but easy access to devices (%50), nurses’ desk (%50), stand which used to dispense by nurses (36.7) and medical wagon (%45) were found partly proper to work easily. We obtained most of nurses used correct body mechanics such as-upright position (%61.7), upright stepping (%78.3), full front grasping (%76.7), bending with knee flexion (%61.7), carrying while their waist in upright position (%71.7), approaching to patients while pulling them (%75) but %61.7 of nurses told they usually don’t sit up straight.%63,3 of nurses have got occupational musculoskeletal disorders and %73,3 of these nurses have got pain related with their lower extremities. It was proposed to make arrangements for hospital ergonomic conditions, also give educations to nurses about ergonomic risk factors, correct body mechanics
Bu çalışma hastane ergonomik koşullarının hemşirelerin mesleki kas iskelet sistemi rahatsızlıkları üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Araştırma evrenini Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezindeki hemşireler oluşturdu. Örneklem seçimi yapılmayarak, evrenin tamamını oluşturan 60 hemşireye ulaşıldı. Veriler literatür doğrultusunda oluşturulan, 15 soru içeren anket formu ile toplandı ve SPSS 17 istatistik paket programı kullanılarak frekans ve yüzdelik dağılımı ile analiz edildi. Çalışmada ergonomik koşullar incelendiğinde dijital tansiyon aleti kullanıldığı (%70), çalışma ayakkabı/terliğinin ortopedik özellikte olduğu (%40), hasta yatağının yüksekliğinin ayarlanma durumu uygun bulunduğu (%75) ancak; kullanılan cihazlara kolay erişme (%50), hemşire deksinin (%50), tedavi hazırlamak için kullanılan tezgahın (36.7) ve tedavi arabasının (%45) rahat çalışabilmek açısından kısmen uygun olduğu belirlendi. Çalışmada hemşirelerin büyük çoğunluğunun dik duruş (%61.7), dik adım (%78.3), tam önde kavrama (%76.7), diz kırarak eğilme (%61.7), bel dik taşıma (%71.7) ve hastaya yaklaşarak hastayı çekme (%75) gibi doğru beden mekanikleri kullanırken, %61.7’sinin ise yanlış bir beden mekaniği olan eğik oturuş pozisyonlarını kullandığı belirlendi. Hemşirelerin %63.3’ünün çalışma ortamından kaynaklanan herhangi bir kas iskelet sistemi rahatsızlığına sahip olduğu, bunların %73.3’ünün en çok alt ekstremitelerde ağrı yaşadıkları saptandı. Bu sonuçlar doğrultusunda; hastanelerde ergonomik düzenlemelerin yapılması, hemşirelere ergonomik riskler, uygun vücut mekanikleri konusunda eğitimlerin verilmesi önerildi
Other ID JA66TG89BE
Journal Section Research Article
Authors

Author: Tuğba GÜLER

Author: Tülin YILDIZ

Author: Ebru ÖNLER

Author: Burcu YILDIZ

Author: Gülbahar GÜLCİVAN

Dates

Publication Date : May 1, 2015

APA Güler, T , Yıldız, T , Önler, E , Yıldız, B , Gülcivan, G . (2015). HASTANE ERGONOMİK KOŞULLARININ HEMŞİRELERİN MESLEKİ KAS İSKELET SİSTEMİ RAHATSIZLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32117/356059

Authors of the Article
Tuğba GÜLER [1]
Tülin YILDIZ [2]
Ebru ÖNLER [3]
Burcu YILDIZ [4]
Gülbahar GÜLCİVAN [5]