Year 2015, Volume 3 , Issue 1, Pages 0 - 0 2015-05-01

EVALUATION OF THE JOB SATISFACTION LEVELS OF HEALTH WORKERS OF THE PUBLIC HOSPITALS IN THE TEKIRDAG
TEKİRDAĞ İLİ KAMU HASTANELERİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Zeynep YILDIRIM [1] , Nazan YOLCU [2] , Yunus YİĞİT [3] , Mustafa DÖNMEZ [4] , Birol TOPÇU [5]


Objective: In this study, we aimed to determine to the job satisfaction levels of health workers of the public hospitals in the Tekirdağ and the factors that affect the job satisfaction. Material and Methods: This study was conducted between February and April 2014. The universe of the study composed of all health workers of the public hospitals in the Tekirdağ which have been determined on the current data CKYS (Core Resource Management System). The number of sample for each hospital (9 state hospital and 3 oral and dental health center) was determined by “The Stratified Random Sampling Method”. The sample was composed of 1074 health employees who accepted to participate. Demographic information form (8 questions) and Minnesota Job Satisfaction Scale (20 questions) were used. The obtained data were evaluated in computer PASW® Statistics 18 for Windows Statistical Package Program. Statistically, p<0.05 value was accepted significant. Results: Job satisfaction is evaluated in accordance with demographic data; intrinsic, extrinsic, and general satisfaction were identified differences between the levels is above the average Conculusion: To increase job satisfaction; it is recommended that increasing the wages, reducing the workload and overtime hours, increasing the professional independence and opportunities for decisionmaking of especially nurses and midwives
Amaç: Bu araştırmada, Tekirdağ İli Kamu Hastanelerinde görevli sağlık çalışanları iş doyum düzeyleri ve iş doyumuna etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Materyal-Metod: Bu araştır Şubat-Nisan 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini: güncel ÇKYS (Tek Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) Tekine Göre Tek Kişilik Birliğinde çalışan tüm personel oluşturulmuştur. Örneklem sayıları "Tabakalı Rastgele Örnekleme Yöntemi" ile belirlenmiştir. Toplamda 12 kurumdan (9 adet Devlet Hastanesi ve 3 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi) çalışmayı kabul eden 1074 sağlık kişeline, demografik bilgiler (8 soru) ile Minnesota İş Doyum Ölçeği (20 soru) 'nden oluşan anket uygulanmıştır. PASW® Statistics for Windows 18 istatistik paket programı ile değerlendirildi. P <0,05 değerinde anlamlı olarak kabul yapıldı. Bulgular: İş doyumu demografik verileri iyileştırmek; içsel, dışsal ve genel doyum düzeylerinde farklılıklar tespit edilmiş olup, ortalamanın üstündedir. Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlardır; işyükü arttırmak için, ücretin arttırılması, iş yükü azalttılması, fazla mesailerinin azaltılması, belirli ebe ve hemşirelerde mesleki bağımsızlığın ve karar verme imkanlarının arttırılması önerilmektedir. farklılıklar tespit edilmiş olup, ortalamanın üstündedir. Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlardır; işyükü arttırmak için, ücretin arttırılması, iş yükü azalttılması, fazla mesailerinin azaltılması, belirli ebe ve hemşirelerde mesleki bağımsızlığın ve karar verme imkanlarının arttırılması önerilmektedir. farklılıklar tespit edilmiş olup, ortalamanın üstündedir. Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlardır; işyükü arttırmak için, ücretin arttırılması, iş yükü azalttılması, fazla mesailerinin azaltılması, belirli ebe ve hemşirelerde mesleki bağımsızlığın ve karar verme imkanlarının arttırılması önerilmektedir.
Other ID JA88EA32BE
Journal Section Research Article
Authors

Author: Zeynep YILDIRIM

Author: Nazan YOLCU

Author: Yunus YİĞİT

Author: Mustafa DÖNMEZ

Author: Birol TOPÇU

Dates

Publication Date : May 1, 2015

APA Yıldırım, Z , Yolcu, N , Yiğit, Y , Dönmez, M , Topçu, B . (2015). TEKİRDAĞ İLİ KAMU HASTANELERİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32117/356060