Review
BibTex RIS Cite

AFET LOJİSTİĞİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME

Year 2023, Volume: 3 Issue: 1, 11 - 27, 30.06.2023

Abstract

Afetler geniş çaplı ekonomik, sosyal ve çevresel kayıplara neden olan, toplumun günlük işleyişini bozan ani ve yıkıcı olaylardır. Afet lojistiği, afetzedelerin ihtiyaç duyduğu insani yardım, malzeme, gıda, ilaç ve sağlık hizmetleri ile bilgi ve insan kaynaklarını etkin bir şekilde ulaştıran sistemlerdir. Afetlerin yol açtığı zararların ve kayıpların en aza indirilmesi, afet sonrasında yeniden yapılanma ve sağlıklı bir iyileşmenin sağlanmasında başarılı bir afet lojistik stratejisi büyük öneme sahiptir. Afet olaylarının her aşamasında afet lojistiği operasyonları etkin ve verimli bir şekilde yönetilmelidir. Afet lojistiği aşamaları temel olarak, afet öncesi hazırlık, afet müdahale aşaması ve afet sonrası iyileştirmeye yönelik çabaları içerir. Doğru planlanmış ve tasarlanmış, acil yardım malzemelerinin afet alanına zamanında ulaştırmayı hedefleyen etkin bir afet lojistik yönetimi, afetlerin yıkıcı etkilerini ve risklerini önemli ölçüde azaltmaktadır. Diğer yandan lojistik operasyonları, afetlerde birçok yerleşim yeri ve alt yapı sistemlerinin etkilenmesi nedeniyle, gerekli insan kaynağı ya da malzemelerin afetzedelere ulaştırma sürecinde bir takım riskler barındırmaktadır.
Bu çalışma afet lojistiği kavramı, afet lojistiğinin afet yönetimi içindeki rolü ve uygulama sürecinde barındırdığı zorluklara ilişkin bilgiler sunmaktadır.

Supporting Institution

Yok

Project Number

Yok

References

 • Adiguzel, S. (2019). Logistics Management In Disaster. Journal of Management, Marketing and Logistics -JMML, 6(4), 212–224.
 • AFAD Terimler Sözlüğü. https://www.afad.gov.tr/aciklamali-afet-yonetimi-terimleri-sozlugu (Erişim Tarihi:15.02.2023.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2018). Türkiye’de Afet Yönetimi ve Doğa Kaynaklı Afet İstatistikleri.
 • Baker, A. C., Glynn, P. W. & Riegl, B. (2008). Climate change and coral reef bleaching: An ecological assessment of long-term impacts, recovery trends and future outlook. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 80(4), 435–471.
 • Balcik, B. & Beamon, B. M. (2008). Facility location in humanitarian relief. International Journal of Logistics Research and Applications, 11(2), 101–12
 • Balcik, B., Beamon, B.M., Krejci, C. C., Muramatsu, K. M. & Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. International Journal of Production Economics, 126(1), 22–34,.
 • Baldini, G., Oliveri, F., Braun, M., Seuschek, H. & Hess, E. (2012). Securing disaster supply chains with cryptography enhanced RFID. Disaster Prevention and Management, 21(1), 51–70.
 • Bealt, J., Barrera, J. C.F. & Mansouri, S. A. (2016). Collaborative relationships between logistics service providers and humanitarian organizations during disaster relief operations. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 6(2), 118–144.
 • Bilgili, A. & Aktaş, G.S. (2022). Afet Yönetimindeki Paradoks: 2020 Ege Denizi Depremi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2(8), 408–420.
 • Caunhye, A. M., Nie, X. & Pokharel, S. (2012). Optimization models in emergency logistics: A literature review. Socio-Economic Planning Sciences, 46(1), 4–13.
 • Celik, E. & Gumus, A. (2016). An outranking approach based on interval type-2 fuzzy sets to evaluate preparedness and response ability of non-governmental humanitarian relief organizations. Computers and Industrial Engineering, 101, 21–34.
 • Charles, A., Lauras, M., Van Wassenhove, L. N. & Dupont, L. (2016). Designing an efficient humanitarian supply network. Journal of Operations Management, 47–48(1), 58–70.
 • Daud, M.S.M., Hussein, M.Z.S M., Nasir, M.E., Abdullah, R., Kassim, R., Suliman, M.S. & Saludin, M.R. (2016). Humanitarian logistics and its challenges: The literature review. International Journal of Supply Chain Management, 5(3), 107–110.
 • De Vries, H. & Van Wassenhove, L. N. (2020). Do Optimization Models for Humanitarian Operations Need a Paradigm Shift? Production and Operations Management, 29(1), 55–61. Doğan, M. (2020). İl Bazında Afet Lojistiği:Kocaeli İli Örneği. II.Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomisi ve Siyaset Kongresi, November, 1–16. https://www.researchgate.net/publication/345349593_Il_Bazinda_Afet_Lojistigi_Kocaeli_Ili_Ornegi (Erişim Tarihi:02.02.2023).
 • Ergün, S., Usta, P., Alparslan Gök, S. Z., & Weber, G. W. (2021). A game theoretical approach to emergency logistics planning in natural disasters. Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-021-04099-9.
 • Ersoy, P. & Börühan, G. (2013). Lojistik Süreçler Açısından Afet Lojistiğinin Önemi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50 (578), 75–86.
 • Esmer, S. & Şen, G. (2017). Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması. The International New Issues In SOcial Sciences, 5(5), 231–250.
 • Fereiduni, M., Hamzehee, M. & Shahanaghi, K. (2016). A robust optimization model for logistics planning in the earthquake response phase. Decision Science Letters, 5(4), 519–534.
 • Global Natural Disaster Assessment Report. (2021). (2021). https://reliefweb.int/report/world/2021-global-natural-disaster-assessment-report (Erişim Tarihi:02.02.2023).
 • Göçmen, E., Kuvvetli, S. (2020). Humanitarian Logistics Management After A Disaster: An Earthquake Case. DÜMF Mühendislik Dergisi, 11(2), 679–688.
 • İnternational Federation of Red Cross and Crescent Societies. (2015). Annual Report. https://www.ifrc.org/sites/default/files/IFRC-Annual-Report-2015-EN_LR.pdf (Erişim Tarihi:02.02.2023).
 • INTOSAI. (2012). The audit of disaster risk reduction. https://www.environmental-auditing.org/media/5767/issai-5510-e.pdf (Erişim Tarihi: 02.02.2023).
 • Jiang, Y., & Yuan, Y. (2019). Emergency logistics in a large-scale disaster context: Achievements and challenges. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(779), 1–23.
 • Jinhui, D. (2014). Earthquake Disaster Emergency Logistics of Transport Route Optimization Research. International Conference on Logistics Engineering, Management and Computer Science, 1165–1170. file:///C:/Users/mail/Downloads/12263%20(4).pdf (Erişim Tarihi:02.02.2023).
 • Khan, H., Vasilescu, L. & Khan, A. (2008). Disaster management cycle - a theoretical approach. Management & Marketing, 6(1), 43–50.
 • Köseoğlu, A.M., Yıldırımlı, H. (2015). Afet Lojistiğine Bağlı Afet Yönetimi Sorunlarının Siyasi Etkileri. Akademik Bakış Dergisi, 49, 199–224.
 • Kovács, G. & Spens, K. (2009). Identifying challenges in humanitarian logistics. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 39(6), 506–528.
 • Kovács, G. & Spens, K.M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations. In International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37 (2), 99-114.
 • Logistic Cluster. (2023). Concept of Operations. Türkiye / Syria Earthquake Response. Logistics Sector. file:///C:/Users/mailo/Downloads/Logistics%20Sector_ConOps_SYRTUR_EQ%20(3).pdf. (Erişim Tarihi: 03.04.2023).
 • Masudin, I. & Fernanda, F. W. (2019). A review of literature on types, stages of recovery and humanitarian logistics operations in the tsunami and earthquake disaster in Indonesia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 674(1), 1–10.
 • Mora-ochomogo, E. I., Mora-vargas, J. & Serrato, M. (2016). A Qualitative Analysis of Inventory Management Strategies in Humanitarian Logistics Operations. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, 7(1), 40–53.
 • Najafi, M., Eshghi, K.& Dullaert, W. (2013). A multi-objective robust optimization model for logistics planning in the earthquake response phase. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 49(1), 217–249.
 • Negi, S. (2022). Humanitarian logistics challenges in disaster relief operations: A humanitarian organisations’ perspective. Journal of Transport and Supply Chain Management, 16(0), 1–11.
 • Nurmala, N., de Vries, J.& de Leeuw, S. (2018). Cross-sector humanitarian–business partnerships in managing humanitarian logistics: An empirical verification. International Journal of Production Research, 56(21), 6842–6858.
 • Oktarina, R., Bahagia, S. N., Diawati, L., Pribadi, K. S. & Okazaki, K. (2013). Disaster Logistics: How To Estimate the Emergency goods to support earthquake relief operations. 221–225. http://www.ijbts-journal.com/images/main_1366796758/0065-Rienna.pdf (Erişim Tarihi:10.02.2023).
 • Özçelik, S. & Kazan, H. (2022). Post-Earthquake Casualty Transport Optimization. Journal of Transportation and Logistics, 7(2), 489–507.
 • Peker, İ., Korucuk, S., Ulutaş, Ş., Sayın Okatan, B. & Yaşar, F. (2016). Afet lojistiği kapsamında en uygun dağıtım merkez yerinin AHS-VIKOR bütünleşik yöntemi ile belirlenmesi: Erzincan ili örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 82–103.
 • Pettit, S. & Beresford, A. (2009). Critical success factors in the context of humanitarian aid supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6), 450–468.
 • Raillani, H., Hammadi, L., Altimari Samed, M.M., El Ballouti, A. & Barbu, V. S. (2020). Humanitarian logistics in the disaster relief supply chain: State of the art. WIT Transactions on Engineering Sciences, 129, 181–193.
 • Resmi Gazete. (2009). Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili 5902 Sayılı Kanun. https://mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5902.pdf (Erişim Tarihi:01.03.2023).
 • Rossum, V. J. & Krukkert, R. (2010). Disaster Management in Indonesia: Logistical Coordination and Cooperation to Create Effective Relief Operations. Jurnal Teknik Industri, 12(1), 25–32.
 • Salam, M.A. & Khan, S.A. (2020). Lessons from the humanitarian disaster logistics management: A case study of the earthquake in Haiti. Benchmarking An İnternational Journal, 27(4), 1455–1473.
 • Sebatli, A., Cavdur, F. & Kose-Kucuk, M. (2017). Determination of relief supplies demands and allocation of temporary disaster response facilities. Transportation Research Procedia, 22(0), 245–254.
 • Şen, İ.K. (2014). Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 83–106.
 • Tanyaş, M., Günalay, Y., Aksoy, L. & Küçük, B. (2013). İstanbul i̇li̇ afet loji̇sti̇k plani kilavuzu (pp. 1–195). https://doi.org/Lojistik Derneği (LODER) (Erişim Tarihi: 02.02.2023).
 • Tatham, P. & Kovács, G. (2010). The application of “swift trust” to humanitarian logistics. International Journal of Production Economics, 126(1), 35–45.
 • Taylor, A. & Taylor, M. (2009). Operations management research: Contemporary themes, trends and potential future directions. International Journal of Operations and Production Management, 29(12), 1316–1340.
 • Tomasini, R.M. & Van Wassenhove, L. N. (2009). From preparedness to partnerships: case study research Intl. Trans. in Op. Res.,16:549-559.
 • Trejos, C.A.R., Meisel, J. D. & Jaimes, W.A. (2023). Humanitarian aid distribution logistics with accessibility constraints: a systematic literature review. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 13(1), 26–41.
 • Van Wassenhove, L. N. (2006). Blackett Memorial Lecturew Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society, 57(5), 475–489.
 • World Health Organization (WHO). (2023). Türkiye Earthquakes Recovery And Reconstruction. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/03/Turkiye-Recovery-and-Reconstruction-Assessment.pdf ( Erişim Tarihi: 02.04.2023).
 • World Health Organization (WHO). (2023). Earthquake response in Türkiye and Whole of Syria (Issue 10 February). https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/2023/who_flashappeal_earthquakeresponse.pdf?sfvrsn=210f845d_3&download=true (Erişim Tarihi:01.03.2023).
 • Yadav, D. K. & Barve, A. (2015). Analysis of critical success factors of humanitarian supply chain: An application of Interpretive Structural Modeling. International Journal of Disaster Risk Reduction, 12, 213–225.
 • Yüce, M.Y., Bostan, S.(2019). Afetlerde Lojistik Yönetimi : Çanakkale Depremi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(37), 499–519.

A CONCEPTUAL EXAMINATION ON DISASTER LOGISTICS

Year 2023, Volume: 3 Issue: 1, 11 - 27, 30.06.2023

Abstract

Disasters are sudden and devastating events that cause extensive economic, social and environmental losses and disrupt the daily functioning of society. Disaster logistics are systems that effectively deliver humanitarian aid, materials, food, medicine and health services, information and human resources needed by disaster victims. A successful disaster logistics strategy is of great importance in minimizing the damages and losses caused by disasters, restructuring after disasters and ensuring a healthy recovery. Disaster logistics operations must be managed effectively and efficiently at every stage of disaster events. The stages of disaster logistics basically include pre-disaster preparedness, disaster response and post-disaster recovery efforts. An effective disaster logistics management, which is properly planned and designed and aims to deliver emergency aid materials to the disaster area on time, significantly reduces the destructive effects and risks of disasters. On the other hand, logistics operations involve some risks in the process of delivering the necessary human resources or materials to the disaster victims, as many settlements and infrastructure systems are affected in disasters. This study provides information about the concept of disaster logistics, the role of disaster logistics in disaster management and the difficulties it has in the implementation process.

Project Number

Yok

References

 • Adiguzel, S. (2019). Logistics Management In Disaster. Journal of Management, Marketing and Logistics -JMML, 6(4), 212–224.
 • AFAD Terimler Sözlüğü. https://www.afad.gov.tr/aciklamali-afet-yonetimi-terimleri-sozlugu (Erişim Tarihi:15.02.2023.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD). (2018). Türkiye’de Afet Yönetimi ve Doğa Kaynaklı Afet İstatistikleri.
 • Baker, A. C., Glynn, P. W. & Riegl, B. (2008). Climate change and coral reef bleaching: An ecological assessment of long-term impacts, recovery trends and future outlook. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 80(4), 435–471.
 • Balcik, B. & Beamon, B. M. (2008). Facility location in humanitarian relief. International Journal of Logistics Research and Applications, 11(2), 101–12
 • Balcik, B., Beamon, B.M., Krejci, C. C., Muramatsu, K. M. & Ramirez, M. (2010). Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities. International Journal of Production Economics, 126(1), 22–34,.
 • Baldini, G., Oliveri, F., Braun, M., Seuschek, H. & Hess, E. (2012). Securing disaster supply chains with cryptography enhanced RFID. Disaster Prevention and Management, 21(1), 51–70.
 • Bealt, J., Barrera, J. C.F. & Mansouri, S. A. (2016). Collaborative relationships between logistics service providers and humanitarian organizations during disaster relief operations. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 6(2), 118–144.
 • Bilgili, A. & Aktaş, G.S. (2022). Afet Yönetimindeki Paradoks: 2020 Ege Denizi Depremi. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 2(8), 408–420.
 • Caunhye, A. M., Nie, X. & Pokharel, S. (2012). Optimization models in emergency logistics: A literature review. Socio-Economic Planning Sciences, 46(1), 4–13.
 • Celik, E. & Gumus, A. (2016). An outranking approach based on interval type-2 fuzzy sets to evaluate preparedness and response ability of non-governmental humanitarian relief organizations. Computers and Industrial Engineering, 101, 21–34.
 • Charles, A., Lauras, M., Van Wassenhove, L. N. & Dupont, L. (2016). Designing an efficient humanitarian supply network. Journal of Operations Management, 47–48(1), 58–70.
 • Daud, M.S.M., Hussein, M.Z.S M., Nasir, M.E., Abdullah, R., Kassim, R., Suliman, M.S. & Saludin, M.R. (2016). Humanitarian logistics and its challenges: The literature review. International Journal of Supply Chain Management, 5(3), 107–110.
 • De Vries, H. & Van Wassenhove, L. N. (2020). Do Optimization Models for Humanitarian Operations Need a Paradigm Shift? Production and Operations Management, 29(1), 55–61. Doğan, M. (2020). İl Bazında Afet Lojistiği:Kocaeli İli Örneği. II.Uluslararası Kahramanmaraş Yönetim Ekonomisi ve Siyaset Kongresi, November, 1–16. https://www.researchgate.net/publication/345349593_Il_Bazinda_Afet_Lojistigi_Kocaeli_Ili_Ornegi (Erişim Tarihi:02.02.2023).
 • Ergün, S., Usta, P., Alparslan Gök, S. Z., & Weber, G. W. (2021). A game theoretical approach to emergency logistics planning in natural disasters. Annals of Operations Research. https://doi.org/10.1007/s10479-021-04099-9.
 • Ersoy, P. & Börühan, G. (2013). Lojistik Süreçler Açısından Afet Lojistiğinin Önemi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 50 (578), 75–86.
 • Esmer, S. & Şen, G. (2017). Afet Lojistiği: Bir Literatür Taraması. The International New Issues In SOcial Sciences, 5(5), 231–250.
 • Fereiduni, M., Hamzehee, M. & Shahanaghi, K. (2016). A robust optimization model for logistics planning in the earthquake response phase. Decision Science Letters, 5(4), 519–534.
 • Global Natural Disaster Assessment Report. (2021). (2021). https://reliefweb.int/report/world/2021-global-natural-disaster-assessment-report (Erişim Tarihi:02.02.2023).
 • Göçmen, E., Kuvvetli, S. (2020). Humanitarian Logistics Management After A Disaster: An Earthquake Case. DÜMF Mühendislik Dergisi, 11(2), 679–688.
 • İnternational Federation of Red Cross and Crescent Societies. (2015). Annual Report. https://www.ifrc.org/sites/default/files/IFRC-Annual-Report-2015-EN_LR.pdf (Erişim Tarihi:02.02.2023).
 • INTOSAI. (2012). The audit of disaster risk reduction. https://www.environmental-auditing.org/media/5767/issai-5510-e.pdf (Erişim Tarihi: 02.02.2023).
 • Jiang, Y., & Yuan, Y. (2019). Emergency logistics in a large-scale disaster context: Achievements and challenges. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(779), 1–23.
 • Jinhui, D. (2014). Earthquake Disaster Emergency Logistics of Transport Route Optimization Research. International Conference on Logistics Engineering, Management and Computer Science, 1165–1170. file:///C:/Users/mail/Downloads/12263%20(4).pdf (Erişim Tarihi:02.02.2023).
 • Khan, H., Vasilescu, L. & Khan, A. (2008). Disaster management cycle - a theoretical approach. Management & Marketing, 6(1), 43–50.
 • Köseoğlu, A.M., Yıldırımlı, H. (2015). Afet Lojistiğine Bağlı Afet Yönetimi Sorunlarının Siyasi Etkileri. Akademik Bakış Dergisi, 49, 199–224.
 • Kovács, G. & Spens, K. (2009). Identifying challenges in humanitarian logistics. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 39(6), 506–528.
 • Kovács, G. & Spens, K.M. (2007). Humanitarian logistics in disaster relief operations. In International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37 (2), 99-114.
 • Logistic Cluster. (2023). Concept of Operations. Türkiye / Syria Earthquake Response. Logistics Sector. file:///C:/Users/mailo/Downloads/Logistics%20Sector_ConOps_SYRTUR_EQ%20(3).pdf. (Erişim Tarihi: 03.04.2023).
 • Masudin, I. & Fernanda, F. W. (2019). A review of literature on types, stages of recovery and humanitarian logistics operations in the tsunami and earthquake disaster in Indonesia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 674(1), 1–10.
 • Mora-ochomogo, E. I., Mora-vargas, J. & Serrato, M. (2016). A Qualitative Analysis of Inventory Management Strategies in Humanitarian Logistics Operations. International Journal of Combinatorial Optimization Problems and Informatics, 7(1), 40–53.
 • Najafi, M., Eshghi, K.& Dullaert, W. (2013). A multi-objective robust optimization model for logistics planning in the earthquake response phase. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 49(1), 217–249.
 • Negi, S. (2022). Humanitarian logistics challenges in disaster relief operations: A humanitarian organisations’ perspective. Journal of Transport and Supply Chain Management, 16(0), 1–11.
 • Nurmala, N., de Vries, J.& de Leeuw, S. (2018). Cross-sector humanitarian–business partnerships in managing humanitarian logistics: An empirical verification. International Journal of Production Research, 56(21), 6842–6858.
 • Oktarina, R., Bahagia, S. N., Diawati, L., Pribadi, K. S. & Okazaki, K. (2013). Disaster Logistics: How To Estimate the Emergency goods to support earthquake relief operations. 221–225. http://www.ijbts-journal.com/images/main_1366796758/0065-Rienna.pdf (Erişim Tarihi:10.02.2023).
 • Özçelik, S. & Kazan, H. (2022). Post-Earthquake Casualty Transport Optimization. Journal of Transportation and Logistics, 7(2), 489–507.
 • Peker, İ., Korucuk, S., Ulutaş, Ş., Sayın Okatan, B. & Yaşar, F. (2016). Afet lojistiği kapsamında en uygun dağıtım merkez yerinin AHS-VIKOR bütünleşik yöntemi ile belirlenmesi: Erzincan ili örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 82–103.
 • Pettit, S. & Beresford, A. (2009). Critical success factors in the context of humanitarian aid supply chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6), 450–468.
 • Raillani, H., Hammadi, L., Altimari Samed, M.M., El Ballouti, A. & Barbu, V. S. (2020). Humanitarian logistics in the disaster relief supply chain: State of the art. WIT Transactions on Engineering Sciences, 129, 181–193.
 • Resmi Gazete. (2009). Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili 5902 Sayılı Kanun. https://mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5902.pdf (Erişim Tarihi:01.03.2023).
 • Rossum, V. J. & Krukkert, R. (2010). Disaster Management in Indonesia: Logistical Coordination and Cooperation to Create Effective Relief Operations. Jurnal Teknik Industri, 12(1), 25–32.
 • Salam, M.A. & Khan, S.A. (2020). Lessons from the humanitarian disaster logistics management: A case study of the earthquake in Haiti. Benchmarking An İnternational Journal, 27(4), 1455–1473.
 • Sebatli, A., Cavdur, F. & Kose-Kucuk, M. (2017). Determination of relief supplies demands and allocation of temporary disaster response facilities. Transportation Research Procedia, 22(0), 245–254.
 • Şen, İ.K. (2014). Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4(1), 83–106.
 • Tanyaş, M., Günalay, Y., Aksoy, L. & Küçük, B. (2013). İstanbul i̇li̇ afet loji̇sti̇k plani kilavuzu (pp. 1–195). https://doi.org/Lojistik Derneği (LODER) (Erişim Tarihi: 02.02.2023).
 • Tatham, P. & Kovács, G. (2010). The application of “swift trust” to humanitarian logistics. International Journal of Production Economics, 126(1), 35–45.
 • Taylor, A. & Taylor, M. (2009). Operations management research: Contemporary themes, trends and potential future directions. International Journal of Operations and Production Management, 29(12), 1316–1340.
 • Tomasini, R.M. & Van Wassenhove, L. N. (2009). From preparedness to partnerships: case study research Intl. Trans. in Op. Res.,16:549-559.
 • Trejos, C.A.R., Meisel, J. D. & Jaimes, W.A. (2023). Humanitarian aid distribution logistics with accessibility constraints: a systematic literature review. Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 13(1), 26–41.
 • Van Wassenhove, L. N. (2006). Blackett Memorial Lecturew Humanitarian aid logistics: supply chain management in high gear. Journal of the Operational Research Society, 57(5), 475–489.
 • World Health Organization (WHO). (2023). Türkiye Earthquakes Recovery And Reconstruction. https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/03/Turkiye-Recovery-and-Reconstruction-Assessment.pdf ( Erişim Tarihi: 02.04.2023).
 • World Health Organization (WHO). (2023). Earthquake response in Türkiye and Whole of Syria (Issue 10 February). https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/emergencies/2023/who_flashappeal_earthquakeresponse.pdf?sfvrsn=210f845d_3&download=true (Erişim Tarihi:01.03.2023).
 • Yadav, D. K. & Barve, A. (2015). Analysis of critical success factors of humanitarian supply chain: An application of Interpretive Structural Modeling. International Journal of Disaster Risk Reduction, 12, 213–225.
 • Yüce, M.Y., Bostan, S.(2019). Afetlerde Lojistik Yönetimi : Çanakkale Depremi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 18(37), 499–519.
There are 54 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Reviews
Authors

Edanur Özçelik 0009-0005-3130-9849

Mail Özçelik 0000-0003-0094-6050

Project Number Yok
Publication Date June 30, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA Özçelik, E., & Özçelik, M. (2023). AFET LOJİSTİĞİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME. İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 3(1), 11-27.