PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

EVALUATION OF THE PATIENT SAFETY CULTURE OF THE PUBLIC HOSPITALS IN THE TEKIRDAG: SURVEY OF NURSES

Year 2015, Volume 3, Issue 2, 0 - 0, 01.10.2015

Abstract

This study was conducted comparatively and descriptively in order to assess the attitudes and behavior of the nurses patient safety culture of the nurses whose working Secretary General of the Association of Public Hospitals of the Tekirdag. Prepared data collection form was used. The first five questions of the form composed of the hospital, gender, age, education information and haw many years has made the profession. The remaining 53 questions of the form composed of the “Patient Safety Culture Scale” developed by Türkmen et. al. were used. The research universe was all Nurses whose working in the Tekirdag 8 state hospital which depend on Association of Public Hospitals. The sample of the study was composed of 503 nurses, 132 nurses were not participated in the study. Data was analyzed with descriptive statistical methods. Frequency, arithmetic mean, standart deviation and Chi-Square test were used to evaluate the data. The results were evaluated at 95% confidence interval. In this study, acceptable degree of patient safety in the culture was determined to be positive. Between hospitals and between the sub-dimensions of the scale of the mean scores of patient safety has been found diversity

TEKİRDAĞ İLİ KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELER İÇİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Year 2015, Volume 3, Issue 2, 0 - 0, 01.10.2015

Abstract

Bu araştırma, Tekirdağ İli Kamu Hastanelerine bağlı sağlık tesislerinde çalışan hemşirelerin hasta güvenliği kültürünü algılama düzeyleri ve hasta güvenliği konusundaki tutum ve davranışlarının değerlendirilmesi amacıyla karşılaştırılmalı ve tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan veri toplama formu kullanılmıştır. Formun ilk 5 sorusu; çalıştığı hastane, cinsiyet, yaş, eğitim durumu ve mesleki tecrübe sorularını; kalan 53 soruluk Türkmen ve ark. (2011) tarafından geliştirilen “Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği” ni içermektedir. Araştırmanın evrenini Tekirdağ İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı 8 devlet hastanesinde çalışan tüm hemşireler oluşturmuştur. 132 hemşire çalışmaya katılamamış, 503 hemşire çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma Ki-Kare testi kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında değerlendirilmiştir. Çalışmamızda, hastaneler arası ve ölçeğin alt boyutları arasından hasta güvenliği puan ortalamalarının farklılık gösterdiği ve hasta güvenliği kültürünün kabul edilebilir derecede olumlu olduğu tespit edilmiştir.

Details

Other ID JA72SU28BN
Journal Section Research Article
Authors

Nazan YOLCU This is me


Zeynem YILDIRIM This is me


Emrullah İNCESU This is me


Yunus YİĞİT This is me


Yakup ÇAĞ This is me

Publication Date October 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 3, Issue 2

Cite

APA Yolcu, N. , Yıldırım, Z. , İncesu, E. , Yiğit, Y. & Çağ, Y. (2015). TEKİRDAĞ İLİ KAMU HASTANELERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELER İÇİN HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal , 3 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iaaojf/issue/32118/356065


Dergimizin Tarandığı İndeksler

esji.png14321 idealonline%20logo.jpg  base-1036x436.png  Logo_Horizontal.png

16547


International Anatolia Academic Online Journal / Fen Bilimleri Dergisi

e-ISSN 2148-3183

https://www.iaaoj.org