Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Necmettin Erbakan’s Foreign Policy Understanding in The Context of the Just Order Concept

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 35 - 50, 31.08.2023
https://doi.org/10.25272/icps.1309723

Abstract

Foreign policy is a concept that encompasses all relationships involving a country’s management of political, economic, and cultural ties with the outside world. Therefore, developing a strong foreign policy is critical for every nation. Statesmen work towards this goal and offer recommendations in the field of foreign policy. Necmettin Erbakan, a prominent figure in the Turkish political arena, brought different perspectives to Turkish politics and foreign policy from 1969 until his passing in 2011. His Adil Düzen (Just Order) approach, shaped within the framework of the National Vision ideology, constitutes a central element that shapes his foreign policy understanding, which is the focus of this research. A colorful political personality, Erbakan engaged in extraordinary discourse and actions. His formative years of education and work significantly influenced his political ideas. Erbakan’s Adil Düzen approach, infused with Islamic references, focuses on four fundamental areas: economic, political, ethical, and scientific. Within this conceptual framework, his writings, speeches, and illustrations stand as valuable sources of information. Through an analysis of Erbakan’s political style, it becomes clear that he crafted his narratives using unique language and expressions to ensure both memorability and captivation. Consequently, throughout this study, the writing style frequently mirrors Erbakan’s own definitions. This research, centered on Erbakan’s foreign policy perspective, employs a historical method, drawing on documents, evidence, and prior research. The acquired data is presented in a structured manner using a descriptive approach.

References

 • Akgül, A. (2011), Erbakan Devrimi, Togan Yayıncılık, İstanbul.
 • Akgül, A. (2015), Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya, Buğra Yayınları, İstanbul.
 • Akın, K. (2000), Milli Nizamdan 28 Şubat’a Olay Adam Erbakan, Birey Yayınları, İstanbul.
 • Arpacı, I. (2017), Türk Siyasetinde Erbakan, Kopernik Kitap İstanbul.
 • Arpacı, I., & Baharçiçek, A. (2017), “Milli Görüş Partilerinin Programlarının Dış Politika Analizi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: İktisat Özel Sayısı, s.115-126.
 • Cankut, A. (2021), “Rumların Akritas Soykırım Planları ve Kıbrıs’ta Çözümsüzlüğün Başlangıcı”, Assam Uluslararası Hakemli Dergi, Sayı:19, s.71-87.
 • Çalmuk, F. (2017), Das İst Erbakan, Hoton Yayınları, İstanbul.
 • D-8, (1997), Istanbul Declaration, https://developing8.org/image/DocumentandResouce/9297091.pdf , 25.04.2023.
 • Eceral, T. Ö. (2017), “Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Küresel, Ulusal ve Yerel Dinamikleri: Ankara Örneği”, Akademik Bakış, 11, 21, s.87-106.
 • Erbakan, N. (1975), Milli Görüş, Degah Yayınları İstanbul.
 • Erbakan, N. (1990), İşte Hayatınız, (U. Dündar, Röportaj Yapan), TV 1, https://youtu.be/pIgDPE5jzVE.
 • Erbakan, N. (1991), Adil Düzen Konferansı - Almanya, https://youtu.be/LghwU9VI74w.
 • Erbakan, N. (1991), Adil Düzen Konferansı - Niğde, https://youtu.be/CCexFHeuXvk.
 • Erbakan, N. (1991), Türkiye’nin Temel Meseleleri, Rehber Yayınları, Ankara.
 • Erbakan, N. (1992), Adil Düzen Seminerleri - Kırgızistan, https://youtu.be/d-iNZ4KVX5g.
 • Erbakan, N. (1993), Adil Düzen, Milsan Basım Sanayi A.Ş, Ankara.
 • Erbakan, N. (1998), Panorama Basın Kulübü, https://youtu.be/9RBEzzUMA40.
 • Erbakan, N. (2014), Erbakan Külliyatı I, Editör: Tacettin Çetinkaya, MGV Yayınları, Ankara.
 • Erbakan, N. (2014), Erbakan Külliyatı IV, Editör: Tacettin Çetinkaya, MGV Yayınları, Ankara.
 • Erbakan, N. (2014), Erbakan Külliyatı V, Editör: Tacettin Çetinkaya, MGV Yayınları, Ankara.
 • Erbakan, N. (2021), Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen Editör: Tacettin Çetinkaya, MGV Yayınları, Ankara.
 • Ergin, M. (2017), Dünden Bugüne Necmettin Erbakan, Akis Kitap, İstanbul.
 • Göktürk, T. B. (2017), “Kıbrıs’ta Rumların Gerçekleştirdiği 1974 Katliamları”, Türk Dünyası Araştırmaları, 116, 228, s.159-170.
 • Kıllıoğlu, M. E. (2022), “Kıbrıs Barış Harekâtı ve Niki (Zafer) Operasyonu”, 1974. Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, V, 11, s.1-18.
 • Kızıltaş, E. (2017), Herkesin Hocası Erbakan, Hayat Yayınları, İstanbul.
 • Küçükboz, D. (2016). “Erbakan Dönemi Libya Örneği”, Ortadoğu Yıllığı 2015, Editörler: Kemal İnat ve Muhittin Ataman, Açılım Kitap, İstanbul.
 • Küçükboz, D. (2016). Türk Dış Politikasında İslamcı-Kemalist Hesaplaşma: Erbakan Dönemi Libya Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Özyanık, S. (2005), Refahyol Hükümetinin Dış Politikası, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Şimşek, M. (2022), Yarım Kalan Devrim Düyası, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Taştekin, M. (2006). “Türk Dış Politikasında ‘D-8’”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7, 2, s.225-244.
 • Yalçın, S. (2014), Hangi Erbakan?, Su Yayınevi, İstanbul.
 • Yıldız, M. (2017). “Türk Dış Politikasına Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Politik Vizyonunun Etkisi”, Turkish Studies, 12, 8, s.355-366.

Adil Düzen Kavramı Bağlamında Necmettin Erbakan’ın Dış Politika Anlayışı

Year 2023, Volume: 9 Issue: 2, 35 - 50, 31.08.2023
https://doi.org/10.25272/icps.1309723

Abstract

Dış politika, bir ülkenin dış dünya ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkileri yönetme sürecini kapsayan tüm ilişkilerin bir arada ele alındığı bir kavramdır. Dolayısıyla, her ülkenin güçlü bir dış politika geliştirmesi kritik bir öneme sahiptir. Devlet adamları bu amaca yönelik çalışmalar yapar ve dış politika alanında öneriler sunar. Necmettin Erbakan, Türk siyasi arenasında belirgin bir konuma sahip olup, 1969 yılından vefatına (2011) kadar Türk siyasetine ve dış politikasına farklı perspektifler getiren etkileyici bir devlet adamıdır. Onun Milli Görüş ideolojisi çerçevesinde şekillenen Adil Düzen yaklaşımı, bu araştırmanın odağını oluşturan onun dış politika anlayışını da şekillendiren ana unsurdur. Renkli bir siyasi kişilik olan Erbakan, sıradışı söylem ve eylemlerde bulunmuştur. Eğitim ve çalışma yılları, siyasi düşüncelerinin oluşmasında belirgin bir etkiye sahiptir. Erbakan’ın İslami referanslarla örülü Adil Düzen yaklaşımı, ekonomik, siyasi, ahlaki ve bilimsel boyutları içinde barındıran dört temel alana odaklanır. Bu düşünce çerçevesinde, Erbakan’ın yazıları, konuşmaları ve çizimleri değerli bir bilgi hazinesi olarak öne çıkar. Erbakan’ın siyasi üslubu incelendiğinde, olayları akılda kalıcı ve dikkat çekici bir biçimde ifade etmek adına farklı kelimeler ve ifadeler kullandığı görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışma sürecinde, Erbakan’ın kendi tanımlamalarını temel alarak yazım biçimi sıklıkla tercih edilmiştir. Erbakan’ın dış politika anlayışını merkeze alan bu araştırmada, tarihsel yöntem kullanılarak belgeler, kanıtlar ve önceki araştırmalardan yararlanılmıştır. Elde edilen veriler, belirli bir akışla sunulmuş ve betimleyici yöntemden yararlanılarak aktarılmıştır.

References

 • Akgül, A. (2011), Erbakan Devrimi, Togan Yayıncılık, İstanbul.
 • Akgül, A. (2015), Adil Düzen ve Yeni Bir Dünya, Buğra Yayınları, İstanbul.
 • Akın, K. (2000), Milli Nizamdan 28 Şubat’a Olay Adam Erbakan, Birey Yayınları, İstanbul.
 • Arpacı, I. (2017), Türk Siyasetinde Erbakan, Kopernik Kitap İstanbul.
 • Arpacı, I., & Baharçiçek, A. (2017), “Milli Görüş Partilerinin Programlarının Dış Politika Analizi”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: İktisat Özel Sayısı, s.115-126.
 • Cankut, A. (2021), “Rumların Akritas Soykırım Planları ve Kıbrıs’ta Çözümsüzlüğün Başlangıcı”, Assam Uluslararası Hakemli Dergi, Sayı:19, s.71-87.
 • Çalmuk, F. (2017), Das İst Erbakan, Hoton Yayınları, İstanbul.
 • D-8, (1997), Istanbul Declaration, https://developing8.org/image/DocumentandResouce/9297091.pdf , 25.04.2023.
 • Eceral, T. Ö. (2017), “Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Küresel, Ulusal ve Yerel Dinamikleri: Ankara Örneği”, Akademik Bakış, 11, 21, s.87-106.
 • Erbakan, N. (1975), Milli Görüş, Degah Yayınları İstanbul.
 • Erbakan, N. (1990), İşte Hayatınız, (U. Dündar, Röportaj Yapan), TV 1, https://youtu.be/pIgDPE5jzVE.
 • Erbakan, N. (1991), Adil Düzen Konferansı - Almanya, https://youtu.be/LghwU9VI74w.
 • Erbakan, N. (1991), Adil Düzen Konferansı - Niğde, https://youtu.be/CCexFHeuXvk.
 • Erbakan, N. (1991), Türkiye’nin Temel Meseleleri, Rehber Yayınları, Ankara.
 • Erbakan, N. (1992), Adil Düzen Seminerleri - Kırgızistan, https://youtu.be/d-iNZ4KVX5g.
 • Erbakan, N. (1993), Adil Düzen, Milsan Basım Sanayi A.Ş, Ankara.
 • Erbakan, N. (1998), Panorama Basın Kulübü, https://youtu.be/9RBEzzUMA40.
 • Erbakan, N. (2014), Erbakan Külliyatı I, Editör: Tacettin Çetinkaya, MGV Yayınları, Ankara.
 • Erbakan, N. (2014), Erbakan Külliyatı IV, Editör: Tacettin Çetinkaya, MGV Yayınları, Ankara.
 • Erbakan, N. (2014), Erbakan Külliyatı V, Editör: Tacettin Çetinkaya, MGV Yayınları, Ankara.
 • Erbakan, N. (2021), Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen Editör: Tacettin Çetinkaya, MGV Yayınları, Ankara.
 • Ergin, M. (2017), Dünden Bugüne Necmettin Erbakan, Akis Kitap, İstanbul.
 • Göktürk, T. B. (2017), “Kıbrıs’ta Rumların Gerçekleştirdiği 1974 Katliamları”, Türk Dünyası Araştırmaları, 116, 228, s.159-170.
 • Kıllıoğlu, M. E. (2022), “Kıbrıs Barış Harekâtı ve Niki (Zafer) Operasyonu”, 1974. Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, V, 11, s.1-18.
 • Kızıltaş, E. (2017), Herkesin Hocası Erbakan, Hayat Yayınları, İstanbul.
 • Küçükboz, D. (2016). “Erbakan Dönemi Libya Örneği”, Ortadoğu Yıllığı 2015, Editörler: Kemal İnat ve Muhittin Ataman, Açılım Kitap, İstanbul.
 • Küçükboz, D. (2016). Türk Dış Politikasında İslamcı-Kemalist Hesaplaşma: Erbakan Dönemi Libya Örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Özyanık, S. (2005), Refahyol Hükümetinin Dış Politikası, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Şimşek, M. (2022), Yarım Kalan Devrim Düyası, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Taştekin, M. (2006). “Türk Dış Politikasında ‘D-8’”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7, 2, s.225-244.
 • Yalçın, S. (2014), Hangi Erbakan?, Su Yayınevi, İstanbul.
 • Yıldız, M. (2017). “Türk Dış Politikasına Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Politik Vizyonunun Etkisi”, Turkish Studies, 12, 8, s.355-366.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Movement, International Politics
Journal Section Articles
Authors

Fatih KELEŞ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2391-5321
Türkiye


Yıldırım TURAN
Sakarya Üniversitesi
0000-0001-7440-9237
Türkiye

Early Pub Date September 1, 2023
Publication Date August 31, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA
KELEŞ, F., & TURAN, Y. (2023). Adil Düzen Kavramı Bağlamında Necmettin Erbakan’ın Dış Politika Anlayışı. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 9(2), 35-50. https://doi.org/10.25272/icps.1309723

The International Journal of Political Studies is a free journal. No fee is charged from the authors during the application and publication process of the articles.

The journal is a journal that is published online.

The International Journal of Political Studies is indexed by the following indexes;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


Index Copernicus

ResearchBib

Citefactor